Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» icon

Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
НазваНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
Сторінка6/11
Дата07.11.2012
Розмір2.38 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Ні. Вистояти. Вистояти. Ні –


стояти. Тільки тут. У цьому полі,

Що наче льон. І власної неволі

Спізнати тут, на рідній чужині

а) метафора; б) порівняння; в) оксиморон; г) метонімія


7. Визначте троп у рядках "Я довго Шевченка читав сьогодні" :

а) метафора

б) метонімія

в) персоніфікація

г) порівняння


8. Який вид римування застосований у цій строфі:

Ні, я хочу крізь сльози сміятись.

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!

а) перехресне

б) паралельне

в) кільцеве

г) монорима


9. Вкажіть, який жанр української прози започаткував І.Нечуй-Левицький:

а) соціально-побутова повість;

б) соціально-психологічний роман;

в) ліро-епічний роман;

г) психологічну новелу


10. Трактування "високої" теми навмисне зниженим, жартівливим тоном або ж "низької", буденної теми засобами велемовними, патетичними притаманне:

а) курйозному віршу;

б) бурлеску;

в) комедії;

г) сатиричному віршу


11. Вкажіть мистецький напрям, що мав основним завданням витончене відтворення особистісних вражень і спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань, що зумовило ліризацію епічної розповіді, розширення функцій внутрішнього монологу, естетичної функції кольорів, звукових барв і тонів, у рамках якого працював М.Коцюбинський:

а) сентименталізм;

б) романтизм;

в) експресіонізм;

г) імпресіонізм

12. Які з перелічених ознак стосуються лірики як літературного роду?

а) навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв героя чи автора;

б) важливим компонентом твору є ліричний герой;

в) наявність ремарок;

г) діалогічна форма;

ґ) віршована форма викладу;

д) наявність декількох сюжетних ліній у тексті


13. Пейзажі та ліричні відступи часто зустріча­ються у творах:

а) постмодерного напряму;

б) сентиментального напряму;

в) класицистичного напряму;

г) романтичного напряму


14. Вибрати із запропонованих термінів елементи сюжету:

а) кульмінація;

б) епіграф;

в) вставна новела;

г) зав’язка;

ґ) експозиція;

д) пейзаж


15. Серед названих творів Т.Шевченка виберіть ті, що носять романтичний характер:

а) "Сон";

б) "Причинна";

в) "Садок вишневий коло хати";

г) "Гайдамаки";

ґ) "І мертвим, і живим..."


16. Серед названих творів виберіть ті, що містять елементи сентименталізму:

а) "Бджола і Шершень" Г.Сковороди;

б) "Кавказ" Т.Шевченка;

в) "Маруся" Г.Квітки-Основ’яненка;

г) "Чорна рада" П.Куліша ;

ґ) "Наталка Полтавка" І.Котляревського


17. Установіть відповідність між літературними напрямами та їх представниками:

1. реалізм а) Г.Квітка-Основ’яненко

2. сентименталізм б) М.Коцюбинський

3. імпресіонізм в) Панас Мирний


18. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:


1. "Катерина" Т.Шевченка а) романтична балада

2. "Хазяїн" І.Карпенка-Карого б) історичний роман

3. "Маруся" Г.Квітки-Основ’яненка в) історико-героїчна поема

4. "Причинна" Т.Шевченка г) соціально-побутова поема

ґ) романтична поема

д) сентиментально-реалістична повість

е) сатирична комедія


19. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

  1. "Чорна рада" а) реалістично-сентиментальна повість;

  2. "Причинна" б) бурлескно-травестійна поема;

  3. "Маруся" в) байка;

  4. "Бджола і Шершень" г) романтична балада;

5. "Енеїда"


20. Установіть послідовність виникнення перелічених літературних напрямів:

а) модернізм;

б) бароко;

в) сентименталізм;

г) постмодернізм


21. Назвіть варіант, у якому правильно вказаний порядок розташування підкреслених художніх засобів в уривку:

Десь ти живеш на призабутім березі

моїх змілілих пам'ятей. Блукаєш

пустелею моїх молодощасть,

як біла тінь суворої скорботи (В.Стус)


а) синекдоха, епітет, метафора, неологізм;

б) метафора, анафора, епітет, метафора;

в) неологізм, неологізм, метафора, епітет;

г) парабола, епітет, метафора, гіпербола;

д) метафора, неологізм, епітет, епітет


22. Який троп використано у рядках А.Малишка?

^ Важкі вітри не випили роси

І йдуть в лугах, немов засмаглі діти,

І поминулі, і прийдещні дні

а) синекдоха;

б) оксюморон;

в) метафора;

г) метонімія;

д) перифраз.


23. Яка стилістична фігура використана у поезії Ліни Костенко "Страшні слова, коли вони мовчать":

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі

а) антитеза;

б) порівняння;

в) оксюморон;

г) метонімія;

д) синекдоха


24. Який художній засіб використано в уривку з поезії Ліни Костенко "Тут обелісків ціла рота":

Хтось, може, винен перед ними.

Хтось, може, щось колись забув.

Хтось, може, зорями сумними

у снах юнацьких не побув

а) епіфора;

б) перифраз;

в) асонанс;

г) анафора;

д) алітерація


25. Назвіть літературний напрям, у творах якого героями виступають не царі, вельможі, полководці, а звичайні люди в обставинах їхнього повсякденного побуту. Ці душевно багаті прості люди здатні на глибокі почуття, вони часто протиставлялися жорстоким і розбещеним аристократам:


1. бароко; 2. сентименталізм; 3. романтизм; 4. модернізм; 5. класицизм.


26. Який художній засіб використано у наведених рядках:

Душа горить. Палає лютий розум,

І ненависть регоче на вітрах.


а) метафора;

б) порівняння;

в) оксюморон;

г) метонімія;

д) синекдоха


27. Літературний напрям, елементами якого є домінування національної історичної тематики, тяжіння до фантастики та екзотики, захоплення фольклором, перевага суб'єктивного над об'єктивним, називається:


1. бароко; 2. сентименталізм; 3. романтизм; 4. модернізм; 5. класицизм.


28. У визначенні "...жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного чи соціально-побутового змісту з драматично-напруженим сюжетом, у якому наявні елементи надзвичайного" йдеться про:

а) баладу;

б) думу;

в) казку;

г) родинно-обрядову пісню


29. Травестія – це:

а) висміювання негативних явищ життя і вад людського характеру;

б) спосіб декламування народної думи;

в) літературна переробка, в якій твір серйозного або героїчного змісту

перелицьовується на жартівливий з елементами переодягання;

г) трактування "високої" теми низьким стилем


30. Визначте, який художній метод вибрав Г.Квітка-Основ’яненко для написання твору "Маруся":

а) класицизм з орієнтацією на єдність місця, дії і часу;

б) романтизм, який передусім розкриває внутрішній конфлікт людини, неузгодженість душевних поривань із зовнішніми соціальними факторами;

в) сентименталізм, що зображує почуття простої людини, яка за своїми моральними якостями протистоїть представникам вищих класів;

г) власний оригінальний художній стиль


Рівень ІІ.

1. Великий пісенно-розповідний твір переважно героїчного змісту, який

виконується речитативом, називається ...

2. Назвіть основний (провідний) творчий метод ранньої поезії Тараса Шевченка.

3. Назвіть троп, що є протилежним гіперболі.

4. Рима, в якій наголос у словах, що римуються, падає на третій з кінця склад, називається …

5. Який літературний напрям виник в Англії на противагу класицизму?


Варіант 2

Рівень І.


1. Визначити віршовий розмір уривку з поезії Ліни Костенко

Як пощастило дівчинці в сімнадцять,

в сімнадцять гарних, неповторних літ!

Ти не дивись, що дівчинка сумна ця.

Вона ридає, але все як слід


а) хорей; б) ямб; в) дактиль; г) амфібрахій


2. Назвіть варіант, у якому правильно вказаний порядок розташування підкреслених художніх засобів в уривку:

Десь ти живеш на призабутім березі

моїх змілілих пам'ятей. Блукаєш

пустелею моїх молодощасть,

як біла тінь суворої скорботи (В.Стус)


а) синекдоха, епітет, метафора, неологізм;

б) метафора, анафора, епітет, метафора;

в) неологізм, неологізм, метафора, епітет;

г) метафора, неологізм, епітет, епітет


3. Визначити віршовий розмір уривку з поезії М.Рильського "На білу гречку впали роси"

На білу гречку впали роси,

Веселі бджоли одгули,

Замовкло поле стоголосе

В обіймах золотої мли

а) ямб; б) хорей; в) анапест; г) амфібрахій


^ 4. Який компонент не належить до сюжетних елементів твору?


а) кульмінація; б) композиція; в) розв'язка; г) розвиток дії


5. Визначити жанр твору Т.Шевченка "Катерина":

а) політична сатира;

б) соціально-побутова поема;

в) історична поема;

г) романтична балада


6. Який троп використано у рядках А.Малишка?

^ Важкі вітри не випили роси

І йдуть в лугах, немов засмаглі діти,

І поминулі, і прийдешні дні

а) синекдоха; б) оксиморон; в) метафора; г) метонімія


7. Яка стилістична фігура використана у поезії Ліни Костенко "Страшні слова, коли вони мовчать":

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі

а) антитеза; б) порівняння; в) оксиморон; г) метонімія


8. Який художній засіб використано в уривку з поезії Ліни Костенко "Тут обелісків ціла рота":

Хтось, може, винен перед ними.

Хтось, може, щось колись забув.

Хтось, може, зорями сумними

у снах юнацьких не побув

а) епіфора; б) алітерація; в) асонанс; г) анафора


9. Визначити віршовий розмір уривку з поезії Л.Первомайського:

В райдугу чайка летіла.

Хмара спливала на схід.

Може б, і ти захотіла

Чайці податися вслід?

а) дактиль; б) амфібрахій; в) анапест; г) ямб


10. Фольклорні жанри стають літературними в епоху:

а) класицизму;

б) модернізму;

в) романтизму;

г) сентименталізму


11. Стилістична фігура, що полягає у поєднанні непоєднуваного, тобто у використанні слів або словосполучень, значення яких взаємовиключає одне одного, називається:

а) антитеза

б) епіфора

в) анафора

г) оксиморон


12. Визначте троп у рядках "На людське серце свічка є подібна":

а) метафора

б) метонімія

в) персоніфікація

г) порівняння

13. Назвіть стилістичну фігуру, яка зустрічається у поданій строфі:

^ Тобі одній, намріяна царівно,

Тобі одній дзвенять мої пісні,

Тобі одній в моєму храмі дивно

Пливуть молитви і горять огні

а) тавтологія

б) епіфора

в) анафора

г) оксиморон


14. Народна дума – це:

а) ліричний твір про важливі історичні події та конкретних історичних осіб;

б) великий пісенно-розповідний твір переважно героїчного змісту;

в) оповідання з усталеною побудовою про вигадані та фантастичні події;

г) твір, що виконувався під час обрядового свята


15. Який вид римування застосований у цій строфі:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова (фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір)»
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Лексикологія....
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова» (морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
«Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПрограма з української літератури для бакалаврів спеціальності “українська мова І література” (020303) (освітній рівень «спеціаліст», «магістр»)
Х-xviii ст. (наукові концепції М. Грушевського «Історія української літератури»), С.Єфремова («Історія українського письменства),...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
П 25 Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconФакультет української філології Луганського національного університету
Вступ до слов’янської філології, історія української мови, історія української літератури, українське літературознавство, сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи