Рибальченко Людмила Володимирівна icon

Рибальченко Людмила Володимирівна
Скачати 460.98 Kb.
НазваРибальченко Людмила Володимирівна
Сторінка1/2
Дата04.11.2012
Розмір460.98 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2


КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Рибальченко Людмила Володимирівна
УДК 338:519.876.5


Моделювання розвитку страхового ринку В УкраїнІ


Спеціальність 08.00.11 – математичні методи,
моделі та інформаційні технології в економіці


Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук


Запоріжжя – 2010

Дисертацією є рукописРобота виконана в Дніпропетровській державній фінансовій академії Міністерства фінансів України.Науковий керівник –

кандидат технічних наук, доцент

^ Піскунова Олена Валеріївна,

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,

доцент кафедри економіко-математичного моделювання.


^ Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Ковальчук Костянтин Федорович,

Національна металургійна академія України,

декан економічного факультету;

кандидат економічних наук

^ Грозава Кіра Савівна

Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України,

заступник директора Департаменту – начальник відділу організації роботи з тимчасовими адміністраторами департаменту тимчасового адміністрування
фінансово-кредитних установ.Захист дисертації відбудеться “25” січня 2011 р. о 1400 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 124.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Класичного приватного університету за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 114.


Автореферат розісланий “22” грудня 2010 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.В. Томарева


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Діяльність економічних суб’єктів в умовах ринкової економіки пов’язана з різноманітними ризиками, ефективним методом раціонального управління якими є страхування. Одним із головних чинників економічної стабільності в провідних країнах світу є розвинута система страхового захисту. Створення такої системи в Україні є найважливішим завданням, вирішення якого забезпечить соціально-економічний розвиток. Водночас, незважаючи на те, що страховий ринок у країні вже сформувався, сьогодні у його функціонуванні існують досить серйозні проблеми. Однією з таких проблем, зокрема, є його суттєва регіональна нерівномірність, яка зумовлена попитом на страхові послуги.

Для ефективного розвитку страхового ринку в Україні необхідне його поглиблене вивчення як на державному, так і на регіональному рівнях із застосуванням методів економіко-математичного моделювання.

У дослідження розвитку страхового ринку країни та діяльності страхових компаній вагомий внесок зробили такі вчені, як М.М. Александрова, В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, Л.М. Горбач, О.О. Гаманкова, О.М. Залєтов, О.Д. Заруба, М.С. Клапків, В.М. Парнюк, С.С. Осадець, В.В. Шахов, В.І. Шевченко, І.В. Фисун, В.М. Фурман та інші.

Питанням застосування математичних методів у страхуванні та при аналізі економічних систем присвячені праці таких українських науковців, як: О.В. Білошицький, М.С. Берлін, В.В. Вітлінський, В.І. Єлейко, М.М. Іванов, Н.В. Ковтун, В.М. Порохня, Т.В. Міхайленко, Л.Н. Сергєєва, О.О. Шевчук, О.Ю. Шматко, Л.В. Шірінян, О.В. Хавтур.

Водночас у вітчизняній економічній літературі недостатньо наукових праць, які дають змогу комплексно дослідити розвиток страхового ринку в Україні на державному та регіональному рівнях і базуються на застосуванні економіко-математичних методів.

Необхідність вивчення регіонального розвитку страхового ринку в Україні та діяльності вітчизняних страхових компаній на засадах економіко-математичного моделювання з метою створення ефективної системи моніторингу розвитку страхування в Україні та впливу на цей процес змін у чинному страховому законодавстві зумовила актуальність теми, визначили мету, завдання та зміст дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені у дисертаційній роботі дослідження виконані в межах держбюджетної теми “Дослідження математичних моделей економічних та фізико-технічних проблем” (номер державної реєстрації 0102U003702) у 2005 р., науково-дослідної теми “Математичні моделі у дослідженні проблем соціально-економічного розвитку країни та регіонів” (номер державної реєстрації 0106U006088) у 2007 р. та науково-дослідної роботи “Математичне моделювання соціально-економічного розвитку країни та регіонів” (номер державної реєстрації 0108U002222) у 2008 р., які виконувались у Дніпропетровській державній фінансовій академії. Особистий внесок автора полягає в розробці та побудові узагальненого показника розвитку страхового ринку на регіональному рівні із застосуванням методу модифікованої головної компоненти; побудові моделі стратегій страхових компаній України із застосуванням методу головних факторів та динамічної факторної моделі на основі теорії нечітких множин.

^ Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є моделювання розвитку страхового ринку України та стратегій діяльності вітчизняних страхових компаній. Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:

 • дослідити особливості вітчизняного страхового ринку для виявлення основних тенденцій розвитку страхування в Україні;

 • проаналізувати методи та моделі, що використовуються при моделюванні розвитку страхового ринку України;

 • розробити концепцію моделювання розвитку страхового ринку України на основі системи моделей для моніторингу ефективності його державного регулювання;

 • побудувати модель стратегій діяльності страхових компаній України;

 • розробити динамічну модель діяльності страхових компаній на ринку страхових послуг України;

 • розробити модель розвитку страхового ринку в регіонах України на основі методу модифікованої головної компоненти;

 • побудувати модель оцінювання впливу розвитку страхового ринку на економічний стан регіонів;

 • удосконалити методи моделювання діяльності страхових компаній та розвитку страхового ринку України.

^ Об’єкт дослідження – процес розвитку страхового ринку України.

Предмет дослідження – комплекс економіко-математичних методів і моделей розвитку страхового ринку України.

^ Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі розвитку страхового ринку та моделювання діяльності страхових компаній. У ході дослідження використано такі методи: теоретичного узагальнення – при огляді методів математичного моделювання, що застосовуються при моделюванні діяльності страхових компаній (підрозділ 1.3); факторного аналізу – для моделювання стратегій поведінки страхових компаній (підрозділ 2.2); динамічного факторного моделювання з використанням елементів теорії нечітких множин – для моделювання діяльності страхових компаній (підрозділ 2.3); метод модифікованої головної компоненти – для побудови узагальненого показника розвитку страхування (підрозділ 3.1); статистичні методи обчислення ризику – для кількісного оцінювання рівня економічного ризику (підрозділ 3.2); економетричні – для виявлення впливу страхування на економічний стан регіону (підрозділ 3.3).

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні та розробці підходів до моделювання стратегій вітчизняних страхових компаній.

Основні наукові результати полягають у такому:

вперше:

 • розроблено концепцію моделювання розвитку страхового ринку України на основі системи моделей, яка базується на застосуванні сучасних методів моделювання, дає можливість моделювати складні взаємозв’язки економічних процесів, що склалися на страховому ринку країни, і проводити моніторинг ефективності його державного регулювання;

удосконалено:

 • модель стратегій діяльності страхових компаній України, яка, на відміну від існуючих, базується на методах факторного аналізу, дає можливість виокремити ті основні фактори, що пояснюють вибір стратегії економічної діяльності страхових компаній України;

 • динамічну модель стратегій діяльності страхових компаній, яка, на відміну від існуючих, базується на методах факторного аналізу та теорії нечітких множин, дає можливість виявляти вплив зміни ознак на узагальнені фактори з часом;

 • модель розвитку страхового ринку в регіонах України на основі методу модифікованої головної компоненти, яка, на відміну від існуючих, дає змогу побудувати узагальнений показник розвитку страхового ринку на регіональному рівні;

набули подальшого розвитку:

 • економетричні моделі оцінювання економічного стану регіонів України, які дають можливість враховувати нову групу факторів, зокрема, пов’язаних з невизначеністю та ризиком, а також з розвитком страхування в регіоні;

 • метод моделювання діяльності страхових компаній та розвитку страхового ринку України, що базується на факторному аналізі та дає можливість оцінити ефективність державного регулювання розвитку страхового ринку України.

^ Практичне значення одержаних результатів. Концептуальні положення та математичні моделі, запропоновані в дисертаційній роботі, можуть бути використані для обґрунтування заходів щодо вдосконалення регулювання розвитку вітчизняного страхового ринку та діяльності страхових компаній.

Основні результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність ДФ ЗАТ УІСК “Інвестсервіс” при моделюванні стратегій поведінки компанії на ринку страхових послуг регіону (довідка № 7 від 17.02.2009 р.) та ДФ АСК “ІНГО Україна” (довідка № 78 від 04.09.2009 р.).

Теоретичні положення, методи і моделі, що визначають наукову новизну дисертації, використовуються в навчальному процесі Дніпропетровської державної фінансової академії при викладанні навчальної дисципліни “Математичні моделі у фінансах” циклу професійної підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю “Фінанси” (довідка № 1 від 20.01.2009 р.) та Дніпропетровського національного гірничого університету при викладанні фахової дисципліни “Моделювання економіки” (довідка № 09/49-1-77 від 05.06.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана автором самостійно, на основі ідей і розробок. З публікацій, що написані в співавторстві, використано лише ті результати, що отримані автором особисто.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідались, обговорювались і одержали схвалення на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: Другій Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективи розвитку страхового ринку в регіонах України” (м. Київ, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки” (м. Чернівці, 2006 р.); Третій міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики” (м. Донецьк, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства” (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців (м. Черкаси, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства” (м. Дніпропетровськ, 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України” (м. Дніпропетровськ, 2009 р.); Другій Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології та моделювання в економіці” (м. Черкаси, 2010 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць, із них 11 – у наукових фахових виданнях, 8 – в інших виданнях та одній монографії у співавторстві. Загальний обсяг публікацій – 13,58 д. а.

^ Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (190 найменувань) і додатків. Загальний обсяг роботи – 181 сторінка. Дисертація містить 27 таблиць, 31 рисунок, 18 додатків.

  1   2

Схожі:

Рибальченко Людмила Володимирівна iconКлючинська людмила володимирівна, асистент

Рибальченко Людмила Володимирівна iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії»
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Рибальченко Людмила Володимирівна iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Рибальченко Людмила Володимирівна iconРобоча програма навчальної дисципліни Історія національних меншин в Україні для студентів за (назва навчальної дисципліни)
Розробники: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Новікова Людмила Володимирівна
Рибальченко Людмила Володимирівна iconМетодичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни "Комерційна діяльність" розроблено для студентів спеціальності 03050702 "Комерційна діяльність"
Рецензент: Балдич Людмила Володимирівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Рибальченко Людмила Володимирівна iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Рибальченко Людмила Володимирівна iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Рибальченко Людмила Володимирівна iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Рибальченко Людмила Володимирівна iconРобоча програма навчальної дисципліни Національні процеси в Україні: історія і сучасність для студентів за (назва навчальної дисципліни)
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Новікова Людмила Володимирівна
Рибальченко Людмила Володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад " київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" дробиш людмила володимирівна
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України Міністерства освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи