Перелік літератури icon

Перелік літератури
Скачати 107.03 Kb.
НазваПерелік літератури
Дата06.11.2012
Розмір107.03 Kb.
ТипДокументи

Перелік літератури


 1. Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: "КМ Аcademia", 1994.

 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папері. - К.: А.С.К., 2002 - 400 с.

 3. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 1999.

 4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С.300-325.

 5. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч. Посібник. – К., 1992.

 6. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.– К., 1996.

 7. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч.посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2002. – 208с.

 8. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. – К., 2004.

 9. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ Зразки найважливіших документів української мовою. - К.: Техніка 1992 -399с.

 10. Паламар Л.М.. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 11. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. – С.33-45, 49-84

 12. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 13. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наук думка, 1976.

 14. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч.пос.- к.: Либідь, 2004.

 15. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради.–К.: Либідь, 1999.

 16. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навчальний посібник.-- К.: 1999.

 17. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навчальний посібник. -- К.: МАУП, 2001.

 18. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов.--М.: Высшая школа, 1973.

 19. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: Сполом, 2001. – 223 с.

 20. Сучасне діловодство. - К.: Знання, 1999 - 254 с.

 21. Український правопис. – К.: Наук. думка, 1998.

 22. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики.- К.: Довіра, 2003.

 23. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1999. – С.5-30

 24. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища школа. 1997р. -270 с.

 25. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.

 26. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.-- К.: Вища школа, 1997.

 27. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С.403-415.

 28. Шевчук С.В., Кабиш О.У. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С.44-72.Завдання для самоопрацювання


Тема : Загальні вимоги до складання та оформлення документів

План

 1. Класифікація документів.

 2. Формуляр документа.

 3. Основні правила оформлення документів.

 4. Вимоги до тексту документа.

 5. Оформлення сторінки.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що таке документ? Класифікація документів.

 2. З яких елементів складається документ? Як ці елементи називаються?

 3. Що таке копія?

 4. Що таке формуляр? Основні реквізити формуляра-зразка.

 5. Як треба оформити реквізит “адресат”?

 6. Дайте визначення бланка документа.

 7. Як називається спосіб засвідчення документа після його підписання?

 8. Яких правил слід дотримуватись під час складання тексту документа?

 9. Що таке рубрикація тексту?

Завдання для контролю:

 • Відредагуйте подані словосполучення, з кількома складіть речення.

Виключення з правил, прийняти заходи, особовий приклад, любе питання, згідно наказу, економічні покажчики, слідуючі учні групи, головуючий зборів, здійснити вплив, звернутися по адресу, одержати навики, дружнє відношення, по місцю роботи.

 • Напишіть відповіді на питання плану

^ Форма контролю: перевірка написаних зразків документів

Перелік літератури:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. І допов. – К.: А.С.К., 2002. – С.13-53

 2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С.9-70

 3. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. – С.33-45, 49-84

 4. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1999. – С.5-30

 5. Шевчук С.В., Кабиш О.У. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С.4-12

 6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С.5-44.


Тема : Документація щодо особового складу. Довідково-інформаційні документи

План

 1. Заява. Її реквізити та оформлення.

 2. Характеристика.

 3. Особовий листок з обліку кадрів.

 4. Автобіографія.

 5. Трудова книжка.

 6. Анотація, рецензія, відгук.

 7. Реферат, тези,

 8. Довідки, службові записки, адреса.

 9. Протокол, витяг з протоколу.

 10. Звіт, план, оголошення, повідомлення про захід.

Завдання для контролю

 1. Написати відповіді на питання практичного заняття

 2. Напишіть автобіографію, заяву, анотацію, рецензію, відгук на підручник дотримуючись лаконізму викладу. Розташуйте реквізити автобіографії відповідно до правил її оформлення.

^ Форма контролю: перевірка написаних зразків документів

Перелік літератури:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. І допов. – К.: А.С.К., 2002. – С.200-217.

 2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С.300-325.

 3. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч.посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2002. – 208с.

 4. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. – С.33-45, 49-84

 5. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: Сполом, 2001. – 223 с.

 6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1999. – С.5-30

 7. Шевчук С.В., Кабиш О.У. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С.44-72.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера

ЛТД, 2003. – С.403-415


Тема: Вступ. Українська мова – національна мова українського народу

План

 1. Поняття літературної мови.

 2. Мовна норма.

 3. Поняття стилю та жанру української літературної мови.

 4. Найважливіші риси, які визначають діловий стиль.

Завдання для контролю: 1. Доберіть 5 текстів різних стилів і з’ясуйте, до яких функціональних стилів належать подані тексти. Назвіть основні ознаки цих стилів.

2. Напишіть розповідь “Мова – душа народу”. Обґрунтуйте своє розуміння цього вислову.

^ Форма контролю: перевірка творчої роботи

Перелік літератури:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. І допов. – К.: А.С.К., 2002. – С.13-53

 2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С.9-70

 3. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. – С.33-45, 49-84

 4. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1999. – С.5-30

 5. Шевчук С.В., Кабиш О.У. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С.4-12

 6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С.5-44.


Тема: Документи з господарсько-договірної діяльності

План

 1. Договір, контракт, трудова угода.

 2. Обліково-фінансові документи: таблиця, список, перелік, накладна, акт.

 3. Доручення, розписка.

Завдання для контролю

 1. Заповніть формуляр-зразок акта.

 2. Напишіть акт списання малоцінного інвентарю.

 3. Напишіть особисте доручення, за яким ви доручаєте своєму товаришеві одержати стипендію.

 4. Напишіть розписку про одержання: 1) устаткування для майстерні; 2) деревини для виготовлення меблів; 3) Хімікатів для перукарні.

^ Форма контролю: перевірка написаних зразків документів

Перелік літератури:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. І допов. – К.: А.С.К., 2002. – С.200-217.

 2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С.300-325.

 3. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч.посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2002. – 208с.

 4. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. – С.33-45, 49-84

 5. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: Сполом, 2001. – 223 с.

 6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1999. – С.5-30

 7. Шевчук С.В., Кабиш О.У. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С.44-72.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С.403-415.


Тема: Усне ділове мовлення

План

 1. Культура усного ділового спілкування.

 2. Бесіда.

 3. Телефонна розмова.

 4. Мистецтво публічного виступу.

 5. Візитна картка та її використання.

Завдання для контролю

 1. Змоделюйте стандартну ситуацію: звернення до незнайомої особи; знайомлення без посередника; знайомлення через посередника; запрошення на певну врочистість; прохання про допомогу; поради і згоди; відмови у проханні; подяки за послугу; висловлення сумніву, бесіди на професійну тематику.

 2. Оформіть: сімейну візитну картку, картку для неофіційних намірів, візитну картку установи.

^ Форма контролю: перевірка підготовлених завдань

Перелік літератури:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. І допов. – К.: А.С.К., 2002. – С.200-217.

 2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С.300-325.

 3. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч.посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2002. – 208с.

 4. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. – С.33-45, 49-84

 5. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: Сполом, 2001. – 223 с.

 6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1999. – С.5-30

 7. Шевчук С.В., Кабиш О.У. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С.44-72.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С.403-415.


Тема: Правила оформлення різних видів документів

План

 1. Резюме.

 2. Накази щодо особового складу.

 3. Прес-реліз, стаття.

 4. Телеграма, телефонограма, факс.

Завдання для контролю: оформити зразки документів: Резюме, Наказ щодо особового складу, Прес-реліз, Телеграму, телефонограму, факс.

Форма контролю: Тестові завдання.


Тема: Письмовий виклад наукової літератури (реферат)

План

 1. Визначити тему реферату.

 2. Дібрати відповідну літературу та опрацювати її.

 3. Написати ґрунтовний, змістовний текст реферату.

 4. Зробити вмотивовані висновки, узагальнення.

Завдання для контролю: написати реферат

Форма контролю: Захист реферату.


Запитання і завдання для підсумкового контролю знань

 1. Що таке мова? Дайте визначення державної мови.

 2. Чим відрізняється поняття “національна мова” й “літературна мова”?

 3. Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади.

 4. Назвіть словники, що фіксують орфографічні норми.

 5. Назвіть дві форми сучасної української літературної мови. Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?

 6. Що таке стиль мови? Головні ознаки офіційно-ділового стилю.

 7. Наведіть приклади готових словесних формул, що вживаються у текстах офіційно-ділового стилю.

 8. Що таке документ? Класифікація документів.

 9. З яких елементів складається документ? Як ці елементи називаються?

 10. Що таке формуляр? Основні реквізити формуляра-зразка.

 11. Як називається спосіб засвідчення документа після його підписання?

 12. Яких правил слід дотримуватись під час складання тексту документа?

 13. Що таке рубрикація тексту?

 14. Які ділові папери належать до документів щодо особового складу? Охарактеризувати їх.

 15. Яких правил треба дотримуватись під час складання резюме?

 16. Які документи належать до інформаційних?

 17. Які виділяють листи за функціональними ознаками?

 18. Наведіть приклади початкових фраз різних типів листів.

 19. Як ви сформулюєте відмову?

 20. Яка подія вважається об’єктом новин?

 21. Що треба враховувати під час написання статті?

 22. Яка різниця між рецензією і відгуком?

 23. Які нові правила, встановлені Міністерством зв’язку, слід пам’ятати під час написання адреси?

 24. Які можуть бути довідки? Реквізити довідки.

 25. Які реквізити містять доповідна і пояснювальна записки?

 26. На які види поділяються протоколи за обсягом фіксованих у них відомостей?

 27. Які документи належать до обліково-фінансових?

 28. Яким списком ми зазвичай послуговуємося?

 29. У яких випадках складають акт?

 30. Напишіть акт списання малоцінного інвентарю.

 31. Напишіть особисте доручення на отримання поштового переказу.

 32. Які дії підтверджує розписка?

 33. Що таке спілкування?

 34. Що треба розуміти під “технікою” спілкування?

 35. Що таке мовний етикет?

 36. Які типові етикетні ситуації Ви знаєте?

 37. Як можна познайомитися із особою, яка Вас зацікавила?

 38. Як можна висловити згоду, відмову?

 39. Як можна висловити співчуття?

 40. З яких етапів складається бесіда?

 41. Що треба пам’ятати, щоб успішно провести бесіду?

 42. Які специфічні ознаки телефонної розмови?

 43. Назвіть етапи службової телефонної розмови.

 44. Яку інформацію має знати доповідач заздалегідь?

 45. Як подолати страх перед аудиторією?

 46. Назвіть невербальні засоби інформування?

 47. Що таке візитна картка? Її реквізити.

 48. Які є способи використання візитних карток?

Схожі:

Перелік літератури iconПерелік спеціальностей І кваліфікацій для випускників 2011-2012 навчального року (ІV курс) освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
Філолог. Вчитель української мови І літератури та мови (англійської) І зарубіжної літератури
Перелік літератури icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Перелік літератури iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
move to 0-17855340
Перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Перелік літератури iconПерелік літератури
Акуленков В. В. Співвідношення національного та інтернаціонального в мові // Мовознавство.– 1976.– №1
Перелік літератури iconПерелік літератури
Безменова Н. А. Неориторика: проблемы и перспективы // Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1991
Перелік літератури iconПерелік фахової літератури, що надійшла на унеф за фінансової підтримки Німецького дослідного товариства (dfg)

Перелік літератури iconПерелік літератури
Дроздовський В. П. Принципи І передумови стилістичного аналізу прозового твору. – Одеса, 1972
Перелік літератури iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Перелік літератури iconПерелік начально-методичної літератури
Бехтель Э. Е. Донозологические формы злоупотребления алкоголем. – М.: Медицина, 1986. – 272 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи