Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» icon

Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
НазваНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
Сторінка1/11
Дата07.11.2012
Розмір2.38 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Херсонський державний університет


Інститут філології та журналістики


Кафедра українського літературознавства


Демченко А.В.

Чухонцева Н.Д.

Немченко І.В.

Немченко Г.В.

Галаган В.В.

Бондаренко Л.Г.


Навчально-методичний посібник

МАТЕРІАЛИ ДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З КУРСІВ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Х – ХХ СТОЛІТТЯ)»,

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ»


для студентів І-ІV курсів

денної, заочної та екстернатної форм навчання


Херсон – 2008

Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсів “Історія української літератури (Х – ХХ століття)», «Методика навчання української літератури» для студентів І – ІV курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008


УКЛАДАЧІ:

Демченко А.В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства

Чухонцева Н.Д. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства

Немченко І.В. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства

Немченко Г.В. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства

Галаган В.В. - старший викладач кафедри українського літературознавства

Бондаренко Л.Г. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства


РЕЦЕНЗЕНТ: Гуменний М.Х. – доктор філологічних наук, професор


Розглянуто на засіданні навчально- Рекомендовано до друку

методичної комісії Інституту науково-методичною

філології та журналістики радою університету Протокол №3 від 14.02.2008 Протокол № 2 від 28.05.2008 р.


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

"ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Х - ХVІІІ СТОЛІТТЯ)"

( Доцент Чухонцева Н.Д.)

Пояснювальна записка

Валідність тестів визначається тим, що вони відповідають основним положенням чинної програми й охоплюють зміст усіх її розділів. Тести І рівня містять завдання вибору однієї правильної відповіді з 4-х запропонованих (тобто – серед них 3 дистрактори).

Тестові завдання спрямовані на 3-рівневу перевірку знань студентів, крім того, завдання І рівня можуть використовуватися викладачем і для бліц-опитування. Завдання І рівня спрямовані на випробування не тільки спеціальних знань, а й загальної ерудованості та кмітливості студента. Відповіді на завдання цього рівня не потребують словесного вираження й повинні мати, наприклад, такий вигляд: 1б). Цифра тут означає номер питання, а буква з дужкою – позицію, що містить відповідь. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Загальна максимальна кількість балів – 14.

Відповіді на завдання ІІ рівня повинні бути конкретними і лаконічними. Їх мета – виявити ступінь знання фактичного матеріалу та основних понять сучасного літературознавства. При оцінюванні береться до уваги точність і змістовність відповіді. Максимальна кількість балів за кожну з них – 5, сумарна - 50.

Завдання ІІІ рівня спрямовані на виявлення ступеня ґрунтовності знань, а також ерудиції студента, його здатності до самостійного мислення, вміння логічно й аргументовано викладати думки. Максимальна сума балів за кожну відповідь на запитання цього рівня – 15, а також можуть нараховуватися додаткові 3 бали за оригінальність, творче осмислення матеріалу, що в сумі складатиме 30, 33 чи 36 балів. Отже, з урахуванням додаткових балів загальна сума балів може сягати 100. Для оцінювання результатів тестування пропонується така шкала:

100-94 бали – 5 (А) відмінно;

93-86 - 4,5 (В) добре;

85-60 - 4 (С) добре;

59-45 - 3,5 (D) задовільно;

44-26 - 3 (Е) задовільно;

Менше 25 - 2 (F) незадовільно;

Менше 15 - 1 (Х) незадовільно.


1 ВАРІАНТ

Рівень І.

 1. В основу «Слова о полку Ігоревім» лягли події:

а) 1183 р;

б) 1187 р;

в) 1185 р;

г) 1188 р.


 1. Книгу біблійних приповістей (притч) написав:

а) Давид;

б) Матвій;

в) Соломон;

г) Іоанн.


 1. У якому літописі вміщено оповідь про осліплення Василька Теребовльського?

а) Літопис Самовидця;

б) Київський літопис;

в) Галицько-Волинський літопис;

г) Повість врем`яних літ.


4. Притча – це

а) лірична пісня;

б) влучний вислів;

в) алегоричне оповідання;

г) моралізаторська драма.


5. « Браття і дружино! Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути…» - це цитата з:

а) «Повчання» Володимира Мономаха;

б) «Слова про закон і благодать»;

в) « Слова о полку Ігоревім»;

г) «^ Слово в новую неділю по Пасці»


 1. Кому з поетів належать слова «Три персти пишуть, а все болить тіло»:

а) Івану Величковському;

б) Климентію Зиновіїву;

в) Герасиму Смотрицькому;

г) Андрію Римші.


 1. «Ви ж сказали: «Мужаймося самі – минулу славу самі заберемо і прийдешню самі поділим!». Цей заклик у «Слові о полку Ігоревім» належать:

а) Святославу, князю київському;

б) Всеволоду, брату Ігоря;

в) Ігорю, князю Новгород-Сіверському;

г) Володимиру, сину Ігоря.


 1. Твір якого письменника-полеміста має форму «плачу» матері-церкви?

а) Василя Суразького;

б) Івана Вишенського;

в) Мелетія Смотрицького;

г) Герасима Смотрицького.


 1. Хто є автором «Віршів на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного»?

а) Іоанникій Галятовський;

б) Касіян Сакович;

в) Іван Некрашевич;

г) Іоанн Величковський.


 1. Кому належать ці слова: «О Дніпре Славутичу! Ти пробив єси кам'яні гори через землю Половецькую. Ти леліяв єси на собі Святослава насади до полку Кобякового…»:

а) князю Ігорю;

б) Єфросинії Ярославні;

в) князю Всеволодові;

г) Святославу Київському.


 1. Чиє ім'я пропущено в цитаті «Хоч і тяжко голові без плечей – зле й тілу без голови, (так і )Руській землі без (ім' я?...)»:

а) Ігоря;

б) Всеволода;

в) Святослава;

г) Володимира.


 1. «Взявши Псалтир, я в печалі розігнув його, і се мені випало: «Чого печальна єси, душа моя? Чого непокоїш мене? Уповай на Бога, тому що я буду славити його!». Це цитата з:

а) «Житія Бориса і Гліба»;

б) «Повчання» Володимира Мономаха;

в) «Слова о полку Ігоревім»;

г) «Слово про Закон і Благодать»


 1. Хто з письменників - полемістів проголосив: «Людми, а не скотами єстемо…».

а) Іван Вишенський;

б) Герасим Смотрицький;

в) Мелетій Смотрицький;

г) Іпатій Потій.


 1. Що означає біблійний вислів «соломонів суд»:

а) мудрий;

б) затяжний;

в) несправедливий;

г) продажний.


Рівень ІІ.

 1. Хто був першим українським письменником – полемістом?

 2. Хто є автором першого перекладу «Слова о полку Ігоревім» в Україні?

 3. Які поетичні твори про Ярославну ви знаєте?

 4. Як називається пов'язаний з поемою роман Василя Шевчука, в якому автор подає і свій переклад пам'ятки?

 5. У яких найдавніших списках дійшов до нас літописний звід «Повість минулих літ»?

 6. Кому належать переклади «Повісті минулих літ»?

 7. Коли і в якому літопису вперше зафіксована назва «Україна»?

 8. У якому зі своїх творів і кого саме Мономах порівнює з горлицею?

 9. Якими засобами досягнуто ритмічності «Слова о полку Ігоревім»?

 10. У якому творі полемічної літератури вперше зустрічаємо сатиричний портрет?


Рівень ІІІ.

 1. Окресліть літературну і культурницьку діяльність І.Мазепи.

 2. Розкрийте значення творчості Івана Вишенського для української літератури.2 ВАРІАНТ

Рівень І.

1. Автором Нагорної проповіді є:

а) Мойсей;

б) Авраам;

в) Ісус Христос;

г) Марк.


2. Що означає слово «зерно» у «Притчі про сіяча»:

а) хліб;

б) суть;

в) Боже слово;

г) пісня.


 1. У якому літописі вміщено оповідання про похід князя Ігоря Святославовича на половців?

а) Галицько-Волинський літопис;

б) Густинський літопис;

в) Київський літопис;

г) Літопис Самійла Величка.


4. « А коли добре щось умієте – того не забувайте, а чого не вмієте – то того учітеся, так же, як отець. Удома сидячи він умів знати п'ять мов, а це почесть єсть до інших країв». Слова належать:

а) митрополиту Іларіону;

б) Ярославу Мудрому;

в) Володимиру Мономаху;

г) Іоаникію Галятовському.


 1. Хто з українських письменників – полемістів сказав, що бідняки «за што соли купити не мають»?

а) Герасим Смотрицький;

б) Іван Вишенський;

в) Мелетій Смотрицький;

г) Петро Скарга.


 1. Назвіть автора «Слова о Законі і Благодаті».

а) Кирило Туровський;

б) Іларіон;

в) Нестор;

г) Сильвестр.


 1. У чиєму творі є слова: «Не дадіте Русі ні єдино пространство в жизні їх».

а) Іван Вишенський;

б) І. Некрашевич;

в) Г. Смотрицький;

г) М.Смотрицький.


 1. Кому належать співчутливі слова про «чоловіка бідного, убогого», якого «нужда доїдає»:

а) Г. Смотрицькому;

б) З. Копистенському;

в) І. Вишенському;

г) І.Галятовському.

9. «^ Тут два брати розлучались на березі бистрої Каяли, тут кривавого вина не достало; тут пир закінчили хоробрі русичі: сватів напоїли і самі полягали на землю Руську». Цей уривок з:

а) «Житія Бориса і Гліба»;

б) «Повчання» Володимира Мономаха;

в) «Слова о полку Ігоревім»;

г) «Києво-Печерського патерика»


 1. Хто з українських гетьманів вступив з усім військом до Київського братства?

а) І. Сулима;

б) П. Конашевич- Сагайдачний;

в) І. Мазепа;

г) Б.Хмельницький.


 1. Яке суспільне явище чи історична подія стали приводом для написання Іларіоном «^ Слова про закон і благодать»?

а) хрещення Русі Володимиром Великим;

б) побудова Ярославом Мудрим церкви Благовіщення;

в) призначення Іларіона Руським митрополитом;

г) відкриття нової школи у Києві.


12. «Спала князю на ум охота – і жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила. Хочу бо, - сказав, - списа переломити кінець поля Половецького; З вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!». Звідки цей вислів:

а) літописна повість про похід князя Ігоря на половців;

б) «Слова о полку Ігоревім»;

в) «Слова про закон і благодать»;

г) «Повчання» Володимира Мономаха.


 1. У символічній картині зі «Слова о полку Ігоревім» «…чорнії тучі з моря йдуть, хотять прикрити чотири сонця…» йдеться про:

а) природні катаклізми;

б) наступ половецьких ханів на руських князів;

в) співців-дружинників;

г) допоміжне військо руських князів.


14. «Спала князю на ум охота – і жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила. Хочу бо, - сказав, - списа переломити кінець поля Половецького; З вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!». Звідки цей вислів:

а) з літописної повісті про похід князя Ігоря на половців;

б) зі «Слова о полку Ігоревім»;

в) зі «Слова про Закон і Благодать»;

г) з «^ Життя і ходіння Данила, Руської землі ігумена»


Рівень ІІ.

 1. Розкрийте ідею «сродної праці» у байках Г.С.Сковороди.

 2. Яку гуманістичну думку підносить Іван Вишенський у «Посланні до єпископів»?

 3. Коли вперше з'являється ім'я Івана Вишенського в науково-популярній літературі?

 4. Назвіть дослідників «Слова о полку Ігоревім».

 5. Назвіть складові частини «Літопису руського» у перекладі Л.Махновця.

 6. З'ясуйте композиційні особливості «Слова про Закон і Благодать» Іларіона.

 7. Чим було зумовлене зародження шкільної поезії і драматургії?

 8. Назвіть основні групи шкільних віршів та схарактеризуйте їх особливості.

 9. Якими були культурно-історичні умови появи козацьких літописів?

 10. Який козацький літопис був найбільший за обсягом і літературно найбільш довершеним?


Рівень ІІІ.

 1. Доведіть, що Іван Вишенський виступає у «Посланні до єпископів» як патріот України.

 2. Розкрийте фольклорні джерела «Слова о полку Ігоревім».


3 ВАРІАНТ

Рівень І.

 1. Який твір києворуської літератури можна вважати першою історіософською працею в історії української літератури?

а) «Слово про Ігорів похід»;

б) «Повість врем'яних літ»;

в) «Києво-Печерський патерик»;

г) «Київський літопис»


 1. З яким фольклорним жанром споріднений «Плач Ярославни»:

а) замовлянням;

б) голосінням;

в) думою;

г) піснею.


 1. Хто з українських вчених вперше довів зв'язок «Слова о полку Ігоревім» з українським фольклором?

а) Володимир Перетц;

б) Михайло Максимович;

в) Микола Зеров;

г) Осип Бодянський.


 1. Визначити час виникнення полемічної літератури в Україні:

а) 80-ті роки ХV ст.;

б) ХУІ ст.;

в) середина ХІ ст.;

г) початок ХVІІ ст.


 1. Полемічна література – це різновид:

а) публіцистики;

б) белетристики;

в) історіографічної прози;

г) дидактичної прози.


 1. Який твір Івана Вишенського написаний у відповідь на трактат Іпатія Потія «Оборона згоди»?

а) «Викриття диявола - світодержця»;

б) «Писання до єпископів»;

в) «Послання до стариці Домнікії»;

г) «Писання до всіх, в лядській землі живучих»


 1. Яка жанрова форма є найбільш уживаною у творчості Івана Вишенського?

а) діалог;

б) трактат;

в) послання;

г) памфлет.


 1. «Тоді Ігор глянув на …й побачив, що воно тьмою всіх його воїв покрило…». У «Слові о полку Ігоревім» згадується:

а) затемнення місяця;

б) падіння метеорита;

в) затемнення сонця;

г) «чорна» буря.


9. Тема «Слова о полку Ігоревім»:

а) смерть князя Ігоря Рюриковича від рук древлян;

б) боротьба князя Ігоря Святославича за київський княжий втіл;

в) невдалий похід князя Ігоря Святославича проти половців;

г) убивство Ігоря Ольговича київськими боярами.


10. Перший значний твір у полемічній літературі:

а) «Апокрисис» Христофора Філарета;

б) «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького;

в) «Книжиця» Василя Острозького;

г) «Послання до єпископів» Івана Вишенського.


11. Вертеп – це:

а) драматичний театр;

б) пересувний ляльковий театр;

в) музичний театр;

г) балет.


12. Збірка ліричних поезій Г.С. Сковороди називається:

а) «Етика»;

б) «Сад божественних пісень»;

в) «Жайворонки»;

г) «Похвала астрономії».


13. Які види збірників були властиві перекладній історичній літературі?

а) епопеї;

б) палеї;

в) хроніки;

г) пісенники.


 1. Як називається рукописний збірник творів Івана Вишенського?

а) Ізборник;

б) Волховник;

в) Книжиця;

г) Сонник.


Рівень ІІ.

 1. Доведіть, що центральним у «Слові про полку Ігоревім» є «золоте слово Святослава».

 2. Як розуміє щастя Г. Сковорода?

 3. Чому саме після 1587 року починає бурхливо розвиватися українська полемічна література?

 4. Кого і за що засуджував Г.С. Сковорода у своїх творах?

 5. Хто назвав «Послання до єпископів» «могучим маніфестом талановитої, незалежної особистості, гордої своєю правотою і своїм почуттям душевної солідарності з масами рідного народу»?

 6. Чим був зумовлений розвиток інтермедій в давній українській літературі?

 7. Чи можна «Історію русів» вважати літописом?

 8. Чому навколо «Велесової книги» розгорнулася бурхлива полеміка?

 9. Назвіть основні жанрові форми і тематичні групи шкільної драми.

 10. Який внесок зробив Ф.Прокопович у розвиток шкільної драматургії?Рівень ІІІ.

 1. Чому поява «Граматики словенської» Мелетія Смотрицького мала велике значення для слов'янських народів?

 2. Зв'язок поезії Г.Сковороди з Біблією.4 ВАРІАНТ


Рівень 1.

 1. Кому належать слова «През незгоду всі пропали, самиі себе звоювали»:

а) Ф.Прокоповичу;

б) І.Мазепі;

в) Б.Хмельницькому;

г) С.Величку.


 1. Назвіть історіографічний твір, покладений в основу роману П.Куліша «Чорна рада»:

а) «Історія русів»;

б) «Синопсис»;

в) літопис Самовидця;

г) літопис Самійла Величка.


 1. На якому з нижченазваних творів позначився вплив інтермедійної традиції:

а) «Хазяїн» І.Карпенка-Карого;

б) «Москаль-чарівник» І.Котляревського;

в) «Пісня в келиху» І.Кочерги;

г) «Мина Мазало» М.Куліша.


 1. Яку з культурних епох Д.Чижевський назвав «центральною в духовній історії України»:

а) Середньовіччя;

б) Бароко;

в) Ренесанс;

г) Просвітництво.


 1. Яким засобом скористався в «Треносі» М.Смотрицьктий:

а) символ;

б) оксоморон;

в) алегорія;

г) персоніфікація.


 1. Які з названих ознак характерні для українського Бароко:

а) метафоричність;

б) емблематичність;

в) гармонійність;

г) раціоналізм.


 1. У якій з поетичних збірок викладено теорію курйозного віршування:

а) «Сад божественних пісень» Г.Сковороди;

б) «Аполлонова лютня» Л.Барановича;

в) «Хронологія» А.Римші;

г) «Млеко од вівці…» І.Величковського.


 1. Хто є автором першої в українській фольклористиці збірки прислів’їв і приказок:

а) К.Сакович;

б) К. Зиновіїв;

в) І.Величковський;

г) Д.Туптало.


 1. Який жанр шкільної драми був найближчим до агіографічних творів:

а) мораліте;

б) міраклі;

в) містерії;

г) інтермедії.


 1. Назвати першу в українській літературі історичну драму:

а) «Властотворний образ» М.Довгалевського;

б) «Воскресіння мертвих» Г.Кониського;

в) «Владимир» Ф.Прокоповича;

г) «Слово о збуренню пекла».


11. Про який твір П.Куліш написав, що той «не має нічого рівного собі серед українських джерел»:

а) Літопис Григорія Грабянки;

б) Літопис Самовидця;

в) Літопис Самійла Величка;

г) «Історія русів».


12.Який твір києворуської літератури став джерелом романів «Черлені щити» В.Малика та «Велесич» Василя Шевчука:

а) «Києво-Печерський патерик»;

б) «Слово о полку Ігоревім»;

в) «Слово про Закон і Благодать» Іларіона;

г) Житіє Феодосія Печерського.


13.Кому присвячено збірку П.Тичини «Замість сонетів і октав»:

а) Ф.Прокоповичу;

б) К.Саковичу;

в) І.Мазепі;

г) Г.Сковороді.


14. Хто є автором двотомної праці про давню українську літературу «Муза роксоланська»:

а) Василь Яременко;

б) Оксана Сліпушко;

в) Валентина Соболь;

г) Валерій Шевчук.


Рівень ІІ.

 1. Схарактеризуйте фактори, які зумовили Перший південнослов’янський вплив на давньоруську літературу.

 2. Які перекладні книги світського характеру були поширеними в Київській Русі?

 3. Розкрийте причини виникнення літописання.

 4. У чому виявляється ліризм «Слова о полку Ігоревім»?

 5. Схарактеризуйте найвизначніші переклади і перспіви «Слова о полку Ігоревім».

 6. Зясуйте причини виникнення латиномовної української поезії.

 7. Розкрийте ренесансний характер поеми С.Кленовича «Роксоланія».

 8. Назвіть найвизначніших дослідників давньої української літератури та їхні праці.

 9. Схарактеризуйте стиль Івана Вишенського.

 10. Назвіть жанрові форми полемічної літератури.


Рівень ІІІ.

 1. Схарактеризуйте педагогічні погляди Г.Сковороди та специфіку їх вираження у творах різних жанрів.

 2. Розкрийте характерні риси українського («козацького») стилю бароко.^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

"ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(І ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ)"

(Доцент Немченко Г.В.)

Пояснювальна записка

Тестові завдання cкладені у 4-х варіантах і при комплексному застосуванні кожен з них спрямований на 3-рівневу перевірку знань студентів, але завдання І рівня можуть використовуватися викладачем і для бліц-опитування. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Відповіді на кожне завдання ІІ рівня оцінюються 2-ма балами (в залежності від точності і повноти), а ІІІ – 8 балів. Тестування на цих рівнях здійснюється у письмовій формі й може бути використане при проведенні студентських олімпіад.

31-36 балів – 5 (А) відмінно;

25-30 - 4,5 (В) добре;

19-24 - 4 (С) добре;

13-18 - 3,5 (D) задовільно;

7-12 - 3 (Е) задовільно;

6 і нижче - 2 (F) незадовільно.

І ВАРІАНТ

Рівень І.

 1. За жанром “Енеїда” І.Котляревського є:

а) епічною бурлескно-травестійною поемою;

б) епічною поемою;

в) героїчною поемою;

г) історичною поемою;

д) соціально-побутовою поемою


 1. “Енеїда” І.Котляревського написана:

а) старослов’янською мовою;

б) народною мовою;

в) давньоукраїнською мовою;

г) латиною;

д) російською


 1. За композицією “Енеїда” І.Котляревського має:

а) 12 розділів;

б) 10 розділів;

в) 6 розділів;

г) 4 розділи;

д) 24 розділи


 1. У поемі "Енеїда" автор відобразив

а) стосунки між богами та земними героями;

б) мандри та війни троянського героя Енея;

в) подвиги українського козацтва;

г) заснування Риму;

д) суспільне життя і побут різних прошарків українського суспільства XVIII – початку XІX ст.


 1. В якому році були надруковані перші частини "Енеїди" І.Котляревського:

а) 1663;

б) 1701;

в) 1798;

г) 1861;

д) 1898


 1. Загальна картина тогочасного суспільства і взаємин у ньому подана І.Котляревським в "Енеїді" в описі:

а) стосунків між богами та земними героями;

б) стосунків між Енеєм та Юноною;

в) стосунків між олімпійськими богами;

г) пекла і раю;

д) мандрів троянців


 1. Кого картає Еней в поемі "Енеїда" І.Котляревського: "Гей ти, проклятий стариганю! На землю з неба не зиркнеш?":

а) Меркурія;

б) Зевса;

в) Еола;

г) Нептун;

д) Латин


 1. Скільки років І.Котляревський працював над "Енеїдою":

а) 5;

б) 10;

в)20;

г) 25;

д) 30

 1. Яке ім'я пропущено в цитаті "Я – кошовий (?), троянець – скитаюсь по миру, мов ланець":

а) Низ;

б) Евріал;

в) Турн;

г) Еней;

д) Евандр


 1. Коли і де вперше була поставлена на сцені "Наталка Полтавка" І.Котляревського:

а) 1798 рік у Санкт-Петербурзі;

б) 1819 рік у Полтаві;

в) 1829 рік у Полтаві;

г) 1830 рік у Києві;

д) 1838 у Києві


 1. Коли вперше була надрукована "Наталка Полтавка" І.Котляревського:

а) 1798;

б) 1819;

в) 1829;

г) 1830;

д) 1838


 1. У кого запозичив мотив сатиричної пісні І.Котляревський про соціальну нерівність ("Всякому городу нрав і права"), яка виконувалася у п'єсі "Наталка Полтавка":

а) Г.Сковорода;

б) Т.Шевченко;

в) І.Вишенський;

г) фольклор;

д) Г.Квітка-Основ'яненко


 1. .Яка сюжетна основа п'єси "Наталка Полтавка" І.Котляревського:

а) на основі легенд та переказів;

б) мотив ліричної пісні;

в) справжній життєвий факт;

г) сюжет античного твору;

д) сюжет балади


 1. .Які риси характеру не притаманні Петру з п'єси "Наталка Полтавка" І.Котляревського:

а) м'якосердечність;

б) працьовитість;

в) щирість;

г) тверда вдача;

д) безкорисливість


 1. Назвіть кульмінаційний епізод п'єси "Наталка Полтавка" І.Котляревського:

а) Наталка категорично відмовляється стати дружиною возного;

б) повернення Петра;

в) зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти заміж;

г) згода Наталки на шлюб з возним;

д) відмова возного від шлюбу з Наталкою


 1. Хто говорить про Наталку в п'єсі «Наталка Полтавка»: «Золото — не дівчина! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всяко­го діла дотепна,— яке в неї добре серце...»?

а) Микола;

б) виборний;

в) возний;

г) Петро;

д) Терпилиха


 1. Визначити тему п''єси "Наталка Полтавка" І.Котляревського:

а) боротьба проти кріпосницького ладу;

б) змалювання долі жінки-покритки;

в) зображення побутових суперечностей українського села та соціальної нерівності;

г) змалювання сирітської долі;

д) сатиричне змалювання самодержавного ладу


 1. Які риси характеру не притаманні Наталці з п'єси "Наталка Полтавка" І.Котляревського:

а) нерішучість;

б) працьовитість;

в) щирість;

г) вірність;

д) дотепність


19.Хто і кому у п'єсі «Наталка Полтавка» радить «брехнути для обману приязні ради»?

а) Виборний — возному;

б ) возний — виборному;

в) Микола — Петрові;

г) Петро — Миколі;

д) Терпилиха –Наталці


 1. Хто з героїв п'єси «Наталка Полтавка» говорить про себе: «Сирота — без роду, без племені, без талану і без приюту...»?

а) Виборний;

б) Петро;

в) возний;

г) Наталка;

д) Микола.


Рівень ІІ.

1.Шевченко присвятив поему «Кавказ»…

2. Поема «Сон» («У всякого своя доля...») Т. Шевченка є об’єктом дослідження в статті І.Франка…

3. Українську новелістику започаткував твором «Олена»…

4. М.Костомаров є автором дитячої п’єси …


Рівень ІІІ.

1. З`ясуйте проблематику драматургії Т.Шевченка.


2 ВАРІАНТ

Рівень І.

 1. Який твір започаткував нову українську драматургію:

а) “Сватання на Гончарівці” Г.Квітки-Основ’яненка;

б) “Наталка Полтавка” І.Котляревського;

в) “Москаль-чарівник”І.Котляревського;

г) “Назар Стодоля” Т.Шевченка;

д) "Лісова пісня" Лесі Українки.


 1. Визначити жанр п’єси “Наталка Полтавка” І.Котляревського:

а) соціально-психологічна;

б) соціально-побутова;

в) етнографічно-побутова;

г) романтична;

д) історична.


 1. .Назвати першого українського прозаїка:

а) Є.Гребінка;

б) Г.Квітка-Основ’яненко;

в) М.Шашкевич;

г) Марко Вовчок;

д) П.Куліш


 1. Хто не є героєм повісті “Маруся” Г. Квітки-Основ’яненка:

а) возний;

б) Василь;

в) природа;

г) Маруся;

д) Наум


 1. Коли з'явився сентименталізм в Україні:

а) XVIII ст;

б) I половина XIXст;

в) II половина XIX ст;

г) кінець XIX- початок XX ст.;

д) I половина XX ст.


 1. Назвіть літературний напрям, елементами якого є домінування національної історичної тематики, тяжіння до фантастики та екзотики, захоплення фольклором, перевага суб'єктивного над об'єктивним:

а) класицизм;

б) сентименталізм;

в) романтизм;

г) реалізм;

д) модернізм


 1. Визначити жанр твору Квітки-Основ'яненка "Маруся":

а) історична повість;

б) соціально-побутова повість;

в) пригодницька повість;

г) соціально-психологічна повість;

д) сентиментально-реалістична повість


 1. Який твір не належить до раннього періоду творчості Т.Шевченка:

а) “Думи мої, думи мої...”;

б) “Заповіт”;

в) “Причинна”;

г) “Катерина”;

д) "Гайдамаки"


 1. Назвати поезію Т.Шевченка автобіографічного характеру:

а) “Садок вишневий коло хати”;

б) “Мені однаково”;

в) “Мені тринадцятий минало”;

г) “ Я не нездужаю...”.

д) "Думи мої, думи мої…"


 1. .З якого твору Т.Шевченка рядки:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова (фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір)»
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Лексикологія....
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова» (морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
«Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПрограма з української літератури для бакалаврів спеціальності “українська мова І література” (020303) (освітній рівень «спеціаліст», «магістр»)
Х-xviii ст. (наукові концепції М. Грушевського «Історія української літератури»), С.Єфремова («Історія українського письменства),...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
П 25 Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconФакультет української філології Луганського національного університету
Вступ до слов’янської філології, історія української мови, історія української літератури, українське літературознавство, сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи