Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань icon

Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань
Скачати 349.32 Kb.
НазваРобоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань
Дата25.10.2012
Розмір349.32 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Ялта)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

«ВСТУП ДО ФАХУ»

для студентів 1 курсу галузі знань

0305«Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

денна форма навчання


Ялта 2012


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Ялта)

^ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор інститутуР.Р. Ларіна

«__» вересень 2012 року^ РОБОЧА ПРОГРАМА


НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

«ВСТУП ДО ФАХУ»

денна форма навчання


для студентів 1 курсу галузі знань

0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

денна форма навчання


Обговорено і рекомендовано

На засіданні кафедри фінанси і кредит, протокол № 1 від 15 серпня 2012 року

Вченої радою інституту економіки і управ­ління, протокол № 2 от 8 вересня 2011 року

Ялта 2012


УДК – 377.35:658:371.214.115

ББК – 65.290-2:74.58

Р 93, Ж 75, М 49


від 8 вересня 2011 року, протокол № 2.


Р 93

Ж 75,

М 49


Рибінцев В.О., Желудковський Є.О., Малишенко В.А.

Робоча програма навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Ялта: РВВ КГУ, 2012. – 14 с.


Розглянені теоретичні і практичні питання по загальним питанням органі­зації усіх видів практик з напряму підготовки «Фінанси і кредит» для студентів 1 ку­рсуРекомендований матеріал може бути використана викладачами та студен­тами економічних вузів з напряму підготовки «Фінанси і кредит» усіх форм навчання.


Рецензент: Чапчай В.В., управляючий Ялтинським відділенням філіалу, ПУМБ в м. Севастополь


^

© Рибінцев В.О., Желудковський Є.О., Малишенко В.А., 2012

© РВУЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), 2012
ВСТУП

Робоча програма містить пояснювальну записку, навчально-тематич­ний план, програмний матеріал до проходження навчальної практики “Вступ до фаху”, плани занять, вказівки до виконання контрольної роботи, теми рефератів, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.


^ МЕТА І ЗАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

У країнах з розвиненою ринковою економікою фінанси є головним економіч­ним інструментом втручання у процеси розширеного відтворення, розподілу І пе­рерозподілу валового національного продукту. Перехід економіки України на рин­кові відносини створює необхідність постійного пошуку нових методів фінансової діяльності в різних галузях національної економіки.

На сучасному етапі економічного розвитку України значно підвищуються ви­моги щодо удосконалення економічної підготовки фахівців напряму підготовки "Фінанси і кредит".

Головна мета практики "Вступ до фаху" - ознайомити студентів з майбутньою спеціальністю. Студент з перших кроків навчання повинен розуміти, що фінан­сова система - одна з головних ланок сучасного ринкового господарства, що з допомогою фінансів, фінансової політики іде багатосторонній регулюючий вплив на ринкові відносини й процес розширеного відтворення, усвідомити мі­сце фінансової системи у становленні та розвитку цивілізованого ринку.

Мета навчальної практики "Вступ до фаху" - роз'яснити особливості орга­нізації підготовки фахівців даного профілю в університеті, дати короткий огляд змісту навчального плану, характеру навчальної, виробничої та переддипломної практики.

Значне місце в навчальної практиці посідає знайомство студента з вилами навчального процесу; лекціями, семінарськими та практичними заняттями, вла­сною самостійної роботою, з визначенням кола питань, які студент повинен опанувати під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. 1 Головні за­вдання навчальної практики:

 • прищепити студентам любов до майбутньої професії;

 • визначити місце та роль фінансової системи у розвитку ринкових відносин;

 • ознайомити зі змістом та організацією фінансової діяльності.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практика “Вступ до фаху” є вступним етапом до навчання за напрямком “Фі­нанси і кредит” для бакалаврів усіх форм навчання.

Проходження практики здійснюється згідно із навчальним планом, програ­мою, списком наведеної літератури, іншими організаційно-ме­тодичними матері­алами КГУ.

Пропонований курс призначений для ознайомлення студентів з теоретич­ними основами вивчення фінансів, які будуть розширені при подальшому ви­вченні фінансових дисциплін.

Предметом вивчення дисципліни “Вступ до фаху” є фі­нансова система і її фінансові ресурси різних рівнів управління еко­номікою, фінансові ресурси під­приємства за складом і джерелами формування, фінансові відносини підприємс­тва на фінансовому та страховому ринках.

Мета курсу “Вступ до фаху” — дати студентам комп­лексне уявлення про функціонування фінансів різних рівнів у їх взаємозв’язку.

Особливу увагу при вивченні курсу необхідно приділяти законо­давчій базі функціонування фінансової системи Україні.

Результатом вивчення курсу є написання реферату на одну з на­ведених далі тем.

Таблиця 1

^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ВСТУП ДО ФАХУ”Тема

Кількість годин

Лекц.

Практ.

Лабор.

СРС

Всього

1

Кваліфікаційна модель фахівця з фінансової ро­боти

1

-

-

2

3

2

Фінансова освіта в Україні

-

1

-

3

4

3

Організація науково-дослідницької роботи студентів та її місце у професійній підготовні фахівця

1

-

-

2


3

4

Інформаційно-методичне забезпечення фінансової ді­яльності

2

-

-

2


4

5

Концепція розвитку фінансової системи України і завдання фінансових установ щодо її реалізації

-

1

-

3

4

6

Досвід роботи фінансових органів України


-

-

-

4

4

7

Фінанси як об’єкт управління

1

-

-

2

3

8

Фінансові результати діяльності підприємства

-

2

-

3

5

9

Власний капітал підприємства

1

-

-

2

3

10

Залучений капітал підприємства

1

2

-

2

5

11

Необоротні активи підприємства

-

-

-

3

3

12

Оборотні активи підприємства

1

-

-

2

3

13

Діяльність підприємства на фінансовому ринку

-

2

-

2

4

14

Страхова діяльність підприємства

2

-

-

2

4

15

Фінансове планування


2

2

Всього

10

8

-

36

54


^ ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП ДО ФАХУ”

Тема 1. Кваліфікаційна модель фахівця з фінансової роботи

 1. Роль фахівця вищої кваліфікації в умовах переходу до ринкової економіки.

 2. Зміст І характер професійної діяльності фахівця вищої кваліфікації, його права та обов'язки.

 3. Роль та вимоги кваліфікаційних характеристик в організації підготовки фахі­вців вищої кваліфікації.

 4. Професійні якості фахівця-фінансиста, їх визначення та розвиток під час на­вчання у ВУЗІ.

Література; [2; 4]

Тема 2. Фінансова освіта в Україні

 1. Фінансова освіта в Україні: стан та перспективи розвитку.

 2. Необхідність підготовки фахівців вищої кваліфікації для розвитку фінансової системи в країні.

 3. Світовий досвід підготовки спеціалістів фінансових організацій.

 4. Завдання університету щодо формування системи професійної підготовки фі­нансистів та підвищення ефективності підготовки фахівця, його практичних нави­ків та майбутньої діяльності.

Література: [1; ]


Тема 3. Організація науково-дослідницької роботи студентів та її місце у про­фесійній підготовні фахівця

 1. Організація наукової роботи на кафедрі фінансів.

 2. Порядок вибору студентами теми досліджень. Формування мети, завдань та етапів роботи.

 3. Збирання та аналітична обробка інформації.

 4. Розробка практичних пропозицій, що випливають з результатів наукових дослі­джень студентів.

 5. Організація самостійної роботи студентів та її роль у формуванні майбут­нього фахівця.

Література: [2; 4]


Тема 4. Інформаційно-методичне забезпечення фінансової діяльності

 1. Порядок добору наукової інформації.

 2. Види інформації.

 3. Впровадження комп'ютерних технологій в обробці фінансової Інформації.

Література: [3; 4]


Тема 5. Концепція розвитку фінансової системи України і завдання фінансових установ щодо її реалізації

 1. Склад та призначення фінансової системи.

 2. Удосконалення фінансових відносин в Україні.

 3. Фінансовий вплив держави на розвиток економіки.

Література: [4; 5]


Тема 6. Досвід роботи фінансових органів України

 1. Роль податкових органів у зміцненні фінансової бази держави.

 2. Роль контрольно-ревізійного управління у зміцненні фінансової бази дер­жави.

 3. Роль банківського сектору у зміцненні фінансової бази держави.

Література: [2; 5]


Тема 7. Фінанси як об’єкт управління

 1. Фінанси як економічні відносини і як грошові фонди за рівнями управління економікою.

 2. Економічна сутність грошей. Еволюція гро­шей. Сучасні форми грошей. Фі­нансова система та її елементи. Фі­нансові ресурси фінансової системи.

 3. Фінансова політика держави. Фінансова політика підприємства. Цілі та зміст управління держав­ними фінансами та фінансами підприємств.

 4. Поняття комерційних (прибуткових) і некомерційних (неприбуткових) підпри­ємств.

Література [1; 7; 9; 12]


Тема 8. Фінансові результати діяльності підприємства

 1. Поняття валового доходу підприємства. Операційна діяльність, фінансова дія­льність, інвестиційна діяльність підприємства.

 2. Зміст ва­лових витрат підприємства. Показник собівартості виробництва про­дукції: собівартість одиниці продукції та собівартість випуску. Кальку­лю­вання собівартості товару за статтями витрат.

 3. Поняття прибутку від діяльності підприємства: загальний прибуток, нерозпо­ділений (чис­тий) прибуток. Показники рентабельності діяльності під­приємства.

Література [5; 6; 8; 9; 11–13]


Тема 9. Власний капітал підприємства

 1. Статутний капітал підприємства: визначення та призначення. Джерела форму­вання статутного капіталу підприємств різної форми власності.

 2. Акції як інструмент залучення капіталу. Поняття додат­кового капіталу та його джерела. Поняття амортизації та її значення як джерела власного капіталу.

 3. Нерозподілений прибуток як головне джерело власного капіталу.

Література [5; 6; 8; 9; 11–13]


Тема 10. Залучений капітал підприємства

 1. Залучення капіталу як засіб збільшення його фінансових ресурсів. Джерела за­лучення капіталу в діяльність підприємства.

 2. Довго- та короткострокове запозичення. Умови банківського кредитування. Вартість залучення банківського капіталу.

 3. Вартість залучення капі­талу через випуск боргових цінних паперів.

 4. Поняття кредиторської та дебіторської заборгованостей. Сутність стійких па­сивів у капіталі підприємства.

Література [5–9; 11–13]


Тема 11. Необоротні активи підприємства

 1. Визначення необоротного капіталу (активів) підприємства. По­няття первіс­ної вартості, зносу та залишкової вартості.

 2. Амортизація як джерело відтворення необоротних активів. Нематеріальні ак­тиви та їх склад за видами активів. Виробничі та невиробничі основні за­соби.

 3. Довгострокові фінансові інвестиції: мета здійснення, структу­ра. Джерела фі­нансування необоротних активів. Фінансовий лізінг та оренда.

Література [5; 6; 8; 9; 11–13]


Тема 12. Оборотні активи підприємства

 1. Призначення оборотного капіталу та його структура. Оборотні фонди. Фо­нди обігу.

 2. Поняття оборотності оборотного капіталу. Де­біторська заборгованість як інве­стування капіталу.

 3. Джерела фінансу­вання оборотних активів. Сутність факторингу.

Література [5; 6; 8; 9; 11–13]


Тема 13. Діяльність підприємства на фінансовому ринку

 1. Фінансовий ринок як економічні відносини та механізм пере­міщення капіталу. Концентрація капіталу на фінансовому ринку. Інвестиційні ресурси фінансового ринку.

 2. Структура фінансового ринку: ринок грошей і ринок капіталу. Коротко- та довгостроковий капітал. Залучення капіталу через кредитну систему.

 3. Банки та небанківські фінансові інститути. Залучення капіталу через емісію цінних паперів.

 4. Основні та похідні цінні папери. Інвестиційна діяльність підприємс­тва на фінансовому ринку.

Література [4; 7; 9; 12]


Тема 14. Страхова діяльність підприємства

 1. Сутність страхових відносин. Необхідність страхування в підпри­ємництві.

 2. Добровільне та обов’язкове страхування.

 3. Галузі та підгалузі страхування: страхування майна, особове страхування, страхування відповідальності.

Література [4; 7; 9; 12]


Тема 15. Фінансове планування

 1. Цілі фінансового планування. Сутність збалансованості фінан­сового плану. Бюджет (кошторис) як інструмент фінансового пла­нування.

 2. Поняття кон’юнктури ринку. Гнучкість планування та його значення для підприємства.

 3. Види фінансового планування за плано­вим періодом.

Література [5; 6; 9; 11; 13]


^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1. Фінанси підприємства та їх зв’язок з фінансовою сис­темою.

Семінар 2. Склад фінансового капіталу та майна підприємства.

Семінар 3. Фінансове планування на підприємстві, його цілі та до­кументи.


^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольну роботу студенти виконують у вигляді реферату на одну з наведених далі тем. Реферат обсягом 15–20 сторінок має міс­тити вступ (1 с.), основну частину (до 20 с.), висновки (1 с.) та список літератури з наведенням законодавчих актів за темою реферату. Тему реферату студент вибирає (див. табл.. 2) за першою літерою свого прізвища.


Таблиця 2

Розподіл тем рефератів згідно с першою літерою прізвища студента

Перша літера прізвища студента

Номер теми реферату

А, Б

1

В, Г

2

Д, Е

3

Є, Ж

4

З, І

5

Ї, К

6

Л, М

7

Н, О

8

П, Р

9

С, Т

10

У, Ф

11

Х, Ц

12

Ч, Ш

13

Щ, Ю

14

Я

15


^ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ)

 1. Економічна сутність фінансів.

Формування власного капіталу

комерційних і державних підпри­ємств.

 1. Склад позикового капіталу підприємства.

 2. Призначення дебіторської та кредиторської заборгованості.

 3. Фінансові ресурси підприємства, отримані на фондовому ринку.

 4. Призначення та склад необоротних активів.

 5. Призначення та склад оборотних активів.

 6. Взаємодія фінансів підприємства і фінансів страхового ринку.

 7. Види підприємницьких ризиків та їх страхування.

 8. Сутність амортизації необоротних активів.

 9. Види запасів та їх призначення.

 10. Формування чистого прибутку підприємства.

 11. Залучення підприємством фінансових ресурсів на кредитному ринку.

 12. Зміст фінансового планування на підприємстві.

 13. Призначення та структура бізнес-плану.^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Фінанси як економічні відносини.

 2. Фінанси як грошові фонди.

 3. Фінансова система України за видами фінансових ресурсів і структурними ланками.

 4. Сутність грошей та їх історичний розвиток.

 5. Сучасні форми грошей.

 6. Функції грошей.

 7. Поняття валюти та її використання в підприємницькій діяль­ності.

 8. Призначення податків в економіці.

 9. Бюджет як фінансовий план органу влади.

 1. Зміст фінансової політики держави.

 2. Зміст фінансової політики підприємства.

 3. Призначення та сутність фінансового ринку в економіці.

 4. Структура банківської системи України.

 5. Відмінність банківської кредитної організації від небанківської.

 6. Зміст пасивних та активних операцій комерційного банку.

 7. Методи впливу НБУ на курс національної валюти.

 8. Поняття облікової ставки НБУ.

 9. Позиковий відсоток як ціна кредитних ресурсів комерційного банку.

 10. Підприємство як емітент на фондовому ринку.

 11. Основні цінні папери фондового ринку.

 12. Призначення та види похідних цінних паперів.

 13. Інвестиційна діяльність підприємства на фінансовому ринку.

 14. Чинники, що формують рівень ринкової ставки банківського від­сотка комерційного банку.

 15. Поняття забезпеченості банківського кредиту, форми забезпе­чення кредитів.

 16. Принципи банківського кредитування.

 17. Поняття банківського депозиту.

 18. Поняття високоліквідних цінних паперів грошового ринку.

 19. Первинний ринок цінних паперів.

 20. Вторинний ринок цінних паперів.

 21. Організований і неорганізований ринок цінних паперів.

 22. Професійні учасники фондового ринку.

 23. Поняття емісії акцій, механізм емісії.

 1. Призначення облігацій для фінансування підприємств.

 2. Форми отримання доходу на придбані облігації.

 3. Визначення ціни цінних паперів механізмом котирування цінно­го паперу.

 4. Вексель як цінний папір грошового ринку, види векселів.

 5. Призначення лістингу цінних паперів.

 6. Сутність і види прямих і непрямих податків.

 7. Відмінність державних і місцевих податків.

 8. Економічна сутність страхування.

 9. Цілі страхування підприємством своїх ризиків.

 10. Обов’язкова і добровільна форми страхування.

 11. Учасники страхового ринку.

 12. Поняття та завдання перестрахування.

 13. Зв’язок фінансів підприємства з бюджетною системою та фінан­сами населення.

 14. Відмінності між комерційними та некомерційними підприємст­вами.

 15. Структура балансу підприємства.

 16. Поняття власного капіталу підприємства та його склад.

 17. Призначення статутного фонду і джерела його утворення.

 18. Формування статутного фонду акціонерного товариства.

 19. Формування статутного фонду товариств і державних підпри­ємств.

 20. Сутність стійких пасивів у капіталі підприємства.

 21. Зарахування майна підприємства до необоротних активів.

 22. Зарахування майна підприємства до оборотних активів.

 23. Нематеріальні активи та їх склад за видами активів.

 24. Виробничі і невиробничі основні засоби.

 25. Сутність інвестиційної діяльності підприємства в основні фонди.

 26. Джерела фінансування реальних інвестицій.

 27. Поняття амортизації та її призначення на підприємстві.

 28. Поняття кредитоспроможності позичальника та її вплив на роз­мір договірного банківського відсотка.

 29. Призначення короткострокових банківських кредитів.

 30. Призначення довгострокових банківських кредитів.

 31. Акція як інструмент власності.

 32. Облігація як інструмент позики.

 33. Поняття кредитоспроможності та платоспроможності підпри­ємства.

 1. Підприємство як інвестор на фондовому ринку, цілі інвестування.

 2. Поняття портфеля цінних паперів підприємства.

 3. Склад валових доходів підприємства.

 4. Показник реалізованої продукції.

 5. Склад валових витрат підприємства.

 6. Поняття собівартості продукції.

 7. Калькулювання собівартості товару за статтями витрат.

 8. Розрахунок валового прибутку підприємства.

 9. Визначення чистого прибутку підприємства.

 10. Дивіденди як дохід власників підприємства.

 11. Призначення фінансових резервів підприємства.

 12. Формування нерозподіленого прибутку підприємства.

 13. Цільові фонди підприємства, які формуються з прибутку.

 14. Сутність показника рентабельності.

 15. Система показників рентабельності.

 16. Зміст товарного та фінансового кредиту.

 17. Поняття фінансового та оперативного лізингу.

 18. Поняття факторингу та його призначення.

 19. Поняття собівартості продукції.

 20. Змінні витрати у складі собівартості.

 21. Постійні витрати у складі собівартості

 22. Сутність і завдання внутрішнього фінансового контролю.

 23. Види фінансових планів підприємства з різним горизонтом пла­нування.

 24. Призначення і структура бізнес-плану.

 25. Сутність збалансованості фінансового плану.


Критерії оцінювання знань і умінь студентів по темах практики наведені в табл. 3.


Таблиця 3

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ

Переклад рейтингових балів

в традиційні оцінки і оцінки ECTS

(Європейської системи трансферу кредитів)

Рейтинг з

дисципліни

^ Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

91% більше

А - Відмінно

Відмінно

81 -90%

В - Дуже добре

Добре

76 - 80 %

С - Добре

Добре

66 - 75 %

D - Задовільно

Задовільно

60 - 65 %

Е - Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

Задовільно

Менше 60%

- незадовільно
Менше 50 %

F - незадовільно (необхідна додаткова робота)

Незадовільно


Пояснення до таблиці 8:

Бали в діапазоні оцінки А означають, що студент проявив усесторонні, систематичні і глибокі знання учбового матеріалу дисципліни, передбаченого програмою: засвоїв основну і додаткову літературу, яка рекомендується програмою; проявив видатні творчі здібності в розумінні, в логічному, чіткому, стислому і ясному трактуванні учбово-програмного матеріалу; засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни, зрозумів їх значення для подальшої професійної діяльності. Цей діапазон відповідає оцінці А за шкалою ECTS Передбачається, що до 10% успішних студентів зазвичай вдало можуть одержати цю оцінку.

Бали в діапазоні оцінки В означають, що студент показав систематичні і глибокі знання учбового матеріалу по даній дисципліні вище середнього рівня. Продемонстрував уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою; засвоїв літературу, що рекомендується програмою: засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни і їх значення, зрозумів їх значення для подальшої професійної діяльності. Цей діапазон відповідає оцінці В за шкалою ECTS . Передбачається, що в середньому 25% успішних студентів одержать цю оцінку.

Бали в діапазоні оцінки С означають, що студент показав в цілому хороші знання учбового матеріалу при виконанні передбачених програмою завдань, але допустив ряд помітних помилок; засвоїв основну літературу, що рекомендується програмою: показав систематичний характер знань по дисципліні; здібний до їх самостійного використання і поповнення в процесі подальшої учбової роботи і професійної діяльності. Цей діапазон відповідає оцінці "добре" за національною шкалою і оцінці С за шкалою ЕСТS. Передбачається, що в середньому 30% успішних студентів одержать цю оцінку.

Бали в діапазоні оцінки D означають, що студент показав знання основного учбового матеріалу в об'ємі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності; справився з виконанням завдань, передбачених програмою: ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; допустив значну кількість помилок або недоліків, відповідає на питання при співбесідах, тестуванні і при виконанні завдань і тому подібне, основні з яких може вирішити самостійно. Цей діапазон відповідає оцінці D за шкалою ECTS . Передбачається, що в середньому 25% встигаючих студентів одержать цю оцінку.

Бали в діапазоні оцінки Е означають, що студент проявив знання основного учбового матеріалу в мінімальному об'ємі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності: в основному виконував завдання, передбачені програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; допустив помилки, відповідає на питання при співбесідах, тестуванні і при виконанні завдань і тому подібне, які він може вирішити лише під керівництвом і за допомогою викладача. Цей діапазон відповідає оцінці Е за шкалою ECTS . Передбачається, що приблизно 10% встигаючих студентів зазвичай одержать цю задовільну оцінку.

Бали в діапазоні оцінки означають, що студент мав значні пропуски в знаннях основного учбового матеріалу; припускався принципових помилок при виконанні передбачених програмою завдань, але здатен самостійно допрацювати програмний матеріал і підготуватися для перездачі дисципліни. За шкалою ECTS виставляється оцінка .

Бали в діапазоні оцінки F означають, що студент не мав знань по значній частині учбового матеріалу: припускався принципових помилок при виконанні більшості передбачених програмою завдань; не здатен самостійно засвоїти програмний матеріал і потребує повторного вивчення відповідної дисципліни. За шкалою ECTS виставляється оцінка F.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Законодавча та нормативна

 1. Конституція України. — К.: Преса України, 1997. — Ст. 85, 95–98, 116, 119, 138, 142, 143.

 2. Господарський кодекс України // ВВР України. — 2003 — № 18– 22.

 3. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.97 // ВВР України. — 1997. — № 16.


Навчальна

 1. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000.

 2. Зятківський І. В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003.

 1. Контроллинг как инструмент управления предприятием. — М.: ЮНИТИ, 2001.

 2. Костіна Н. І. Гроші та грошова політика: Навч. посіб. — К.: НІОС, 2001.

 3. Крутик А. Б., Хайкин М. М. Основы финансовой деятельности предприятия: Учебник. — СПб.: Бизнес-пресса, 1999.

 4. Рудюк Л. В. Вступ до фаху: Навч. посіб. — К.: Ун-т “Україна”, 2005.

 1. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств. — К.: КГУ, 2003.

 2. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2002.

 3. Фінанси: Теоретичні основи / За ред. В. Б. Захожая. — К.: КГУ, 2004.

 4. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий: Учеб. по-собие. — М.: ИНФРА-М, 1998.


Додаткова

 1. Василик О. Д. Державні фінанси України. — К.: Вища шк., 1997. — 383 с.

 2. Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч. посіб. — К.: Основи, 1996.

 3. Золотов А. Ф. Международные валютно-кредитные отношения. — К.: МАУП, 2001.

 4. Калина А. В. Экономическая теория и практика хозяйствования. — К.: МАУП, 1998.

 5. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія). — К.: КНЕУ, 1999.

 6. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2000.

 7. Финансы: Учеб. для вузов / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы, 1999.


Інструкція по охороні праці студента-практиканта


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Справжня типова інструкція розроблена для студентів-практикантів, зайнятих експлуатацією ПЕВМ і ВДТ (далі операторів): операторів ПЕВМ і ВДТ, робота яких пов'язана з прийомом і введенням інформації, спостереженням і коректуванням вирішуваних завдань по готових програмах; програмістів, зайнятих на ПЕВМ і ВДТ розробкою, перевіркою, відладкою програм; інженерів і техніків ЕОМ і ПЕВМ, що виконують профілактичні і ремонтні роботи, встановлюють причини збоїв, що працюють з схемами і іншою техдокументацією; користувачів ПЕВМ і ВДТ, що суміщають роботу оператора з основною роботою і зайнятими роботою з ПЕВМ менше половини свого робочого часу.

1.2. Робота оператора ПЕВМ відноситься до категорії робіт, пов'язаних з небезпечними і шкідливими умовами праці. В процесі праці на оператора ПЕВМ надають дію наступні небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

фізичні: підвищені рівні електромагнітного випромінювання; підвищені рівні рентгенівського випромінювання; підвищені рівні ультрафіолетового випромінювання; підвищений рівень інфрачервоного випромінювання; підвищений рівень статичної електрики; підвищені рівні запиленого повітря робочої зони; підвищений вміст позитивних аероіонів в повітрі робочої зони; понижений вміст негативних аероіонів в повітрі робочої зони; знижена або підвищена вологість повітря робочої зони; знижена або підвищена рухливість повітря робочої зони; підвищений рівень шуму; підвищений або знижений рівень освітленості; підвищений рівень прямого відблиску; підвищений рівень відбитого відблиску; підвищений рівень засліпленої; нерівномірність розподілу яскравості в полі зору; підвищена яскравість світлового зображення; підвищений рівень пульсації світлового потоку; підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини; хімічні:

підвищений вміст в повітрі робочої зони двоокису вуглецю, озону, аміаку, фенолу, формальдегіду і поліхлорованих біфенілів; психофізіологічні: напруга зору; напруга уваги; інтелектуальні навантаження; емоційні навантаження; тривалі статичні навантаження; монотонність праці; великий об'єм інформації оброблюваною в одиницю часу; нераціональна організація робочого місця; біологічні:

підвищений вміст в повітрі робочої зони мікроорганізмів.

1.3. До робіт оператором, програмістом, інженером і техніком ПЕВМ, користувачем ПЕВМ і ВДТ допускаються:

особи не молодше 18 років, що пройшли обов'язковий при прийомі на роботу і щорічні медичні огляди на предмет придатності для роботи на ЕОМ, ПЕВМ і ВДТ;

що пройшли ввідний інструктаж по охороні праці;

що пройшли навчання безпечним прийомам і методам праці за програмою, затвердженою керівником підприємства (працедавцем), розробленою на основі Типової програми, і що пройшли перевірку знань, зокрема по електробезпеці з привласненням 1-ої кваліфікаційної групи по електробезпеці;

пройшли курс навчання принципам роботи з обчислювальною технікою, спеціальне навчання по роботі на персональному комп'ютері з використанням конкретного програмного забезпечення;

інструктаж по охороні праці на конкретному робочому місці по даній інструкції.

1.4. На підставі вимог п.10.3. Санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до відеодисплейних терміналів, персональним електронно-обчислювальним машинам і організація роботи".


^ 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ


2.1. Перед початком роботи оператор зобов'язаний:

вимити обличчя і руки з милом; оглянути і привести в порядок робоче місце; відрегулювати освітленість на робочому місці, переконатися в достатності освітленості, відсутності віддзеркалень на екрані, відсутності зустрічного світлового потоку; перевірити правильність підключення устаткування в електромережу; переконатися в наявності захисного заземлення і підключення екранного провідника до корпусу процесора; протерти спеціальною серветкою поверхню екрану і захисного фільтру; переконатися у відсутності дискет в дисководах процесора персонального комп'ютера;

перевірити правильність установки столу, стільця, підставки для ніг, пюпітра, положення устаткування, кута нахилу екрану, положення клавіатури і, при необхідності, провести регулювання робочого столу і крісла, а також розташування елементів комп'ютера відповідно до вимог ергономіки і в цілях виключення незручних поз і тривалої напруги тіла.

2.2. При включенні комп'ютера оператор зобов'язаний дотримувати наступну послідовність включення устаткування:

включити блок живлення;

включити периферійні пристрої (принтер, монітор, сканер і ін.);

включити системний блок (процесор).

2.3. Операторові забороняється приступати до роботи при:

відсутності на ВДТ гігієнічного сертифікату, що включає оцінку візуальних параметрів;

відсутності інформації про результати атестації умов праці на даному робочому місці або за наявності інформації про невідповідність параметрів даного устаткування вимогам санітарних норм;

виявленні несправності устаткування;

відсутності захисного заземлення пристроїв ПЕВМ і ВДТ;

відсутності углекислотного або порошкового вогнегасника і аптечки першої допомоги;

порушенні гігієнічних норм розміщення ВДТ (при однорядному розташуванні менше 1 м від стенів, при розташуванні робочих місць в колону на відстані менше 1,5 м, при розміщенні на площі менше 6 кв.м на одне робоче місце, при рядному розміщенні дисплеїв екранами один до одного).


^ 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ


3.1. Оператор під час роботи зобов'язаний:

виконувати тільки ту роботу, яка йому була доручена, і по якій він був проінструктований; протягом всього робочого дня підтримувати в порядку і чистоті робоче місце; тримати відкритими всі вентиляційні отвори пристроїв; зовнішній пристрій "мишу" застосовувати тільки за наявності спеціального килимка; при необхідності припинення роботи на деякий час коректно закрити всі активні завдання, інакше живлення дозволяється не відключати; виконувати санітарні норми і дотримувати режими роботи і відпочинку; дотримувати правила експлуатації обчислювальної техніки відповідно до інструкцій з експлуатації; при роботі з текстовою інформацією вибирати найбільш фізіологічний режим представлення чорних символів на білому фоні; дотримувати встановлені режимом робочого часу регламентовані перерви в роботі і виконувати у физкультпаузах і физкультминутках рекомендовані вправи для очей, шиї, рук, тулуба, ніг; дотримувати відстань від очей до екрану в межах 60 - 80 см.

3.2. Операторові під час роботи забороняється: торкатися одночасно екрану монітора і клавіатури; торкатися до задньої панелі системного блоку (процесора) при включеному живленні; перемикання роз'ємів інтерфейсних кабелів периферійних пристроїв при включеному живленні; захаращувати верхні панелі пристроїв паперами і сторонніми предметами; допускати безлисту робочого місця папером в цілях недопущення накопичення органічного пилу; проводити відключення живлення під час виконання активного завдання; проводити часті перемикання живлення; допускати попадання вологи на поверхню системного блоку (процесора), монітора, робочу поверхню клавіатури, дисководів, принтерів і ін. пристроїв; включати сильно охолоджене (принесене з вулиці в зимовий час) устаткування; проводити самостійний розбір і ремонт устаткування; перевищувати величину кількості оброблюваних символів понад 30 тис. за 4 години роботи.


^ 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ


4.1. Оператор зобов'язаний:

у всіх випадках виявлення обриву проводів живлення, несправності заземлення і інших пошкоджень електроустаткування, появи запаху гару негайно відключити живлення і повідомити про аварійну ситуацію керівникові і черговому електрикові; при виявленні людини, що потрапила під напругу, негайно звільнити його від дії струму шляхом відключення електроживлення і до прибуття лікаря надати потерпілому першу медичну допомогу; при будь-яких випадках збоїв в роботі технічного устаткування або програмного забезпечення негайно викликати представника інженерно-технічної служби експлуатації обчислювальної техніки; у разі появи різі в очах, різкому погіршенні видимості - неможливості сфокусувати погляд або навести його на різкість, появі болю в пальцях і гронах рук, посиленні серцебиття негайно покинути робоче місце, повідомити про той, що відбувся керівникові робіт і звернутися до лікаря; при спалаху устаткування, відключити живлення і прийняти заходи до гасіння вогнища пожежі за допомогою вуглекислотного або порошкового вогнегасника, викликати пожежну команду і повідомити про подію керівникові робіт.


^ 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ


5.1. Після закінчення робіт оператор зобов'язаний дотримувати наступну послідовність виключення обчислювальної техніки:

провести закриття всіх активних завдань;

переконатися, що в дисководах немає дискет;

вимкнути живлення системного блоку (процесора);

вимкнути живлення всіх периферійних пристроїв;

відключити блок живлення.

5.2. Після закінчення робіт оператор зобов'язаний оглянути і привести в порядок робоче місце, повісити халат в шафу і вимити з милом руки і особу.


Навчально-методичний посібник


Рибінцев В.А., Желудковський Є.О., Малишенко В.А.


Робоча програма

навчальної практики

«Вступ до фаху»


0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»


Редакційно - видавницький відділ (РВВ)

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

98635, м. Ялта, вул. Севастопольська, 2

Тираж 500 прим.

Схожі:

Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра...
Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconБ. М. Коржик програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до охорони праці»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань...
Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconРобоча програма навчальної практики для студентів 2 курсу галузі знань 0305
Вченою радою інституту економіки І управління, протокол №2 від 8 вересня 2011 року
Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „вступ до фаху ” для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 040106 „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconРобоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
Засвоєння практичних навичок професії культуролога починається з навчальної (ознайомчої) практики студентів. Вона проводиться у другому...
Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної практики «вступ до фаху» для студентів 1 курсу галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи