Іващенко О. В., Олесенко В. П icon

Іващенко О. В., Олесенко В. П
Скачати 81.93 Kb.
НазваІващенко О. В., Олесенко В. П
Дата07.11.2012
Розмір81.93 Kb.
ТипДокументи

Іващенко О.В., Олесенко В. П. Лабіринтами ономастики // Вивчаємо українську мову та літературу. - №7 (47) березень. – 2005. – С.12.

Волошин О.В., Олексенко В.П. Формування культури емоційного мовлення студентів // Педагогічні науки. Вип.ХХХІХ. – Херсон, 2005. – С. 294-298.

Олексенко В.П. Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у творах Уласа Самчука // Вісник Таврійської фундації: Літературно-науковий збірник. Випуск 1. – К.- Херсон: Просвіта, 2005. – С.57-63.

Олексенко В.П. Англіцизми у мові сучасної друкованої реклами // Діалог. Медіа-студії. Збірник наукових праць / За заг.ред. Александ-рова О.В. Вип. 3. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 208 с.

Олексенко В.П. Лексико-семантична диференціація іменників зі значенням об’єктивної зменшеності // Лінгвістика: Зб. наук. праць. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2005.- Вип.1.- С.146-153.

Олексенко В.П. Словотвірні категорії іменника: Монографія. – Херсон: Айлант, 2005. 336 с.

Олексенко В.П. Інноваційні композитні утворення: лінгвістичний статус // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Збірник наукових праць, присвячених 100- річчю від дня народження професора С.П.Cамійленка. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С.100-107.

Олексенко В.П. Локативи з акцентуванням суб’єкта локативного стану або об’єкта дії // Східнослов’янська філологія: Збірник наукових праць. Вип. 11. – Ч.1. Мовознавство. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2006.- С. 50-57.

Олексенко В.П. Теоретичні засади категорійного словотвору // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – Т. Х.- С.348-355.

Олексенко В.П. Дзеркало українського життя // Новий день. – № 46, 16 листопада 2006 .- С.19.

Олексенко В.П. Лінгвістичний статус композитних іменників-інновацій в українській мові // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. - Вип.4. – С.41–47.

Іващенко О.В., Олексенко В.П. Факультатив з української мови. “Координати ономастики”. – Харків: Вид. група “Основа”, 2006. – 144 с.

Олексенко В.П. Марія Іванівна Пентилюк. Бібліографія до 70-річчя. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – 68 с.

Олексенко В.П. Англіцизми як складник сучасної друкованої реклами // Українська преса початку ХХ століття як націотворчий чинник: Збірник наукових статей. – Полтава, 2006. – 138с.

^ Олексенко В.П. Локативи з акцентуванням суб’єкта локативного стану або об’єкта дії // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць/ МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; Відп. ред. Г.І.Мартинова. – Черкаси: Брама – Україна, 2006. – С. 49 – 56.

^ Олексенко В.П. Відад’єктивні іменники на –ість зі значенням опредметного якісного стану // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – ВПЦ “Київський університет”, 2006. – С.29 – 35.

Олексенко В.П. Справді всенародна позапартійна газета...( до 100-річчя виходу газети “Рада”) // Печатное слово: информационно-методический журнал издательства ХГУ. – № 4. – 2006. – С.11-12.

Олексенко В.П. Самостійна робота студентів як форма самовираження особистості // Печатное слово: информационно-методический журнал издательства ХГУ. - № 1/22. – 2007. – С.3-5.

Олексенко В.П. Словотвірна реалізація категорії суб’єктивної позитивної оцінки // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Збірник накових праць. Серія:Філологія. 2007. випуск 9. – Вінниця: ТОВ “Ландо ЛТД”, 2007. – 257с.

Олексенко В.П. Самостійна робота студентів – один із важливих чинників розвитку особистості // Педагогічні науки. Вип.ХХХХІV. – Херсон, 2007. – С. 182-185.


Олексенко В.П. Словотвірна категорія одиничності в сучасній українській мові // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Філологія.– Випуск ХV-ХVІІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – 730 с.

^ Гайдученко Г.М., Олексенко В.П. Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови: для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності “Філологія. Українська мова і література”. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 28 с.

^ Олексенко В.П., Рембецька О.В. Історія української журналістики (від зародження до кінця ХІХ століття): Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Журналістика”. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 112 с.

Олексенко В.П. Дієслівна синоніміка в прозових творах Івана Багряного // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 3. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.46 – 53.

Іващенко О.В., Олексенко В.П. Ономастичні координати - Херсон: Вид-во ХДУ. – 190 с.

Гайдученко Г.М., Олексенко В.П. Методичні рекомендації до проведення державної атестації студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” зі спеціальності “ПМСО. Українська мова та література”. – Херсон: Видавництво ХДУ,

2007. – 36 с.

^ Олексенко В.П., Юріна Ю.М. Методичні рекомендації до курсу “Українська мова в засобах масової комунікації”: Для студентів І курсу спеціальності “Журналістика”. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 16 с.

Олексенко В.П., Тихоша В.І. Хімічна термінологія української мови: семантичний аспект // Збірник наукових праць “Українська термінологія і сучасність”. – Вип. 7. – К., 2007. – С. 181 – 187.

Лисюк К.А., Олексенко В.П. Експресеми зниженого стилю в романі “Московіада” Ю.Андруховича // Печатное слово: информационно-методический журнал издательства ХГУ. – (4/25). – 2007. – С.13 – 16.

^ Лисюк К.А., Олексенко В.П. Новозапозичення в мас-медійних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск VІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 354 с. (С. 278 – 281).

^ Олексенко В.П. Словотворчі засоби категоризації семантико-синтаксичної функції суб’єкта дії // Актуальні питання сучасного мовознавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2008. – 142с. (С. 11 – 27).

Олексенко В.П. Самостійна робота студентів – особлива форма навчальної діяльності // Педагогічні науки. Вип.ХХХХVІІІ. – Херсон, 2008. – С. 165-168.

Лисюк К.А., Олексенко В.П. Метафора – основа поетичного дискурсу Т.Осьмачки // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 5. – К. – Херсон: Просвіта, 2008. – С.30 – 46.

Олексенко В.П., Юріна Ю.М. Навчально-методичні матеріали для проведення тестового контролю знань студентів з дисциплін «Практична стилістика», «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Журналістика» інституту філології та журналістики. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 32 с.

^ Олексенко В.П. Іменники-назви осіб за територіальною ознакою (за місцем проживання або народження) // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. на пошану професора Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; Відп.ред. Г.І.Мартинова. – Черкаси, 2008. – Вип. 8. – С. 195 – 199.

Мартос С., Олексенко В.П. Мовна гра як засіб сленгового словотворення // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск VІІІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 402 с. (С. 98 – 101).

^ Гайдученко Г.М., Нагіна В.О., Олексенко В.П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / Тихоша В.І., Олексенко В.П., Гайдученко Г.М., Нагіна В.О. – К.: Українське видавництво, 2009. – 287 с.

Олексенко В.П. Пріоритети оптимізації виховного процесу в сучасній школі // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 50. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 406 с. (С. 311 – 315).

Олексенко В.П. Проблема логічності мови масової комунікації // Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика, філологія та медіаосвіта»: Збірник наукових доповідей. Том ІІ (До 95-річчя від дня заснування Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка). – Полтава: Освіта, 2009. – 436 с. (С. 238 – 242).

^ Олексенко В.П., Рембецька О.В. Методичні рекомендації до написання випускних (кваліфікаційних) робіт зі спеціальності 6.030200 «Журналістика» напряму підготовки 0302 Журналістика (галузь знань 0303 Журналістика та інформація напряму підготовки 6.030301 Журналістика) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 20 с.

Олексенко В.П., Рембецька О.В. Методичні рекомендації до проведення державної атестації студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 6.030200 «Журналістика» напряму підготовки 0302 Журналістика (галузь знань 0303 Журналістика та інформація напряму підготовки 6.030301 Журналістика). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 16 с.

Олексенко В.П. Жанрово-стильові особливості педагогічного дискурсу Василя Сухомлинського // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 54. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 441 с. (С. 19 – 23).

Олексенко В.П. Наш найдорожчий скарб // Новий день. – № 45, 5 листопада 2009 . – С.20.

Олексенко В.П. Ми і рідна мова // Новий день. – № 45, 5 листопада 2009 . – С.20.

Олексенко В.П. Перекладацька майстерність М.Зерова // Світ мови: поетика текстових структур. Науковий збірник на пошану професора Анатолія Мойсієнка / За ред. проф. М.Зимомрі. – Київ – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 444 с.

^ Олексенко В.П. Словотвірний потенціал категорії збірності в сучасній українській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць / наук. ред. Б.І.Бунчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 475 – 477: Слов’янська філологія. – 724 с.

Олексенко В.П. Експресивізація афіксальних неолексем у поезії Ліни Костенко // Печатное слово: информационно-методический журнал издательства ХГУ. – (1/35). – 2010. – С.19 – 27.

^ Микитась С., Олексенко В.П. Творча індивідуальність перекладача як відображення часового зрізу літературної мови // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск Х. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 434 с. (С. 52 – 57).

^ Олексенко В.П. Структурні параметри та текстотвірний потенціал парцельованих конструкцій у художньому тексті: (на матеріалі романів «Марія», «Волинь» У.Самчука) // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 5. – Київ – Херсон: Просвіта, 2009. – С.35 – 47.

Олексенко В.П., Рембецька О.В.Синтаксичні засоби вираження модальності у драматичних творах Володимира Винниченка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 5. – Київ – Херсон: Просвіта, 2009. – С.61 – 71.

Олексенко В.П. Суфікси іншомовного походження як виразники граматичної предметності // Науковий журнал: Філологічні трактати. – Том 1. – № 1. – 2009. – С. 79 – 82.

Олексенко В.П. Новотвори зі значенням несправжності в сучасній українській мові // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького; Відп. ред. Г.І.Мартинова. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 130 – 134.

Олексенко В.П. Функційне навантаження багатокомпонентних атрибутивних конструкцій у творах І.Багряного й У.Самчука // Печатное слово: информационно-методический журнал издательства ХГУ. – (3/37). – 2010. – С.45 – 51.

^ Олексенко В.П. Рецензія на монографію Коч Н.В. Генезис восточнославянской концептосферы в языковом и культурном отражении // Коч Н.В. Генезис восточнославянской концептосферы в языковом и культурном отражении: монографія / Н.В.Коч. – Николаев: Илион, 2010. – 440 с.

Олексенко В.П. Як парость виноградної лози … // Новий день. – № 46, 11 листопада 2010 . – С.17.

Олексенко В.П. Дбаймо про культуру мовлення // Новий день. – № 47, 18 листопада 2010 . – С.17.

Олексенко В.П. Рецензія на навчальний посібник Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / О.А.Семенюк, В.Ю.Паращук. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. (серія «Альма-матер»). // Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / О.А.Семенюк, В.Ю.Паращук. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. (серія «Альма-матер»).
Схожі:

Іващенко О. В., Олесенко В. П iconОптоелектрОнні властивості плазмохімічних Sicn плівок
А. О. Козак, О. К. Порада, Л. А. Іващенко, В. І. Іващенко, Т. В. Томіла. В. Я. Малахов
Іващенко О. В., Олесенко В. П iconВ. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков
Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч посібник / В. П.Іващенко, А. К. Тараканов,...
Іващенко О. В., Олесенко В. П iconВ. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков
Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч посібник / В. П.Іващенко, А. К. Тараканов,...
Іващенко О. В., Олесенко В. П icon"Затверджую" Проректор В. П. Іващенко 2013 р
Установча сесія (для студентів, які закінчили інші внз або денне відділення нметАУ)
Іващенко О. В., Олесенко В. П icon1. Суть господарської діяльності. 4
Болюх М. А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності під­приємств: Підручник. Київ: Національний економічний університет....
Іващенко О. В., Олесенко В. П iconЗатверджую Перший проректор Професор В. П. Іващенко р. Програма навчальної дисципліни з дисципліни
Матриці. Основні поняття та означення. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. Визначники. Властивості визначників. Методи...
Іващенко О. В., Олесенко В. П iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України Кафедра Прикладної математики та обчислювальної техніки Затверджую Перший проректор Професор В. П. Іващенко
Матриці. Основні поняття та означення. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. Визначники. Властивості визначників. Методи...
Іващенко О. В., Олесенко В. П iconМетодичні рекомендації до виконання практичних завдань
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану...
Іващенко О. В., Олесенко В. П iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібник
України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Козаченко Г. В., завідувач кафедри менеджменту...
Іващенко О. В., Олесенко В. П iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Кристалографія і мінералогія" для студентів напрямку 091600 хімічна технологія та інженерія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія І мінералогія” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи