Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую
Скачати 396.75 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую
Сторінка1/3
Дата25.10.2012
Розмір396.75 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ю.БУГАЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент

Міжнародного

науково-технічного

університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної роботи

______________ В.Худолей

«___»_________ 2011 р.


Програма,

Робоча навчальна програма дисципліни

Дисципліни “Технології комп’ютерного проектуванняОсвітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»

Галузь знань “ Інформатика та обчислювальна техніка

Напрям підготовки – 6.050101 «Комп’ютерні науки»


КИЇВ 2011

Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем МНТУ відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка», напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»Укладач: доцент кафедри КНІС В.П. Шилін


Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 5 від «21» січня 2011 р.


Завідувач кафедри ____________ к. фіз.-мат.н., доц. Т.М. Коротун


Декан факультету _______________доктор техн. н.,

професор, академік УНГА

П.І. Огородніков


Схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая

Протокол №____. від «____»__________________2011 р.

Голова Науково-методичної ради __________к. іст. н., доц.

Л.П. Каліберда


ВСТУП

Дисципліна “Технології комп’ютерного проектування” входить до складу нормативної частини навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».

^ Метою дисципліни «Технології комп'ютерного проектування» є надання студентам теоретичних та практичних знань та навичок щодо використання інженерного підходу до проектування систем, ознайомлення з основними технологіями комп'ютерного проектування, концепціями створення систем, орієнтованих на оперативний аналіз даних та видобуття знань.

^ Предмет дисципліни: курс лекцій та практичних занять відображає сучасний стан таких технологій комп’ютерного проектування як: технологія структурного аналізу і моделювання систем, що може використовуватися для моделювання складних об’єктів та систем в будь який сфері діяльності людини; технологія створення систем автоматизованого проектування промислових продуктів, що створюються в різних галузях діяльності людини (архітектура, машинобудування, радіоелектроніка та ін.); технологія створення автоматизованих систем управління технологічними процесами; технологія створення інформаційних та автоматизованих систем управління підприємством; технологія створення аналітичних систем на основі оперативного аналізу багатовимірних баз даних.

^ Структурно-логічне місце дисципліни: попереднє вивчення дисципліни: Організація баз даних та знань.

Програма дисципліни “Технології комп’ютерного проектування” складається з таких розділів:

1. Мета та завдання вивчення дисципліни

2. Зміст дисципліни

3. Список рекомендованої літератури

1. Мета та завдання вивчення дисципліни

1.1. Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Технології комп’ютерного проектування ” є ознайомлення майбутніх магістрів з основними принципами інженерного підходу до проектування систем, ознайомлення з основними технологіями комп'ютерного проектування, концепціями створення систем, орієнтованих на оперативний аналіз даних та видобуття знань.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: технології структурного та об’єктно-орієнтованного проектування інформаційних систем, САПР, АСУ ТП; технології створення аналітичних систем на основі оперативного аналізу багатовимірних баз даних та технології видобуття знань.

вміти: проектувати інформаційні системи, використовуючи сучасні технології створення комп’ютерних систем, забезпечувати взаємодію створюваних систем з засобами загального програмного забезпечення;

сформувати загально-професійні компетеніції щодо здатності до проектної діяльності в професійній сфері, уміння будувати і використовувати моделі для опису об'єктів і процесів, здійснювати їх якісний аналіз (КЗП.06).


^ Програма дисципліни

"Технології комп’ютерного проектування "

Бюджет часу, відведеного на вивчення дисципліни – 144 ак.год. (4 кредити ECTS). Час викладання – 5 семестр).

Зміст дисципліни

Модуль 1.

Тема 1.1.Основні визначення в області ІТ

Інформаційні технології — нова галузь знань. Інформація, інформаційні технології (ІТ). Інформатизація суспільства. Роль ІТ в сучасному суспільстві.

Тема 1.2. Технологія структурного аналізу та проектування комп’ютерних систем

Методологія структурного аналізу й проектування (SADT).

SADT. Процес моделювання. SADT. Початок моделювання. SADT. Завершення моделювання. SADT. Керування проектом.

^ Тема 1.3. Технологія проектування систем автоматизованого проектування (САПР)

Системи автоматизованого проектування і їх місце серед інших автоматизованих систем. Технічне забезпечення САПР. Методичне забезпечення САПР. Програмне забезпечення САПР. Інформаційне забезпечення САПР. Загальні відомості про математичні моделі САПР.

^ Тема 1.4. Технології та інструментальні засоби проектування АСУ ТП

Автоматизовані системи управління технологічними процесами.

ClearSCADA - інструмент об'єктного проектування систем керування технологічними процесами.

Модуль 2

Тема 2.1.Технологія розробки систем засобами CASE

Метод CADM. Етапи життєвого циклу «Вироблення стратегії» і «Аналіз». Метод CADM. Етапи життєвого циклу «Розробка», «Побудова», «Тестування», «Реалізація» і «Обслуговування».

Моделювання ділових процесів. Моделювання ділових процесів. Process Modeller. Моделювання предметної області. CADM. Моделювання функціональної ієрархії.

CADM. Проектування системи

Тема 2.2. Створення систем на основі об’єктно-орієнтованого підходу (RUP)

IBM Rational Unified Process (RUP).

RUP. Моделювання програмних систем і даних

Тема 2.3. Концепції створення аналітичних систем, методи та моделі видобуття та представлення знань

Концепції побудови систем, орієнтованих на аналіз даних. Моделі і методи видобуття знань (DataMining). Моделі представлення знань та програмні засоби видобуття знань.


Список рекомендованої літератури

^ 1. Основна література

  1. Бабенко Л.П., Лавріщева К.М. Основи програмної інженерії. Навч. посіб. – К. : Т-во «Знання», 2001.

  2. Калянов Г.Н. CASE Методы и средства системного структурного анализа и проектирования. – М.: НИИВЦ МГУ 2000.

  3. А.М. Вендров. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. - М.: Финансы м статистика 1998.

  4. Методичні рекомендації по проектуванню систем із застосуванням Oracle Designer/2000. ІПС НАН України. Київ.1999.

  5. Designer 2000. Copyright Oracle Corporation UK Limited, Addison-Wesley Publishing Co., 1998.


^ 2. Додаткова література

  1. Barker R. CASE*Method. Entity-Relationship Modelling. Copyright Oracle Corporation UK Limited -Addison-Wesley Publishing Co., 1990 р.

  2. Barker R. CASE*Method. Function and Process Modelling. Copyright Oracle Corporation UK Limited, Addison-Wesley Publishing Co., 1990 р.

  3. Зиндер Е.З. Бизнес-реинжиниринг и технологии системного проектирования. Учебное пособие. М., Центр Информационных Технологий, 1996.

^ Робоча навчальна програма дисципліни

«Технології комп’ютерного проектування”

Обсяг часу на вивчення дисципліни 144 ак.годин (100 кр. год., 4 кредити ECTS).

В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.

Таблиця 1- Розподіл часу, відведеного на вивчення дисципліни


^ Обсяг

дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .МНТУ

Кредити за національною шкалою

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних гогоз ( кр. год. МНТУ)

Види аудиторних занять
лекційних

Семінар., практичних

^ Контрольних заходів (тест)

Самостійна робота

Індивідуаль-на робота

Модулів

Загальний обсяг


144/100


3


4


26


12


12


2


64


10


2

Модуль 1

72/50

1,5

2

13

6

6

1

32

5

1

Модуль 2

72/50

1,5

2

13

6

6

1

32

5

1
  1   2   3

Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую
Затверджена но засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18»листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №1 від «28» вересня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи