Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую icon

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Скачати 341.27 Kb.
НазваМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Дата25.10.2012
Розмір341.27 Kb.
ТипРобоча програма


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ


Затверджую


Віце-президент Міжнародного

науково-технічного університету

імені академіка Юрія Бугая

з навчально-методичної роботи


________________В.Ю. Худолей

«___» _____________2011 р.


Програма,

Робоча навчальна програма дисципліни

«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»


Галузь знань “Інформатика та обчислювальна техніка


Спеціальність

8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»


Освітньо-кваліфікаційний рівень – “Магістр”


Київ – 2011


Розроблено кафедрою «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» МНТУ відповідно навчального плану підготовки магістрів з галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка», для спеціальності 8.080401 “ «Інформаційні управляючі системи та технології».


Розробник: доцент МНТУ В.П. Шилін

Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № 2 від «21» жовтня 2011 р.


Завідувач кафедри _______________________к. фіз.-мат. н., доц.. Т.М. Коротун

Декан факультету ________________________доктор технічних наук,

професор, академік УНГА

П.І. Огородніков


Робоча програма схвалена Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю. Бугая від

Протокол № ____ від «____» ______________ 200__ р.


Голова Науково-методичної ради ____________к. іст. н., доц. Л.П. Каліберда


Вступ

Дисципліна “Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами” входить до циклу професійної та практичної підготовки магістрів напряму 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” за спеціальністю 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології».

^ Мета дисципліни: ознайомити студентів з системою принципів та методів розробки інформаційних технологій управління підприємствами.

Предмет дисципліни: Сучасні інформаційні технології управління комп’ютеризованими підприємствами.

^ Структурно-логічне місце дисципліни: Попереднє вивчення професійних дисциплін за програмою підготовки бакалаврів напряму “Комп’ютерні науки” та "Програмна інженерія".

^ Завдання дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати загальні характеристики систем управління комп’ютеризованими виробничими процесами та підприємствами, основні задачі систем, їх структуру та способи реалізації;

- вміти аналізувати виробничі процеси підприємства, складати бізнес плани автоматизації їх технологічних процесів, робити огляд існуючих аналогічних систем та їх вибір;

- професійні компетенції: знання інформаційних технологій управління підприємствами та вміння їх застосовувати під час розробки та експлуатації систем.

^ Програма дисципліни

«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»


Зміст дисципліни

Обсяг годин на вивчення дисципліни – 108 ак. год. (3 кредити ECTS). Час викладання – 5 семестр.


Модуль 1

Тема 1.1. Вступ до інформаційних систем керування комп’ютеризованим виробничим процесом.

Цілі і задачі дисципліни. Поняття комп’ютеризований виробничий процес. Класифікація інформаційних систем керування комп’ютеризованим виробничим процесом. Вимоги до інформаційних систем керування комп’ютеризованим виробництвом. Архітектура таких систем. Історія розвитку

^ Тема 1.2. Аналіз діяльності підприємства.

Підходи до автоматизованого керування організаційними системами. Методики вивчення та аналізу бізнес - процесів підприємства. Шляхи здійснення реорганізації існуючих бізнес – процесів для досягнення стійкого ефекту. Інформаційна підтримка. Створення моделей бізнес – процесів підприємства. Проблеми моделювання бізнес – процесів. Розрахунок собівартості впровадження системи

Тема 1.3. Контроль якості на підприємстві. Стандарти групи ISO 9000.

Загальні відомості про системи якості по ISO 9000. Стандарти групи ISO 9000. Стандарти якості та проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованим виробничим процесом. Етапи впровадження стандартів. Оформлення документації. Сертифікація підприємств.

Тема 1.4. Корпоративна інформаційна система

Поняття «корпоративна інформаційна система». Класифікація таких систем. Особливості великих, середніх та малих корпоративних систем. Склад системи. Контур адміністративного управління. Контур оперативного управління. Комплекс задач управління комп’ютеризованим виробничим процесом. Контур бухгалтерського обліку. Контур документообігу. Контур фінансів. Структура та особливості контурів.

Модуль 2

Тема 2.1. Системи класу MRP та MRP ІІ

Історія систем MRP. Структура MRP систем. Особливості та основні функції систем MRP.

Історія систем MRP ІІ. Структура MRP ІІ систем. Переваги використання системи MRP ІІ. Особливості та основні функції систем MRP ІІ Функціонування систем MRPІІ

^ Тема 2.2. Системи класу ERP

Визначення ERP. Відміна ERP від MRP ІІ. Планування та облік корпоративних фінансів. Можливість планування виробництва усіх типів у рамках однієї системи. Забезпечення багатоланкового виробничого планування ресурсів. Включення у систему засобів підтримки прийняття рішень.

^ Тема 2.3. Системи класу CSRP

Визначення CSRP. Відміна CSRP від ERP. Переваги та особливості використання системи CSRP. Функціонування систем CSRP. Тенденції та напрямки подальшого розвитку корпоративних систем. Світовий ринок систем. Особливості сучасного розвитку підприємств України. Тенденції впровадження систем такого класу на Україні.

^ Тема 2.4. Стандарти керування комп’ютеризованим виробництвом MRP / ERP.

Сучасна концепція управління комп’ютеризованим виробництвом та їх реалізація у корпоративних інформаційних системах.. Сучасна структура моделі MRP / ERP. Підсистеми моделі MRP / ERP. Реалізація стандартів управління у корпоративних інформаційних системах (BAAN, SAP, R/3, Oracle, Oracle Application), Порівняльна характеристика систем.

Тема 2.5. Синхронізація впровадження ERP систем з системою менеджменту якості.

Зв'язок між ERP стандартами та стандартами якості серії ISO 9000. Рівні безперервного поліпшення бізнес – процесів. Цикли переходів з одного рівня на інший. Правила переходу з одного рівня на інший. Стандарти підсистем.

Тема 2.6. Вибір прикладних програм та платформ

Джерела інформації про бізнес. Методики визначення економічної ефективності впровадження системи управління комп’ютеризованим виробничим процесом. Етапи автоматизації управління комп’ютеризованими виробничими процесами. Огляд існуючих систем.

^ Робоча програма дисципліни

«Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами»


В табл. 1 подано загальний розподіл бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни.
Таблиця 1- Розподіл часу, відведеного на вивчення дисципліни
^ Обсяг

дисципліни

Годин за навч. планом

/ кредитних

годин .мнту

Кількість кредитів

ECTS

Всього аудиторних годин( кр.год.мнту)

Види аудиторних занятьлекційних

Семінарських, практичних

^ Контрольних заходів (тест)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модулів

^ Загальний обсяг


108/74


3


26


12


12


2


8


40


2

Модуль №1

54/37


1,5

13

6

6

1

4

20

1

Модуль №2

54/37


1,5

13

6

67

1

4

20

11. Тематичний план навчальної дисципліни

В таблиці 2 подано розподіл навчального часу за формами навчання (заочна, денна) та видами роботи

Таблиця 2 - Розподіл часу за видами роботиі назва модуля

Теми модуля

^ Денна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

Заочна форма навчання

(годин на кожний вид занять)

^ Контро-льні заходи

Лекції


Семінарські,

практичні, лабораторні

Самостійна

робота

студента

Лекції


Семінарські,практичні, лабораторні

Самос-тійна

робота

студен-та

Модуль №1

1.1.

Вступ до інформаційних систем керування комп’ютери-зованим виробничим процесом.

1

1

4

0,5
8

Опитува-ння.

Опитува-ння.

Перевірка практичних робіт

1.2. Аналіз діяльності підприємства.

1

1

4

0,5

1

8

1.3. Контроль якості на підприємстві. Стандарти серії ISO 9000

2

1

6

0,5
12
1.4. Корпоративні інформаційні системи.

2

3

6

0,5
12
Модуль №2

2.1. Системи класу MRP та MRP ІІ

1

1

3

0,4
6
2.2. Системи класу ERP та ERP ІІ

1

1

3

0,3
6
2.3. Системи класу CSRP

1

1

3

0,3
6
2.4. Стандарти керування комп’ютеризованим виробництвом MRP / ERP.

1

1

3

0,3

1

6
2.5. Синхронізація впровадження ERP – систем з системою менеджменту якості.

1

1

4

0,2
6
2.6. Вибір прикладних програм та платформ.

1

1

4

0,5
4

2. Зміст лекцій

Таблиця 3 – Теми лекційЗміст знань і умінь^

Назва тем модуля


Обсяг навчальних занять


Лекції

Самост. робота

Форми контролю знань

1

2

3

4

5
^

Модуль № 1

Знати:

Архітектуру систем керування комп’ютеризованим виробничим процесом. Методики вивчення та аналізу бізнес – процесів підприємств. Стандарти групи ISO 9000.


Уміти:

Виконувати початкову установку вибраної системи, формувати довідники підприємства.


Тема 1. 1. Вступ до інформаційних систем керування комп’ютеризованим виробничим процесом.
^

Поняття комп’ютеризованого виробничого процесу. Вимоги до інформаційних систем керування комп’ютеризованим виробництвом. Архітектура таких систем. Історія розвитку


1

1

Опитування^ Тема 1.2. Аналіз діяльності підприємства.

Підходи до автоматизованого керування організаційними системами. Методики вивчення та аналізу бізнес - процесів підприємства. Шляхи здійснення реорганізації існуючих бізнес – процесів для досягнення стійкого ефекту. Інформаційна підтримка. Створення моделей бізнес – процесів підприємства. Проблеми моделювання бізнес – процесів. Розрахунок собівартості впровадження системи.

1

1


Тема 1.3. Контроль якості на підприємстві. Стандарти групи ISO 9000.

Загальні відомості про системи якості по ISO 9000. Стандарти групи ISO 9000. ISO 9000 та проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованим виробничим процесом.

2

2Тема 1.4 Корпоративна інформаційна система. Склад системи. Контур адміністративного управління. Контур оперативного управління. Комплекс задач управління комп’ютеризованим виробничим процесом. Контур бухгалтерського обліку.

2

2
Модуль №2

Знати:

Склад та відмінність систем класу MRP., MRP ІІ, ERP та CSRP. Стандарти керування комп’ютеризованим вито виробництвом MRP/ERP, Рівні безперервного поліпшення бізнес – процесів


Уміти:

Проводити інформаційне обстеження підприємств, робити огляд існуючих прикладних програм. Практично виконувати завдання на інформаційній системі управління підприємством на платформі 1С:Підприємство 7.7-8.0.


Тема 2.1. Системи класу MRP та MRP ІІ.

Історія систем MRP. Структура MRP систем. Основні функції систем MRP.

Історія систем MRP ІІ. Структура MRP ІІ систем. Переваги використання системи MRP ІІ. Функціонування систем MRPІІ.

1


1

Опитування

^ Тема 2.2. Системи класу ERP

Визначення ERP. Відміна ERP від MRP ІІ. Планування та облік корпоративних фінансів. Можливість планування виробництва усіх типів у рамках однієї системи. Забезпечення багатоланкового виробничого планування ресурсів. Включення у систему засобів підтримки прийняття рішень.

1

1

Тема 2.3. Системи класу CSRP.

Визначення CSRP. Відміна CSRP від ERP. Переваги використання системи CSRP. Функціонування систем CSRP. Ринок систем .

1

1

Тема 2.4. Стандарти керування комп’ютеризованим виробництвом MRP / ERP.

Сучасна концепція управління комп’ютеризованим виробництвом та їх реалізація у корпоративних інформаційних системах. Сучасна структура моделі MRP/ERP. Підсистеми моделі MRP/ERP. Реалізація стандартів управління у корпоративних інформаційних системах (BAAN, SAP, R/3, Oracle, Oracle Application), Порівняльна характеристика систем.

1

1

Опитування
Тема 2.5. Синхронізація впровадження ERP систем з системою менеджменту якості.

Зв'язок між ERP стандартами та стандартами якості серії ISO 9000. Рівні безперервного поліпшення бізнес – процесів. Цикли переходів з одного рівня на інший. Вивчення стандартів підсистем.

1

1

Тема 2.6. Вибір прикладних програм та платформ.

Джерела інформації про бізнес. Етапи автоматизації управління комп’ютеризованими виробничими процесами. Інформатизаційне обстеження. Огляд прикладних програм.

1

1
^ Всього лекційних

12


Самостійна робота студента
12


^ 3. Практичні заняття

Таблиця 4 - Теми та план проведення практичних занять студентівпп

Назва модуля, тем практичних, семінарських занять, питання, що будуть розглянуті

Обсяг навчальних занять (год)

Семінарпрак-тичні

Самостій-на

робота студента

1

2

3

4

Модуль № 1

1

Практичне заняття № 1.

Тема 1.1. Вступ до інформаційних систем керування комп’ютеризованим виробничим процесом.

Основні питання для вивчення і обговорення.

Цілі і задачі дисципліни.

Поняття - комп’ютеризованого виробничого процесу. Вимоги до інформаційних систем керування комп’ютеризованим виробництвом. Архітектура таких систем. Історія розвитку.

1

3

2

Практичне заняття № 2.

Тема 1.2. Аналіз діяльності підприємства

Основні питання для вивчення і обговорення.

Підходи до автоматизованого керування організаційними системами. Методики вивчення та аналізу бізнес - процесів підприємства. Шляхи здійснення реорганізації існуючих бізнес – процесів для досягнення стійкого ефекту. Інформаційна підтримка. Створення моделей бізнес – процесів підприємства. Проблеми моделювання бізнес – процесів. Розрахунок собівартості впровадження системи.

1

3

3

Практичне заняття № 3.

Тема 1.3. Контроль якості на підприємстві. Стандарти групи ISO 9000.

Основні питання для вивчення і обговорення:

Загальні відомості про системи якості по ISO 9000. Стандарти групи ISO 9000. Законодавчі акти впровадження системи якості на Україні. Сертифікація системи якості на підприємстві. Класифікація постачальників згідно етапів впровадження системи якості. Переваги підприємств, які впровадили систему якості. Етапи створення та впровадження системи якості на підприємстві.ISO 9000 та проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованим виробничим процесом

2

3

4

Практичне заняття № 4.

Тема 1.4. Корпоративна інформаційна система.

Основні питання для вивчення і обговорення:

Базова концепція системи. Склад системи. Контур адміністративного керування: Маркетинг, планування, фінансовий аналіз, кадри. Структурні схеми підсистем. Ознайомлення з інформаційною системою управління підприємством на платформі 1С:Підприємство 7.7-8.0. Архітектура системи. Конфігурація системи.

1

3

5

Практичне заняття № 5.

Тема 1.4. Корпоративна інформаційна система.

Основні питання для вивчення і обговорення:

Контур оперативного управління. Його складові: управління закупками, управління продажами, складський облік, розрахунки з постачальниками та зимовниками, керування транзитними операціями, роздрібна торгівля. Структурні схеми підсистем. Встановлення системи «1С:Підприємство». Введення відомостей про підприємство. Формування довідників. Введення інформації про залишки товарів. Введення банківських залишків.

1

3

6

Практичне заняття № 6.

Тема 1.4. Корпоративна інформаційна система.

Основні питання для вивчення і обговорення:

Комплекс задач проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими виробничими процесами. Технічна підготовка виробництва. Техніко – економічне планування. Контур бухгалтерського обліку. Інструментальні засоби. Підготовка до модульної контрольної роботи.

1

3

Модуль № 2

7

Практичне заняття № 7.

Тема 2.1. Системи класу MRP та MRP ІІ

Основні питання для вивчення і обговорення:

Історія систем MRP та MRP ІІ. Структура MRP та MRP ІІ систем. Основні функції систем MRP та MRP ІІ. Переваги використання системи MRP ІІ. Функціонування систем MRP та MRPІІ. Робота з системою «1С:Предприятие». Операції з постачальниками. Перерахування авансу постачальникам. Отримання товару. Реєстрація рахунка – фактури постачальника. Аналіз розрахунків з постачальником

1

3

8

Практичне заняття № 8.

Тема 2.2. Системи класу ERP.

Основні питання для вивчення і обговорення

Визначення ERP. Відміна ERP від MRP ІІ. Планування та облік корпоративних фінансів. Можливість планування виробництва усіх типів у рамках однієї системи. Забезпечення багатоланкового виробничого планування ресурсів. Включення у систему потужних засобів підтримки прийняття рішень. Робота з системою «1С:Предприятие». Облік витрат на виробництво..

1

3

9

Практичне заняття № 9.

Тема 2.3. Системи класу CSRP.

Основні питання для вивчення і обговорення

Визначення CSRP. Відміна CSRP від ERP. Переваги використання системи CSRP. Функціонування систем CSRP. Ринок систем. Робота з системою «1С:Предприятие». Облік готової продукції та її реалізація. Операції з замовниками.

1

3

10

Практичне заняття № 10.

Тема 2.4. Стандарти керування комп’ютеризованим виробництвом MRP / ERP

Основні питання для вивчення і обговорення

Сучасна концепція управління комп’ютеризованим виробництвом та їх реалізація у корпоративних інформаційних системах.. Сучасна структура моделі MRP / ERP. Підсистеми моделі MRP / ERP. Реалізація стандартів управління у корпоративних інформаційних системах (BAAN, SAP, R/3, Oracle, Oracle Application), Порівняльна характеристика систем. Робота з системою «1С:Предприятие». Аналіз інформації. Формування звітності роботи підприємства.

1

3

11

Практичне заняття № 11.

Тема 2.5. Синхронізація впровадження ERP систем з системою менеджменту якості.

Основні питання для вивчення і обговорення

Зв'язок між ERP стандартами та стандартами якості серії ISO 9000. Рівні безперервного поліпшення бізнес – процесів. Цикли переходів з одного рівня на інший. Вивчення стандартів підсистем.

1

3

12

Практичне заняття № 12.

Тема 2.6. Вибір прикладних програм та платформ

Основні питання для вивчення і обговорення

Семінар. Підготовка до модульної контрольної роботи.

1

3
Всього:

12

36

4. Індивідуальні завдання студентів

Індивідуальна робота із студентами проводиться на двох рівнях:

1) перевірка виконання практичних робіт (для всіх студентів) – аудиторна робота;

2) допомога та перевірка індивідуальних творчих завдань студентів: підготовка до виступу на науковому студентському семінарі, участі у конференції, підготовка тез (за вільним вибором студента) – поза аудиторна робота.

Тематика практичних робіт відповідає темам програми дисципліни. Індивідуальні завдання студентів вибираються з додатку 1. Номер завдання вибирається відповідно до номеру прізвища студента згідно журналу групи. Практичні роботи захищаються перед проведенням модульної контрольної роботи. Результати захисту є неодмінною умовою допуску студента до модульної контрольної роботи.

Семінарські заняття проводяться у формі заслуховування рефератів, підготовлених студентами з наступним їх обговоренням.

Питання, які виносяться на семінарські заняття, стосуються тем, які не охоплені практичними роботами та призначені для розширення світогляду студентів.

Теми рефератів:

 1. Структура та основні характеристика системи BAAN

 2. Структура та основні характеристика системи SAP R/3

 3. Структура та основні характеристика системи Oracle Application

 4. ERP – стандарти та Стандарти Якості як інструмент реалізації принципу «Безперервного покращення»

 5. Рівні Безперервного покращення бізнес-процесів.

 6. Системний підхід до створення інформаційної системи.

 7. Впровадження ERP систем в Україні

 8. Перспективи розвитку ERP систем у світі

 9. Особливості великих інтегрованих систем. Приклади таких систем.

 10. Особливості середніх інтегрованих систем. Приклади таких систем

Реферати оформлюються у вигляді звіту з самостійної роботи, виконаного у друкованому вигляді. Звіт містить:

 1. Титульний лист

 2. Завдання

 3. Роздруковані результати

 4. Висновок

^ 5. Консультативна робота

Консультації проводяться викладачем індивідуально або у складі групи за графіком консультацій кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем.

^ 6. Самостійна робота студента і форми контролю успішності

Самостійна робота над навчальною дисципліною планується відповідно до нормативів, наведених у табл. 5.


Таблиця 5 - ^ Нормативи обліку самостійної роботи студентів в системі ЕСТSп/п

Види навчальної діяльності

Навантаження, годин

1

Опрацювання лекційного матеріалу

1 год/1,0 год аудиторних занять

2

Підготовка та виконання лабораторних робіт

3 год/ 1 лаб. роботу

3

Підготовка до модульної контрольної роботи

1 год. на 1 модуль
^Таблиця 6 -Схема розподілу самостійної роботи студентів

тижня

проведення

занять
^
Зміст самостійної роботи студента

Обсяг годин

Форма контролю

тижня проведення контролю

Модуль № 1.

1-6

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 1-6

Реферування, анотування літератури, огляд електронних джерел з теми.

6Опитування

2-6

1-6

Виконання практичних робіт 1-6.

17

Захист практичних робіт

3-6

7

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

Модульна контрольна робота №1 (тест)

7

Модуль № 2.

8-13

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій № 7-12.

Реферування, анотування літератури, огляд електронних джерел з теми.

6


Опитування

9-11

11-13

Виконання практичних робіт № 7-12.

5

Захист практичних робіт

12-13

8-13

Виконання індивідуальних завдань.

Підготовка рефератів

12

Перевірка, виступ на семінар

13

14

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

Модульна контрольна робота №2 (тест)

14

^ 7. Методики активізації процесу навчання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності при вивченні дисципліни студенти виконують практичні завдання та готують реферати у формі презентацій із прилюдним захистом їх перед групою та наступним обговоренням студентами у формі дискусії під керівництвом викладача. Кращі роботи рекомендуються для оприлюднення на засіданнях студентського наукового гуртка.

^ 8. Система поточного і підсумкового контролю знань

Поточне модульне оцінювання знань студентів виконується на кожному занятті (лекції, практичній) за наступною шкалою рейтингових балів.

Система рейтингових балів

1.^ Аудиторна робота всього 20 балів

Робота на лекціях: оцінювання результатів засвоєння

теоретичного матеріалу від 1 до 3 балів.

2. Практична робота

активна участь під час практичних робіт 3-6 балів;

опитування 2-4 бали;

відсутність на практичному занятті 0

3.Самостійна робота: всього 20 балів

завдання не зараховане 0 балів;

завдання не представлене в строк мінус 2 бали.

4.Індивідуальні завдання (лабораторні роботи) 5-10 балів

Студентам, які приймають участь в олімпіадах, наукових гуртках додатково можуть нараховуватися бали за виконання творчих індивідуальних завдань 5-10 балів.

Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал кожного модуля за видом занять (лекції, практичні) у формі тестування. Для проведення тестування студентам пропонуються варіанти тестів. Кожний тест містить питання першого, другого та третього рівнів складності (по 10 питань кожного рівня).

Термін проведення модульних контролів 7-й тиждень кожної чверті за розкладом навчальних занять.

При оцінюванні модулів має бути врахований поточний контроль якості засвоєння - до 40% від загального змісту оцінки.

Інші 60% змісту оцінки формуються за рахунок підсумкового модульного контролю з дисципліни (тест). Результати модульного контролю проставляються у відомість за 100 бальною шкалою, з урахуванням поточного модульного контролю та підсумкової оцінки, отриманої за модульний контроль (тест).

^ Таблиця 7 - Порядок присвоєння балів на модульному контролі (тест)

Рівень складності

Кількість балів

Перший рівень складності (8 завдань)

Два бали за кожну вірну відповідь

Другий рівень складності (8 завдань)

Три бали за кожну вірну відповідь

Третій рівень складності (4 завдання)

П'ять балів за кожну вірну відповідь


Перескладання модулів здійснюється у визначені терміни проведення контрольних заходів – тиждень перездач.

При виставленні оцінок до кредитної книжки бали переводяться в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл. 8).

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів. Семестровий контроль є одночасно підсумковим і використовується як критерій виконання студентом навчального плану і як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Підсумковий контроль - реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів. Результати використовуються для заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо переведення, відрахування та поновлення студентів.

Середньозважений бал вираховується за формулою:де n-кількість модулів за видами занять згідно з річним навчальним планом;

Бі - бал за модуль за національною шкалою; Ті-час на засвоєння модуля (години аудиторного навантаження та самостійної роботи).

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, зараховано, не зараховано), шкали ECTS ( A,B,C,D,T,FX,F), та шкали оцінювання МНТУ.


Таблиця 7 - ^ Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою МНТУ (у балах)

^ Рекомендована система оцінювання

Оцінка за національною шкалою


Визначення ECTS

А

3,7-4,3

90-100

5 (Відмінно)

(Зараховано)*

“А”- Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

3,3-3,6

82-89

4 (Добре)

(Зараховано)*

“В” – Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

С

2,7-3,2

65-81

4 (Добре)

(Зараховано)*

“С “–Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

2,3-2,6

56-64

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“D”- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

1,7-2,2

46-55

3 (Задовільно)

(Зараховано)*

“E”-Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

0,7-1,6

26-45

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“FX”-Незадовільно із можливістю повторного складання.

F

0,3-0,6

0-25

2 (Незадовільно)

(Незараховано)*

“F”- Незадовільно з обов'язковим повторним курсом.^ 9. Рекомендована література

9.1 Основна література

 1. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем. /С.В. Питеркин, Н.А. Оладов, Д.В. Исаев – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. –368 с.

 2. Кагаловський М.Р. Перспективні технології інформаційних систем, Київ.- КНТЕУ.–2005.–288с.

 3. Корнеев В.В. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации, СПб.: Наука и техника, 2003. – 352с.

 4. Колесніков С.М. Сучасні методи управління ресурсами підприємства., – Львів, Деол, 2004. – 224 с.

 5. Середа С.І. Лекції по ERP. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 304 с.

 6. Основы современных компьютерных технологий/ Учебное пособие / Под ред. А.Д. Хоменко. – СПб.: Корона – принт, 2004.

 7. Кудряєв В.А. Організація роботи з документами. К. Києво-Могилянська академія. – 2007 р.
^

9.2 Додаткова література


8. Кормен Т. Лейзерсон Ч. Алгоритмы: построение и анализ.- М.: МЦНМО, 2003. – 960 с.

9. Кеберле Н.Г., Лекции по корпоративным информационным системам, Москва 2000.

10. Шафран Ю.Г., «Основы компьютерной технологии», Москва, АБФ, 1997


Додаток

Завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання

Завдання складається з двох частин: 1. теоретична – підготовка реферату з обраної теми, 2. практична – розробка одного з модулів системи управління комп’ютеризованим виробництвом.

Завдання 1. Перелік тем рефератів

№п/п

Тема реферату

1

Підвищення якості підприємства за допомогою інформаційних систем класу ERP.

2

Стандарти керування підприємством ERP.

3

Історія розвитку стандарту управління підприємства ERP

4

Сучасна структура моделі MRP/ERP

5

Сучасна структура моделі MRP/ERP (Підсистема Керування запасами)

6

Сучасна структура моделі MRP/ERP (Підсистема Керування збуту)

7

Сучасна структура моделі MRP/ERP (Підсистема Керування виробництвом)

8

Сучасна структура моделі MRP/ERP (Підсистема Планування)

9

Сучасна структура моделі MRP/ERP (Підсистема Керування фінансами)

10

Реалізація стандартів MRP/ERP в корпоративних інформаційних системах

11

Огляд систем керування бізнесом

12

Класифікація та порівняльна характеристика ERP-систем.

13

Структура та основні характеристика системи BAAN

14.

Структура та основні характеристика системи SAP R/3

15

Структура та основні характеристика системи Oracle Application

16

Система якості ИСО 9000

17

Зв’язок між ERP - стандартами та стандартами якості серії ИСО 9000

18

ERP – стандарти та Стандарти Якості як інструмент реалізації принципу «Безперервного покращення»

19

Рівні Безперервного покращення бізнес-процесів.

20

Система якості ИСО 9000 та інформатизація підприємств

21

Впровадження ERP систем в Україні


Завдання 2. Розробка одного з модулів системи управління комп’ютеризованим виробництвом.

Створення блок-схеми системи підприємства згідно стандартів керування комп’ютеризованим виробництвом MRP/ERP.

Розробка одного з модулів цієї системи.


Схожі:

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №1 від «28» вересня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «15» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №2 від «21» жовтня 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол № від «18» листопада 2011 р
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №3 від «18» листопада 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи