Біологія програма вступного випрбування icon

Біологія програма вступного випрбування
Скачати 142.68 Kb.
НазваБіологія програма вступного випрбування
Дата02.06.2013
Розмір142.68 Kb.
ТипПрограма

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор_____________ Голубенко О. Л.


«____»________________ 2013 р.


БІОЛОГІЯ


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРБУВАННЯ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 2013 РОКУ


Пояснювальна записка


У якості програми для вступного випробування із вступниками до СНУ ім. В. Даля у 2013 році використано програму з біології для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) та програму зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року, розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти в минулому році.

Програма вступного випробування складається з «Пояснювальної записки», «Переліку розділів і тем», «Вимог до рівня загальноосвітнього підготовки учасників вступного випробування з біології», та «Критеріїв оцінки знань при проведенні вступного випробування з біології».


Луганськ – 2013


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ


 1. Біологія як наука.

Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології. Методи біологічних досліджень. Рівні організації життя. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.

 1. Неорганічні речовини.

Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи. Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.

 1. Органічні речовини.

Органічні речовини живих істот, їх різноманітність та біологічне значення. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів, моноcахаридів, амінокислот, нуклеотидів. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів): полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот. Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.

 1. Неклітинні форми життя.

Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли. Роль в природі й житті людини. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини. Характеристика пріонів.

 1. Клітинний рівень організації живого.

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани. Функції та особливості будови клітин організмів різних царств живої природи. Будова і функції клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів.

 1. Клітина як цілісна система.

Принципі функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів. Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу. Мітоз. Мейоз. Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін. Сучасна клітинна теорія як уточнення и доповнення клітинної теорії Т. Шванна. Сучасні цитотехнології, використання їх для діагностування і лікування захворювань людини.

 1. Одноклітинні організми.

Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності. Роль бактерій у природі та в житті людини. Профілактика бактеріальних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні одноклітинні організми.

 1. Багатоклітинні організми.

Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин. Будова і функції тканин тварин, їх здатність до регенерації. Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації. Органи багатоклітинних організмів. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів. Колонії багатоклітинних організмів.

 1. Розмноження організмів

Нестатеве розмноження організмів. Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.

 1. Закономірності спадковості.

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Взаємодія генів.

 1. Закономірності мінливості.

Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна мінливість.

 1. Генотип як цілісна система.

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів. Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.

 1. Індивідуальний розвиток організмів.

Запліднення. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Життєвий цикл у рослин і тварин. Ембріотехнології. Клонування.

 1. Надорганізмені системи.

Популяція. Екосистема. Біосфера. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції. Екологічні чинники. Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.
Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.

 1. Основи еволюційного вчення.

Становлення еволюційних поглядів. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес. Сучасні уявлення про фактори еволюції.

 1. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу.

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем. Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

 1. Гриби та лишайники.

Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення грибів та лишайників у природі і в житті людини.

 1. Будова та життєдіяльність рослин.

Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємозв’язок. Розмноження й розвиток рослин. Водорості, вищі спорові, голонасінні, покритонасінні рослини. Загальна їх характеристика та різноманіття. Особливості їх розвитку та життєдіяльності.. Значення їх у природі та у житті людини.

 1. Будова і життєдіяльність тварин.

Клітина, тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Розмноження й розвиток тварин. Найпростіші, губки, кишковопорожнинні, черви, членистоногі, молюски, риби, земноводні, плазуни, птахи та ссавці. Загальна їх характеристика та різноманітність. Особливості їх розвитку та життєдіяльності.. Значення їх у природі та у житті людини.

 1. Організм людини як біологічна система.

Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин. Характеристика тканин. Органи. Фізіологічні системи органів людини. Регуляторні системи організму людини.

 1. Системи органів людини.

Опора і рух. Кістяк людини. Види м’язів. Механізм скорочення м’язів. Сила м’язів. Втома м’язів. Кров і лімфа, їх колообіг. Специфічний і неспецифічний імунітет. Групи крові. Дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Харчування і травлення. Енергетичні потреби організму. Виділення. Регуляція кількості води в організмі. Їх значення, будова і функції.

 1. Нервова та ендокринна регуляція функцій організму людини.

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Регуляція рухової активності. Спинний мозок. Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку. Регуляція роботи внутрішніх органів. Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Терморегуляція. Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони.

 1. Розмноження та розвиток людини.

Етапи онтогенезу людини. Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі. Будова статевих органів. Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення. Ембріональний розвиток. Функції плаценти. Постембрiональний розвиток людини.

 1. Сенсорні системи.

Сприйняття інформації нервовою системою. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Формування поведінки і психіки людини. Сон. Біоритми. Види навчання. Пам’ять. Види пам’яті.
Мислення і свідомість.


ВИМОГИ

^ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧАСТНИКІВ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ


Учасники вступного випробування повинні:

назвати: властивості живих систем; таксономічні одиниці; основні характеристики популяції; надорганізмові системи; методи селекції; завдання сучасної біотехнології; види мінливості; види мутацій; методи генетичних досліджень; способи розмноження організмів; органи рослин і системи органів тварин; тканини багатоклітинних організмів; одноклітинні організми; неклітинні форми життя; положення сучасної клітинної теорії; фази мітозу і мейозу; мембранні і немембранні органели і включення клітини; механізми транспорту речовин через біомембрани; органічні речовини, що входять до складу організмів; органогенні елементи; рівні організації життя; царства живої природи; органи ростин та тварин, їх будова; види розмноження рослин та тварин; відділи рослин; типи тварин

наводити приклади: властивостей живого, що характерні для різних рівнів його організації; угруповань, екосистем; застосування біотехнологій; спадкової та неспадкової мінливості; мутацій; вегетативного розмноження у тварин і рослин; одноклітинних прокаріотів; одноклітинних рослин, тварин, грибів; захворювань людини, які спричинені вірусами і пріонами; про- та еукаріотичних організмів; застосування ферментів у господарської діяльності людини; значення біологічних наук в житті людини і суспільства; господарської цінності рослин та тварин;

характеризувати: рушійні сили еволюції; популяцію як елементарну одиницю еволюції; екологічні фактори; пристосованості організмів до умов середовища; запліднення у тварин і рослин; етапи онтогенезу у рослин і тварин; критичні періоди розвитку людини; гіпотези старіння людини; напрямки сучасної біотехнології; функції генів; норму реакції; основні положення хромосомної теорії спадковості; нестатеве і статеве розмноження організмів; типи тканин рослин та тварин; регуляторні системи тварин на прикладі людини (нервову, ендокринну, імунну); тканинний, органний, організменний рівні організації життя; особливості будови прокаріотів та одноклітинних еукаріотів; типи живлення бактерій; хімічний склад, будову та життєвий цикл вірусів; стадії клітинного циклу еукаріотів; хімічний склад, будову і функції хромосом; генетичний код та його значення в біосинтезі білків; процеси гліколізу, біосинтезу білка, фотосинтезу; клітинного дихання; будову клітини прокаріотів і еукаріотів; хімічній склад, будову і функції клітинних мембран; молекулярний рівень організації життя; роль води, кисню, мінеральних солей в існуванні живих систем різного рівня; будову квітки як органа розмноження рослин; особливості будови та розвитку характерних представників відділів рослин, особливості будови та розвитку характерних представників типів тварин;

формулювати означення понять: поняття генотип, фенотип, домінантний стан ознаки, рецесивний стан ознаки, алельні гени, гомозиготи, гетерозиготи;

пояснювати: різноманіття адаптацій організмів як результат еволюції; основні закономірності дії екологічних факторів на живі організми; значення колообігу речовин у збереженні екосистем; роль організмів (продуцентів, консументів, редуцентів) і людини в штучних і природних екосистемах; вплив зовнішніх умов на формування, ріст та розвиток організму; значення генотипу і умов середовища для формування фенотипу; значення медико-генетичного консультування; значення спадкової та не спадкової мінливості; значення статевих клітин в забезпеченні безперервності життя виду; значення процесу диференцiації клітин, утворення тканин і органів; взаємодію систем регуляції у людини; значення стовбурових клітин багатоклітинних організмів, створення «банків» для їх зберігання; значення бактерій у господарській діяльності людини; роль одноклітинних рослин і тварин у природі; заходи профілактики вірусних захворювань людини, зокрема ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусного гепатиту; значення гліколізу; процесів анаеробного і аеробного дихання; значення фотосинтезу, його планетарну та космічну роль; роль АТФ для клітини та нуклеїнових кислот у спадковості та мінливості організмів;

порівнювати: штучний і природний добір; життєві цикли організмів різних царств; класичні методи селекції з біотехнологічними; модифікаційну та мутаційну мінливість; статеве і нестатеве розмноження; організацію багатоклітинних рослин, тварин і грибів; процеси мітозу і мейозу; обмін речовин і енергії в клітинах автотрофних і гетеротрофних, аеробних і анаеробних організмів; будову клітин рослин, тварин, грибів; два типи організації клітин; процеси фотосинтезу та дихання;

обґрунтовувати: необхідність обережного ставлення до втілення продуктів від генетично модифікованих організмів; способи боротьби з вірусними захворюваннями; подібність і відмінності в будові клітин організмів різних царств живої природи у зв’язку зі способом їхнього життя; взаємозв'язок клітини із зовнішнім середовищем;

робить висновок: про ускладнення тваринного і рослинного світу в процесі еволюції; про єдність органічного світу; про цілісність і саморегуляцію живих систем; про роль біологічного різноманіття, регулювання чисельності видів, охорони природних угруповань для збереження рівноваги у біосфері; про роль спадковості й факторів зовнішнього середовища в онтогенезі; про значення розмноження для існування виду; про принципи організації та функціонування багатоклітинних організмів; про особливості будови одноклітинних еукаріотів; віруси – неклітинні форми життя, обов’язкові внутрішньоклітинні паразити; клітина – елементарна цілісна жива система; про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних царств живої природи; про загальний план будови клітин прокаріотів і еукаріотів та їх особливості; про єдність хімічного складу організмів; про відмінності між живою та неживою природою, які пов’язані з різним кількісним співвідношенням хімічних елементів; про різноманітність живої природи.

застосовувати знання: про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх охорони; для прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми; для оцінки можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій; для оцінки спадкових ознак у родині і планування родини; про процеси життєдіяльності бактерій для профілактики інфекційних захворювань та використанні у господарській діяльності людини; про процеси життєдіяльності вірусів для профілактики вірусних захворювань людини; про процеси життєдіяльності клітини для збереження здоров’я; про будову клітин для доказу єдності органічного світу; про поверхневий апарат клітин для обґрунтування небезпеки тютюнокуріння і вживання алкоголю і наркотичних речовин; для профілактики захворювань людини, що виникають через нестачу або надлишок деяких хімічних елементів;


ЛІТЕРАТУРА


 1. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Біологія. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 класу.– К.: Генеза.– 2010.– 153 с.

 2. Тагліна О.В. Загальна біологія. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 класу.– Харків, Ранок.– 2010.– 143 с.

 3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза.– 2003

 4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Генеза.– 2001

 5. Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А., Біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −Х.: Торсінг.– 2001

 6. Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000

 7. Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза.– 2007.

 8. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів -К.: Генеза. – 2002.

 9. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів -К.: Генеза. – 2004

 10. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.– К.: Генеза.– 2003, 2004

 11. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Генеза.– 2004

 12. Підгірний В.І. Біологія: типові тестові завдання. – Х.: Веста.– 2009

 13. Біологія - завдання та відповіді зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року.

 14. Данилова О. В., Данилов С. А. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи. К. Генеза. – 2004.– 175 с.

 15. Матяш Н. Ю., Костылев А. В., Вихренко А. С. и др. Задания для государственной итоговой аттестации по биологии за курс основной школы.– Г.: Генеза.– 2005.– 255 с.ПОРЯДОК

^ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ


Вступне випробування з біології проводиться у відповідності з правилами для вступників, встановленими вищим навчальним закладом.

Абітурієнт одержує 24 запитання в межах програми вступного випробування для вступників у поточному році.

Відповіді повинні бути зафіксовані письмово у листку відповідей до тесту з дисципліни «Біологія», виданому приймальною комісією.


КРИТЕРІЙ

^ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕНІ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З БІОЛОГІЇ


Кожне з 24 запитань оцінюється 1-м балом.

Тестові завдання з 24 запитань оцінюється за шкалою 100–200 балів таким чином.


Кількість

набраних балів

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Шкала

100–200

124

128,5

133

137,5

142

146,5

151

155,5

160

Кількість

набраних балів

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Шкала

100–200

164,5

169

173,5

178

182,5

187

191,5

196

200


Вступник має набрати не менше 124 бали (при умові, що біологія є профільною дисципліною). Це дозволить абітурієнту взяти участь у конкурсі при вступі до ВНЗ.


Голова предметної комісії Форощук В. П.

Схожі:

Біологія програма вступного випрбування iconБіологія програма вступного випрбування
Сну ім. В. Даля у 2013 році використано програму з біології для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) та програму...
Біологія програма вступного випрбування iconПрограма вступного випробування з біології для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Програму вступного випробування з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія,...
Біологія програма вступного випрбування iconПрограма вступного екзамену (тестування) з біології
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012 розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Біологія програма вступного випрбування iconПрограма фахового вступного випробування «Основи біотехнології»
...
Біологія програма вступного випрбування iconРобоча програма з комплексної дальньої практики для спеціальностей: біологія та психологія, біологія та хімія
Робоча програма складена на основі програм медико-педагогічної підготовки студентів, затвердженої управлінням педагогічної освіти...
Біологія програма вступного випрбування iconПрограма педагогічної практики з спеціальності «Біологія І практична психологія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет» від 19 квітня 2012 р. (протокол №5) І досвіду...
Біологія програма вступного випрбування iconПрограма Курсу молекулярна біологія
У зв'язку з цим виникла нова галузь науки, що об'єднує в собі молекулярну фізику, органічну хімію та біологію І має назу "молекулярна...
Біологія програма вступного випрбування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки „Затверджено”
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст", "Магістр" зі спеціальності "Біологія"...
Біологія програма вступного випрбування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки „Затверджено”
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст", "Магістр" зі спеціальності "Біологія"...
Біологія програма вступного випрбування iconПрограма вступного випробування з іноземної (німецької/французької) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр»
«Технологічна освіта», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020501 «Образотворче мистецтво», 02030201 «Історія», 02030301 «Українська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи