Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 72.34 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата17.08.2012
Розмір72.34 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра теорії і практики перекладу германських і романських мов


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування

з Іноземної мови
до магістратури


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012


Програма

з іноземних мов  для фахового випробування


 Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

    Мета конкурсних завдань - перевірити лінгвістичну компетенцію вступників, яка забезпечує володіння мовним матеріалом в писемному мовленні. Завдання охоплюють навчальний матеріал мовних навчальних підручників та навчально-методичних комплексів як вітчизняних так і зарубіжних авторів.

    Конкурсні завдання перевіряють знання принципів, за якими організовуються, структуруються та функціонують висловлювання для здійснення комунікативних функцій. Вони укладені таким чином, щоб на основі активного та пасивного володіння лексичним матеріалом, через граматичну компетенцію та мовну здогадку виявити здатність вступників до адекватного вибору лексичних або граматичних структур. Таким чином, конкурсні завдання дозволяють встановити рівень сформованості знань вступників про значення, формоутворення та функції мовних одиниць у мовленні.

^ Англійська мова

Програма тестування лексичної компетенції 

    Тестові завдання складені на основі лексичного мінімуму для володіння англійською мовою, який включає: активний лексичний мінімум (цей рівень передбачає знання про лексичне значення слова, поняття про багатозначність слів) і пасивний лексичний мінімум (лексичний матеріал, який вступники повинні розуміти при сприйманні висловлювань в письмовій формі). Даний рівень передбачає знання антонімів, синонімічних рядів, фразових дієслів, фразеологічних вираз. Вступники повинні володіти знанням про будову слова, словотвір в англійській мові.

 Програма тестування граматичної компетенції: 

 • Морфологія

- Іменник як частина мови.

Число іменників. Окремі випадки утворення множини іменників (wolf - wolves; man - men). Відмінки іменників. Присвійний відмінок іменників. Вживання іменників у функції означення. Особливості творення іменників.

- Дієслово.

Часи групи Indefinite. Часи групи Continuous. Часи групи Perfect. Часи групи Perfect Continuous. Future in the Past. Дієслово to be. Узгодження часів. Пряма та непряма мова. Пасивний стан. Умовний спосіб. Conditional Mood, Subjunctive II, Subjunctive I, Suppositional Mood.  Модальні дієслова can, may must, have to, be to, should, ought to, need. Неособові форми дієслова: інфінітив; дієприкметник I, II; герундій. Вживання неособових форм дієслова. Комплекси з неособовими формами дієслова.

- Прикметник. Ступені порівняння прикметників, способи їх творення.

- Прислівник. Ступені порівняння прислівників, способи їх творення.

- Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Означальні займенники.

- Числівник. Кількісні і порядкові числівники. Вживання артикля з порядковими числівниками.

- Прийменник. Багатозначність прийменника. Місце прийменника в реченні.

- Артикль. Неозначений артикль. Його функції та вживання. Означений артикль. Його функції та вживання. Відсутність артикля. Вживання артикля з власними іменниками. 

 • Синтаксис

- Типи речень. Головні члени речення. Неозначено-особові та безособові речення.

- Просте речення. Порядок слів у простому реченні.  Питальні речення. Типи питальних речень. Порядок слів у питальному реченні. 

- Складносурядне речення.

- Складнопідрядні речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні означальні речення. Сполучники в означальних реченнях. Підрядні речення часу. Сполучники в підрядних реченнях часу. Підрядні умовні речення. Підрядні речення мети та наслідку. 
 
 

Рекомендована література 
 

  1. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.

  2. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматики сучасної англійської мови. - К.: ТОВ «ВП Логос-М», 2007.

  3. Балла М.І. Вживання прийменників в англійській мові. Київ: Радянська школа, 1967.

  4. Балла М.І. Англо-Український словник. У 2-х томах. К.: Освіта, 1996.

  5. Балла М.І., Попов Є.Ф. Великий Українсько-Англійський словник. К.: Видавничий дім «Чумацький Шлях», 2001.

Примітка: Можна користуватися іншими підручниками, посібниками та  матеріалами з іноземної мови рекомендованими Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів. 


^ Німецька мова


Основні комунікативні типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні, порядок слів у них. Рамкова конструкція в німецькому реченні.

Основні засоби вираження заперечення: kein, nicht; вираження заперечення за допомогою niemand, nicht.

Безособові речення з man, es.в однині та множині.

Прийменники, що потребують Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ. Управління дієслів. Відмінювання прикметників. Cтупені порівняння прикметників та прислівників. Числівники (кількісні, порядкові).

Займенники: особові, присвійні, вказівні, неозначені, неозначено-особові(“man”).

Інфінітивні звороти: основні випадки вживання інфінітива з zu, без zu, інфінітивний зворот um zu + Infinitiv; пізнавання під час читання зворотів statt…zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv. Ознаки дієслів в найуживаніших часових формах дійсного та пасивного способу в активному стані: Prasens, Perfekt, Futurtum, Prateritum. Дієвідмінювання різноманітних типів дієслів (модальних, сильних, слабких, нерівномірних та ін.) в Prasens, Prateritum; еквіваленти модальних дієслів: haben / sein + zu + Infinitiv. Вживання Konjunktiv для вираження нереального бажання (умови).


^ Французька мова


Комунікативні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Узгодження часів. Морфологія.

Множина іменників (особливі випадки творення множини). Артикль. Основні випадки вживання означеного, неозначеного, часткового артикля. Основні випадки відсутності артикля. Прикметник: рід, число, ступені порівняння.

Особові займенники у функції прямого та непрямого додатка. Займенники en, y. Відносні займенники qui, que, dont.

Часові форми дієслова у дійсному способі. Узгодження часів.

Часові форми дієслова у дійсному способі: Present, Passe compose, Imparfait, Futur proche, Passe proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passe в активному стані. Часові форми дієслова у дійсному способі в пасивному стані (Forme passive}.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

фахового випробування з іноземної мови


Пропоновані Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників розроблені на підставі рішення колегії Міносвіти і науки від 17.08.2000 p., спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України "Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти" № 428/48 від 04.09.2000 р.

Дана система оцінювання базується на ієрархічному комплексі принципів, до яких належать принципи гуманізації, демократизації та диференціації освіти; взаємозв'язку навчання, виховання й розвитку учнів; реалізації взаємозалежності змісту і форми в процесі вдосконалення мовленнєвої діяльності; комунікативно-діяльнісний, культурологічний, проблемно-пошуковий та ін.

Предметом оцінювання є знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу, а критеріями - ступінь навчальних досягнень в оволодінні освітнім змістом, що характеризується такими рисами, як рівень самостійності абітурієнтів у пізнавальній діяльності, результати творчої діяльності, ступінь естетико-етичного розвитку, що виявляється в мовленні.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру, на виконання яких передбачено 45 хв. Тестові завдання з 24 запитань оцінюються за 12-бальною системою.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання” з іноземної мови, який містить 24 завдання, для кожного з них передбачено 5 варіантів відповідей, з кожного з 12 розділів – по два завдання. Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 60 хвилин.

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує по 0,5 бала. Максимальна кількість балів, можливих на вступному іспиті з дисципліни, – 200 балів. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів предметної комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова предметної комісії Я. Л. Вжещ

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи