Бюджетний механізм icon

Бюджетний механізм
НазваБюджетний механізм
Сторінка3/3
Дата25.10.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/2_і.doc
3. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/3_і.doc
4. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/4_і .doc
5. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/5_і.doc
6. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/6_T.doc
7. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/7_T.doc
8. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat.doc
9. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat_2-4.doc
10. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Zmist.doc
11. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/tityl.doc
1. Типова програма дисципліни
Закон про Державний бюджет є другим після Конституції України. У свою чергу, бюджетна політика теж має власні стратегію І тактику, що розробляються в рамках бюджетного законодавства. Засвоївши тему, студенти повинні мати уявлення про те
Бюджетний механізм
Податкова політика та механізм оподаткування
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави
Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн
3. Плани семінарських занять
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
Додаток 2
1. Типова програма дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Київ 2002

Міжбюджетні трансферти — це кошти, що безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Міжбюджетні трансферти за чинним законодавством України поділяються на дотації вирівнювання, субвенції та вилучення коштів, які передаються до бюджету вищого рівня (див. Бюджетний Кодекс України, ст. 96—108).

Бюджетна дотація вирівнюванняміжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує.

Бюджетні дотації вирівнювання можуть направлятись з Державно­го бюджету України місцевим бюджетам, а також можуть бути перед­бачені у бюджетах міських та районних рад для бюджетів районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань.

Таблиця 14

РОЗМЕЖУВАННЯ ДОХОДІВ МІЖ РІВНЯМИ БЮДЖЕТІВ

Вид податку (відповідно до
Закону «Про систему
оподаткування в Україні»)

Роки

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Податок на додану вартість

регулюючий

державний

Акцизний збір

регулюючий

державний

регулю-
ючий

державний

Податок з прибутку під­приємств

регулюючий

30 % державний, 70 % бюджет областей

бюджет областей

регулю-
ючий

державний (крім
м. Києва та АРК)

Податок на доходи фізичних осіб

бюджет району

регулюючий

бюджет областей

регулюючий

Мито

державний

Державне мито

державний/місцевий (залежно від типу операцій)

Плата за землю

30 % державний, 10 % обласний, 60 % місцевий

0 % обласний,
70 % місцевий

місцевий

Рентні платежі

державний

Податок з власників транспортних засобів

місцевий

обласний
(спецфонд)

Податок на промисел

місцевий

Збір за геологорозвіду-
вальні роботи

державний

Збір за спеціальне використання природних ресурсів
— лісовий дохід

районний

80 % державний, 20 % районний

державний

— плата за воду

районний

80 % державний, 20 % районний

державний

— плата за надра

районний

40 % державний, 60 % районний

державний

Збір за забруднення навколишнього середовища
10 % державний, 90 % бюджети областей

Збір до Фонду Чорнобиля

державний

Збір на обов’язкове соціальне страхування

державний

Збір на обов’язкове дер­жавне пенсійне забезпечення

державний

Збір до Державного інноваційного фонду

державний

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
30% державний, 70 % бюджет областей

районний

Місцеві податки і збори

місцевий

Для визначення обсягів міжбюджетних трансфертів з метою їх оптимального розподілу Кабінет Міністрів України розробив методичні матеріали «Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік», в яких закладений формульний підхід щодо їх розподілу. Багатофакторна формула, що затверджена Кабінетом Міністрів України, враховує такі параметри:

1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;

2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;

3) індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи району;

4) прогнозний показник кошику доходів бюджетів місцевого самоврядування для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського (АРК) і міст обласного значення та прогноз доходів — для районних бюджетів;

5) коефіцієнт вирівнювання (в межах від 0.60 до 1) (див. додаток 1).

Слід зазначити, що в Україні вже декілька останніх років застосовується механізм автоматичного надання дотацій згідно із Законом про Державний бюджет України (ст. 42 та ст. 45 Закону про Державний бюджет України на 2001 рік). Дія цього механізму дає змогу, по-перше, одержати в автоматичному режимі дотації вирівнювання на основі встановлених нормативів щоденних відрахувань (за певними статтями доходів загального фонду бюджету), по-друге, частину надходжень доходів загального фонду Державного бюджету, що одержуються понад річні розрахункові обсяги, перетворити на додаткові дотації та автоматично спрямувати їх за рішенням відповідних рад на фінансування соціальних видатків певних територій.

Бюджетні нормативи формування додаткових дотацій місцевим бюджетам на 2001 рік:

 1. до бюджету АРК — 62,5 %;

 2. до обласного бюджету — 12,5 %;

 3. до бюджетів міст республіканського (в АРК) та обласного значення — 37,5 %, в тому числі до бюджетів міст районного значення — 15 %.

Слід зазначити, що поряд з бюджетними дотаціями в Бюджетному кодексі передбачається такий метод бюджетного регулювання, як субвенції.

Субвенціяце міжбюджетний трансферт, що має цільо-
вий характер в порядку, визначеному тим органом, який
прийняв рішення про її надання. Субвенції широко застосовуються як інструмент бюджетного регулювання для збалансування бюджетів як в Україні, так і в усіх інших державах. Субвенція видається бюджету нижчого рівня з чітко визначеним призначенням як державна фінансова допомога на програми і заходи, спрямовані на підтримку гарантованого законодавством мінімуму соціальної забезпеченості населення регіонів, де такий мінімум не забезпечується власними бюджетними до-
ходами за незалежними від них причинами економічного розвитку.

Субвенція надається на компенсацію недоотриманих доходів у зв’язку з нерівномірністю їхнього розподілу між регіонами за умов діючої економічної системи, а також на фінансування заходів, пов’язаних із вирівнюванням соціального розвитку територій.

Субвенції можуть призначатися як з Державного бюджету України місцевим бюджетам, так і з бюджетів АРК та інших місцевих бюджетів для бюджетів нижчих рівнів.

Основні види субвенцій з Державного бюджету України:

 • субвенція на здійснення програм соціального захисту;

 • субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;

 • субвенція на виконання інвестиційних проектів.

Основні види субвенцій з місцевих бюджетів:

 • субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних недоліків діяльності об’єктів спільного користування;

 • субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань;

 • інші субвенції.

У сучасній практиці бюджетного регулювання доходів значна роль належить субсидіюванню, інструментами якого є державні субсидії.

Субсидія — грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів бюджету, а також спеціальних фондів юридичним та фізичним особам, місцевим державним органам, іншим державам. Як інструмент бюджетного регулювання субсидія застосовується з метою збалансування регіональних та місцевих бюджетів, зміцнення їх дохідної бази та завжди передається безповоротно і безвідплатно з вищих ланок бюджетної си-
стеми нижчим ланкам. Субсидія може бути цільовою (на конкретні видатки) і знеособленою. Вона не пов’язується безпосередньо з фінансовим станом бюджету, який її отримує. Поки що субсидії ще не знайшли в Україні такого ж широкого застосування, як це має місце у розвинутих країнах світу, наприклад в США, Англії, Франції, ФРН та ряді інших країн. У цих країнах розрізняють прямі та непрямі державні субсидії. Прямі субсидії скеровуються на фінансування капітальних вкладень у галузі, розвиток яких необхідний для економіки в цілому, на фундаментальні дослідження, перепідготовку кадрів, створення нових місць у найбільш відсталих регіонах, на підтримку військово-промислового комплексу. Непряме субсидіювання здійснюється, в основному, шляхом податкової та кредитної політики [27].

Найпоширенішим методом субсидіювання в Україні нині є податковий кредит — відстрочка сплати податку на доходи, що надається підприємству податковою інспекцією на умовах зворот­ності, строковості, відплатності за наявності згоди фінансового органу, який контролює виконання бюджету.

Вивчаючи механізм розподілу бюджетних коштів, студентам також слід зосередитись на міжбюджетному перерозподілі грошових засобів, що забезпечуються певними формами руху внутрішніх бюджетних потоків, а саме такими як:

— вилучення коштів бюджетних надлишків;

— бюджетні позички на покриття тимчасових касових розривів;

— взаємні розрахунки.

Вивчаючи інструментарій розподілу щодо видатків бюджетів, слід розглянути також бюджетне фінансування та бюджетне резервування.

Бюджетне фінансування — це сукупність методів та інструментів, за допомогою яких здійснюється реалізація бюджетних функцій держави, налагоджуються грошові відносини, які виникають між державою та підприємствами всіх форм власності та домогосподарствами.

У контексті вивчення проблеми бюджетного фінансування слід детально розглянути його форми:

 1. кошторисне фінансування;

 2. державне інвестування;

 3. позики з бюджету державним підприємствам;

 4. державні дотації збитковим підприємствам [27].

Бюджетне фінансування

 • безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету, обсяг, своєчасність та повнота якого значною мірою залежать від рівня централізації фінансових ресурсів і мобілізації коштів до бюджету, від рівня виконання дохідної частини бюджету.
особливості

 • бюджетні ресурси України становлять нині майже 45 % ВВП, що означає достатньо високий рівень централізації коштів;

 • протягом останніх років видатки були недофінансовані від 20 % до 30 % порівняно з затвердженими сумами, що показує слабке забезпечення дохідної бази;

 • головна з проблем бюджетного фінансування — необхідність чіткого визначення та розподілу сфери фінансування державного та місцевих бюджетів, вирішення якої закріплюється в Бюджетному кодексі України;

 • бюджетне фінансування є основним способом забезпечення прогресивних зрушень в економіці, створення умов для розвитку галузей та виробництв;

 • порядок та умови надання та використання коштів затверджуються Верховною Радою України;

 • бюджетні кошти витрачаються лише за цільовим призначенням і в межах, затверджених відповідним правовим актом — Законом про Державний бюджет України чи рішенням місцевої ради народних депутатів.
1. Метод єдиного казначейського рахунку

2. Метод перерахування бюджетних коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів на рахунки голов­них розпорядників

 • використовується для фінансування заходів з Державного бюджету України;

 • бюджетне фінансування здійсню­ються через систему бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідними балансовими рахунками, з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі без­посередньо суб’єктам діяльності

 • відповідно до бюджетного розпису фінансові органи перераховують кошти бюджету головним розпо-
  рядникам у порядку фінансування, на їхні рахунки згідно з кошто-
  рисом;

 • головними розпорядниками коштів державного бюджету є бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження на отримання бюджетних асигнувань

Рис. 7. Основні методи бюджетного фінансування

Особливе місце серед інструментів бюджетного розподілу займає бюджетне резервування.

У складі видаткової частини бюджетів передбачається резервний фонд, який формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 % обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету (див. Бюджетний кодекс України, ст. 24). Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає відповідна рада. Резервний фонд може використовуватися для фінансування невідкладних витрат у національному господарстві, соціально-культурних та інших заходів.

У складі Державного бюджету України обов’язково створюється Резервний фонд Кабінету Міністрів України. Порядок вико­ристання резервного фонду Кабінету Міністрів України встановлено Постановою Верховної Ради України від 22 лютого 1996 року. Загальна сума резервного фонду визначається щороку. Обмеженість коштів, які знаходяться у розпорядженні держави, примушує суворо контролювати цільове використання коштів резервного фонду.

Кошти з резервного фонду надаються на фінансування:

 1. витрат, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями;

 2. робіт по ліквідації наслідків стихійних явищ та аварій;

 3. непередбачених витрат, пов’язаних із введенням законів;

 4. інших заходів, не передбачених і які не могли бути пе-
  редбачені під час затвердження Державного обсягу резервного фонду [24].

Наступною підсистемою бюджетного механізму, яку слід розглянути, є механізм використання бюджетних ресурсів. Студентам пропонується ознайомитися з формами та методами
використання грошових ресурсів, дослідити інструментарій, яким користується держава на нинішньому етапі розвитку економіки.

Використання бюджетних ресурсів з певною метою у різних формах здійснюються на етапі виконання бюджету. Законом України про Державний бюджет України визначаються бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України за бюджетною класифікацією та бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів.

Саме бюджетні призначення служать відправним пунктом щодо реалізації бюджетної політики на різних рівнях економі-

Адміністративні та економічні важелі

Основні методи

 • бюджетні призначення;

 • бюджетний розпис доходів та видатків;

 • бюджетне секвестрування та захист;

 • бюджетне нормування тощо

 • метод встановлення цільового при­значення грошових коштів

 • метод встановлення порядку використання коштів;

 • метод встановлення бюджетних нормативів та лімітів використання грошових коштів тощо

Рис. 8. Механізм використання бюджетних ресурсів


ки. Бюджетні призначення — це повноваження, що надаються головним розпорядникам бюджетних коштів Бюджетним ко-
дексом України, Законом України про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, мають кількісні та часові обмеження та дозволяють надавати бюджетні асигнування.

Слід зазначити, що виконання бюджетів здійснюється на підставі законодавства та нормативно-правових актів про бюджет на певний бюджетний період і у відповідності з розписом доходів і видатків бюджету, що затверджуються фінансовими органами. Річний розпис доходів і видатків має поквартальний розподіл, на основі якого передбачені бюджетні кошти спрямовуються на заплановані потреби.

У процесі виконання державного бюджету України може виникнути ситуація, коли за результатами квартального звіту має місце недоотримання доходів загального фонду Державного бюджету України більше, ніж на 15 % від суми передбаченої бюджетним розписом, тоді розробляється проект про внесення змін до Закону про Державний бюджет стосовно скорочення видатків. Верховна Рада України приймає рішення про бюджетне секвестрування.

Секвестр бюджету означає пропорційне скорочення затверджених бюджетних видатків щомісячно по всіх статтях бюджету, крім захищених, перелік яких визначається Верховною Радою України. Аналогічний механізм секвестру бюджету може бути використаний на інших рівнях бюджетної системи у разі, коли в ході виконання бюджету рівень дефіциту бюджету перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень від дохідних джерел.

Бюджетний захист видатків стосується певного переліку статей видаткової частини бюджету, на які не розповсюджується процес секвестрування. Насамперед захищаються поточні видатки (заробітна плата в бюджетній сфері, трансферти, витрати на медикаменти тощо). Захищеними статтями видатків бюджету визначаються такі, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень. Перелік захищених статей видатків Державного бюджету України визначається Законом про Державний бюджет України щорічно.

Перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2001 та 2002 роки за економічною структурою видатків включає:

 1. оплату праці працівників бюджетних установ;

 2. нарахування на заробітну плату;

 3. придбання медикаментів та перев’язувальних матері-
  алів;

 4. забезпечення продуктами харчування;

 5. виплату відсотків за державним боргом;

 6. трансферти населенню, пов’язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням:

 • на 2001 рік — у тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян;

 • на 2002 рік — у тому числі на погашення знецінених вкладів в установах Ощадного банку і страхових внесків до колишнього Укрдержстраху;

7) трансферти місцевим бюджетам.

Розглядаючи механізм використання бюджетних коштів, слід звернути увагу на методи використання грошових ресурсів держави, що складають якісно відмінну групу методів. Серед них, насамперед, слід зазначити метод установлення ці-
льового призначення державних цільових фондів, метод уста-
новлення порядку використання коштів, метод установлення
бюджетних нормативів і лімітів використання грошових коштів [24].

Слід зазначити, що бюджетне нормування як сукупність
інструментів, які використовуються в бюджетній практиці, так само, як і бюджетне стимулювання та санкціонування, використовується не тільки на етапі формування бюджетних коштів. Ці інструменти є дійовими важелями також при розподілі та використанні бюджетних ресурсів. Тому їх можна вважати базовими складовими бюджетного механізму.

Бюджетні норми
та нормативи

Бюджетні стимули

Бюджетні санкції

 • ставки заробітної плати у бюджетних ус­тановах, пенсій, стипендій

 • ставки податків і неподаткових платежів

 • норми витрат у бю­джетних установах

 • норми бюджетного забезпечення

 • розміри дотацій, су­бвенцій, субсидій

 • пільги за податками юридичним та фізичним особам

 • бюджетні кредити

 • податкові канікули

 • відстрочки із спла­тою податків

 • списання заборгованості за податками

 • подання фінансової допомоги і підтримки

 • санкції за порушен-
  ня податкового законодавства

 • санкції за нецільове використання бюджетних коштів

 • пеня за несвоєчасну сплату платежів

 • зменшення або призупинення бюджетного фінансування

 • вилучення до бюджету коштів, використаних не за призначенням

 • відміна наданих пільг

Рис. 9. Базові складові бюджетного механізму


Розробка та реалізація бюджетної політики як центральної складової економічної політики держави вимагає аналізу стану та проб­лем національної економіки країни, виявлення можливостей з урахуванням передумов, цілей, наявних бюджетних ресурсів, побічних ефектів тощо, отже постійного контролю та аналізу за використанням бюджетних ресурсів, що вимагає бюджетного моніторингу.

Тому в рамках цієї теми студентам слід також ознайомитися та з’ясувати економічний зміст, завдання та роль бюджетного моніторингу як елементу бюджетного механізму, його складові та особливості здійснення на сучасному етапі трансформаційної економіки України.

Бюджетний моніторинг, або моніторинг функціонування бю­джетної системи України, займає особливе місце в системі моніторингу.

Бюджетний моніторинг є специфічною складовою макроекономічного моніторингу. Його мета — забезпечити постійні спостереження та аналіз реалізації бюджетної політики, оцінку практичної дієвості бюджетної системи на основі бюджетного обліку та бюджетної статистики з метою з’ясування суб’єктивних її недоліків, програми та подальшої розробки оптимального проекту державного бюджету, а також формування адекватних умов його виконання на майбутню перспективу.

Таблиця 15

Основні види соціально-економічного моніторингу
за об’єктами досліджень


Вид

Об’єкт

Споживач результатів

Міждержавний

Процеси соціально-еко­номічних зв’язків між державами

Органи державного управ­ління

Макроекономічний (державний)

Функціонування та розвиток основних соціаль­но-економічних процесів на рівні національної економіки

Органи державного управ­ління

Муніципальний

Процеси соціально-еко­номічного розвитку області, району, міста

Міська рада, мерія, держ-
адміністрація, районне керівництво

Моніторинг підпри­ємства, організації

Функціонування підпри­ємства

Дирекція, фондові біржі, інвестиційні та холдингові компанії

Ринковий моніторинг

В окремому сегменті ринку

Служби маркетингу на підприємствах, товарні бір­жі, фондові біржі, інвестиційні компанії


Бюджетний облік — це науково обґрунтована система спостереження, відображення, узагальнення та контролю за змінами, що мають місце в бюджетному процесі. Завдяки бюджетному обліку забезпечується інформаційна база для аналізу надходжень та видатків бюджету. Бюджетний облік — це функція Державного казначейства щодо касового виконання бюджету. Взагалі слід зазначити, що у світовій практиці існують декілька систем касового вико­нання бюджету: банківська, казначейська та змішана. В Україні введена казначейська система касового виконання бюджету.

Бюджетна статистика в рамках бюджетного моніторингу теж виконує певні задачі стосовно аналізу здійснення основних напрямів бюджетної політики. Показники бюджетної статистики є найважливішими показниками бюджетної політики. Ці показники можна згрупувати за декількома напрямами:

І група — державні квоти;

ІІ група — показники, що характеризують функції держави щодо трансформації економічної системи в змішану.

Таблиця 16

Основні показники бюджетної політики

Група

Вид

Показники, їх зміст

І група — дер­жавні квоти

Фінансові квоти

 • частка витрат держави у ВВП;

 • частка доходів держави у ВВП;

 • частка доходів держави від податків у ВВП;

 • частка боргу у ВВП;

 • частка бюджетного дефіциту у ВВП
Соціальні квоти

 • частка сукупних соціальних трансфертів у ВВП;

 • частка виплат по соціальному страхуванню у ВВП;

 • частка соціальних трансфертів місцевих бюджетів у ВВП
Функціональні квоти (спеціальні)

 • частка витрат держави на виконання кожного зі своїх функціональних обо­в’язків у загальних витратах (залежить від структури функцій держави); • частка витрат бюджету на фінансування державних підприємств;

 • частка витрат на освіту;

 • частка витрат на оборону;

 • частка витрат на НТП;

 • частка витрат на охорону здоров’я тощо

ІІ група — показники, що характеризують функції держави в умовах трансформаційної еко­номічної системи

1) співвідношення між видатками роз­витку і поточними видатками:

 • квота державних інвестицій у ВВП;

 • квота державно­го споживання у ВВП

 • характеризує розподіл державою коштів між приватним та державним споживанням;

 • вказує на внесок держави у розвиток національного господар-
  ства країни;

 • показує задоволення суспільних потреб в цілому, насамперед формування соціальної інфраструктури

2) фінансовіддача від субвенцій чи дотацій

 • вимірюється як сума створеного в галузі продукту на одиницю державної допомоги

Закінчення табл. 16

Група

Вид

Показники, їх зміст
3) частка коштів дер­жавного бюджету, що спрямовуються на державне регулю­вання ринку праці

Дві категорії:

а) видатки на проведення активної політики держави:

 • державне сприяння профосвіті;

 • виплати на працевлаштування,

 • заходи щодо створення нових робочих місць тощо;

б) видатки на пасивну політику:

 • виплати по безробіттю;

 • допомоги тощо
4) видатки на утри­мання управлінського персоналу

 • квота коштів держбюджету на управління у ВВП
5) показники заборгованості держави

 • дефіцит чи профіцит;

 • джерела покриття бюджетного дефіциту;

 • заборгованість на кінець року;

 • чистий новий борг держави;

 • квота кредитного фінансування боргу;

 • квота боргу у ВВП;

 • борг на душу населення

Термінологічний словник

Бюджетна експертиза — засіб аналізу кожного законопроекту, що вноситься на розгляд до Верховної Ради України з метою оцінки його впливу на доходи та видатки бюджетів та виконання Закону про Державний бюджет України.

Бюджетна класифікація — єдина міжнародна система функціонального групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками з наданням їм точних назв і порядкових номерів (статей), яка забезпечує можливість порівнювати бюджетну інформацію різних бюджетів, дає змогу визначити цілі використання бюджетних ресурсів, встановити завдання та курс бюджетної політики уряду.

Бюджетна статистика — науково обґрунтована система аналізу здійснення основних напрямів політики уряду на основі використання певного переліку показників, квот та співвідношень.

Бюджетне нормування — встановлення бюджетних норм та нормативів, що використовуються як інструмент бюджетного регулювання доходів та видатків.

Бюджетне регулювання — діяльність органів законодавчої та виконавчої влади вищого рівня щодо розподілу та перерозподілу доходів та нормування видатків, які здійснюються з метою збалансування бюджетів нижчого рівня.

Бюджетне резервування — планове відокремлення частки бюджет­них коштів, призначене для фінансування передбачених видатків.

Бюджетне секвестрування — пропорційне скорочення видатків з усіх статей бюджету, крім захищених, протягом часу, що залишається до закінчення поточного року.

Бюджетне стимулювання — система заохочувальних заходів держави, що спрямовані на ефективне створення та використання бюджету.

Бюджетне фінансування — надання у безповоротному порядку грошового забезпечення на видатки, пов’язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних та комунальних установ та організацій.

Бюджетний механізм — сукупність конкретних способів та форм організації бюджетних відносин, специфічних методів, важелів, інструментів мобілізації, розподілу та використання бюджетних коштів.

Бюджетний моніторинг — цільове безперервне спостереження та аналіз реалізації бюджетної політики в країні, що здійснюється на основі методів бюджетного обліку та бюджетної статистики з метою бюджетного прогнозування та планування.

Бюджетний облік — науково обґрунтована система спостере-
ження, відображення, узагальнення та контролю за змінами, що мають місце в бюджетному процесі, яка забезпечує інформаційну базу для аналізу.

Бюджетний розпис доходів та видатків — документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації.

Бюджетні запити — документи, підготовлені розпорядниками бюджетних коштів, що містять пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для їх діяльності на наступний бюджетний період.

Бюджетні обмеження — фінансові вимоги щодо витрачання бюджетних коштів, які виражаються у формі гранично допустимих видатків і мають бути виконані їх розпорядниками при формуванні бюджетних запитів.

Бюджетні призначення — повноваження, що надаються головним розпорядником бюджетних коштів — Бюджетним кодексом, Законом України про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що мають кількісні та часові обмеження і дозволяють надавати бюджетні кошти.

Кошторисне фінансування — виділення коштів на утримання бюджетних установ, виконання певних програм та реалізацію певних заходів на підставі спеціального фінансового документу — кошторису.

Міжбюджетні трансферти — це кошти, що безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого у вигляді дотацій та субвенцій з метою вирівнювання соціального розвитку територій.

Принцип субсидіарності — розподіл видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.

Завдання та запитання для самоперевірки

 1. Поясніть, як функціонує та з яких підсистем складається бюджетний механізм в Україні.

 2. Перелічіть основні важелі та методи формування, розподілу та використання бюджетних ресурсів, що використовуються в Україні.

 3. Розкрийте роль бюджетного стимулювання, санкціонування та нормування як базових елементів функціонування бюджетного меха-
  нізму.


 4. Дайте характеристику основних форм, методів та інструментарію розподілу доходів та видатків бюджетів.

 5. Як здійснюються міжбюджетний розподіл та перерозподіл видатків та доходів бюджетів?

 6. Назвіть основні методи бюджетного регулювання доходів та видатків. Поясніть їх специфіку стосовно різних рівнів бюджетів в Україні.

 7. Назвіть основні принципи розмежування доходів та видатків між бюджетами. Яким чином їх застосування відображується на пропорціях розподілу видатків?

 8. Що таке поточні та капітальні видатки?

 9. Що таке закріплені та регулюючі доходи?

 10. Складіть типову схему розподілу доходів та видатків:

а) державного бюджету України;

б) бюджету АРК;

в) бюджету області;

г) бюджету міста державного підпорядкування;

д) бюджету міста обласного підпорядкування;

е) бюджету району;

є) бюджету міста районного підпорядкування;

ж) бюджету селища;

з) бюджету села.

 1. Що таке міжбюджетні трансферти? Поясніть їх роль у міжбюджетних відносинах, охарактеризуйте їх види та специфіку застосування.

 2. Назвіть основні принципи та методи бюджетного фінансування, що використовуються в Україні.

 3. Дайте характеристику кошторисного фінансування. Що являє собою Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи?

 4. Дайте характеристику державним інвестиціям щодо їх складу, структури, джерел та механізму державного інвестування.

 5. Якими методами та у яких формах здійснюється фінансова підтримка державних підприємств?

 6. Навіщо створюється Резервний фонд Кабінету Міністрів України та яка його функціональна спрямованість?

 7. Перелічіть основні методи та економічні важелі механізму використання бюджетних ресурсів.

 8. У яких випадках та з якою метою використовується бюджетне секвестрування? Що таке захищені статті видатків бюджету?

 9. Поясніть економічний зміст, призначення та методи бюджетного моніторингу.

 10. Перелічіть основні показники бюджетної статистики. Що таке державні квоти? Які види державних квот ви знаєте та навіщо вони вираховуються?

 11. Що таке касове виконання бюджету? Розкрийте його зміст з урахуванням реалій бюджетного процесу в Україні.

Задачі

1. Використовуючи методичні матеріали Кабінету Міністрів України «Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік», розрахуйте обсяг та питому вагу кошика закріплених та власних доходів бюджету м. Рівне за звітними даними, якщо існує така інформація:

Прибутковий податок з громадян — 3039 тис. грн.;

Плата за землю — 1992 тис. грн.;

Державне мито — 548,9;

Плата за ліцензію та сертифікати — 3,7;

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємництва — 2,2;

Плата за торговельний патент на деякі види бізнесу — 1,8;

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва — 100;

Місцеві податки та збори — 1448,1;

Податок на промисел — 100;

Надходження дивідендів — 20;

Кошти від приватизації майна — 1300.

2. Розрахуйте прогнозний обсяг доходів Полтавської області, якщо відомо, що розрахунковий обсяг закріплених доходів, що визначається за допомогою індексу податкоспроможності на 2001 рік, становить 282 223,5 тис. грн., обсяг фіксованого сільськогосподарського податку — 3080,4 тис. грн., а обсяг надходжень від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення комунальної влас-
ності — 5071,7 тис. грн., обсяг кошика власних доходів бюджету на 2000 рік, затверджених місцевими радами, становить 20 995,7 тис. грн., обсяг надходжень плати за утримання дітей в школах-інтернатах — 32,5 тис. грн., розрахунковий коефіцієнт співвідношення кошика власних доходів = 0,75.


3. Використавши результати попередньої задачі, розрахуйте трансферт вирівнювання до бюджету Полтавської області, якщо обсяг видатків загального фонду прогнозується на плановий бюджетний рік 418 685,9 тис. грн.

Чи матиме Полтавщина бюджетний надлишок, щоб передати
його до Державного бюджету? Визначте форму трансферту вирівнювання.


4. Розрахуйте обсяг субвенцій з державного бюджету, що має отримати Львівська область на 2001 рік у складі загального та спеці-
ального фонду її бюджету, якщо відомо, що на збереження історичної забудови у центральній частині м. Львова держава планує витратити 10 млн грн. Також відомо, що на Львівщині проживає 306,9 тис. чол. ветеранів війни та праці (за даними на 1.01.2000 р.), що становить 4,892 % їх загальній кількості по Україні, обсяг видатків на надан-
ня пільг населенню на оплату електроенергії, газу та житлово-комунальних послуг по Україні планується на 872 771,2 тис. грн. Крім того, кількість отримувачів субсидій на житлово-комунальні послуги становить 209 025 чол., причому середньомісячний розмір субсидії — 77,050 грн., кількість отримувачів субсидій на газ — 15 908 чол., річний розмір їх — 55,750 грн.


5. Розрахуйте обсяг видатків на надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям для м. Києва, якщо прогнозний обсяг видатків, що необхідні для цього, становить (умовно) 101 тис. грн., прогнозний обсяг даних видатків по Україні — 298 124,8 тис. грн.,
а обсяг видатків на надання даної допомоги за попередній період — 280 223,6 тис. грн.


6. Використовуючи таблицю, розрахуйте темп зростання видатків на фінансування соціальної сфери та питому вагу їх у загальних витратах у зведеному бюджеті на 2001 рік. Зробіть висновки.

Найменування

2000 рік

2001 рік

Темп зростання,
%

Обсяг, тис. грн.

Питома вага у
загальних витратах, %

Обсяг, тис. грн.

Питома вага у
загальних витратах, %

Всього — видатки зведеного бюджету

42323,0
52913,6Соціальна сфера — всього

17259,6
23653,7у тому числі:
Освіта

5976,0
8230,6Охорона здоров’я

4578,7
5598,7Соціальний захист та соціальне забезпечення

6157,8
9146,4Культура і мистецтво

379,8
496,6Фізкультура і спорт

167,3
181,4Наука

544,4
769,0


Задачі

1

2

3

4

5

6

Варіанти відповідей

66,48 %
33,52 %

306 154,9

112 531

236 847,4

94,9

44,7 %; 15,5 %; 10,5 %; 17,3 %; 0,9 %; 0,3 %; 1,5 %

Тестові завдання


1. Методи використання грошових ресурсів державних фондів:

а) стосуються механізму розподілу бюджетних ресурсів;

б) включають дотації на субвенції;

в) включають встановлення нормативів та лімітів;

г) бувають класичні та сучасні.

2. Бюджетні призначення є:

а) інструментом бюджетного фінансування;

б) інструментами проведення бюджетної експертизи;

в) інструментами механізму обліку та контролю;

г) інструментами механізму розподілу бюджетних ресурсів;

д) інструментами механізму використання бюджетних ресурсів.

3. Бюджетне секвестрування означає:

а) бюджетний розпис доходів;

б) бюджетний розпис видатків;

в) установлення порядку використання коштів;

г) інструмент механізму використання бюджетних ресурсів.

4. Що виступає інформаційною базою для аналізу бюджетної політики країни:

а) бюджетна класифікація;

б) бюджетний облік;

в) бюджетний моніторинг;

г) бюджетна статистика.

5. Система інструментів бюджетного аналізу — це:

а) бюджетна статистика;

б) бюджетна класифікація;

в) бюджетний облік;

г) бюджетний моніторинг.

6. Грошові кошти, що надаються нижчому бюджету з чітко визначеним кінцевим призначенням:

а) дотація;

б) субвенція;

в) субсидія;

г) податковий кредит.

7. Фінансування заходів щодо соціального захисту населення на рівні місцевого бюджету належить до:

а) видатків розвитку;

б) поточних видатків;

в) дотацій;

г) субвенцій.

8. Найпоширеніший метод субсидіювання в Україні:

а) податковий кредит;

б) метод цільового призначення державних фондів;

в) встановлення нормативів та лімітів використання грошових коштів;

г) метод фінансового контролю.

9. Метод обов’язкової мобілізації фінансових коштів реалізується через:

а) збір податків;

б) проведення лотерей;

в) випуск державних облігацій;

г) збір мита.

10. Бюджетне санкціонування є інструментом:

а) системи міжбюджетного розподілу;

б) бюджетного моніторингу;

в) розподілу бюджетних ресурсів;

г) формування бюджетних ресурсів.

11. Державні квоти є інструментом:

а) бюджетного моніторингу;

б) бюджетної статистики;

в) бюджетного розпису доходів та видатків;

г) бюджетного нормування.

12. Серед методів формування грошових коштів провідна роль належить:

а) обов’язковому методу мобілізації;

б) методу добровільної мобілізації;

в) методу фінансування з позабюджетних фондів;

г) методу секвестрування.

13. Витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності — це:

а) видатки розвитку;

б) поточні видатки;

в) субвенції;

г) видатки на розширене відтворення.

14. Непряме субсидіювання здійснюється шляхом:

а) податкової політики;

б) кредитної політики;

в) через податковий кредит;

г) виділення дотацій.

15. Нецільова безвідплатна допомога, що видається місцевому бюджету у випадку перевищення видатків над доходами:

а) субвенція;

б) дотація;

в) субсидія;

г) податковий кредит.


Запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Варіанти
відповідей

в

д

г

б

а

б

б

а

а, г

г

б

а

а

а, б

б


1   2   3

Схожі:

Бюджетний механізм iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний механізм iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний механізм iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Бюджетний механізм icon«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено»
Механізм проведення збудження по безмієліновим та мієліновим волокнам. іб. Класифікація нервових волокон А, В, С. П. Будова нервово-м'язового...
Бюджетний механізм iconБюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с
Бюджетний механізм iconСтратегії та методи виведення знань виведення – це процес одержання нових знань на основі раніше відомих даних (фактів). Механізм виведення
Механізм виведення – сукупність правил виведення та способів застосування цих правил
Бюджетний механізм iconІ. Д. Скляр Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика) Навчальний посібник
О. Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету
Бюджетний механізм iconЕкономічний механізм охорони навколишнього природного середовища
Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища містить цілий ряд інструментів впливу на матеріальні інтереси підприємств...
Бюджетний механізм iconБюджетний процес та його оптимізація в україні
Роботу виконано на кафедрі фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти...
Бюджетний механізм iconУкраїни
Бюджетне призначення, бюджетне асигнування, бюджетне зобов’язання, бюджетний розпис
Бюджетний механізм iconТема 1 Теоретичні аспекти бюджетного менеджменту
Бюджетний менеджмент – це сукупність взаємопов’язаних лій, заходів І засобів, що спрямовані на управління бюджетними ресурсами І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи