Перелік літератури icon

Перелік літератури
Скачати 187.57 Kb.
НазваПерелік літератури
Дата07.11.2012
Розмір187.57 Kb.
ТипДокументи

Перелік літератури:

 1. Абрамович С.Д. Риторика і гомілетика. – Чернігів, 1995.

 2. Абрамович С.Д., Чикарьова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001.

 3. Абрамович С.Д., Чикарьова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – Львів, 2003.

 4. Александров Д.Н. Риторика: Уч. Пособие для вузов. – М., 1999.

 5. Античные риторики. – М., 1987.

 6. Аристотель О софистических опровержениях. – соч. в 4-х т.. – Т.2. – М., 1978.

 7. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – Минск, 2001.

 8. Барсов Н. Гомилетика // Ф.Брокгауз, И.Ефрон. Энциклопедический словарь. – Т.9.

 9. Безменова Н.А. Неориторика: проблемы и перспективы // Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1991.

 10. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991.

 11. Берков В.Ф., Яскевич Я.С. Культура диалога. – Минск, 2002.

 12. Буяльский Б.А. Курс на мастерство. – К., 1974.

 13. Булахов М.Г. Історія України-Русі. – К., 1991. –Т.1.

 14. Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять. – К., 2003.

 15. Вишенський І. Твори. – К., 1959.

 16. Вихованець І. Нюанси слова (Про мову лектора) // Трибуна лектора. – 1976. - № 2. – С. 44 – 45.

 17. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія). – Філософські нариси. – К., 2001.Гринцер П.А. Основные категории классической индийской поэтики. – М., 1987.

 18. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. – М., 1995.

 19. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Основы риторики. – К., 1978.

 20. Демосфен Речи: В 3-х т. – М., 1994.

 21. Зарецкая Л.П. Риторика. – М., 1999.

 22. Зеленецкий К.П. Исследование о риторике. – М., 1991.

 23. Ивин А.А. Искусство правильно убеждать. – М., 2003.

 24. Иларион Слово о законе и благодати. – М., 1994.

 25. История всемирной литературы. В 9 т. – М., 1984.

 26. Клюев Е. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция.). – М., 1999.

 27. Колесник Г.М. Культура мови усного виступу (лектора) // Трибуна лектора. – 1980. - № 10. – С.30 – 32.

 28. Кони А.Ф. Избранное. – М., 1989.

 29. Кононович-Горбацкий И. Оратор Могилянский // Філософська думка. – 1972. - № 3.

 30. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994.

 31. Лисий Речи. – М., 1994.

 32. Львов М.Р. Риторика. – М., 1995.

 33. Мальханова И.А. Даловое общение. – М., 2002.

 34. Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. – К., 1983.

 35. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К., 2003.

 36. На ріках Вавілонських: З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини. – К., 1991.

 37. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория. – М., 1998.

 38. Платон Сочинения в 3-х т. – М., 1970.

 39. Плутарх Порівняльні життєписи. – К., 1991.

 40. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Х., 1994.

 41. Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.

 42. Ребрик С. Презентація: 10 уроков. – М., 2004.

 43. Риторика загальна і судова / Абрамович С. Д. та ін.. – К., 2002.

 44. Рікер П. Мова політики і риторика. – К., 2005.

 45. Сагач Г. Золотослів. – К., 2003.

 46. Сагач Г.М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. – К., 2003.

 47. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2000.

 48. Сагач Г.М., Юніна О.А. Загальна риторика. – К., 1992.

 49. Сковорода Г.С. Твори в 2-х т. – К., 1972.

 50. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. – М., 2002.

 51. Сычов О.А. Обучение риторике в эпоху компьютеров: введение в опыт США. – М., 1991.

 52. Усмов А.И. Логические ошибки (как они мешают правильно мыслить). – М., 1958.

 53. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – М., 1970.

 54. Хилл Наполеон Думай и богатей. – М., 2000.

 55. Хоменко І.В. Еристика: мистецтво полеміки. – К., 2001.

 56. Хоменко І.В. Логіка. – К., 2004.

 57. Цеков Ю.І. Не заради дзвінкої фрази (Художній образ як елемент ораторської промови) // Трибуна лектора. – 1981. - № 8. – С. 38 – 41.

 58. Цицерон Речи: В 2-х т. – М., 1993.

 59. Цицерон М. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1994.

 60. Чепіга І.П. Ораторське мистецтво на Україні в ХVІ – ХVІІ ст. // Українська мова і література в школі. - 1989. - № 10. – С. 64 – 68.

 61. Шейнов В.П. Искусство убеждать. – М., 2001.

 62. Шенберг В.А., Савкова З.В. Риторика. – СПб., 1997.

 63. Шостром Еверетт Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор. – Минск, 1992.

 64. Шопенгауэр А. Эристика или искусство спорить. – СПб., 1990.^ ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ


Студенти виконують завдання до кожної теми та один із варіантів контрольної роботи, а також пишуть реферат із запропонованої тематики.


ТЕМА. Теоретичні засади риторики

^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Риторика як наука і навчальна дисципліна, предмет риторики.

 2. Жанри та види ораторського мистецтва.

 3. Статус сучасної риторики, її зв’язок з іншими науками:

а) риторика і філософія (логіка, етика);

б) риторика і психологія;

в) риторика і лінгвістика;

г) риторика і сценічна майстерність.

4. Універсальний та прикладний характер риторики:

а) риторика і поетика;

б) риторика та естетика.

5.Значення риторики для обраної вами професії.

Завдання для контролю:1.Запишіть в свій термінологічний словник всі терміни з даної теми. Перевірте, як ви їх зрозуміли, чи зможете їх пояснити іншій людині.

2.Напишіть коротку промову на одну із запропонованих тем:

^ Слово - зброя. Як і всю зброю, його треба чистити й доглядати (М.Рильський);

Чудова думка втрачає всю свою цінність, якщо вона погано висловлена (Вольтер);

^ Скажи будь-що, щоб я тебе побачив(Сократ);

О слів жорстока і солодка влада (Б.Олійник);

При цьому використовуйте прислів’я і приказки, подані далі:

^ Що маєш казати – наперед обміркуй.

Краще мовчати, ніж брехати.

Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.

Шабля ранить тіло, а слово – душу.

^ Слово старше, ніж гроші.

І від солодких слів буває гірко.

3. Доберіть афоризми (5-6), які б вказували на красу, силу, завдання красномовства. Передайте їх зміст близько до тексту і поясніть, як ви їх зрозуміли (Сагач Г. Риторика.- К., 2000.- С.452-455).

Форма контролю: перевірка виконаних завдань

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Абрамович С.Д., Чикарьова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С.5 – 8.

 2. Абрамович С.Д., Чикарьова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – Львів, 2003.

 3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 209 – 220.

 4. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Основы риторики. – К., 1978. – С.8 – 35, 75 – 102.

 5. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2003. – С.6-20.

 6. Панов М.И. Зачем сегодня нужно искусство красноречия? // Г.Л.Бузук, А.А.Ивин, М.И.Панов. Наука убеждать: Логика и риторика в вопросах и ответах. – М., 1992.

 7. Сагач Г.М. Золотослів. – К., 1993. – С.3 – 6.

 8. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2001. – С.59 – 128.

 9. Сопер Поль А. Основы искусства речи. – М., 1995.

 10. Чихачев В.П Культура речи лектора // Основы лекторского мастерства. – М., 1978. – С.146 – 173.

ТЕМА. Основні етапи становлення і розвитку риторики


^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Риторичні школи античності.

 2. Розвиток риторики в середні віки та епоху Відродження.

 3. Основні етапи становлення слов’янських риторичних шкіл.

 4. Риторика Київської Русі.

Завдання для контролю:

1. Запишіть в свій термінологічний словник всі терміни з даної теми. Перевірте, як ви їх зрозуміли, чи зможете їх пояснити іншій людині.

2. Підготуватися до написання етюду та розігрування скетч-імпровізації.

3. Підготувати промову на 3 хв. за однією з поданих тем:

 1. Демосфен: особистість і промови.

2)Демосфен – оратор античної Греції.

^ 3)“Риторика” Аристотеля.

4)Цицерон про ораторське мистецтво.

5) Три трактати про ораторське мистецтво Цицерона.

6) Статус риторики в Афінах.

^ 7) Красномовство в Давньому Римі.

8) Християнське красномовство Київської Русі.

9) Петро Могила та Іван Вишенський як мислителі і полемісти.

10) Риторика в Києво-Могилянській академії.

^ 11) М.Ломоносов як теоретик і учитель красномовства.

12) Російські риторики ХVІІ – ХVІІІ ст.

13) Ораторське мистецтво в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст.


Форма контролю: перевірка виконаних завдань, бесіда


^ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

 1. Назвіть країни Давнього Сходу, що широко використовували риторику у суспільному житті.

 2. Які жанри властиві риториці Давнього Сходу?

 3. Чим відрізняються риторичні жанри літератури від поетичних?

 4. Чому релігійна література Давнього Сходу містить виразовий риторичний ступінь?

 5. Як риторична практика Давнього Сходу вплинула на становлення риторики в Європі?

 6. Чому красномовство виникає, формується і набуває найвищого розвитку саме в Давній Греції?

 7. Що сприяло піднесенню риторики в Афінах?

 8. Які види давньогрецького красномовства були найрозвиненішими?

 9. Чому Аристотеля вважають автором наукової риторики?

 10. Які завдання ставить Цицерон перед оратором?

 11. Охарактеризуйте статус риторику в період занепаду античного суспільства.

 12. Якою була наука про красномовство у пізньоантичну епоху?

 13. Що таке гомілетика?

 14. Що таке патристика? В чому її відмінність від апологетики?

 15. Яка місце посідає риторичний досвід античності у Древній Церкві?

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Абрамович С.Д. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995. – С.86 – 91.

 2. Абрамович С.Д., Чікарьова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С.49 – 77.

 3. Абрамович С.Д., Чикарьова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – Львів, 2003.

 4. Античные риторики. – М., 1978.

 5. Борухович В. Ораторское искусство Древней Греции // Ораторы Греции. – М., 1985. – С. 5 – 24.

 6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 219 – 222.

 7. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т.1. – До початку ХІ віка. – К.: Наукова думка, 1991. – С.522 – 538.

 8. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. – М., 1956.

 9. Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.

 10. Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство. – М., 1980.

 11. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. – М., 1998.

 12. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2003. – С.21-90.

 13. Мейстер Экхарт Духовные проповеди и рассуждения. – М., 1991.

 14. Михальская А. Педагогическая риторика: история и теория. – М., 1998. – Памятники византийской литературы ІV - ІХ вв. – М., 1968.

 15. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. – М., 1990.

 16. Риторика // Словарь античности. – М., 1992. – С.496 – 498.

 17. Сагач Г.М. Золотослів. – К., 1993. – С.8 – 11.

 18. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2001. – С.22 – 46, 286 – 300.


ТЕМА. Стадії публічного виступу. Техніка промови і культура оратора

^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Організація виступу оратора.

 2. Етапи підготовки оратора до виступу:

 3. Добір матеріалу до виступу:

 4. Підготовка допоміжних матеріалів:

 5. Структура промови:

 6. Виклад та аналіз виступу.

 7. Типи промов за знаковим оформленням та закріпленням.

 8. Основні принципи елокуції.

 9. Засоби мовного впливу на аудиторію.

 10. Методика запам’ятовування і відтворення тексту виступу.

^ ЗАВДАННЯ ДОДОМУ

 1. Запишіть в свій термінологічний словник всі терміни з даної теми. Перевірте, як ви їх зрозуміли, чи зможете їх пояснити іншій людині.

 2. Виконати риторичний аналіз тексту Олени Теліги “Вступне слово на академію в честь Івана Мазепи” (Теліга О. Окраю мій. – К., 1999. – С.130) Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2003. – С.256-259.

 3. Спробуйте розкрити тему “Риторика в житті людини”, використавши як опорні моменти цитатного плану нижче подані прислів’я і приказки. Подумайте, в якому порядку варто розташувати ці вислови.

Плете, що слина до губи принесе. Наговорив чотири міхи чорної вовни, та всі неповні. Умій казати, умій і замовчати. Слова старше, ніж гроші. Не кажи – не вмію, а кажи – навчусь. Добре слово варте завдатку. Умієш говорити – умій слухати. Що скаже – неначе зав’яже.

 1. Запишіть в свій термінологічний словник всі терміни з даної теми. Перевірте, як ви їх зрозуміли, чи зможете їх пояснити іншій людині.

5. Підготуйте промову на одну із запропонованих тем:

а) проблеми сучасної освіти;

б) Чорнобиль оселяється в кожній родині;

в) що таке щастя?

г) чого можна досягти у двадцять років?

6. Доберіть фразеологізми (Крилаті вислови), які б служили синонімами до наступних слів. Наприклад, до слова “дурний” можна дібрати такі вислови: “думає хвостом”, “за дурною головою і ногам нема покою”, “поки розумний думає, дурний уже робить” тощо.

а) розумний; б) красивий; в) скупий; г) лежачий; д) злий.

Форма контролю: перевірка виконаних завдань, бесіда


^ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

 • У чому полягає різниця між темою та об’єктом промови?

 • Що таке підтема та мікротема? Що означають вирази “розкрита” та “нерозкрита” тема?

 • Чи згодні ви з тим, що нотатки треба робити на полях? Що дає цей метод?

 • Навіщо ораторові бібліографічні посилання?

 • Навіщо перед виходом до аудиторії ораторові потрібно тренування? Які способи тренування ви можете назвати?

 • Які структурні елементи тексту виділяють ще з античних часів?

 • Як називаються вступ та висновки в класичній риториці? Які підрозділи в основній частині тут визначаються?

 • Якими способами оратор може зацікавити аудиторію на початку виступу?

 • Чи можна доповнювати міркування художніми картинками?

 • Що таке інтеграція різноманітних моментів промови?

 • Який тип промов за знаковим оформленням та закріпленням найдоцільніше використати в одній з наступних ситуацій?

 • а) виступ по радіо; б) відкриття меморіалу; в) свідчення в суді; г) виступ на урочистих зборах; д) дипломатична нота; е) виступ на занятті.

 • Яке явище висміюється у наведеному уривку з вірша Д.Білоуса “Що значить слово “значить”?

 • Раз на запитання просте –

 • Що значить слово “значить”? -

 • Сказав це, значить, значить те,

 • Що слово “значить” значить.

 • За допомогою яких лексичних засобів передано психологічний стан в даному уривку?

 • На серці було так легко. Хотілося зацюцюбити щось таке!… Хотілося стрибати, жмакати когось в обіймах!…

 • У поданому нижче реченні замініть вульгаризми на евфемізми та перифраз.

 • У неї морда – хоч пацюки бий!

 • Не лізь своїми ратицями до мене обійматися!

 • Зробіть текст яскравим, емоційним, художнім, уживши порівняння, епітети, метафори.

 • І знову літо. Спека. Полудень. Поблизу море. Воно знаходиться за сто кроків. Хочеться викупатися в воді.

 • Що визнаєте про художньо-словесний образ?

 • Чому саме словесний (лексичний) рівень мови є основним моментом творення художнього тексту?

 • Що таке слова з нейтральним стилістичним забарвленням? Яке місце посідають вони в ораторській мові?

 • Дайте визначення поняттю “троп”. Навіщо ораторові тропи?

 • Що таке прості та складні тропи? Які розряди тропів вам відомі?

 • Дайте свої приклади тропів.

 • Чому питання про співвідношення тропів і фігур в риторичному тексті досить заплутане? Наведіть приклади спірних трактувань (іронія і т.п.).

 • що таке стиль? Як реалізується ця категорія в ораторській справі?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С.Д. Риторика і гомілетика. – Чернівці, 1995. – С.114 – 118.

 2. Абрамович С.Д., Чікарьова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С.49 – 77.

 3. Абрамович С.Д., Чикарьова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – Львів, 2003.

 4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 219 – 222.

 5. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. – М., 1989.

 6. Клюев Е.В. Риторика (Инвестиция. Диспозиция. Элокуция). – М., 1999.

 7. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. – М., 1998.

 8. Кохтев Н.Н Риторика. – М., 1994. – С.86 – 88.

 9. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2003. – С.110-115.

 10. Сагач Г.М. Золотослів. – К., 1993. – С.8 – 11.

 11. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2000. – С.22 – 46, 286 – 300.

 12. Сагач Г.М., Юніна О.А. Загальна риторика. – К., 1992.

 13. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М.: Прогресс-Академия, 1992. – 416

 14. Стернин И.А. Практическая риторика. – Воронеж, 1996. – С. 9 – 126.

 15. Таранов П.С. Искусство риторики. – М., 2001.

 16. Хазагеров Общая риторика. – Ростов-на-Дону, 1999.

 17. Хилл Наполеон Думай и богатей! – М.: Эксмо, 2003. – 640 с.


ТЕМА: рИТОРИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

План

 1. Риторика як елемент культури

 2. Види і жанри красномовства

 3. Культура діалогу та полеміки.

 4. Функції оратора в сучасному світі. Неориторика.

 5. Красномовство у вітчизняному і духовному світі.

Завдання для контролю:

 1. Опрацювати теоретичні питання і написати конспект відповіді

2.Підготувати реферат з історії розвитку риторики (список додається)

Форма контролю: перевірка виконаних завдань

література

 1. Абрамович С.Д. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995. – С.86 – 91.

 2. Абрамович С.Д., Чікарьова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С.49 – 77.

 3. Абрамович С.Д., Чикарьова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – Львів, 2003.

 4. Аркас М.Історія України-Русі. – К., 1990. – С.162 – 166.

 5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 219 – 222.

 6. Вомперский В.П. Риторика в России ХVІІ – ХVІІІ вв. – М., 1988.

 7. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. – М., 1956.

 8. Історія української культури. Збірник матеріалів і документів. – К., 2000.

 9. Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.

 10. Клюев Е.В. Риторика (Инвестиция. Диспозиция. Элокуция). – М., 1999.

 11. Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство. – М., 1980.

 12. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. – М., 1998.

 13. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2003. – С.55- 90.

 14. Мейстер Экхарт Духовные проповеди и рассуждения. – М., 1991.

 15. Михальская А. Педагогическая риторика: история и теория. – М., 1998. – С.294 – 296.

 16. Огієнко (митрополит Іларіон). Українська культура. – К., 1998.

 17. Сагач Г.М. Золотослів. – К., 1993. – С.8 – 11.

 18. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2001. – С.22 – 46, 286 – 300.

 19. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М.: Прогресс-Академия, 1992. – 416

 20. Стернин И.А. Практическая риторика. – Воронеж, 1996. – С. 9 – 126.

 21. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. – М., 1979. – С.168.

 22. Україна: філософський спадок століть. Хроніка – 2000. Вип. І. – К.: ЦПФ, 2000. – 799 с.

 23. Хилл Наполеон Думай и богатей! – М.: Эксмо, 2003. – 640 с.


^ ТЕМА: ПІДГОТОВКА ДО ВИСТУПУ

ПЛАН

 1. Психолого-педагогічні та логіко-естетичні основи красномовства.

 2. Виклад та аналіз виступу.

 3. Виражальні засоби та прийоми риторики.

 4. Культура ведення спору.

 5. Мовленнєві тактики спілкування: пошуки консенсусу

 6. Зовнішній вигляд та особистість оратора.

Завдання для контролю:

1. Опрацювати теоретичні питанняі написати конспект відповіді

2. Підготовати виступ на конференції (теми виступів додаються)

Форма контролю: перевірка виконаних завдань

запитання для контролю

 1. На чому базується система логічних доказів у виступі оратора?

 2. Що таке індукція та дедукція? Наведіть приклади.

 3. Що таке доказ за аналогією? Чому ним треба користуватися обережно?

 4. Які основні закони логіки не слід порушувати ораторові?

 5. Що таке логічна помилка? Пригадайте види логічних помилок та наведіть свої приклади.

 6. Чи може оратор апелювати лише до самої логіки?

 7. Що таке психологічна налаштованість аудиторії?

 8. Як оратор повинен враховувати бажання та сподівання слухачів?

 9. Чому вправний оратор вміло поєднує в промові логічні та емоційні моменти? Як, на вашу думку, це можна зробити?

 10. У чому полягає різниця між темою та об’єктом промови?

 11. Що таке підтема та мікротема? Що означають вирази “розкрита” та “нерозкрита” тема?

 12. Чи згодні ви з тим, що нотатки треба робити на полях? Що дає цей метод?

 13. Навіщо ораторові бібліографічні посилання?

 14. Навіщо перед виходом до аудиторії ораторові потрібно тренування? Які способи тренування ви можете назвати?

 15. Які структурні елементи тексту виділяють ще з античних часів?

 16. Як називаються вступ та висновки в класичній риториці? Які підрозділи в основній частині тут визначаються?

 17. Якими способами оратор може зацікавити аудиторію на початку виступу?

 18. Чи можна доповнювати міркування художніми картинками?

 19. Що таке інтеграція різноманітних моментів промови?

 20. Що визнаєте про художньо-словесний образ?

 21. Чому саме словесний (лексичний) рівень мови є основним моментом творення художнього тексту?

 22. Що таке слова з нейтральним стилістичним забарвленням? Яке місце посідають вони в ораторській мові?

 23. Дайте визначення поняттю “троп”. Навіщо ораторові тропи?

 24. Що таке прості та складні тропи? Які розряди тропів вам відомі?

 25. Дайте свої приклади тропів.

 26. Чому питання про співвідношення тропів і фігур в риторичному тексті досить заплутане? Наведіть приклади спірних трактувань (іронія і т.п.).

 27. що таке стиль? Як реалізується ця категорія в ораторській справі?

 28. Риторика як наука і навчальна дисципліна, предмет риторики.

 29. Жанри та види ораторського мистецтва.

 30. Статус сучасної риторики, її зв’язок з іншими науками:

а) риторика і філософія (логіка, етика);

б) риторика і психологія;

в) риторика і лінгвістика;

г) риторика і сценічна майстерність.

31. Універсальний та прикладний характер риторики:

а) риторика і поетика;

б) риторика та естетика.

32.Значення риторики для обраної вами професії.

33. Назвіть країни Давнього Сходу, що широко використовували риторику у суспільному житті.

34. Які жанри властиві риториці Давнього Сходу?

35. Чим відрізняються риторичні жанри літератури від поетичних?

36.Чому релігійна література Давнього Сходу містить виразовий риторичний ступінь?

37. Як риторична практика Давнього Сходу вплинула на становлення риторики в Європі?

38. Чому красномовство виникає, формується і набуває найвищого розвитку саме в Давній Греції?

39. Що сприяло піднесенню риторики в Афінах?

40. Які види давньогрецького красномовства були найрозвиненішими?

41. Чому Аристотеля вважають автором наукової риторики?

42. Які завдання ставить Цицерон перед оратором?

43. Охарактеризуйте статус риторику в період занепаду античного суспільства.

44. Якою була наука про красномовство у пізньоантичну епоху?

45. Що таке патристика? В чому її відмінність від апологетики?

46. Яка місце посідає риторичний досвід античності у Древній Церкві?

47. Чи є відомості про існування риторики у давніх слов’ян?

48. З’ясуйте роль християнства у формуванні культури європейського типу в Україні-Русі.

49. Які два типи риторичних творів київської Русі виділяють дослідники?

50.У чому полягає риторична природа жанру “слова”?

51. Назвіть імена найдавніших риторів Київської Русі та їхні твори.

52.Як поєднуються риторичні те поетичні моменти в “Слові про Ігорів похід”?

53. Пригадайте найяскравіших риторів епохи та їхні твори.

54. Що зробили для української риторики Й.Галятовський, Ф.Прокопович? назвіть основні положення їхніх риторичних теорій та твори, в яких ці положення викладено.

55. Проілюструйте розвиток української риторики ХІХ ст.

56. У чому полягає спалах інтересу до риторики у сучасному суспільстві?

форми контролю

Тести.

Виступи з рефератами

^ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. До якої групи наук належить риторика і чому?

 2. Риторика як наука. Взаємозв’язок її з іншими науками.

 3. Риторичне начало в житті й літературах Стародавнього Сходу?

 4. В яких сферах життя Давнього Сходу використовували риторику?

 5. Особливості побутового красномовства в давньосхідних державах?

 6. Виникнення риторики в Давній Греції. Логографи і софісти.

 7. Виникнення риторики та формування її як науки в стародавній Греції.

 8. Демосфен як найвидатніший грецький оратор.

 9. Розвиток красномовства в Стародавньому Римі.

 10. Цицерон як найвидатніший римський оратор.

 11. Ораторська культура Візантії, її мовленнєве багатство.

 12. Іоан Золотовустий як найвидатніший візантійський проповідник.

 13. Ораторство у Західній Європі в епоху Середньовіччя.

 14. Внесок Августина та Григорія Двоєслова в розвиток елоквенції.

 15. Історичні шляхи українського риторичного слова.

 16. Визначні пам’ятки риторичної літератури Київської Русі.

 17. Жанр “слова” та його функції в літературі київського часу.

 18. Риторика в післяренесансну епоху. Результати секуляризації культури.

 19. Проблема ораторського таланту й необхідність підготовки промовця.

 20. Роль красномовства в суспільстві.

 21. Значення риторики для обраної вами професії.

 22. Основні види і жанри красномовства.

 23. Академічне красномовство. Чим відрізняється наукова лекція від популяризаторської?

 24. Політичне красномовство. Основні жанри політичного красномовства.

 25. Основні жанри суспільно-побутового красномовства та риси, що їх об’єднує.

 26. Логічна культура оратора.

 27. Вимоги логіки до різних етапів роботи над промовою.

 28. Будова та вимоги до промови.

 29. Закони риторики.

 30. Естетичні основи риторики.

 31. Складові мовленнєвої культури оратора.

 32. Вимоги до культури мовлення оратора.

 33. Стадії публічного виступу.

 34. Етапи підготовки оратора до виступу.

 35. Добір матеріалів до промови.

 36. Поняття психологічної культури оратора.

 37. Взаємодія оратора та аудиторії.

 38. Основні прийоми збереження уваги слухачів.

 39. Невербальні засоби впливу на слухачів (міміка, жести).

 40. Вимоги до індивідуального стилю виступу оратора.

Схожі:

Перелік літератури iconПерелік спеціальностей І кваліфікацій для випускників 2011-2012 навчального року (ІV курс) освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
Філолог. Вчитель української мови І літератури та мови (англійської) І зарубіжної літератури
Перелік літератури icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Перелік літератури iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
move to 0-17855340
Перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Перелік літератури iconПерелік літератури
Акуленков В. В. Співвідношення національного та інтернаціонального в мові // Мовознавство.– 1976.– №1
Перелік літератури iconПерелік літератури
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папері. К.: А. С. К., 2002 400 с
Перелік літератури iconПерелік фахової літератури, що надійшла на унеф за фінансової підтримки Німецького дослідного товариства (dfg)

Перелік літератури iconПерелік літератури
Дроздовський В. П. Принципи І передумови стилістичного аналізу прозового твору. – Одеса, 1972
Перелік літератури iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Перелік літератури iconПерелік начально-методичної літератури
Бехтель Э. Е. Донозологические формы злоупотребления алкоголем. – М.: Медицина, 1986. – 272 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи