Додаток 2 icon

Додаток 2
Скачати 369.02 Kb.
НазваДодаток 2
Дата25.10.2012
Розмір369.02 Kb.
ТипЗакон
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/2_і.doc
3. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/3_і.doc
4. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/4_і .doc
5. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/5_і.doc
6. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/6_T.doc
7. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/7_T.doc
8. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat.doc
9. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat_2-4.doc
10. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Zmist.doc
11. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/tityl.doc
1. Типова програма дисципліни
Закон про Державний бюджет є другим після Конституції України. У свою чергу, бюджетна політика теж має власні стратегію І тактику, що розробляються в рамках бюджетного законодавства. Засвоївши тему, студенти повинні мати уявлення про те
Бюджетний механізм
Податкова політика та механізм оподаткування
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави
Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн
3. Плани семінарських занять
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
Додаток 2
1. Типова програма дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Київ 2002

Додаток 2


ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

Про Основні напрямки бюджетної резолюції

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про бюджет­ну систему України», з метою своєчасного складання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Основні напрями бюджетної політики на 2002 рік (додаються).

2. Кабінету Міністрів України подати до Верховної Ради України проект Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік з урахуванням схвалених Основних напрямів бюджетної політики на 2002 рік.

Верховної Ради України

м. Київ

21 червня 2001 року 2543-ІІІ

І. ПЛЮЩ

СХВАЛЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 21 червня 2001 року № 2543-ІІІ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ на 2002 рік
(Бюджетна резолюція)

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про бюджетну систему України» та з метою своєчасного складання проекту закону про Державний бюджет України на 2002 рік і регулювання міжбюджетних відносин Верховна Рада України визначає основні напрями бюджетної політики на 2002 рік.

1. Загальні принципи та напрями
бюджетної політики на 2002 рік


  1. Політика у сфері державних фінансів та Державний бюджет України як головний фінансовий план країни мають стати основою розвитку економічних реформ, створення соціально орієнтованої ринкової економіки, закріплення досягнутих темпів економічного зростання як передумови підвищення життєвого рівня та добробуту населення.

  2. Формування, розгляд, затвердження та виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України, мають здійснюватися на конституційних засадах, єдиних принципах та підходах і базуватися на прогнозних макропоказниках соціально-економічного розвитку України на 2002 рік.

  3. Необхідно забезпечити зростання порівняно з 2001 роком фактичної частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України. Передбачити поглиблення бюджетної реформи та вдосконалення міжбюджетних відносин до рівня бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів. Започаткувати стратегію формування місцевих бюджетів на стабільній для кожного бюджету доходній основі. Трансфертну політику будувати із застосуванням об’єктивних критеріїв вирівнювання та чітко виписаних механізмів, які б гарантували надходження таких трансфертів до місцевих бюджетів.

  4. Головними напрямами та засадами фінансової стабілізації та сталого економічного зростання є:

 • 1) приведення зобов’язань держави у відповідність з її ресурсами;

 • 2) збалансованість (бездефіцитність) бюджетів та впровадження жорсткої фінансової дисципліни в усіх ланках державних фінансів, включаючи трансферти державним підприємствам;

 • 3) зниження рівня інфляції та стабілізація валютного курсу;

 • 4) повне та своєчасне виконання внутрішніх і зовнішніх державних зобов’язань;

 • 5) суттєве підвищення рівня монетизації в економіці України;

 • 6) забезпечення випереджаючих темпів зростання реальних доходів населення порівняно з темпами зростання валового внутрішнього продукту;

 • 7) запровадження системи економічних та адміністративних заходів для легалізації доходів та скорочення тіньового сектора економіки;

 • 8) раціональна податкова політика, яка базується на зниженні податкового тиску та поєднанні фіскальної та стимулюючої функції податків;

 • 9) посилення соціальної спрямованості бюджету;

 • 10) перехід до формування бюджету за програмно-цільовим методом із використанням економічної класифікації видатків;

 • 11) розробка та впровадження бюджету розвитку в контексті державної програми економічного і соціального розвитку України на 2002 рік;

 • 12) здійснення політики щодо зменшення частки спеціального фонду у складі бюджетів і впорядкування його структури.

1.5. Частка прогнозованого річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет, має зберегтися на рівні, не вище врахованого при затвердженні Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік».

1.6. Забезпечити протягом 2002 року перехід на повне казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів. При цьому мають бути визначені права та обов’язки, система взаємодії та відповідальності між органами самоврядування як власниками бюджетних коштів та Державним казначейством України і його територіальними відділеннями як органами, що здійснюють касове виконання місцевих бюджетів. Запровадження системи казначейського виконання місцевих бюджетів має здійснюватися не примусово, а виключно на засадах стимулювання.

2. Бюджетна політика у сфері доходів

2.1. Доходи бюджету формуються відповідно до законодавства України з урахуванням проведення податкової реформи, скорочення неефективно діючих пільг та розширення податкової бази за рахунок легалізації тіньового сектора. При цьому має бути оптимізоване податкове навантаження та створені необхідні умови для захисту вітчизняного товаровиробника. Планування доходів бюджетів усіх рівнів базується на прогнозних макропоказниках соціально-економічного розвитку та засадах фінансового та податкового законодавства.

2.2. З метою розширення податкової бази та забезпечення стабільності дохідної частини бюджету передбачити:

 • 1) виключення негрошових розрахунків та будь-яких форм взаємо­заліків у процесі виконання бюджетів усіх рівнів;

 • 2) заборону реструктуризації та списання податкової заборгованості суб’єктів господарювання зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а також встановлення мораторію на надання податкових пільг і відстрочок у сплаті податкових зобов’язань;

 • 3) реструктуризацію та списання зобов’язань держави у відшкодуванні податку на додану вартість з урахуванням обсягів вже проведеної реструктуризації та списання заборгованості платників податків перед бюджетом;

 • 4) зменшення обсягів простроченої податкової заборгованості з податкових платежів до бюджетів усіх рівнів за рахунок поліпшення стану збирання податків і неподаткових платежів із застосуванням сучасних технологій податкового адміністрування;

 • 5) удосконалення системи розрахунків підприємств паливно-енер­гетичного комплексу з бюджетом;

 • 6) збільшення доходів державного бюджету за рахунок цільового та ефективного використання частки майна, що є державною власністю;

 • 7) підвищення ефективності приватизації державного і комунального майна, забезпечення приватизації об’єктів за їх реальною ринковою вартістю;

 • 8) чітке визначення джерел формування спеціального фонду бюджету.

2.3. Кошти від повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів, після ліквідації цього Фонду необхідно вважати бюджетними ресурсами та зараховувати їх до дохідної частини спеціального фонду Державного бюджету України.

2.4. Відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету має здійснюватися за чітко визначеною процедурою, з відпові-
дальністю Державного казначейства України за таке відшкодування.

3. Бюджетна політика в сфері видатків

3.1. З метою забезпечення ефективної державної політики у сфері бюджетних видатків удосконалити мережу закладів та установ, які фінансуються з державного бюджету і місцевих бюджетів, для підвищення рівня та якості послуг, що надаються громадянам, для виконання у повному обсязі цільових програм соціально-економічного розвитку, а також запровадити механізм та додаткові заходи щодо гласності і посилення контролю за використанням бюджетних коштів.

3.2. Пріоритетним напрямом бюджетної політики у сфері видатків повинно стати подальше посилення соціальної спрямованості бюджету. На реалізацію програм соціальної спрямованості має бути направлено не менше 50 відсотків видатків зведеного бюджету України на 2002 рік. Першочерговими завданнями бюджетної політики у соціальній сфері є:

 • 1) суттєве підвищення реальної заробітної плати громадян;

 • 2) поетапне наближення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму;

 • 3) розмежування пенсійних виплат з Державного бюджету України і Пенсійного фонду України;

 • 4) індексація грошових доходів працівників бюджетної сфери відповідно до законодавства України;

 • 5) запровадження надання адресних пільг і субсидій населенню виключно у грошовій формі;

 • 6) забезпечення у повному обсязі фінансування державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам та сім’ям з дітьми, повне погашення заборгованості із соціальних виплат;

 • 7) погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 • 8) підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери та стипендій студентам;

 • 9) визначення додаткових заходів погашення знецінених грошових заощаджень громадян в установах Ощадного банку і страхових внесків до колишнього Укрдержстраху;

 • 10) забезпечення належних умов для функціонування судів відповідно до Конституції України шляхом збільшення обсягів фінансування та удосконалення системи фінансування судів.

3.3. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною класифікацією видатків:

 • 1) оплата праці працівників бюджетних установ;

 • 2) нарахування на заробітну плату;

 • 3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 • 4) забезпечення продуктами харчування;

 • 5) виплата процентів за державним боргом;

 • 6) трансферти населенню, пов’язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням, у тому числі на погашення знецінених вкладів в установах Ощадного банку і страхових внесків до колишнього Укрдерж­страху;

 • 7) трансферти місцевим бюджетам.

3.4. Забезпечити стовідсоткове фінансування на оплату енергоносіїв для установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

3.5. Забезпечити виконання абзаців восьмого — десятого частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» в повному обсязі.

3.6. Збільшити в порівнянні з 2001 роком фінансування видатків на розвиток охорони здоров’я. Передбачити у повному обсязі фінансування програм на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет та забезпечення лікування онкологічних хворих та хворих на тубер-
кульоз.

3.7. У Державному бюджеті України на 2002 рік передбачити обсяг державних централізованих капітальних вкладень на рівні не менше
1 відсотка доходів державного бюджету із затвердженням обсягів за пріоритетними напрямами.

3.8. Розробити бюджет розвитку як складову частину державної програми економічного і соціального розвитку на 2002 рік та подати його Верховній Раді України разом з проектом закону про Державний бюджет України на 2002 рік. Надходження від приватизації мають бути пріоритетно спрямовані на фінансування видатків на структурну перебудову народного господарства. Передбачити кошти на державну підтримку вугільної галузі з метою прискорення темпів структурних реформ.

3.9. Кабінету Міністрів України запровадити комплекс заходів щодо жорстких бюджетних обмежень шляхом:

 • 1) впорядкування контролю за виконанням видаткової частини бюджету;

 • 2) гарантування розподілу ресурсів відповідно до визначених пріоритетів;

 • 3) поліпшення результативності бюджетних програм.

Установи, які безпосередньо вказані в Конституції України, повинні мати статус головних розпорядників коштів.

3.10. Видатки державного бюджету мають бути сформовані по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів за економічною структурою видатків бюджетної класифікації, при цьому в складі голов­них розпорядників бюджетних коштів мають бути виділені розпорядники коштів другого рівня. До проекту Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік мають додаватися проекти мережі, контингентів та штатів бюджетних установ в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів по регіонах.

3.11. Висвітлення діяльності органів державної влади здійснювати за рахунок коштів, передбачених у їх кошторисах, відповідно до укладених угод з засобами масової інформації.

3.12. Передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік окремим рядком видатки на проведення судової реформи, а також на проведення виборів до Верховної Ради України.

4. Державний борг та його обслуговування

4.1. Граничний обсяг державного боргу на кінець 2002 року не повинен перевищувати 60 відсотків валового внутрішнього продукту.

4.2. Поліпшити структуру державного боргу шляхом скорочення
частки комерційного боргу в загальному обсязі державного зовнішнього боргу.

4.3. Заборонити списання заборгованості за кредитами, залученими під державні гарантії.

5. Напрями розвитку міжбюджетних відносин

5.1. Удосконалити розподіл податкових надходжень між Державним бюджетом України, бюджетом Автономної Республіки Крим та місцевими бюджетами. Перевести на власну дохідну базу місцеві бюджети із закріпленням за ними дохідних джерел на постійній основі, визначивши перелік доходів і видатків, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України з урахуванням субвенції на соціальний захист населення не може бути нижче 40 відсотків.

5.2. Основним завданням політики у сфері бюджетної реформи на 2002 рік буде проведення наступного етапу реформи міжбюджетних відносин на основі прозорих та об’єктивних критеріїв, що ґрунтуються на стабільній системі закріплення дохідних джерел за бюджетами, дієвого та досконалого розрахунку при визначенні міжбюджетних трансфертів.

5.3. У складі державного бюджету передбачити обсяги трансфертів для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів (685 бюджетів, у тому числі 27 регіональних бюджетів. 170 бюджетів міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення та 488 бюджетів районів).

5.4. Встановити мораторій у 2002 році на прийняття законів, які зменшують доходи чи збільшують видатки місцевих бюджетів без одночасного внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік, стосовно компенсації втрат місцевих бюджетів від прийняття таких законів.

6. Окремі доручення

6.1. Кабінету Міністрів України при формуванні бюджету на 2002 рік:

 • 1) до 1 липня 2001 року подати до Верховної Ради Україні законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України, пов’язаних з формуванням дохідної частини бюджету на 2002 рік;

 • 2) розробити Програму погашення податкової заборгованості підприємств та організацій перед бюджетом та врахувати у дохідній частині бюджету на 2002 рік суми цієї заборгованості відповідно до зазначеної Програми;

 • 3) підготувати пропозиції щодо впорядкування пільг, наданих суб’єктам господарювання;

 • 4) впорядкувати нормативно-правові акти, ще регламентують формування спеціального фонду та порядок використання коштів цього фонду, відповідно до вимог, викладених у підпункті 12 пункту 1.4 та підпункті 8 пункту 2.2 цієї Бюджетної резолюції;

 • 5) протягом 2002 року розробити та запровадити систему обліку податкових пільг і субсидій і подати Верховній Раді України пропозиції щодо удосконалення законодавства;

 • 6) проаналізувати умови приватизації державних підприємств та об’єктів. З метою залучення додаткових коштів надати пропозиції щодо механізмів встановлення реальної вартості об’єктів приватизації та недопущення їх продажу з порушенням процедури;

 • 7) на підставі проведеного комплексного аналізу надати Верховній Раді України матеріали стосовно функціонування вільних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

 • 8) з метою захисту вітчизняного товаровиробника та забезпечення збільшення випуску товарів широкого вжитку надати пропозиції щодо скасування пільг по сплаті ввізного мита;

 • 9) надати переліки боржників по бюджетних позичках, наданих під гарантії Уряду, станом на 1 січня 2001 року, 1 вересня 2001 року та
  1 січня 2002 року і забезпечити стягнення цієї заборгованості в дохід Державного бюджету України;

 • 10) відмовитися від практики проведення взаємозаліків з бюджетом і використання одноденних кредитів як засобу розв’язання проблеми розрахунку з бюджетом в грошовій формі;

 • 11) розробити механізм повернення з-за кордону незаконно вивезених коштів і залучення їх до державного бюджету;

 • 12) надати інформацію Верховній Раді України про хід адміністративної реформи, обґрунтувати причини зростання бюджетних витрат на утримання державних адміністрацій, а також збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості;

 • 13) розробити та передати на розгляд Верховної Ради Украї-
  ни проект державної програми повернення заощаджень громадян України;

 • 14) запропонувати Кабінету Міністрів України запровадити у 2002 році мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-кому­нальні послуги, транспорт, зв’язок;

 • 15) у разі незабезпечення Кабінетом Міністрів України розширення міжбюджетної реформи (685 бюджетів, у тому числі 27 регіональних бюджетів, 170 бюджетів міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення та 488 бюджетів районів) передбачити цільову субвенцію місцевим бюджетам на виплату заробітної плати працівникам освіти;

 • 16) для визначення обґрунтованих розмірів відрахувань до держав­ного бюджету від плати за транзит природного газу через територію України на 2002 рік до 1 вересня 2001 року надати Верховній Раді України інформацію про виконання зобов’язань паливно-енергетичного комплексу перед Державним бюджетом України за 6 місяців 2001 року.

6.2. Для забезпечення формування дохідної частини бюджету Державній податковій адміністрації України до 2 липня 2001 року надати Кабінету Міністрів України і Комітету Верховної Ради України з питань бюджету вичерпну інформацію про фактичне виконання статті 18 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». При цьому надати дані про загальні обсяги списаної та реструктуризованої податкової заборгованості по роках, а також її фактичний розмір станом на
1 червня 2001 року в розрізі міністерств, форм власності, територій та видів платежів.

6.3. Кабінету Міністрів України розробити проект Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік з дотриманням положень цієї Бюджетної резолюції та подати його до Верховної Ради України у терміни, визначені Конституцією України.Додаток 3

МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ ПОКАЗНИКІВ
ЗА СТАТТЯМИ БЮДЖЕТУ


Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ПН

01

ПД + ПВ + ПВПР +
+ ВП + ПТЗ

ПН — податкові надходження; ПД — податки на доходи; ПВ — податки на власність; ПВПР — платежі за використання природних ресурсів; ВП — внутрішні податки на товари та послуги; ПТЗ — податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

ПД

02

ПГ + ПП

ПД — податки на доходи; ПГ — прибутковий податок з громадян; ПП — податок на прибуток підприємств

ПГ

03ПГ — прибутковий податок з громадян; Хі  М1 — обсяги видів заробітку, диференційованих за його величиною, що враховуються при розрахунках надходження прибуткового податку з громадян; ДФО — доходи фізичних осіб

ПП

04

0.3 · (ДРП + ДБА +
+ ДЦП – АВ – В –
– АЗВТ – АЗІТ –
– М – ПЗ – ПВТЗ –
– ВГР – ЗНС – ДП –
– ДІФ – РП – ФСС)

ПП — податок на прибуток підприємств; ДРП — доходи від реалізації продукції; ДВА — доходи від одержання дивідендів; ДЦП — доходи від акцій та цінних паперів; АВ — амортизаційні відрахування; В — витрати на виробництво продукції; АЗВТ — акцизний збір з вітчизняних товарів; АЗІТ — акцизний збір з імпортних товарів; М — мито; ПЗ — плата за землю; ПВТЗ — податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; ВГР — відрахування на геологорозвідувальні роботи: ЗНС — збір за забруднення навколишнього природного середовища; ДП — надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування; ДІФ — Державний інноваційний фонд України; РП — рентна плата; ФСС — Фонд соціального страхування

ПВ

05

ПВТЗ + НМП

ПВ — податки на власність; ПВТЗ — податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів; НМП — податок на нерухоме майно

ПВТЗ

06ПВТЗ — податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; Х  М2 — обсяги потужностей автомобілів залежно від ставок оподаткування

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

НМП

07НМП — податок на нерухоме майно; Хі  Мз — обсяги майна в залежності від ставки оподаткування. Конкретні види майна та ставки оподаткування знаходяться на стадії проектування; Са — сумарна вартість майна в залежності від ставки оподаткування

ПВПР

08

ПЛР – ПСКВР +
+ ПКН + ВГР + ПЗ

ПВПР — платежі за використання природних ресурсів; ПЛР — плата за використання лісових ресурсів: ПСКВР — плата за спе-
ціальне користування водними ресурсами; ПКН — платежі за користування надрами; ВГР — відрахування на геологорозвідувальні роботи; ПЗ — плата за землю

ПЛР

09ПЛР — плата за використання лісових ресурсів, x  m4 — обсяги продукції, що використовуються при розрахунках надходжень за використання лісових ресурсів

ПСКВР

10ПСКВР — плата за спеціальне користування водними ресурсами; Хі  М5 — фактичні обсяги водних ресурсів, які враховуються при розрахунках плати за їх спеціальне використання

ПКН

11ПКН — платежі за користування надрами; Хі  М6 — обсяги використання надр корисних копалин

ВГР

12ВГР — відрахування на геологорозвідувальні роботи; Хі  М7 — обсяги видів ресурсів для розрахунку надходження відрахувань на гео­логорозвідувальні роботи

ПЗ

13ПЗ — плата за землю; Хі  М8 — площа угідь залежно від кадастрової оцінки землі

ВП

14

ПДВ + АЗВТ +
+ АЗІТ + ЛПД

ВП — внутрішні податки на товари і послуги; ПДВ — податок на додану вартість; АЗВТ — акцизний збір з вітчизняних товарів; АЗІТ — акцизний збір з імпортних товарів; ЛПД — ліцен­зії на підприємницьку та професійну діяльність

ПДВ

15

(ДРП + ДБА +
+ ДЦП – В + АВ +
+ ПГ + НН + ОК +
+ ДЦФ) · 0,2 · k

ПДВ — податок на додану вартість; ДРП — доходи від реалізації продукції; ДБА — доходи від одержання дивідендів; ДЦП — доходи від акцій та цінних паперів; В — витрати на виробництво продукції; АВ — амортизаційні відрахування; ПГ — прибутковий податок з громадян; НН — неподаткові надходження; OK — доходи від операцій з капіталом; ДЦФ — державні цільові фонди

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

АЗВТ

16АЗВТ — акцизний збір з вітчизняних товарів; Хі  М9 — обсяги виробництва товарів, з яких збирається акцизний збір

АЗІТ

17АЗІТ — акцизний збір з імпортних товарів; Хі  М10 — обсяги імпорту товарів, з яких збирається акцизний збір

ЛПД

18

ЛПД = f (ЛПД(t – n))

ЛПД — ліцензії па підприємницьку та професійну діяльність

ВМ

19

+
+ f {KЗ(t – n)}

ВМ — податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне мито); Х  М11 — обсяги імпорту та експорту товарів, з яких збирається ввізне мито; КЗ — консульські збори

ІП

20

МП + ПОДз

ІП — інші податки; МП — місцеві податки; ПОДз — плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон

НН

21

ДВП + СШ(t) +
+ ІНН(t)

НН — неподаткові надходження; ДВП — доходи від власності та підприємницької діяльності; СШ — надходження від штрафів і фінансових санкцій; ІНН — інші неподаткові надходження (плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон; місцеві податки і збори)

ДВП

22

РП + НПДМ + ІНВ

ДВП — доходи від влаcності та підприємницької діяльності; РП — рентна плата; НПДМ — надходження від приватизації державного майне; ІНВ — інші надходження від власності

РП

23РП — рентна плата; Х  М12 — обсяги видів природних ресурсів, що враховуються при розрахунках рентної плати

НПДМ

24

НПДМ (t) =
= f {НПДМ(t – n)}

НПДМ — надходження від приватизації державного майна

ІНВ

25

ІНВ (t) = f {IHB(t – n)}

ІНВ — інші надходження від власності

АЗП

26

АЗП(t) = f {АЗП(t – n)}

АЗП — адміністративні збори та платежі27

CШ(t) = f {СШ(t – n)}

СШ — надходження від штрафів та фінансових санкцій

ІНН

28

ІНН (t) = f {IHH(t – n)}

ПІН — інші неподаткові надходження

ОК

29

OK (t) = f {OK(t – n)}

OK — доходи від операцій з капіталом

ОФ

30

ОФ(t) = f {ОФ(t – n)}

ОФ — офіційні трансферти

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ДЦФ

31

ФЗН + ФСС + ІФ +
+ ЗНС + ДП + Д1Ф

ДЦФ — державні цільові фонди; ФСС — Фонд соціального страхування; ФЗН — Фонд сприяння зайнятості населення; ІФ — інші фонди; ЗНС — збір за забруднення навко-
лишнього природного середовища; ДП — надходження відрахувань і збору на будів-
ництво, реконструкцію, ремонт та утриман-
ня автомобільних доріг загального кори-
стування; ДІФ — державний інноваційний фонд

ФСС

32

ДФО · k

ФСС — Фонд соціального страхування; ДФО — доходи фізичних осіб

ФЗН

33

ДФО · k

ФЗН — Фонд сприяння зайнятості населення; ДФО — доходи фізичних осіб

ДІФ

34

(ДРП – ПДВ – АЗ)* *0,01

ДІФ — державний інноваційний фонд

ФПЕК

35ФПЕК — Фонд розвитку паливно-енергетич­ного комплексу; Хі  М13 — величини показників розвитку, що вpaxoвуються при розрахунках надходжень фонду паливно-енерге­тичного комплексу

ІФ

36

ІФ(t) = f { ІФ (t – n)}

ІФ — інші фонди

НФІ

37

НФІ(t) = f { НФІ(t – n)}

НФІнадходження збору до Фонду соціаль­ного захисту інвалідів

ЗНС

38ЗНС — збір за забруднення навколишнього природного середовища; Хі  М14 — обсяги викидів і скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів, що враховуються при розрахунках надходжень плати за забруднення навколишнього природного середо-
вища

ДП

39ДП — надходження відрахувань і збору на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування; Xi  M15 — величини показників господарської діяльності, з яких відраховуються збори на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування

КПБФ

40

КПБФ > ЗПС

КПБФ — кошти позабюджетних фондів; ЗПС — збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ЗПС

41

ДФО · k

ЗПС — збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; ДФО — доходи фізичних осіб

АВ

42

СОФ · k

АВ — амортизаційні відрахування; СОФ — середньорічна вартість основних фондів

Д3Б

43

ПН + НН + ОК +
+ ОФ + ДЦФ + ІФ

ДЗБ — доходи зведеного бюджету; ПН — податкові надходження; НН — неподаткові надходження; OK — доходи від операцій з капіталом; ОФ — офіційні трансферти; ДЦФ — державні цільові фонди; ІФ — інші фонди

ДЕУ

44

ЗВ + ВВ + АП + ІV

ДЕУ — витрати на утримання органів державного управління; 3В — витрати на забезпечення функціонування органів законодавчої влади; ВВ — обсяги асигнувань виконавчої влади; АП — витрати на утримання Президента України та його апарату; ІV — інші видатки на загальнодержавне управління

СВ

45

ВС + ВАС + КС + ІС

СВ — утримання органів судової влади; ВС — забезпечення діяльності Верховного Суду України; ВАС — забезпечення діяльності Вищого Арбітражного суду України; КС — забезпечення діяльності Конституційного Суду України; ІC — забезпечення діяльності арбітражних, військових, обласних, районних судів

МД

46

МС + РМУ

МД — видатки на міжнародну діяльність; МС — видатки на міжнародне співробітництво; РМУ — витрати на реалізацію міжнародних угод

ФДП

47

ФД + НТП

ФДП — видатки на фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу; ФД — забезпечення проведення фундаментальних досліджень; НТП — фінансування розробки перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

НОБ

48

УЗС + ЗОТ + КБ +
+ НДР + ІВО

HOБ — видатки на національну оборону; УЗС — утримання Збройних Сил України; ЗОТ — закупівля озброєння та військової техніки; КБ — обсяг коштів на капітальне будівництво; НДР — витрати на НДР і дослід­но-конструкторські роботи; ІВО — інші
видатки в галузі оборони, в т. ч. на мобілізаційну підготовку галузей народного господарства

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ПБД

49

ОПО + ІПО

ПБД — асигнування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; ОПО — утри­мання основних правоохоронних органів: органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, прокуратури, кримінально-виправної системи, при­кордонних військ, СБУ, пожежної охорони, Го­ловного управління урядового зв’язку; ІПО — утримання інших правоохоронних органів

ОС

50

ОЗО + ІЗО

ОС — фінансування закладів і заходів освіти; ОЗО — фінансування основних закладів освіти: дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної осві­ти, вищої освіти, післядипломної освіти; ІЗО— фінансування інших закладів і заходів освіти

ОХЗ

51

ОЗ + ІЗ

ОХЗ — асигнування закладів і заходів охорони здоров’я; ОЗ — асигнування основних закладів охорони здоров’я: лікарень широкого профілю, спеціалізованих медичних закладів, поліклінік і амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, санітарно-епіде­міологічних служб; ІЗ — фінансування інших закладів і заходів з охорони здоров’я, в т. ч. національних програм імунопрофілактики населення та ін.

СОЗ

52

ВП + СЗІ + ІС

СОЗ — асигнування заходів соціального захисту та соціального забезпечення; ВП — виплата пенсій — перерахування до Пенсійного фонду для виплати пенсій; СЗІ — кошти з бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту інвалідів; ІC — витрати на інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

ЖКГ

53

ЖГ + КГ

ЖКГ — видатки на житлово-комунальне господарство; ЖГ — видатки на житлове господарство; КГ — видатки на комунальне господарство

КІМ

54

ОКМ + ІКМ

КІМ — асигнування закладів та заходів з культури і мистецтва; ОКМ — асигнування основних закладів культури і мистецтва: кінематографії, архівної справи; ІКМ — асиг­нування інших закладів та заходів у галузі культури і мистецтва

ЗМІ

55

ОЗІ + ІЗІ

ЗМІ — видатки на засоби масової інформації; ОЗІ — видатки на основні засоби масової інформації: телебачення і радіомовлення, преса, книговидання; ІЗІ — видатки на інші засоби масової інформації

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ФКС

56

ЗФС + ФСГ

ФКС — фінансування в галузі фізичної культури і спорту; ЗФС — фінансування заходів з фізичної культури і спорту; ФСГ — державна підтримка громадських організацій фізкуль­турно-спортивної спрямованості

ПЕ

57

ПЕК + ОМК +
+ ВСБ + ІГП

ПЕ — видатки на промисловість та енергетику; ПЕК — видатки на паливно-енергетич­ний комплекс; ОМК — видатки на конверсію та розвиток підприємств оборонного та машинно-будівного комплексів; ВСБ — видатки на відтворення мінерально-сировинної бази; ІГП — видатки на інші галузі промисловості

БА

58

ВБ + ВА

БА — видатки на будівництво та архітектуру; ВБ — видатки на будівництво; ВА — видатки на архітектуру

СЛР

59

СГ + ЛГМ + РГ + ІВ

CЛP — витрати на сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство, СГ — витрати на сільськогосподарське виробництво; ЛГМ — витрати на лісове господарство і мисливство; РГ — витрати на риболовецьке господарство; ІВ — інші витрати, в т. ч. на земельні ресурси, водне господарство, дослідження, практичні розробки, фінансування бюджетних установ АПК

ТДЗ

60

ТР+ДГ +ТК + ІП

ТДЗ — витрати на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатику; ТР — витрати на транспорт, в т. ч. водний і повітряний; ДГ — витрати на дорожнє господарство; ТК — витрати на зв’язок, телекомунікації та інформатику; ІП — інші послуги

ІЕД

61

ДКП + НДП +
+ ІП + СГК

ІЕД — фінансування інших послуг, пов’я­заних з економічною діяльністю; ДКП — фінансування Державної космічної програми; НДП — фінансування Національної програми досліджень використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну та інших ресурсів Світового океану; ІП — фінансування інших проектів багатоцільового розвит­ку; СГК — фінансування діяльності, пов’я­заної з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідромеліорації, геодезії та контролем за виробництвом

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ЧОР

62

СЗГ + ДКВ +
+ ПГЖ + РЗВ + ІЦП

ЧОР — фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; СЗГ — витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ДКВ — державні капітальні вкладення; ПГЖ — витрати на пересе-
лення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до 1-ї категорії потерпілих; РЗВ — витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження; ІЦП — фінансування інших цільових програм

ОПЯ

63

ОПС + ЯБ

ОПЯ — фінансування охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки; ОПС — фінансування заходів і закладів з охорони навколишнього природного середовища; ЯБ — фінансування заходів і закладів з ядерної безпеки

ЛСЦ

64

НДС + ВЦО

ЛСЦ — витрати на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; НДС — витрати на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій; ВЦО — утримання військ цивільної оборони

ПЗР

65

ДМК + ДМР

ПЗР — витрати на поповнення державних запасів і резервів; ДМК — витрати на поповнення державних запасів дорогоцінних металів і каміння; ДМР — витрати на поповнення матеріальних резервів

ОДБ

66

ОВБ + ОЗБ

ОДБ — витрати на обслуговування дер-
жавного боргу; ОВБ — витрати на обслуговування внутрішнього боргу; ОЗБ — витрати на обслуговування зовнішнього боргу

ДЦФ

67

ФСС + ФСЗ + ДІФ +
+ ФОП + ФЗІ

ДЦФ — видатки державним цільовим фондам (крім фонду Чорнобиля); ФСС — видатки Фонду соціального страхування України; ФСЗ — видатки Фонду сприяння зайнятості населення України; ДІФ — видатки Державному інноваційному фонду України; ФОП — видатки Фонду охорони навколишнього природного середовища; ФЗІ — видатки Фонду соціального захисту інвалідів України

Закінчення дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ВНГ

68

РФК + БП + ДКР +
+ ПЗП + ГЗ + ПВ

ВНГ — видатки, не віднесені до основних груп; РФК — резервний фонд Кабінету Міністрів України; БП — бюджетні позички; ДКР — дотації республіканському бюджету АР Крим, обласним, міським бюджетам; ПЗП — видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки; ГЗ — видатки на покриття заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку та викуп облігацій державної цільової безпроцентної позики 1990 року; ПВ — витрати на проведення виборів, референдумів та інші витрати

РВ

69
Разом видатків


і — номер відповідної множини;

t — індекс відповідного періоду.

kj  Mi — податкові ставки, що диференційовані за елементами відповідної множини (залежно від бази оподаткування). Індекс (і) означає номер доданку з відповідної множини;

k  М — податкові ставки, що недиференційовані (єдина ставка оподаткування).Додаток 4

ПОДАТКИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ (ЗБОРИ) В УКРАЇНІ


1. Загальнодержавні податки, збори та інші обов’язкові платежі
1.1. Внески до бюджетів


1.1.1.
Податки на доходи, податки на прибутокПодаток на доходи фізичних осіб

Податок на прибуток підприємств


1.1.2.

Податки на власність
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок на нерухоме майно (нерухомість)

1.1.3.

Платежі за використання природних ресурсів

Плата за використання лісових ресурсів

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

Плата за використання надр при видобуванні корисних копалин

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Плата за землю

Рентні платежі за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні

1.1.4.

Внутрішні податки, збори на товари, послуги та підприємницьку діяльність

Податок на додану вартість

Акцизний збір з вітчизняних товарів

Акцизний збір з імпортних товарів

Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність

Податок на промисел

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

1.1.5.

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

Мито

Консульські збори

1.1.6.

Інші податки
Державне мито

Плата за надання послуг в оформленні документів на право виїзду за кордон

Платежі від приватизації майна державних підприємств

Платежі від продажу державних запасів товарів

Інші неподаткові платежі

Закінчення дод. 4

1.2. Внески до державних цільових фондів

1.2.1.

Внески до Фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

1.2.2.

Внески до Фонду соціального страхування України

1.2.3.

Внески до Пенсійного фонду

1.2.4.

Внески до Фонду сприяння зайнятості населення України

1.2.5.

Внески до Державного інноваційного фонду України

1.2.6.

Внески до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу України

1.2.7.

Збір до Фонду соціального захисту інвалідів

1.2.8.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

1.2.9.

Збір до Фонду охорони праці

1.2.10.

Збір до Фонду сприяння конверсії

1.2.11.

Збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування

2. Місцеві податки і збори

2.1.

Готельний збір

2.2.

Збір за парковку автомобілів

2.3.

Ринковий збір

2.4.

Збір за видачу ордера на квартиру

2.5.

Курортний збір

2.6.

Збір за участь у перегонах на іподромі

2.7.

Збір за виграш у перегонах на іподромі

2.8.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

2.9.

Податок з реклами

2.10.

Збір за право використання місцевої символіки

2.11.

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

2.12.

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

2.13.

Комунальний податок

2.14.

Збір за проїзд по території прикордонних областей

2.15.

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

2.16.

Збір з власників собакСхожі:

Додаток 2 iconДокументи
1. /Додаток 1 ОРГКОМ-ТЕТ.doc
2. /Додаток 10...

Додаток 2 iconOverview Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Sheet 1: Додаток 1
Такса для обчислення розміру компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодженням тварин з числа видів, занесених до Червоної...
Додаток 2 iconПоложення про проведення (додаток 1) і календаря змагань (додаток 2). Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення спартакіади (додаток 3)
Севастополя, підготовки їх до служби в Збройних Силах України, виявлення кращих команд для участі у Всеукраїнських змаганнях
Додаток 2 iconO. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація...
Додаток 2 iconДокументи
1. /1_9-426/Додаток до листа/_нформатика.doc
2. /1_9-426/Додаток...

Додаток 2 iconДодаток а склад робочої комісії Сумського державного університету
Додаток к угода з охорони праці
Додаток 2 iconДокументи
1. /10. Додаток 8 - Акт здач_-прийм. роб_т.doc
2. /11....

Додаток 2 iconПро нову форму «додаток до диплома кандидата наук»
Вак україни нову форму "Додаток до диплома кандидата наук" (далі за текстом "Додаток"), що засвідчує відповідність наукових ступенів...
Додаток 2 iconДокументи
1. /Вказивки 2012.doc
2. /Додаток 1.doc
Додаток 2 iconДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
Додаток 2 iconДокументи
1. /1/2007МУМФ.doc
2. /1/Додаток А_1.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи