Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Скачати 251.85 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Дата20.02.2014
Розмір251.85 Kb.
ТипПояснювальна записка

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


_____________О.Л.Голубенко

«_____»_____________2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом

«Маркетинг» • Пояснювальна записка складається з:

 • Програм фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Літератури

 • Порядку та критеріїв проведення фахового вступного випробування.ЛУГАНСЬК, 2013


^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля за напрямом «Маркетинг»


МАРКЕТИНГ

Сутність маркетингу, його функції, види і концепції. Сутність маркетингу і його роль у ринковій економіці. Історичні передумови і соціально-економічні умови розвитку маркетингу як науки. П’ять концепцій маркетингу і п’ять технологій управління маркетингом. Функції і принципи маркетингу. Види маркетингу. Критика і захист маркетингу з боку громадськості. Фактори, що підвищують авторитет маркетингу. Необхідність маркетингу в Україні. Маркетинг як відкрита, мобільна і керована система. Цілі і задачі організації маркетингу. Внутрішнє середовище маркетингу (мікросередовище підприємства). Зовнішнє маркетингове мікро середовище. Макросередовище, його сили і фактори впливу. Модель розвиненого керованого маркетингу. Комплексне дослідження і прогнозування ринкового попиту. Інформація її місце і роль у системі маркетингу. Створення і використання маркетингової інформаційної системи (МІС). Система і процес маркетингових досліджень. Визначення ринку і вимір ринкового попиту. Поширення інформації. Досвід міжнародних досліджень. Вивчення потреб і поводження покупців для управління купівельним попитом. Модель купівельного поводження. Фактори, що впливають на купівельне поводження. Соціальні фактори. Особисті фактори. Психологічні фактори. Біхевіоризм. Типи поводження споживачів при ухваленні рішення про покупку. Рішення про покупку. Реакція на покупку. Ухвалення рішення про покупку товару-новинки. Товар і товарна політика в маркетингу. Поняття товару в теорії маркетингу. Три рівні товару. Класифікація товарів. Товари широкого вжитку і товари виробничого призначення. Споживчі властивості і дизайн товару. Використання товарних марок, упакування, етикетки, післяпродажного обслуговування, політики товарного асортименту і товарної номенклатури. Пошук нових ідей і створення нових товарів. Стадії життєвого циклу товару. Зміна стратегії маркетингу в залежності від стадії життєвого циклу товару. Ціна і цінова політика в маркетингу. Місце і роль ціни і ціноутворення в маркетингу. Мети ціноутворення для маркетингового підприємства. Фактори ціноутворення. Основні підходи до ціноутворення. Політика і стратегія ціноутворення. Стратегія встановлення цін на нові товари . Стратегії ціноутворення в рамках товарної номенклатури. Стратегії коректування цін. Політика зміни цін. Розподіл і політика розподілу продукту в системі маркетингу. Розподіл продукції, його місце і роль у системі маркетингу. Значення посередників. Функції каналу розподілу. Кількість рівнів каналу розподілу. Принципи функціонування каналів розподілу. Види і структура каналів розподілу. Керування каналами розподілу. Товарорух, його цілі, засоби, керування. Просування і комунікаційна політика в системі маркетингу. Місце і значення просування і комунікаційної політики в системі маркетингу. Модель елементів і механізм процесу комунікацій. Визначення цільової аудиторії і бажаної відповідної реакції. Вибір і зміст звертання. Структура і форма звертання. Джерела і засоби поширення інформації. Зворотний зв’язок. Бюджетні проблеми просування. Формування програми і її реалізації. Стратегії «проштовхування» товару і залучення покупців. Сучасні тенденції в засобах комунікації. Стратегічне планування, цілеполягання і досягнення конкурентних переваг. Стратегічне планування, їхнє місце і роль у системі маркетингу. Місія компанії. «Дерево цілей». Стратегічний аудит. SWOT- аналіз. Визначення сильних і слабких сторін компанії, її можливостей і прогноз. Складання бізнес-портфеля і бізнес-плану. Шляхи і методи досягнення конкурентних переваг.


^ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ

Наукові основи логістики. Введення в логістику. Історичний екскурс. Сутність і задачі логістики. Принципи товароруху. Об`єкти логістичного управління. Матеріальні потоки та параметри їх визначення. Інформаційні потоки та їхня класифікація. Фінансові потоки в логістиці та потоки послуг. Концепція логістики та основні її положення. Поняття концепції, основні положення концепції логістики. Сучасна концепція логістики. Етапи розвитку логістики. Логістичні функції та логістичні операції. Системний підхід в логістиці. Поняття логістичної системи. Елементи логістичної системи. Види логістичних систем. Принципи системного підходу. Класичний та системний підходи щодо формування логістичних систем. Методологічний апарат логістики. Загальна характеристика методів вирішення логістичних задач. Класифікація моделювання логістичних систем. Види моделювання. Функціональні області логістики. Заготівельна логістика. Сутність і завдання заготівельної логістики. Завдання «зробити або купити». Вибір постачальника. Визначення економічного розміру замовлення. Внутрішньовиробнича логістика. Сутність виробничої логістики та концепцій її організації. «Штовхальний» та «тягнучий» підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. Ефективність застосування логістичних підходів на підприємстві. Системи «MRP» та «KANBAN». Сутність розподільчої логістики. Сутність і завдання розподільчої логістики. Управління каналами розподілу в логістиці. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах. Інформаційна логістика. Інформаційні системи в логістиці, види логістичних інформаційних систем, принципи формування інформаційних логістичних систем. Класифікація форм логістичних утворень. Логістичні ланцюги. Види логістичних ланцюгів розподілу. Основні інструменти управління логістикою. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних каналах. Транспортна логістика. Сутність і завдання транспортної логістики. Види транспорту. Логістичні рішення у транспортуванні. Транспортні витрати і тарифи. Логістика складування. Склади та їхні функції. Класифікація складів. Складові логістичного процесу на складі. Показники використання площі складу. Логістика посередництва. Сутність логістики посередництва та її види. Види логістичних посередників. Поняття про логістичний сервіс та логістичні послуги. Глобалізація процесів логістики. Сутність та етапи глобалізації господарської діяльності підприємств. Завдання глобальної логістики.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

 • знати:

 • визначення і сутність маркетингу та історичні етапи розвитку маркетингу;

 • основні цілі і функції маркетингу;

 • складові елементи мікросередовища і макросередовища фірми;

 • основні принципи організації маркетингу;

 • сутність потреб, споживання, споживача;

 • основні теорії мотивації потреб;

 • сутність сегментації ринку, її цілі, критерії і принципи;

 • методи та засоби, які використовуються у дослідженнях ринку, покупців, товару, конкурентного середовища, конкурентоспроможності підприємства та каналів збуту продукції;

 • маркетингові процеси ціноутворення;

 • фактори маркетингового ціноутворення;

 • маркетингові стратегії;

 • сутність, передумови, принципи, завдання, структура, об’єкти та особливості промислового маркетингу;

 • особливості товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики на ринку ТВП;

 • основні поняття маркетингу особистості;

 • теоретичні, методичні і практичне питання комерційної діяльності по збуту та постачанню на підприємстві;

 • споживчі властивості товарів;

 • отримувати інформація про товар на основі його маркування;

 • основні цілі, завдання та елементи маркетингової товарної політики;

 • маркетингове розуміння продукту та товару, зміст і складові маркетингової підтримки товару, формування товарної політики на підприємстві;

 • основні поняття та визначення якості товарів і послуг, показники та методи оцінки якості товарів і послуг;

 • основні поняття та визначення торгової марки, управління торговими марками;

 • визначення конкурентоспроможності товару, фактори та критерії конкурентоспроможності товару;

 • управління життєвим циклом продукції. Види графіків ЖЦТ;

 • сукупність теоретичних, методичних і практичних питань, методів та інструментарію формування та удосконалення логістичних систем в сучасних умовах господарювання;

 • визначення зв’язків із громадськістю;

 • теоретичні підходи до визначення комунікацій в системі маркетингу;

 • головні цілі та роль комунікацій у маркетингової політиці підприємства;

 • послідовність здійснення комунікаційного процесу;

 • особливості кожного елементу процесу комунікацій;

 • види реклами та її носії, вимоги до розробки рекламного звернення;

 • визначення стимулювання збуту та методи стимулювання збуту;

 • основні напрями стимулювання збуту;
 • уміти:

 • визначати цільовий ринок, розробляти анкету, проводити опитування;

 • розробляти та вибирати загальні напрямки ціноутворення, підходи до використання ціни з метою отримання найбільшого прибутку з урахуванням попиту на товар;

 • отримувати інформацію про товар, кваліфіковано оцінювати якість та конкурентоздатність продукції;

 • здійснювати оцінювання та відбір перспективних ідей нових товарів, розробляти концепцію нових товарів;

 • розраховувати показники якості та конкурентоспроможності товару з точки зору задоволеності споживача;

 • знати специфіку товарних ринків та ринків послуг;

 • володіти методологією проведення маркетингових досліджень;

 • управляти запасами засобів виробництва, розраховувати потреби в матеріальних ресурсах;

 • вибирати найбільш раціональні маршрути товароруху матеріалів;

 • визначати готовність до постачань та рівень логістичного сервісу;

 • застосовувати спеціальні заходи в межах розробленої програми паблік рілейшнз;

 • зорієнтувати діяльність підприємства на використання маркетингової комунікаційної політики;

 • обрати оптимальний канал розповсюдження інформації, розробити комплекс засобів маркетингових комунікацій;

 • вибрати ефективні види реклами при розробці рекламної кампанії;


ЛІТЕРАТУРА


1

Абрютина М. С. Ценообразование в рыночной экономике: Учебник. – М.: Дело и Сервис, 2002. – 256 с.

2

Академия рынка. Маркетинг. Пер. с фр. – М.: Экономика, 1993.

3

Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – К.: об–во «Знание», КОО, – 2003. – 257 с.

4

Александров Е.А. Основы теории эвристических решений. Подход к изучению естественного и построению искусственного интеллекта. Под редакцией П.Г. Кузнецова. М. Сов. Радио. 1975. 256 с.

5

Алешина Н.В., Поведение потребителей. – М.: Фаир – пресс. 1999 – 372 с.

6

Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новые метрики богатства корпорации: Пер, с англ.– М.: Финансы и статистика, 2003. —247 с.

7

Аникин Б.А. Логистика – М.: ИНФРА, 1997

8

Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989 – 519 с.

9

Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.

10

Арман Дайан и др.. Маркетинг. – М.: Экономика, 1993.

11

Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л.Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО «Изд–во «Экономика», 1999.– 703 с.

12

Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 599 с.

13

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетинго­вого орієнтації. Навч. посібник. – Донецьк, ДонДУЕТ ім. М. Туган–Барановського, 2003. – 156 с.

14

БарканД. И., Ходяченко В. Б., Валдапцев С. В. и др. Как создаются коммерчески успешные товары и услуги; маркетинг и нововведение. — Л.:ЛНПФ«АКВИЛОН», 1991.

15

Басовский Л. Е. Маркетинг: учебное пособие.– М.: ИНФРА–М, 2001.–134 с.

16

Батра Р., Майерс Д., Аакер Д. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. – 5–е изд. – М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 1999. – 784 с.

17

Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ и прогноз. Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.: ил.

18

Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. пoci6–ник. — К.: КНЕУ, 1998.—140 с.

19

Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков. – М.: Русская деловая литература, 1999.

20

Бернс П., Николсон Дж. Секреты Excel для Windows 95. — К.: Диалекти­ка, 1996.—576с.

21

Бєлов М. А., Антонець О, В,, Павленко І А., Кухта А. А. Управління виробничою інфраструктурою. — К.: КНЕУ, 1997.

22

Биншток Ф. И. Ценообразование: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА–М, 2001.–197 с.

23

Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. – Тольятти: Изд. дом «Довгань», 1995. – 704 с.

24

Божук С.Г., Маслова Т. Д. Маркетинговая деятельность. Субъекты. функции. виды. организация. ( Курс лекций ) СПбГИЭА 1997 219 с.

25

Васильева Н.Е., Козлова Л.И. Формирование цены в рыночных условиях. – М: АО "Бизнес–Школа "Интел–Синтез", 1995.– 62с.

26

Вельховер Е.С., Вершинин Б.В. Тайные знаки лица Из–во Российского университета дружбы народов М. 1998 327 с.

27

Витерс Дж., Виннерман К. Как продать свои услуги. Руководство по маркетингу в сфере услуг для малых предприятий. – М.: Московский бизнес–центр, 1989.

28

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.: КНЕУ, 1998.

29

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

30

Войчак А.В. Маркетингові дослідження – К., 2001.

31

Войчак А.В., Павленко І.А. Суть маркетингу і його сучасна концепція. — К.: КНЕУ, 1994.

32

Волгин В.В. Склад: практическое пособие:– М.: Издательский дом «Дашков и К», 2000.– 315 с.

33

Выборы 2003: Комплексный подход к проблеме маркетинга политического лидера. // Материалы Межрегиональной научно–практической конференции (тезисы докладов) – СПб, 2004. – 295 с.

34

Гаджинский А.М. Основы логистики. – М.: ИВЦ «Маркетинг»,2000

35

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

36

Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К. Лібра, 2003.

37

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник – 5–те вид. доп. – Київ: Лібра, 2007. – 720 с.

38

Гелих О. Военные методы в бизнесе – Спб: Изд. Дом «Нева»; М: «ОлмаПресс», 1999 – 384 с.

39

Герасимчук В.Г. Стратегічне управлення підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000 – 360 с.

40

Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 501 с.

41

Голощапов Н. А. Организация ценообразования на предприятии: Учеб.–метод. пособие. – М.: ГЕЛАН, 2000. — 360 с.

42

Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры. – М.: Дело, 1995. – 192 с.

43

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика – М.: Изд–во «Финпресс», 1998. – 416 с.

44

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – 2–е изд., пераб. и доп. –М.: Изд–во «Финпресс», 2000. – 464 с.

45

Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Изд–во «Финпресс», 1999. – 656 с.

46

Дайнека О.С. Экономическая психология. Из–во СПбГУ 2000. 160 с.

47

Денисова И.П. Цены и ценообразование. – М.: Экспертное бюро – М., 1997.– 62 с.

48

Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

49

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита Из–во «Речь», СПб 2003 294 с.

50

Дубницкий В.И., Пилюшенко В.Л. Инфраструктура товарного рынка: Учебн. пособие. – Донецк. ДонГАУ, 2001. – 513 с.

51

Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: Навч.– посіб.. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.

52

Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме. – Мн.: Экономпресс, 1998. – 400с.

53

Дэй Д. Стратегический маркетинг. –– М.: Изд–во ЭКСМО –Пресс, 2002. – 640 с.

54

Евдокимов В.И. Проективные методики в психологической диагностике М – Воронеж 2001 302 с.

55

Жуков Р.Ф. Подготовка умеющих кадров – основа развития экономики России // Сб. рост стабилизации и экономического роста в России». СПб. СПбГИЭА, 2000 с. 186 – 193

56

Жуков Р.Ф. Технология акмеологических методов обучения \\ Сб. «Технология акмеологических методов обучения» СПб СПбГИЭУ, 2001, с 3 – 6.

57

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М. «Инфра–М» 2001 496 с.

58

Закон України про господарські товариства 1991 р. № 1576 – XII (в редакції від 07.03.2002).

59

Закон України про захист прав споживачів від 12 травня 1991 р. № 1023 – XII (в редакції від 07.03.2002).

60

Закон України про інформацію від 2 жовтня 1992 р. (в редакції від 07.03.2002).

61

Закон України про оподаткування прибутку підприємств від 28 грудня 1994 р. № 334/94 – ВР (в редакції від 7.03.2002).

62

Закон України про охорону на знаки для товарів і послуг від 15 грудня 1993 р. № 3698 — XII– (в редакції від 07. 03. 2002).

63

Зарайский Д.А. Управление чужим поведением. Технология личного влияния. Из–й центр «Феникс» Дубна 1997. 272 с.

64

Зверинцев А. Коммуникационный менеджмент. – СПб: Союз, 1997. – 286 с.

65

Зимбардо Ф., Ляйпе М Социальное влияние «Питер» СПб 2001 488 с.

66

Зимичев А.М. Психология политической борьбы. Спб «Санта» 1993 160 с.

67

Зозулев А.В. Сегментирование рынка: Учеб. пособие. – Х.: Студцентр, 2003. – 232 с.

68

Зубец А.Н. Страховой маркетинг. – М.: Издательский дом «АНКНЛ», 1998.

69

Зырянов А.В. Размещение торговых предприятий: Учебн. пособие – М: Экономистъ, 2006. – 250 с.

70

Иванова Р.Х.: Учебное пособие. – Х.: ИД «ИНЗЖЭК», 2003. –120с.

71

Ильин В.И. Поведение потребителей. – СПб.: Питер, 2000. – 224 с.

72

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы «Питер» СПб 2000 512 с

73

Информационные технологии в маркетинге: Учеб. для вузов / Г.А. Титоренко, Г.М. Макарова, Д.М. Дайнтбегов и др.; Под ред. Г.А.Титоренко. — М.: ЮНИТА — ДАНА, 2000. — 335 с.

74

Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – Вид.2–ге, без змін. – К.:КНЕУ, 2006.

75

Кардаш В Я., Павленко І.А., Шафалюк О К. Товарна інноваційна політика. Підручник. –К: КНЕУ, 2002 –266 с.

76

Кардаш В, Я. Стандартизация и управление качеством продукции. — К.: Вища шк., 1985.

77

Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. навч.–метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 124 с.

78

Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.посібник. – К. КНЕУ, 1997.

79

Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. –240 с.

80

Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 1999.

81

Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: Навч. посіб. – К.: Т–во «Знання», КОО, 2001. – 215 с.

82

Кефер Ян Практическая Астрология Или Искусство Предвидения И Противостояния Судьбе. Из–Во «Надежда» Саратов 1993 264 с.

83

Ключников С. Психоэнергетическая защита: Справочник. – Из–во «Эребус», 1994 – 338 с.

84

Козье Д. Электронная коммерция: Пер. с англ. — М.: Издат.–торг. дом «Русская редакция», 1999. — 288 с.

85

Корінєв В. Л. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.

86

Коротков А.В. Маркетингове исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 304 с.

87

Котлер Ф. Как создать, завоевать и удержать рынок / пер. с англ. –М.: ООО «Изд–во АСТ», 2000. – 272 с.

88

Котлер Ф. Маркетинг менеджемент. Экспресс–курс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2003. – 496 с.: – (Серия "Деловой бестселлер")

89

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Изд–во «Питер», 1999. – 896 с.

90

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 896 с.

91

Котлер Ф. Маркетинг от А до Я / Пер. с англ. под ред. Т.Р. Тэор. – СПб.: Издательский дом «Нева», 203. – 224 с.

92

Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 656 с.

93

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: «Бизнес–книга», «ИМА–Кросс Плюс», ноябрь 1995. – 702 с.

94

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: «Ростинтер», 1996, – 704 с.

95

Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов: пер. с англ.. / Под ред. Р.Б. Ноздревой. – М.:ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

96

Крикавський Е.П. Логістика: Навч. посібник. Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999. –264 с.

97

Крикавський Е.П., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2001 – 336 с.

98

Крикавський Є.М. Логістика підприємства. – Львів: Львівська політехніка, 1996

99

Криковцева Н.О. та інші. Комерційна діяльність. К.:Центр учбової літератури, 2007.– 296 с.

100

Критсотанис Я.Г. Торговые выставки и ярмарки. Техника участия и коммуникации. – М., 1997. – 224 с.

101

Крылова Г.Д, Зарубежный опыт управлення качеством. — М.: Изд–во стандартов, 1992.

102

Куницина В.Н., Казаринова Н.В. Погольшина В.М. Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб: «Питер», 2001. – 544 с.

103

Леви М, Вейтц Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. Под ред. ЮН. Каптурсвского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 448 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»)

104

Леншин И.А., Смоляков Ю.И. ЛоГистика. Часть 1. – М.: Машиностроение, 1996

105

Липсиц И. В. Коммерческое ценообразование: Учеб. для вузов. – М.: БЕК, 1997. – 368 с.

106

Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

107

Майдебура Е.В. Маркетинг сферы услуг. – К.: Вира, 2001.

108

Майерс Д. Соц. психология – СПб: «Питер», 1998 – 688 с.

109

Маркетинг / Под ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.

110

Маркетинг: учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, 1996. – 560 с.

111

Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эриашвилли, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; под ред. Н.Д. Эриашвилли. – 2–е изд., прераб и доп. –М. ЮНИТИ – ДАНА, 2000. 623 с.

112

Маркетинговые исследования / Под ред. Ромата Е.В. – Харьков: 2001.

113

Маркова В.Д. Маркетинг услуг. – М.: Финансы и статистика, 1996.

114

Мунипов В. М., Данилюк В. К, Оше В. К. Стандартизация, качество продукции и зргономика. — М.: Изд–во стандартов, 1982.

115

Муштук О.З., Киселев Е.А. Современные избирательные системы и выборные технологии. Учебно–практическое пособие М. МЭСИ 1999 200 с.

116

Наливайко А.П. Теорія стратеги підприємства. Сучасний етап та напрямки розвитку. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

117

Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2001

118

Николайчук В.Е. Основы логистики – Донецк: КНТИС, 1999

119

Николайчук В.Е., Кузнецов В.Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция). Донецк: КНТИС,1999

120

Никсон Ф. Роль руководителя предприятия в обеспечении качества и надежности. — М.: Изд–во стандартов, 1990.

121

Огилви Д. Тайны рекламного двора. – М.: Ассоциация работников рекламы, 1996. – 76 с.

122

Організація виробництва: Навч. посіб. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. –336 с.

123

Осипов Б. В., Мировская Е. А. Математичєские методьі и ЗВМ в стандартизации и управлений качеством. — М.: Изд–во

124

Осипова Л.В. Коммерческая деятельность на промышленном предприятии: учебник – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005– 255с.

125

Осипова Л.В., Синява И.М. Основы коммерческой деятельности. – М.: ЮНИТИ, – 2000 г.

126

Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

127

Павленко А.Ф., Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.

128

Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов вузов. – 2–е изд. – М.: Информационно–внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.

129

Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 1999. – 398 с.

130

Панфилова А.П. Деловая коммуникаци в профессиональной деятельности Спб1999. 496 с.

131

Папюс. Наука о числах – М.: ООО «Фирма издательство АСТ», 1999 – 384 с.

132

Перерва П. Г. Маркетинг личности менеджера и бизнесмена. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 592 с.

133

Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

134

Пилипчук В. П., Оснач О. Ф., Коваленко Л. П. Промисловий маркетинг. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 264с.

135

Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.

136

Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 296 с.

137

Полторак В.А. Маркетингові дослідження – К.: 2003

138

Пониделко А.В. Лукашев А.В. «Черный PR» как способ овладения властью или Бомба для имиджмейкера. Из–во «Третье тысячелетие» СПб 2000 – 176 с.

139

Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. 896 с.

140

Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века «Рефл–бук», «Ваклер» 1999. – 352 с.

141

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов», «Рефл–бук», «Ваклер» 2000. – 624 с.

142

Промышленный маркетинг. Учебное пособие / Под общей ред. Пилюшенко В.Л., Б. Раффилда III. – Донецк: ДонГАУ, изд–во «Вик», 2003.– 538 с.

143

Прохорова Т.П., Грона А.В. Маркетинговая политика коммуникаций, – Х: ИД «ИНЖЭК», г. Харьков, 2005.

144

Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти Т.1. Изд. Дом «БАХРАХ» 1999 608 с.

145

Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти Т.2. Изд. Дом «БАХРАХ» 1999 576 с.

146

Райс Э. Траут Д. Маркетинговые войны – СПб: «Питер», 2000 – 256 с.

147

Ромат Є.В. Реклама в системі маркетингу: Навчальний посібник / Харьк. держ. академія технол. і орг. харчування. – Харків, 1995. – 229 с.

148

Семашко Л.М. Социология для прагматиков Ч.I «Европейский дом» СПб 1999 – 376 c.

149

Семашко Л.М. Тетрасоциология: ответы на вызовы из–во СПбГТУ СПб 2002 – 207 с.

150

Снегирева В.В. Книга мерчандайзера. – СПб: Питер, 2005. – 384 с.

151

Снегирева В.В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. – СПб.: Питер. 2005.–416 с.

152

Солсо Р. Когнитивная психология Из–во Питер 2002 – 592с

153

Сороко Э.М. Структурная гармония систем Под ред. Бабосова Е.М. – Мн. «Наука и техника», 1984 264 с.

154

Спивак В.А. Корпоративная культура «Питер» СПб 2001 352 с.

155

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження: практичний аспект – К.; М.; СПб.: Видавничий дім «Вільямс», 1998. – 262 с.

156

Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / За ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2005. – 764 с. – (Європейський маркетинг).

157

Суслов Ю.Е. Маркетинг некоммерческих организаций Санкт–Петербург 2000 Электронная версия 33 с.

158

Таганов Д.Н. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях. – СПб.: Питер, 2005. – 192 с.: ил.

159

Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия. – СПб.: Питер, 2001.– 72 с.

160

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. Посіб., 3–є вид. – К.: Каравела, 2008, –352с.

161

Тил Н. Прогнозы на новое тысячелетие М. «Крон–Пресс» 1998 416 с.

162

Толкачев В.К. Роскошь системного мышления. – СПб: из–во Центр практической психологии «Эмпатия», 1999 – 348 с.

163

Тонков В.В. Беседы о сверхсознательном – СПб, 1994 – 316 с.

164

Тормоса Ю.Г. Ціна та цінова політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 122 с.

165

Трацевский И. П., Трекова И. Н. Ценообразование: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2000. — 160 с.

166

Туровец О,Г,, Родионова В.Н. Логистика – Воронеж: ВГТУ, 1994

167

Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: Питер, 1999. – 736 с.

168

Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серёгина. Коммерческая деятельность, учеб. – Издательско–книготорговый центр «Маркетинг», 2002 г.

169

Франк С.Л. Духовные основы общества М.: «Республика», 1992 – 511 с.^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І КРИТЕРІЇ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться у формі тестування.

 • Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Група складає не більше 30 осіб.

 • Список допущених до тесту ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

 • Тестування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, які передаються до приймальної комісії.

 • Для проведення тестування головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

 • На тестуванні вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Тестове завдання».

 • Результати тестування оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Тестове завдання».

 • Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Тестовим завданням» вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів тестування до 17:00 години.

Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


Завідувачка кафедри маркетингу ______________ проф. Максимова Т.С.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Рамазанов С.К.Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Перестановки й підстановки. Інверсії, парні й непарні перестановки, їхнє число. Множення перестановок, цикли. Подання підстановок...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи