Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня icon

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Скачати 371.13 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка3/3
Дата01.11.2012
Розмір371.13 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3


Маркетингові

комунікації

^ СТРАХОВА IV


КОМПАНІЯ

Рис. 1. Модель формування ставлення споживача до якості послуг з ДМС

У дисертаційній роботі розв’язано питання визначення залежності між зазначеними трьома змінними й запропоновано формулу, яка дає можливість розрахувати інтегральну оцінку ставлення споживача до якості будь-якої торгової марки й до послуги з ДМС зокрема:

,

де Qі (k)–інтегральна оцінка і-им споживачем k-тої торгової марки; Wіj –вага j–того атрибута для і-го споживача , j = 1...m, де m-кількість атрибутів; і = 1…n, де n–кількість респондентів; Eij (k)–очікуваний і-им споживачем рівень атрибута j k-тої торгової марки; Pij (k)–сприйнятий і-им споживачем рівень атрибута j k-тої торгової марки; Iij –ідеальний рівень атрибута j за оцінкою і-го споживача для товарів цієї товарної групи.

Формула була апробована при здійсненні процедури контролю ставлення споживачів до якості послуг з ДМС ЗАТ СК “Кредо-Класик”. Отримані результати підтвердили можливість практичної реалізації запропонованого методу.

У третьому розділі “^ Формування товарної стратегії страхової компанії на українському ринку добровільного медичного страхування” запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення методики розробки товарної стратегії на ринку ДМС, які ґрунтуються на результатах проведених автором маркетингових досліджень споживчих мотивацій на цьому ринку. Як виявилося, більшість потенційних споживачів послуг з ДМС мають проблеми з медичним обслуговуванням, які пов’язані з незадовільною роботою лікарів, їх кваліфікацією, корумпованістю, технічним оснащенням медичних закладів, чергами, застарілими стандартами надання медичних послуг, високою платою за медичні послуги. Найважливіші переваги ДМС з погляду потенційних споживачів - це гарантія отримання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги, контроль якості та доцільності лікування, обслуговування за рахунок уже внесених коштів, доступ до широкого комплексу медичних послуг. При виборі поліса з ДМС споживача найбільше цікавить його ціна, потім набір послуг, розмір страхової суми, рівень медичних закладів, можливість та оперативність внесення змін (переліку послуг, розміру страхової суми тощо) у договір страхування та специфіка обслуговування (кабінети медичного страхування у лікувально-профілактичних закладах, цілодобова диспетчерська служба, прикріплення персонального лікаря, прикріплення персонального лікаря з супровідом застрахованої особи). На основі отриманих даних у роботі були розроблені конкретні заходи щодо формування асортименту послуг з ДМС страхової компанії “Кредо-Класик”. Для кожного сегмента споживачів були сформовані оптимальні програми з “Амбулаторно-поліклінічного обслуговування”, які отримали відповідні назви: “Базова”, “Бізнес”, “Бомонд”. Дані програми були об’єднані в концепцію пропозиції страхової компанії “Кредо-Класик”, яка отримала назву “3Б”. Використання цієї концепції є ефективним не лише при впровадженні товарної стратегії, а й досить вдалим, за умови подальшого розвитку, при розробці стратегії просування.

Для того, щоб забезпечити високий рівень якості послуг з ДМС, страхова компанія має керувати процесом надання послуг, контролювати поведінку обслуговуючого персоналу та необхідні для цього процесу ресурси. За результатами проведених досліджень були визначені характеристики, які суттєво впливають на сприйняття споживачем якості послуги з ДМС і перебувають в межах контролю страхової компанії. У дисертаційному дослідженні були запропоновані засоби впливу на зазначені характеристики.

Формування та впровадження товарної стратегії передбачає застосування різноманітних методів оцінки її ефективності. У роботі розроблено поетапну процедуру контролю ставлення споживачів до якості послуг на ринку ДМС (рис. 2).


^ Формулювання мети дослідження


Визначення переліку та важливості складових якості^ Визначення компаній–конкурентів, з якими буде проводитись порівняння


Розробка процедури опитування


^ Обробка та інтерпретація результатів

Корекція товарної стратегії

Рис. 2. Процедура контролю ставлення споживачів до якості послуг з ДМС

Запропонована процедура заснована на розробленій моделі формування ставлення споживача до якості послуг з ДМС.

У дисертації на прикладі розглянуто можливості застосування розробленої автором процедури, яка дає змогу визначити ефективність товарної стратегії щодо послуг з ДМС та напрямки її корегування. З метою полегшення та прискорення практичного здійснення зазначеної процедури розроблено програмне забезпечення.

Упровадження запропонованих автором методичних розробок у діяльність ЗАТ СК “Кредо-Класик” дозволило підвищити ефективність планування та реалізації товарної стратегії на ринку ДМС, що дало можливість збільшити в 2002 році обсяги продажу на цьому ринку в 1,5 рази.

ВИСНОВКИ

У дисертації розроблено теоретико-методичне забезпечення та практичні рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень споживчих мотивацій на українському ринку ДМС як основи для формування товарних стратегій, спрямованих на підвищення ефективності маркетингової діяльності вітчизняних страхових компаній. Це дозволило узагальнити такі висновки:

1. Низький рівень попиту та загострення конкуренції між страховими компаніями на українському ринку ДМС вимагає розробки ефективних маркетингових стратегій. Упровадження маркетингових стратегій, розроблених на базі об’єктивної маркетингової інформації, сприятиме збільшенню обсягів продажу послуг з ДМС, підвищенню рівня їх прибутковості та стане поштовхом до зростання ринку ДМС. Методичні та практичні засади здійснення маркетингових досліджень та розробки маркетингових стратегій на ринку ДМС потребують детального опрацювання. У вітчизняній науковій економічній літературі майже немає робіт, присвячених теорії та практиці маркетингу та маркетингових досліджень страхового ринку та ринку ДМС, а західні методики не можуть бути застосовані в маркетинговій діяльності українських страхових компаній без належної адаптації.

2. У дисертаційній роботі запропоновано визначення та з’ясовано особливості послуги з ДМС як товару, що є теоретичною основою дослідження ринку ДМС. Обґрунтовано, що послуга з ДМС – це страхова послуга, яка пропонується на ринку з метою задоволення потреб споживачів у гарантії щодо отримання вчасного, високоякісного, оплаченого медичного обслуговування. Специфіка послуги з ДМС як товару обумовлена належністю до сфери послуг, особливостями страхових послуг та властивостями послуг з медичного страхування, що має бути враховано при розробці маркетингових стратегій страхових компаній на ринку ДМС.

3. Визначено етапи формування страхового маркетингу в Україні, що дало змогу розробити ефективні сучасні підходи до здійснення маркетингової діяльності вітчизняними страховими компаніями. Обґрунтовано, що історія вітчизняного страхового маркетингу складається з чотирьох етапів, поява яких обумовлена зміною чинників розвитку страхового ринку. Найвпливовішими чинниками визначено: співвідношення видів обов’язкового та добровільного страхування, рівень інфляції, рівень конкуренції, ступінь та особливості державного регулювання страхового ринку, рівень стандартизованості страхових послуг, загроза з боку іноземних конкурентів, загроза конкуренції з боку банківської сфери, ступінь лояльності споживачів до страхових послуг, рівень попиту на страхові послуги, обрані страховими компаніями стратегії розвитку.

4. У дисертації запропоновано визначення ринку ДМС. Ринок добровільного медичного страхування–це система соціально-економічних відносин, що виникають між страховиками, медичними закладами та страхувальниками, в якій у процесі обміну через механізм ринкових цін здійснюється погодження та реалізація їх економічних інтересів. Ринковими суб’єктами, інтереси яких є первинними, виступають страховики, страхувальники (застраховані) та медичні установи. Інтереси інших суб’єктів цього ринку є похідними. У процесі дослідження були виявлені глибинні протиріччя між економічними інтересами суб’єктів вітчизняного ринку ДМС, які гальмують його подальший розвиток.

Найефективніший шлях подолання цих протиріч полягає у впровадженні ефективних маркетингових стратегій, розроблених на основі даних, отриманих під час маркетингових досліджень. Сьогодні маркетингові дослідження є найефективнішим засобом пізнання економічних інтересів ринкових суб’єктів.

5. Здійснено аналіз маркетингового середовища українського ринку ДМС, що стало основою для діагностики ринкових загроз та можливостей страхових компаній. Першим негативним чинником, що створює загрозу діяльності страхових компаній, є недовіра більшості населення до страхування. Другий чинник-це невизначеність статусу й перспектив медичного страхування на загальнодержавному рівні. Третім чинником є латентний характер потреби в медичному страхуванні у більшості населення. Четвертий чинник полягає у недосконалості сучасного вітчизняного податкового законодавства, за яким підприємства змушені сплачувати страхові платежі по ДМС з прибутку, а прибуткові підприємства спрямовують засоби, в першу чергу, на розвиток виробництва й виплату дивідендів акціонерам. П’ятим чинником є низький рівень медичної допомоги й погані умови перебування пацієнтів у медичних закладах, що обумовлено обмеженням постатейного бюджетного фінансування закладів охорони здоров'я. Шостим чинником є відсутність досвіду проведення медичного страхування у вітчизняних страхових компаній.

Серед позитивних чинників маркетингового середовища українського ринку ДМС, що відкривають ринкові можливості для вітчизняних страхових компаній, потрібно відзначити існування пропозиції медичних послуг на базі кращих медичних закладів України; усвідомлення все більшою кількістю роботодавців необхідності медичного страхування як форми соціального захисту працівників; зацікавленість медичних закладів у додатковому джерелі прибутків.

6. Визначено функціональні маркетингові стратегії на ринку ДМС. Формування функціональних маркетингових стратегій, до яких належить товарна стратегія, цінова, розподілу та просування, на ринку ДМС не можливо без розробки стратегії матеріальних ресурсів (комплексу дій, спрямованих на те, щоб зробити невідчутні характеристики якості послуги з ДМС відчутними в уяві споживача), стратегії внутрішнього маркетингу (спрямованої на підвищення кваліфікації та мотивації персоналу, що контактує зі споживачем) та стратегії інтерактивного маркетингу (спрямованої на підвищення якості обслуговування споживачів). На основі цього було деталізовано методику розробки маркетингової товарної стратегії страхової компанії на ринку ДМС.

7. Розроблено адаптовану та деталізовану методику маркетингових досліджень споживчих мотивацій на українському ринку ДМС на основі збирання та аналізу первинної та вторинної інформації. У рамках цього запропоновано типовий перелік пошукових питань, розроблено гіпотези та визначено джерела інформації, які доцільно використовувати при проведенні досліджень. Перелік складається з якісних груп питань, використання яких дає змогу страховим компаніям зібрати оптимальну кількість інформації, необхідної для досягнення мети дослідження, скоротити час та витрати на проведення дослідження, уникнути збирання та аналізу зайвої інформації. На основі отриманої таким чином інформації страхові компанії зможуть розробити або оптимізувати свої товарні стратегії і досягти поставлених ринкових цілей.

8. Обгрунтовано підходи до розробки оптимальної послуги з ДМС, засновані на багатофакторних методах визначення потреб та мотивів споживачів. У процесі формування оптимальної послуги з ДМС потрібно максимізувати функцію корисності для споживача, оскільки він здійснює свій вибір, виходячи із загальної корисності, яку сподівається отримати від тієї або іншої послуги. Для цього можна скористатися “композиційним” та “декомпозиційним” підходом до визначення часткових та загальних корисностей послуги з ДМС. Для реалізації “декомпозиційного” підходу запропоновано застосовувати сумісний аналіз, для “композиційного”– модель Н. Кано.

9. Розроблено модель формування ставлення споживача до якості послуг з ДМС, за допомогою якої можна якісно й кількісно визначити ставлення споживача до послуг з ДМС. Для отримання кількісної оцінки розроблено формулу, яка дозволяє визначити інтегральну оцінку ставлення споживача до будь-якої торгівельної марки загалом та до якості послуг з ДМС. На основі моделі сформовано процедуру контролю споживацької оцінки якості послуг на ринку ДМС, що дає можливість страховій компанії визначити свої конкурентні позиції на цьому ринку. З метою полегшення та прискорення практичної реалізації запропонованої процедури розроблено відповідне програмне забезпечення.

10. Удосконалено методику розробки товарної стратегії страхової компанії на сучасному українському ринку ДМС через виділення етапу попередніх маркетингових досліджень споживчих мотивацій, визначення складових якості послуги з ДМС, застосування багатофакторних методів при формуванні послуг з ДМС, запровадження процедури контролю ставлення споживачів до якості послуг з ДМС.

На основі проведених автором маркетингових досліджень у дисертації розроблено практичні рекомендації щодо формування товарних стратегій страхових компаній на сучасному українському ринку ДМС. Одержані результати сприяли вдосконаленню маркетингової діяльності вітчизняних страхових компаній, з якими співпрацював автор, і, як наслідок, підвищенню ефективності їх роботи.

^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- у наукових фахових виданнях:

1. Калітченко (Богомаз) Н.В., Кравченко В.А. Страховий бізнес в Україні з погляду маркетолога // Маркетинг в Україні.–2000.-№ 2(4).-С. 16-20. (0,6 ум. друк. арк., власний внесок–0,5 ум. друк. арк.: дослідження маркетингового середовища вітчизняного страхового ринку та виділення етапів формування маркетингу у страхуванні в Україні).

2. Калітченко (Богомаз) Н.В. Особливості маркетингової політики страхових компаній, що надають послуги по добровільному медичному страхуванню // Маркетинг в Україні.-2000.-№ 4(6).-С. 41-42. (0,5 ум. друк. арк.).

3. Калітченко (Богомаз) Н.В. Проблеми маркетингових досліджень на ринку послуг з добровільного медичного страхування // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб.–2001.-Вип. 7.-С. 358–363. (0,6 ум. друк. арк.).

4. Богомаз Н.В., Зозульов О.В. Метод інтегральної оцінки ставлення споживачів до торгової марки // Маркетинг в Україні.-2002.-№ 6(16).-С. 30-33. (0,5 ум. друк. арк., власний внесок – 0,4 ум. друк. арк.: розробка методу визначення інтегральної оцінки ставлення споживачів до послуг із добровільного медичного страхування).

5. Богомаз Н.В. Застосування моделі Servqual для оцінки ставлення споживачів до послуг з добровільного медичного страхування // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць.–2002.-Вип. 38.-Ч. 1.-С. 194 –196. (0,33 ум. друк. арк.).

6. Богомаз Н.В. Процедура контролю споживацької оцінки якості послуг на ринку добровільного медичного страхування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.-2003.-№ 3(22).-С. 31-37. (0,65 ум. др. арк.).

- в інших наукових виданнях:

7. Калітченко (Богомаз) Н.В. Використання методики комбінаторного аналізу для вивчення потреб і мотивів споживачів та розробки оптимальних варіантів послуг з добровільного медичного страхування // Зб. наук. праць викладачів і аспірантів факультету менеджменту та маркетингу / Редкол. В.Д. Нємцов та ін.-К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2002.-С.191-197. (0,54 ум. друк. арк.).

- тези доповідей:

1. Калітченко (Богомаз) Н.В. Страхова компанія як важливий елемент сучасної ринкової структури // Матеріали VI Міжнар. науково–практ. конф. “Теорія управління організацією: стан та перспективи” -Київ–Трускавець: НТУУ “КПІ”, КНЕУ, ДДПУ. - 2000. - С. 75-76. (0,13 ум. друк. арк.).

2. Калітченко (Богомаз) Н.В. Інформаційна політика страхової компанії // Актуальные проблеми финансово–денежной политики и трансформация экономики Украины: Сб. науч. тр. - 2000. - № 4 (58), Приложение № 9 (14).-С. 84 –85. (0,2 ум. друк. арк.).

3. Калітченко (Богомаз) Н.В. Можливості використання комбінаторного аналізу в маркетингових дослідженнях з метою розробки ефективних стратегій для послуг із добровільного медичного страхування // Зб. тез доп. учасників II наукової конференції “Світова теорія та практика в українському бізнесі”.- К.: НТУУ “КПІ”.- 2001.-С. 54-55. (0,1 ум. друк. арк.).

4. Калітченко (Богомаз) Н.В. Перспективи використання комбінаторного аналізу (conjoint analysis) при розробці продуктово–ринкових стратегій вітчизняних підприємств // Матеріали VIII Міжнар. науково–практ. конф. “Теорія та практика управління організацією з погляду тисячоліть”. -К.: Політехніка.- 2001.-С. 108. (0,1 ум. друк. арк.).

5. Калітченко (Богомаз) Н.В. Процес надання послуг як складова товарної стратегії страхової компанії в сфері добровільного медичного страхування // Матеріали IX Всеукраїнської науково–практ. конф. “Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи”.- К.: ІВЦ “Політехніка”. - 2002. - С. 106–107. (0,1 ум. друк. арк.).

АНОТАЦІЯ

Богомаз Н.В. Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01–економіка, організація і управління підприємствами.–Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та методичних проблем здійснення маркетингових досліджень українського ринку добровільного медичного страхування як основи для розробки ефективних маркетингових стратегій страхових компаній. Запропоновано визначення ринку добровільного медичного страхування, визначено склад та економічні інтереси його суб’єктів. Розроблено основні методичні положення щодо здійснення маркетингових досліджень ринку добровільного медичного страхування. Запропоновано підходи до розробки оптимальної послуги з ДМС, що засновані на багатофакторних методах визначення потреб та мотивів споживачів. Розроблено модель формування ставлення споживача до якості послуг на ринку добровільного медичного страхування та процедуру контролю споживацької оцінки якості послуг на ринку добровільного медичного страхування.

Ключові слова: страхування, страхова компанія, добровільне медичне страхування, маркетинг, маркетингові дослідження, маркетингові стратегії, товарна стратегія, споживчі мотивації.

АННОТАЦИЯ

Богомаз Н.В. Маркетинговые исследования украинского рынка добровольного медицинского страхования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01–экономика, организация и управление предприятиями.–Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

В диссертации исследуются теоретические и методические проблемы проведения маркетинговых исследований украинского рынка добровольного медицинского страхования как основы для разработки эффективных маркетинговых стратегий страховых компаний на данном рынке. Дано определение и рассмотрена специфика услуги по добровольному медицинскому страхованию. Данная специфика должна быть учтена при разработке маркетинговой стратегии и складывается из трех групп факторов. Первая группа факторов обусловлена принадлежностью данного товара к сфере услуг. Вторая группа–это факторы, которые характеризуют особенности страховых услуг. Третья группа факторов связана с особенностями услуги по добровольному медицинскому страхованию.

В процессе исследования эволюции маркетинга в сфере страхования в зарубежной и отечественной практике были определены этапы его формирования в Украине, что дало возможность разработать эффективные современные подходы к осуществлению маркетинговой деятельности отечественными страховыми компаниями. История отечественного страхового маркетинга состоит из четырех этапов, появления которых обусловлено изменением факторов маркетинговой среды страхового рынка.

В диссертации определены субъекты отечественного рынка добровольного медицинского страхования, исследованы их экономические интересы, предложено определение рынка добровольного медицинского страхования.

В ходе анализа определены функциональные маркетинговые стратегии на рынке добровольного медицинского страхования. В рамках этого детализирована методика разработки маркетинговой товарной стратегии на рынке добровольного медицинского страхования.

В работе разработаны основные методические положения относительно проведения маркетинговых исследований на рынке добровольного медицинского страхования на основе анализа первичной и вторичной информации. В рамках этого был разработан типовой список поисковых вопросов, который целесообразно использовать отечественным страховым компаниям. Данный список состоит из двадцати двух вопросов, которые позволяют собрать качественную и количественную информацию относительно потребностей клиентов. Для каждого вопроса были разработаны гипотезы и предложены оптимальные источники информации. В диссертации предложены обобщенные и адаптированные к современным условиям отечественного рынка добровольного медицинского страхования многофакторные методы определения потребностей и мотивов потребителей как основы для разработки оптимальных услуг по добровольному медицинскому страхованию. В процессе формирования страховых услуг необходимо максимизировать функцию полезности для потребителя, поскольку он осуществляет свой выбор, исходя из общей полезности, которую он надеется получить, приобретая ту или иную услугу. Разрабатывая услуги по добровольному медицинскому страхованию, можно использовать “композиционный” и “декомпозиционный” подход к определению частных и общей полезности. В рамках “декомпозиционного” подхода в качестве метода предложено использовать совместный анализ, при “композиционном” - модель Н. Кано.

На основе анализа преимуществ и недостатков метода Фишбейна, метода идеальной точки и модели “сервисного качества” была разработана модель формирования отношения потребителей к качеству услуг по добровольному медицинскому страхованию и процедура контроля потребительской оценки качества услуг на рынке добровольного медицинского страхования. Процедура позволяет страховой компании контролировать отношение потребителей к своим услугам и определить собственную конкурентную позицию. Для получения качественной оценки был сформирован список поисковых вопросов, для получения количественной оценки была разработана формула, которая дает практическую возможность определить оценку отношения потребителя к какой-либо торговой марке и к услугам по добровольному медицинскому страхованию.

На основе проведенных маркетинговых исследований потребностей и мотивов потребителей разработаны практические рекомендации для отечественных страховых компаний относительно разработки товарной стратегии в области добровольного медицинского страхования в современных экономических условиях.

В работе на примере рассмотрена возможность использования процедуры определения потребительской оценки качества услуг по ДМС в маркетинговой деятельности украинских страховых компаний, что иллюстрирует практическое применение результатов диссертационного исследования. С целью облегчения и ускорения практического осуществления предложенной процедуры было разработано программное обеспечение.

Методы и процедуры, разработанные в диссертационной работе, апробированы в деятельности отечественных страховых компаний, основные положения работы рассмотрены на международных научно-практических конференциях и используются в учебном процессе.

Ключевые слова: страхование, страховая компания, добровольное медицинское страхование, маркетинг, маркетинговые исследования, маркетинговые стратегии, товарная стратегия, потребительские мотивации.

SUMMARY

N.V. Bogomaz. Marketing research of the Ukrainian voluntary medical insurance market.–Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in the field of economic sciences, specialty 08.06.01–economics, organization and management of enterprises.–Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2003.

The dissertation examines theoretical and methodical problems of the research of the Ukrainian voluntary medical insurance market as a basis for the development of efficient marketing strategies for the domestic insurance companies. The definition of the voluntary medical insurance market is suggested; composition and economic interests of its participants are determined. The basic methodical recommendations concerning the voluntary medical insurance market research are developed. Multi-factor methods of determining the consumers' needs and motivation are summarized and adapted to modern conditions of the national voluntary medical insurance market, and are used as the basis for working out the optimum services of voluntary medical insurance. A procedure of monitoring the consumers' attitude to the quality of voluntary medical insurance services is proposed.

Key words: insurance, insurance company, voluntary medical insurance, marketing, marketing research, marketing strategies, product strategy, consumer’s motivation.
1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність 08. 02. 03 – Організація управління, планування та регулювання економікою
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Технічне діагностування системи аеродромних світлосигнальних вогнів у процесі експлуатації
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти І науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету Міністерства освіти і науки України,...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз "Київський національний економічний університету імені Вадима Гетьмана",...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано на кафедрі менеджменту двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Міжнародному науково-навчальному центрі юнеско інформаційних технологій та систем нан україни та Міносвіти І науки...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Захист відбудеться 2004 р о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 089. 01 у Харківській національній академії міського...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Захист відбудеться «02» липня 2004 р о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 089. 01 в Харківської національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи