Перелік літератури icon

Перелік літератури
Скачати 173.62 Kb.
НазваПерелік літератури
Дата07.11.2012
Розмір173.62 Kb.
ТипДокументи
Перелік літератури


 1. Акуленков В.В. Співвідношення національного та інтернаціонального в мові // Мовознавство.– 1976.– №1.

 2. Артемов В.О. Наука про мовлення // Мовознавство.– 1977.– №4.

 3. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 248 с. (Альма-матер).

 4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344с. (Альма-матер).

 5. Бацевич Ф.С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 240с.

 6. Белехова Л. Современная лингвистика в Украине и мире: научные парадигмы, наработки и перспективы\\ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика". Збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 9-14.

 7. Березин Г.М., Головин Б.Н. Общее языкознание.– М.: Просвещение, 1979.

 8. Білецький А.О. Про мову і мовознавство.– К., 1996.

 9. Бородіна М.О. До поняття "слово" в світлі сучасних теорій мови// Мовознавство.– 1978.– №1.

 10. Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке// ВЯ.–1978, №4.

 11. Булаховский А.А. О прогрессе в языке//Русская речь.–1968.– № 4.

 12. Гайдаєнко І.В. Дистрибутивний аналіз як метод дескриптивної лінгвістики // Зб.наук.праць «Південний архів». Філологічні науки. – Вип.. ХХІ. – Херсон. – ХДУ, 2003. – С. 130-133.

 13. Гайдаєнко І.В. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Загальне мовознавство»(Структуральні школи) ._ Херсон: ХДУ, 2003.

 14. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.– К., 1985.

 15. Головин Б.Н. Язык и статистика.– М., 1971.

 16. Грищенко А.П., Їжакевич Т.П. Актуальні проблеми слов’янської соціолінгвістики // Мовознавство.– 1983.– №3.

 17. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // ВЯ. – №4. – 1994. – С.17-31.

 18. Жайворонок В.В. Мова і духовний розвиток народу // Мовознавство. – 1991.– №3.

 19. Жлуктенко Ю.О. Критика соціолінгвістичних теорій зарубіжного мовознавства // Мовознавство.– 1981.– №5.

 20. Звегинцев В.Л. Теоретическая и прикладная лингвистика. – М.: Просвещение, 1968.

 21. Зеленько А.С. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень. Аспекти, методи, прийоми та процедури вивчення мови: Посібник._ Вид. 2-ге, перероблене. – Луганськ: Альма-матер, 2002. – 283 с.

 22. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994.

 23. Ковалик І.І. Лінгвальні категорії, їх властивості і види / Мовознавство. – 1980.– №5.

 24. Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень – К.: В.шк., 1985.

 25. Кодухов В.И. Общее языкознание. – М.: Высш.шк.,1974.

 26. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – №5. – С. 24-29.

 27. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: «Академія», 2003. – 264с.

 28. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука // ВЯ. – №4. – 1994. – С.34-47.

 29. Маслов Ю.С. Об основных и промежуточных ярусах в структуре языка.– ВЯ,1968.– №4.

 30. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2004. – 296с.

 31. Мельничук О.С. Аспекти методології лінгвістичних досліджень // Мовознавство.– 1986.

 32. Мельничук О.С. Методи, проблеми аналізу у співвідношенні ідеального й матеріального в сфері мови // Мовознавство. – 1987.– №1.

 33. Мельничук О.С. Методологічні пошуки в нових підходах до висвітлення мови // Мовознавство. – 1991.– №3.

 34. Мельничук О.С. Сучасні проблеми розвитку і взаємодії мов світу // Мовознавство. – 1970. – №3.

 35. Мостепаненко Ф.М. Философия и методы научного познания.– Л., 1972.

 36. Николаева Т.М. Что такое трансформационный анализ.– РЯ.– 1960.– №1.

 37. Общее языкознание // Под ред. Б.А. Серебренникова.– М.: Наука, 1970.

 38. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований.– М., 1973.

 39. Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике ХХ века // Вопросы языкознания. – 1996. – №2. – С.19-42.

 40. Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. Методичні розробки з курсу «Загальне мовознавство» (Лінгвістичні концепції Ф.де Соссюра. – Херсон: ХДУ, 2003.

 41. Перебийніс В.С. Науково-технічна революція і мова// УМЛШ.– 1977.– №2.

 42. Пещак М.М. Аспекти дослідження взаємодії форми і змісту в мові // Українське мовознавство.– 1980.– №8.– С.16-25.

 43. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика: Учебное издание. – Москва: Восток-запад, 2007.

 44. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації.– Дрогобич: Відродження, 1997.

 45. Русанівський В.М. Культура і мова // Мовознавство.– 1979.– № 6.

 46. Русанівський В.М. Методологія, теорія і часткові методи лінгвістичних досліджень // Мовознавство.– 1975.– №2.

 47. Русанівський В.М. Прогностичні функції соціолінгвістики //Мовознавство. – 1989.– № 1.

 48. Саплін та інші Соціолінгвістичний аспект вивчення двомовності на Україні// Мовознавство. – 1986.– № 6.

 49. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля –К, 2008. – 712с.

 50. Селіванованова О.О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля –К, 2006

 51. Семенець Соціолінгвістична типологія варіантів поліетнічної мови // Мовознавство.– 1986.– № 5.

 52. Семчинський С.В. Взаємодія мов і фактори лінгвістичного розвитку // Мовознавство.–1973.– №7.

 53. Удовиченко В.Г. Загальне мовознавство. Проблеми. Методи. – К,1994.

 54. Удовиченко Загальні питання мовознавства. – К.: Вища школа, 2001.

 55. Філософські питання загального мовознавства. – К.: Наукова думка, 1972.

 56. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании / Березин Ф.Н. История советского языкознания: Хрестоматия. – М.,1981.

Додаткова література

 1. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М.: В.щкола, 1975.

 2. Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. – К.: В.школа, 1991.

 3. Бондалетов В.П. Социальная лингвистика. – М., 1987.

 4. Ковалик І.І. Мова і мовлення та форми їх існування // Мовознавство. – 1979. – №3. – С. 3-9.

 5. Мельничук А.С. Понятие системы и структуры языка в свете диалектического материализма // Вопросы языкознания. – 1970. – №1. – С.19-32.

 6. Современное зарубежное языкознание / отв. ред. А.С.Мельничук. – К.: Наук. Думка, 1978.

 7. Соссюр Ф. Курс загальної лінгвістики. – К.: Основи, 1998.

 8. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Наука, 1976.

 9. Философские основы зарубежных направлений в языкознании / Отв. ред. В.З. Панфилов. – М., 1977.

 10. Березин Ф.М. Хрестоматия по истории русского языкознания. – М.: В.школа, 1977.

 11. Білодід О. І. Граматична концепція О.О.Потебні. – К.: Вища школа, 1977.

 12. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – М.: Высшая школа, 1978.

 13. Гумбольдт В.фон Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984.

 14. История лингвистических учений: Древний мир. – Л.: Наука, 1980.

 15. Климов Г.А. Общее языкознание: Методы лингвистических исследований. – М.: Наука, 1973.

 16. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. – М.: Просвещение, 1979.

 17. Макаев З.А. Общая теория сравнительного языкознания. – М.: Наука, 1977.

 18. Мельничук О.С. Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавства // Мовознавство. – 1997. – №2-3. – С. 3-19.

 19. Методы сопоставительного исследования языков. – М., 1988.

 20. Методи структурного дослідження мов . – К., 1968.

 21. Мещанинов И.И. Проблемы развития языка . – Л.: Наука, 1975.

 22. Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика: Теория и проблемы. – М.: Наука, 1976.

 23. Общее языкознание / Под ред. А. Е.Супруна. – Минск: Вышайшая школа, 1983.

 24. Павлюк М.В. Основні етапи розвитку українського мовознавства дожовтневого періоду. – Київ-Одеса: Вища школа, 1978.

 25. Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993.

 26. Потебня О.О. Мова. Національність. Денаціоналізація. – Нью-Йорк, 1992.

 27. Принципы описания языков мира. – М.: Наука, 1976.^ ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

Студенти виконують завдання до кожної теми та один із варіантів контрольної роботи, а також пишуть реферат із запропонованої тематики.

^

Тема: Основні напрями мовознавчої науки кінець ХХ - початок ХХІ століття

План


 1. Охарактеризуйте загальну ситуацію в сучасному мовознавстві. Назвіть напрями, які розвиваються в сучасній науці про мову..

 2. Когнітивна лінгвістика як один із сучасних напрямів мовознавства. Які проблеми порушила когнітивна лінгвістика? Які її перспек­тиви?

 3. Функціональна лінгвістика.

 4. Лінгвістика тексту.

 5. Прескриптивна лінгвістика.

 6. Функціональна лексикологія.

 7. Зіставна лексикологія.

 8. Комунікативна лінгвістика

Література

 1. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

 2. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 248 с. (Аьма-матер)

 3. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів, 2003.

 4. Грищенко А.П., Їжакевич Т.П. Актуальні проблеми слов’янської соціолінгвістики // Мовознавство.– 1983.– №3.

 5. Жлуктенко Ю.О. Критика соціолінгвістичних теорій зарубіжного мовознавства // Мовознавство.– 1981.– №5.

 6. Звегинцев В.Л. Теоретическая и прикладная лингвистика.– М.: Просвещение, 1968.

 7. Зеленько А.С. Загальне мовознавство. Аспекти, методи, прийоми та процедури вивчення мови: Посібник.- Вид. 2-ге, перероблене.-Луганськ: Альма-матер, 2002. – 283 с.

 8. Зеленько А.С. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних вчень. Аспекти, методи, прийоми та процедури вивчення мови: Посібник._ Луганськ. – 2000.

 9. Зеленько А.С. Загальне мовознавство: В 2 ч. Ч.1. Історія й теорія мовознавства. – Луганськ, 1982. – 150с.; Ч. ІІ. Лінгвістичні методи. – Луганськ, 1982. – 144 с.

 10. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – №5. – С. 24-29.

 11. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник.– К.: "Академія", 2003. – 464с.

 12. Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: линг­вистика — психология — когнитивная наука // Вопр. языкознания. — 1994. — № 4. – С .34-47.

 13. Лингвистические исследования в конце XX в. — М., 2000.

 14. Паршин П. Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века // Вопр. языкознания. – 1996. – № 2. – С.19-42

 15. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації. – К., 1998.

 16. Русанівський В.М. Прогностичні функції соціолінгвістики //Мовознавство.–1989.–№1.

 17. Селіванова О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. – К., 1999.

 18. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика:напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля –К, 2008. – 712с.

 19. Семчинський С.В. Загальне мовознавство: Підручник для вузів .– К.: Вища школа, 1996.

 20. Язык и наука конца 20 века. — М., 1995.

 21. Збірники наукових праць "Філологічні науки", Лінгвістика видавництво ХДУ за 2000-2008 роки.

Завдання для контролю:

 • проаналізувати роль і значення основних мовознавчих напрямів та методів дослідження мови;

 • законспектувати ( матеріал має бути представлений у рукописному варіанті) праці українських та зарубіжних мовознавців, що представляють напрями й методи сучасної лінгвістики:

 1. Кириченко Г.С. Нариси з загального мовознавства: навч.посіб.для студ.філол. спец.вищ. навч.закл.: у 2ч./ Г.С.Кириченко, С.В.Кириченко, А.П.Супрун; за ред.А.П.Супрун. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – Ч.ІІ: Основні етапи розвитку науки про мову. – 2008. – 224с. – С.175-199 – стислий конспект.

 2. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – №5. – С. 24-29 – розгорнутий конспект.

 3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник.– К.: "Академія", 2003. – С.51-133 – тези; 146-162 – розгорнутий конспект.

Форма контролю:бесіда зі студентом, перевірка конспектів та письмових відповідей з теми.

Тема: Когнітивна лінгвістика на сучасному етапі розвитку науки про мову. Комунікативна лінгвістика як наука і навчальна дисципліна

План


 1. Когнітивна наука і когнітивна лінгвістика

 2. Основні категорії та постулати когнітивної лінгвістики

 3. Методи та прийоми семантико-когнітивного опису концептів.

 4. Сутність комунікативної лінгвістики.

 5. Охарактеризуйте базові поняття комунікативної лінгвістики.

 6. Визначте найважливіші категорії комунікативної лінгвістики, по­в'язані з організацією спілкування; з організацією мовного коду; із зов­нішнім впливом на спілкування; з міжкультурною комунікацією.

 7. Визначте прикладні аспекти комунікативної лінгвістики.

 8. Охарактеризуйте найважливіші методи комунікативної лінгвістики.

Література

 1. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – №5. – С. 24-29.

 2. Белехова Л. Современная лингвистика в Украине и мире: научные парадигмы, наработки и перспективы\\ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика". Збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 9-14.

 3. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука // ВЯ. – №4. – 1994. – С.34-47.

 4. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2004.

 5. Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике ХХ века // Вопросы языкознания. – 1996. – №2. – С.19-42.

 6. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика: Учебное издание. – Москва: Восток-запад, 2007.

 7. Селіванованова О.О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія.- Полтава: Довкілля –К, 2006

 8. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика:напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля –К, 2008. – 712с.

 9. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. — Львів, 2003.

 10. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – №5. – С. 24-29.

 11. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник.– К.: "Академія", 1999.

 12. Лингвистические исследования в конце XX в. — М., 2000.

 13. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. — К., 1999.

Завдання для контролю:

 • написати письмові відповіді на питання практичного заняття;

 • укласти словник термінів когнітивної лінгвістики; підготувати доповідь про роль курсу комунікативної лінгвістики в підготовці вчителів-словесників

Форма контролю: перевірка конспектів, словника та письмових відповідей з теми, бесіда за змістом доповіді.


Тема: Сучасне мовознавство: напрями і течії

План

 1. Теоретична і прикладна лінгвістика.

 2. Дескриптивна лінгвістика

 3. Соціолінгвістика.

 4. Когнітивізм як наука.

 5. Психолінгвістика.

Завдання для контролю:

 1. Законспектувати наукові джерела:

 • Гайдаєнко І.В. Дистрибутивний аналіз як метод дескриптивної лінгвістики // Зб.наук.праць «Південний архів». Філологічні науки. – Вип. ХХІ. – Херсон. – ХДУ, 2003. – С. 130-133 – конспект.

 • Белехова Л. Современная лингвистика в Украине и мире: научные парадигмы, наработки и перспективы\\ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика". Збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 9-14 – конспект.

 • Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996 – С .117-119;125-127 – конспект.

 • Жлуктенко Ю.О. Критика соціолінгвістичних теорій зарубіжного мовознавства // Мовознавство.– 1981.– №5 – тези.

 • Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: линг­вистика – психология – когнитивная наука // Вопр. языкознания. – 1994. – № 4. – С.34-47.– стислий конспект.

 • Паршин П. Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века // Вопр. языкознания. – 1996. – № 2. – С.19-42– стислий конспект.

2. Дати письмові відповіді на запитання теми, використовуючи рекомендовану літературу

Форма контролю: перевірка конспектів та письмових відповідей з теми.

Література

  1. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 248 с. (Аьма-матер)

  2. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів, 2003.

  3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344с. (Альма-матер).

  4. Бацевич Ф.С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 240с.

  5. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996. – 224с.

  6. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // ВЯ. – №4. – 1994.

  7. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2004. – 296с.

  8. Мельничук О.С. Аспекти методології лінгвістичних досліджень // Мовознавство. – 1986.

  9. Мельничук О.С. Методи, проблеми аналізу у співвідношенні ідеального й матеріального в сфері мови // Мовознавство.– 1987. – №1.

  10. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика: Учебное издание. – Москва: Восток-запад, 2007. – 314с.

  11. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика:напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля –К, 2008. – 712с.

  12. Селіванованова О.О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К, 2006.


Тема: Складові комунікативного акту, пов’язані з мовним кодом

План

 1. Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні.

 2. Типи дискурсів.

 3. Текст як результат комунікації.

 4. Типологія текстів.

 5. Інформація в дискурсах і текстах.

 6. Експліцитна та імпліцитна інформація в комунікації.

 7. Мовленнєвий жанр.

 8. Дискурс і мовленнєвий жанр.

 9. Мовленнєвий акт у структурі повідомлення.

 10. Комунікативний паспорт учасників спілкування.

 11. Комплексний комунікативний аналіз та його складові.

Завдання для контролю:

1. написати конспект-відповідь на запитання плану; дібрати по 2 тексти-зразки різних стилів і жанрів для аналізу дискурсу.

2. законспектувати:

 • Возненко Н. Текст як предмет текстуальної лінгвістики// Зб.наук.праць. Південний архів. – Херсон: Айлант. – 1999. – Вип. 5. – С. 22-29.

 • Руденко Л., Коршун Т. Текст як об’єкт лінгвістичного аналізу// Зб.наук.праць. Південний архів. – Херсон: Айлант. – 1999. – вип. 5. – С. 5-11.

 • Пентилюк М.І. Стилістична організація тексту (теоретичний аспект) // зб. наук, праць. Південний архів. – Херсон: Айлант. – 1999. – Вип.5. – С. 12-16.

Форма контролю: перевірка конспектів та письмових відповідей з теми.

Література

 1. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів, 2003.

 2. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 248 с. (Аьма-матер)

 3. Бацевич Ф.С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 240с.

 4. Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. - М.:Логос,2003.-280с.

 5. Возненко Н. Текст як предмет текстуальної лінгвістики// Зб.наук.праць. Південний архів. – Херсон: Айлант. – 1999. – Вип. 5. – С. 22-29.

 6. Мацько та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І. Мацько,О.М.Сидоренко, О.М.Мацько// За ред.. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462с.

 7. Пентилюк М.І. Стилістична організація тексту (теоретичний аспект) // зб. наук, праць. Південний архів. – Херсон: Айлант. – 1999. – Вип.5. – С. 12-16.

 8. Руденко Л.,Коршун Т. Текст як об’єкт лінгвістичного аналізу// Зб.наук.праць. Південний архів. – Херсон: Айлант. – 1999. – Вип. 5. – С. 5-11.

 9. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика:напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля –К, 2008. – 712с.

 10. Селіванованова О.О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К, 2006.


Тема: Основні аспекти, методи, прийоми дослідження мови

 1. Проблема методів дослідження мови у сучасному мовознавстві.

 2. Основні методи дослідження мови:

а) описовий метод. Класичний прийом безпосереднього спостереження;

б) дистрибутивний аналіз;

в) компонентний аналіз;

г) методика семантичного поля;

ґ) дискурс як методика дослідження мови;

д) зіставний метод;

е) порівняльно-історичний метод, його прийоми;

є) історичний метод. Його прийоми;

ж) мовознавство і математика.

Завдання для контролю:

 1. Законспектувати :

  • Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Вид.центр "Академія" , 2004. – 344с. – С.271-273.

  • Єрмоленко В.І. Лінгвістичні теорії і конкретні методи дослідження // Мовознавство, 1981. – №4. – С.14-24.

  • Мельничук О.С. Методологічні пошуки в нових підходах до висвітлення мови // Мовознавство.– 1991.– №3.

 2. Написати тези-відповіді на запитання до практичного заняття.

Форма контролю: перевірка конспектів, виступи студентів за тезами-відповідями на питання та їх обговорення.

Література

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344с. (Альма-матер).

 2. Звегинцев В.Л. Теоретическая и прикладная лингвистика.– М.: Просвещение, 1968.

 3. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука // ВЯ. – №4. – 1994.

 4. Мельничук О.С. Аспекти методології лінгвістичних досліджень // Мовознавство. – 1986.

 5. Мельничук О.С. Методи, проблеми аналізу у співвідношенні ідеального й матеріального в сфері мови // Мовознавство. – 1987.– №1.

 6. Николаева Т.М. Что такое трансформационный анализ.– РЯ.– 1960.– №1.

 7. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – М., 1973.

 8. Русанівський В.М. Методологія, теорія і часткові методи лінгвістичних досліджень // Мовознавство.– 1975. – №2.

 9. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля –К, 2008. – 712с.

 10. Селіванованова О.О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля –К, 2006.Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів

 1. Поняття методу дослідження мови

 2. Аспекти, методи, прийоми й процедури дослідження мови.

 3. Класифікація методів дослідження мови.

 4. Прийоми і процедури дослідження мови.

 5. Описовий метод і його прийоми.

 6. Класичний прийом безпосереднього спостереження.

 7. Дистрибутивний метод.

 8. Трансформаційний метод.

 9. Аналіз за безпосередніми складниками.

 10. Компонентний аналіз.

 11. Методика семантичного поля. Структурно-семантичний аналіз.

 12. Порівняльно-історичний метод. Основні його прийоми.

 13. Історичний метод. Його прийоми.

 14. Зіставний метод. Його основні прийоми.

 15. Методика математичної лінгвістики.

 16. Дискурсивний метод.

 17. Консерваційний аналіз.

 18. Дж. Міллер – основоположник когнітивної науки.

 19. М.Я. Марр – передвісник когнітивізму в мовознавстві.

 20. С.П.Самійленко – український молодограматик другої половини ХХ століття.

 21. П.Г.Житецький – український компаративіст кінця ХІХ століття.

 22. Українська лінгвогеографія.

 23. Компаративістика в Україні.

 24. Психолінгвістика.

 25. Когнітивна лінгвістика


Питання для підготовки до заліку


 1. Предмет, завдання курсу "Сучасні напрями українського мовознавства".

 2. Зв’язок дисципліни "Сучасні напрями українського мовознавства" з іншими дисциплінами.

 3. З історії мовознавчих студій на Україні.Харківський університет як осередок культури і науки в Україні.

 4. І.І.Срезневський та його внесок в українську науку про мову.

 5. Роль О.О.Потебні у вітчизняному мовознавстві.

 6. Л.Булаховський – представник порівняльно-історичного мовознавства.

 7. Михайло Калинович, Андрій Білецький, Микола Лукаш, Святослав Караванський – представники української науки про мову.

 8. Іван Могильницький – зачинатель українського мовознавства в Галичині.

 9. Основні напрями сучасного українського мовознавства: когнітивна, комунікативна, функціональна лінгвістики, лінгвістика тексту та ін.

 10. Когнітивна лінгвістика як один із сучасних напрямів мовознавства.

 11. Основні поняття когнітивної лінгвістики.

 12. Сутність, категорії комунікативної лінгвістики та її взаємозв’язки з іншими галузями знання.

 13. Предмет, завдання комунікативної лінгвістики.

 14. Природа спілкування і комунікації.

 15. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

 16. Відмінності спілкування людей і тварин.

 17. Спілкування як діяльність. Типи спілкування.

 18. Основні закони спілкування.

 19. Особливості міжособистісного спілкування.

 20. Тенденції розвитку сучасного спілкування.

 21. Моделі комунікації.

 22. Канали комунікації.

 23. Сутність комунікативного акту.

 24. Гендерні аспекти спілкування.

 25. Мовна й комунікативна компетенція мовців.

 26. Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні.

 27. Типи дискурсів.

 28. Дискурс і мовленнєвий жанр.

 29. Проблема методів дослідження мови у сучасному мовознавстві.

 30. Основні методи дослідження мови.

 31. Описовий метод. Класичний прийом безпосереднього спостереження.

 32. Дистрибутивний аналіз.

 33. Компонентний аналіз.

 34. Методика семантичного поля.

 35. Дискурс як методика дослідження мови.

 36. Зіставний метод.

 37. Порівняльно-історичний метод. Його прийоми.

 38. Історичний метод. Його прийоми.

 39. Мовознавство і математика.

Схожі:

Перелік літератури iconПерелік спеціальностей І кваліфікацій для випускників 2011-2012 навчального року (ІV курс) освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
Філолог. Вчитель української мови І літератури та мови (англійської) І зарубіжної літератури
Перелік літератури icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Перелік літератури iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
move to 0-17855340
Перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Перелік літератури iconПерелік літератури
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папері. К.: А. С. К., 2002 400 с
Перелік літератури iconПерелік літератури
Безменова Н. А. Неориторика: проблемы и перспективы // Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1991
Перелік літератури iconПерелік фахової літератури, що надійшла на унеф за фінансової підтримки Німецького дослідного товариства (dfg)

Перелік літератури iconПерелік літератури
Дроздовський В. П. Принципи І передумови стилістичного аналізу прозового твору. – Одеса, 1972
Перелік літератури iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Перелік літератури iconПерелік начально-методичної літератури
Бехтель Э. Е. Донозологические формы злоупотребления алкоголем. – М.: Медицина, 1986. – 272 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи