Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання
Скачати 361.67 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання
Сторінка1/3
Дата07.11.2012
Розмір361.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра української мови та соціолінгвістики


В. О. Нагіна


Сучасна українська

літературна мова


методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

екстернатної форми навчання

(спеціальності 7.010103 “ПМСО. Українська мова і література”)


ХЕРСОН – 2003


Нагіна В.О. Сучасна українська літературна мова. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання


Укладач : Нагіна В.О. – кандидат філологічних наук, доцент


Рецензент : Олексенко В.П. – доктор філологічних наук, професор


Методичні рекомендації Схвалено

обговорені на засіданні науково-методичною радою

науково-методичної ради університету

факультету (протокол № 3 від 09.04.2003 р.)

(протокол № 1 від 08.01.2003 р.)


Рекомендовано до видання Вченою радою Херсонського державного університету (протокол № 6 від ________р.)


^

Для самостійної роботи студентів із курсу «Сучасна українська


літературна мова» передбачаються такі види роботи:


 1. Самостійне опрацювання матеріалу підручників і посібників (вузівських і шкільних).

 2. Конспектування теоретичного матеріалу з певних джерел, зокрема з підручників і посібників, рекомендованих викладачем, монографій, окремих мовознавчих праць.

 3. Конспектування журнальних статей із фахових видань.

 4. Підготовка рефератів на лінгвістичні теми.

 5. Робота над поліпшенням культури усного і писемного мовлення.

 6. Складання бібліографії, опорних конспектів, схем і таблиць.

 7. Виконання вправ, творчих завдань, переклади текстів. Самостійний добір і аналіз мовного матеріалу до окремих тем.

 8. Робота в бібліотеці з основними типами і видами словників.

 9. Складання термінологічних словників.^

І КУРС / ІІ СЕМЕСТР /ВСТУП. ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ.

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ.

Питання для самоконтролю:


 1. Яке місце займає українська мова у світі серед інших мов ?

 2. На основі якого діалекту сформувалась українська національна мова ?

 3. Яке соціальне значення мають норми української літературної мови ?

 4. Які стилі сучасної української літературної мови виділяють у сучасній українській мові? Які їх найважливіші ознаки ?

 5. У чому особливості фонетичного і фонологічного аспектів вивчення звукового складу української літературної мови ?

 6. Що таке звук ? Які три аспекти вивчення звуків мови ? Охарактеризуйте кожен із них.

 7. Чим відрізняються з артикуляційного боку голосні і приголосні звуки ?

 8. Чим зумовлюється введення терміна "фонема" і як трактується поняття "фонема" ?

 9. Який зв'язок між звуком і фонемою ?

 10. Які модифікації голосних і приголосних слід розрізняти ?

 11. У чому виявляється системність фонемного складу мови ?

 12. Які різновиди асиміляції існують ? У чому особливість дисимілятивних процесів?

 13. Чим відрізняється фонетична транскрипція від фонематичної?

 14. Що вивчає морфонологія? Який зв'язок між морфом і морфемою?

 15. Чи всі зміни голосних і приголосних у мовленні можна назвати історичними?

 16. Які закономірності складоподілу в українській мові? Назвіть типи складів.

 17. Яка роль наголосу в розрізненні слів та їх форм? Який наголос властивий українській мові?

 18. У чому виявляється зв'язок орфоепії та культури усного мовлення?

 19. Чи існує різниця між термінами "графема" і "буква"?

 20. Які особливості позначення на письмі голосних і приголосних звуків існують в українській мові? Які ще знаки використовуються в українському письмі?

 21. Які принципи орфографії є в українській мові? З'ясуйте роль і місце кожного з них.


Завдання для самостійної роботи


1.Добираючи відповідні пари слів, доведіть фонематичність шести голосних фонем /а/, /о/, /у/, /и/, /і/, /е/.


2.Однаковими чи різними фонемами починаються наведені слова?

Сум-сюди, витер-вітер, рад-ряд, бик-бік, дух-дяк, курка-кюрі, бюро-пюре, лак-ляк, вази-в’язи, тіло-діло, жати-шати, грати-rрати.


3.Встановіть фонемний склад слів.

Б’ють, б’ється, свище, дзьоб, піджати, піджак, rедзь, в’їзд, вірш, ящик, побоїще, ллється, спиться, смієшся, п’ять, підземелля.


4.Запишіть наведений уривок фонетичною транскрипцією. Визначте голосні і приголосні звуки, охарактеризуйте їх.

Як довго ждали ми своєї волі слова,

І ось воно співа, бринить.

Бринить, співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.

Як довго ждали ми... Уклін чолом народу,

Що рідну мову нам зберіг,

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг... /О.Олесь/.

5.Запишіть речення фонематичною транскрипцією.

Колиски робили зі «співучого дерева» — клена, ясена, калини, щоб діти були співучими, дужими та вродливими /Г.Лозко/.

6.Прочитайте поданий уривок, дотримуючись правил літературної вимови. Виділіть тверді, м’які, пом’якшені та напівпом’якшені приголосні. Поясніть, чим розрізняється їх артикуляція.

Українська мова має свою особливу музикальність.Це незбагненна душа нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує хвилями народної пісні, переливається в душу нації, творить почуттєву нерозривність українського серця й української землі. Геніальні композитори Моцарт і Бетховен, Глінка і Чайковський користалися українськими мелодіями у своїй творчості, а це значить, що вони чули вібрацію найвищих небес нашої мови

/Д.Павличко/.


7.Подані слова запишіть фонетичною транскрипцією. Вкажіть випадки комбінаторних і позиційних модифікацій голосних і приголосних.

Доля, плюс, взяти, голубка, хитрий, веселий, дядько, село, минати, гончар, шість, вітер, гора, гір, стань, Пилип, лють, кігті, коржі, дьоготь, взуття, вдарив.


8.Наведіть випадки асиміляції приголосних за дзвінкістю, глухістю, місцем і способом творення / по11 /.


9.Доберіть слова, де є найдавніші чергування голосних (у дужках наведіть усі форми цих слів і похідні від них, де можуть відбуватися чергування).


10.Поясніть, чому не відбувається чергування фонем /о/ та /е/ з /і/ у поданих словах.

Терен, горох, бережок, березень, чверть, вагоновод, шерсть, товстий, вихователь, кружечка, орел, борця, кишень, студент, закон, прапор, колос.


11.Поясніть відхилення від чергування /о/ з /е/ після шиплячих та /й/ у поданих словах.

Чекати, вечоріти, щедрий, рожевий, кочегар, черпак, чепурний, рожевий, печера, кочерга, червоний, меншості, бджолі, гайочок, чемпіон, у пшоні, на чолі.


12.До поданих слів доберіть споріднені слова з усіма можливими чергуваннями приголосних фонем, що позначені виділеними літерами.

Токар, садити, скочити, різати, плакати, муха, друг, захист, плескати, сікти, трусити, топити, пасіка, колиска, Буг, батіг, боковий, вухо.


13.Розбийте подані слова на склади. Встановіть типи складів. Чи збігається членування слова на склади з його морфологічною будовою?

Списати, війна, казка, міністр, лінгвістика, голка, безпечність, сестра, могти, дружба, стерегти, підсадити, перекладач, коштовний, розтопити, грудка, старший, сумка.


14.Користуючись словником, поставте наголос у поданих словах. Відзначте також випадки подвійного наголошення.

Алфавіт, апостроф, визнання, визвольний, видання, громадянин, горицвіт, договір, документ, жалоба, захворіти, значимий, індустрія, чорнозем, урочистий, чарівний, омограф, ознака, рукопис, цемент, діалог, босоніж, громадський.

15.Користуючись словником наголосів, доберіть десять слів, у яких залежно від місця наголосу змінюється лексичне значення слова, і десять, у яких змінюється граматичне значення.


16.Поясніть особливості вимови голосних і приголосних звуків у словах.

Вокзал, легко, молотьба, розписка, пісня, цвіт, майбутнє, зцідити, коротший, безжалісний, вмиваєшся, дуб, казка, сміється, джміль, дзвін, голубка, життя, весілля, тобі.


17.Доберіть уривок з художнього твору. Прочитайте, дотримуючись норм української літературної вимови.


18.Подані слова запишіть в алфавітному порядку. Встановіть, які з них ілюструють фонетичний принцип правопису, а які морфологічний.

Скупий, сила, спів, сяйво, ситець, сіно, спроба, сміття, смієшся, сміється, зцідити, смужка, стебло, смішний, скрипаль.


19.Доберіть по 5 прикладів, у яких літери я, ю, є означають сполучення двох звуків, і стільки ж прикладів, у яких ці літери означають один голосний і м’якість попереднього приголосного.


20.Поясніть, за яким принципом правопису написано виділені орфограми. Сформулюйте правила правопису цих орфограм.

Багач, гарячий, гніздо, бджола, козацький, виїзний, вранішній, доньчин, жолудь, зсадити, мірошник, обласний, пшоно, сховати, сіно, життя, шепіт, щасливий, убозтво, Алла, шістнадцять, зшити, безстрашний, невістчин, журяться.


21.Визначте кількість літер і звуків у кожному слові.

Джміль, ящик, щит, джемпер, зілля, боїшся, сміються, rудзик, цвях, дев'ять, шість, зав'юга, зоряний, підживити, броджу, сходження, виїжджений, дзвін, вишня, відтворення, кують.


22.Складіть речення з поданими словами.

Зате, за те, назустріч, на зустріч, по нашому, по-нашому, в останнє, востаннє, богатир, багатир, на гору, на-гора.


23.Запишіть складні слова, знявши риску. Поясніть написання разом, окремо, через дефіс.

Авіа/мото/будування, блідо/рожевий, вище/зазначений, високо/авторитетний, віце/президент, дев'яти/денний, електро/зварювальний, жовто/блакитний, жовто/гарячий, давно/минулий, широко/масштабний, пів/Києва, пів/коло, пів/острів, натще/серце, коли/не/коли, день/у/день, зроду/віку, віч/на/віч, екс/чемпіон, свят/вечір, пів/яблука, на/пів/автомат, міні/футбол.


24.Запишіть подані на основі російської графіки слов'янські прізвища українською мовою і поясніть їх написання.

Державин, Филиппов, Писарев, Щипачев, Ижакевич, Божев, Бжозович, Черных, Пивоваров, Воинов, Киселёв, Тургенев, Ефимов, Бестужев, Святковский, Митрофанов, Николаев, Григорьев, Андреев, Помяловский.


25.Замість крапок вставте пропущені букви (при потребі).

Б…лгород, Ач…нськ, К…словодськ, Пр…волжя, Бород…но, Рж…в, Б…лорецьк, Благов…щенськ, Жел…зноводськ, П…щане, Хар…ків, Одес…а, Хут…р, Михайл…вський, Ізма…л, С…мфероп…ль, Нальч…к, Л…пецьк, Челяб…нськ, В…ноградово, Мит…щі, Ор…хово-Зуєво.


26.Запишіть слова, поставивши замість крапок потрібну букву чи апостроф.

Ц…стерна, реч…татив, ас…метрія, д…сц…пліна, к…парис, акс…ома, рад…ус, тр…о, л…ман, сард…на, Пар…ж, Браз…лія, Мадр…д, Ч…каго, Лейпц…г, С…рія, Рів…єра, комп…ютер, Сканд…навія, Ват…кан, Ч…лі.


27. Зробіть повний фонетичний розбір слів.

Україна, батьківщина, мовленнєвий, національний.


28. Зробіть графічний та орфографічний аналіз слів.

Лінгвістичний, діалектичний, народження.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Вінницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.,1984.

 2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Е.І. Сучасна українська літературна мова.- К., 1976.

 3. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.- К., 1985.

 4. Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова.- К., 1974.

 5. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова.- К., 1984.

 6. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- Ч.1.- К., 1972.

 7. Карпенко Ю.О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови.- Одеса, 1996.

 8. Німчук В.В. Про графіку та правопис як елемент етичної культури й історії //Мовознавство. – 1990. - №№1,2,3,6.

 9. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Довідник.- К., 1990.

 10. Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка.- К., 1997.

 11. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ.- К., 1994.

 12. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика /За заг. ред. І.К. Білодіда.- К., 1969.

 13. Тоцька Н.Г. Сучасна українська літературна мова.- К., 1981.

 14. Трійняк І.І. Склад і наголос //УМЛШ. – 1965. - №7.

 15. Українська мова Ч.1 /За ред. П.С. Дудика/.- К., 1993.

 16. Український правопис.- К., 1993 /1996/.

 17. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник.- К., 1993.ІІ КУРС / ІІІ СЕМЕСТР /

^ ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР.


Питання для самоконтролю:


 1. Які типи лексичних значень слів існують в українській мові?

 2. Чим відрізняються однозначні слова від багатозначних?

 3. Що таке пряме і переносне значення слів? Які основні типи переносних значень слів?

 4. Як розмежувати омоніми і багатозначні слова?

 5. Чим лексичні омоніми відрізняються від лексико-граматичних?

 6. Які слова називаються термінами, синонімами, евфемізмами, антонімами?

 7. Яким є склад лексики української мови з погляду її походження?

 8. Якою є лексика сучасної української літературної мови з погляду вживання?

 9. Які типи фразеологізмів розрізняють у сучасній лінгвістиці?

 10. Які лексико-граматичні зміни характерні для фразеологічних одиниць?

 11. Чи існує явище синонімії (антонімії) у фразеології?

 12. Які джерела формування фразеологізмів української мови?

 13. Які лексикографічні праці Вам відомі?

 14. Які функціональні відмінності між кореневими і афіксальними морфемами?

 15. Які типи афіксальних морфем виділяють в українській мові?

 16. Які особливості словотворчих і формотворчих морфем?

 17. Як знайти основу слова?

 18. Чим відрізняється похідна основа від непохідної, вільна основа від зв'язаної?

 19. Які зміни можуть відбуватися в морфемній будові слова?

 20. Чи можна вважати тотожними поняття "твірна основа" і "лексична основа"?

 21. Які способи словотвору властиві сучасній українській мові?

 22. Які різновиди морфологічного способу Вам відомі?

 23. Які різновиди морфологічно-синтаксичного способу виділяють у сучасній лінгвістиці?

 24. У чому особливість лексико-синтаксичного способу словотвору?

 25. У чому особливість лексико-семантичного способу словотвору?


Завдання для самостійної роботи


 1. Визначте лексичне значення слів.

Багато у нас родючої землі та шовкового неба, та кожному найкраща та земля, на якій ти народився, найкраще те небо, під яким ти виростав, зацілований сонцем, умитий дощами, зачарований вечірніми зорями /І.Цюпа/.


 1. Користуючись тлумачним словником, випишіть 5 однозначних і 5 багатозначних слів. Складіть по 2 речення зі словами кожної групи.
 1. Випишіть із казки «Хо» М.Коцюбинського слова, вжиті у переносному значенні. Яку роль вони виконують у художньому тексті?
 1. Порівняйте пари слів. Запишіть їх так, щоб спочатку стояло слово із більш загальним значенням, а потім – із конкретним.

Гопак – танець, береза – дерево, місто – Херсон, лисиця – тварина, дерево – сосна, травень – місяць, художній твір – оповідання, айстра – квітка, тварина – свійська тварина, школа – середня школа, продукт – сир, сир – сир голландський, сонячна система – Всесвіт.


 1. Визначте, які слова вжиті в основному значенні, а які в переносному.

Передранішня зоря, зоря свободи, червоний жар, жар серця, корінь слова, хвіст кота, хвіст комети, солодкий сон, м'який характер, підошва черевика, крапля надії, шовкова трава, чорна пляма, чорна заздрість, солодкий цукор, підошва гори, шовкова тканина, крапля води, золоті злитки, золоті руки.


 1. Опишіть яке-небудь природне явище, використовуючи слова в переносному значенні.
 1. Уведіть у речення слова-омоніми та багатозначні слова. Поясніть, як їх розрізняють.

Гусениця, лінія, перо, піднімати, проте, сонце, вгорі, голова, стріла, журавель.


 1. Складіть речення, використовуючи подані слова як омоніми.

Стан, мати, сорок, апарат, дорога, прокатний, підмети, топити, поминати.


 1. Доберіть синоніми до слів.

Оселя, сінокіс, усюди, бавитися, вистава, педагог, тяжкий, експорт, економний, екзамен, інформація.


 1. До поданих слів доберіть рівнозначні синоніми.

Буква, оплески, небо, повітря, сніг, совість, вчинок, ліс, листя, кімната, голос.

Зразок: дощ – короткий, короткочасний, короткотривалий, тимчасовий; буря – тихне, замовкає, нишкне, вщухає.


 1. Доберіть народні прислів'я і приказки (не менше 10), в яких є антоніми.
 1. До поданих слів доберіть антоніми.

Минуле, тонкий, важко, перший, сьогодні, друг, південь, смутний, гіркий, швидко, вгору, ненависть, сухий.


 1. Користуючись «Словником іншомовних слів», випишіть 10 слів, запозичених із різних мов і складіть з ними речення.
 1. З'ясуйте значення слів, поясніть, до якого шару лексики вони належать.

Бондар, стельмах, бунчук, гармаш, кушнір, лимар, перебендя, булава, шаповал, шинкар, шульга, титар.


 1. Із поданих нижче слів випишіть історизми. Які етапи історії нашої країни вони відображають?

Купець, фірма, місто, окуляри, фабрика, кріпак, сотник, князь, боярин, молодість, козак, жовніри, аероплан, мануфактура, поміщик, дворянин, шинок, урядник, рекрут, гетьман.


 1. Складіть розповідь про життя козаків, використавши слова:

Кошовий, січовик, козак, бунчук, пістоль, шабля, кунтуш, паланка, чайка, Січ.


 1. Користуючись фразеологічним словником української мови, поясніть значення поданих фразеологічних зворотів.

Замилювати очі, як риба у воді, пускати півня, на руку ковінька, прикусити язика, бити байдики, співати з чужого голосу, тримати в шорах, ні риба ні м'ясо, обдерти як липку, в одну дуду грати, дзвонити в усі дзвони.


 1. .Замініть слова і словосполучення фразеологізмами.

Замовкнути, добре запам’ятати, дурний, переляканий, багато, шум, безладдя, бути першим, обманути, зненацька, дуже далеко, нічого не робити.


 1. Поділіть слова на морфеми. Визначте словотворчі та формотворчі афікси.

Гарний, гарненький, гіркий, гіркуватий, крутий, найкрутіший, літати, літаючий, лякати, ляканий, молоти, нагодувати, нагодований, напівзабутий, прийти, прилетіти, прилетів, прилетіла, прилетівши, сідаючи, гаряче, гарячий.


 1. Випишіть слова із зв’язаним коренем.

Вулиця, мило, узути, малина, платок, птах, мир, шило, обстріл, обличчя, виданий, військо, німець, дочитати, звикати, одіти, кошачий, розлука.

 1. Згрупуйте наведені слова так, щоб у кожній групі були слова одного кореня.

Водянка, проводити, водити, завод, вода, заводити, провідник, водойма, поводитися, заводчик, водник, заводський, приводити, водний, водій, водянистий, проводир, безводний, заводний, водяний, безводдя, переводити, обезводнити, обводити, обводнювати, обводнення.


 1. Запишіть слова у вигляді словотворчого ланцюжка, щоб кожне попереднє слово було твірним для наступного.

Зразок: Іван- Іванівка – Іванівський.

Вітряний, вітряно, вітер, вітрянка; лікарня, лікар, лікарняний; шахтарка, шахтар, шахта,шахтарський; яструбеня, яструб, яструбець, яструб'ятко; малювати, малювання, розмальований, розмалювати, маляр, малярство.


 1. З’ясуйте, від яких основ і за допомогою яких суфіксів утворено подані слова.

Веселіти, білити, гаряче, гарно, ясніше, яснішати, конкретизувати, начитаний, переписуючи, Ольжин, Андріїв, сторожова, лисичий, четвертувати, передмова, матусенька, мовленнєвий.


 1. Розподіліть абревіатури за словотвірними типами.

Вуз, ВАК, дот, рагс, АПН України, США, начдив, ООН, завуч, універмаг, агітпункт, стінгазета, зарплата, райуно, військкомат, ХДУ.


 1. До поданих слів доберіть ряд похідних, утворених різними способами.

ЗРАЗОК: Молодий, молодь, молодість, молодіти, молодий /наречений/.

Земля, друг, рідний, зелений, два, п’ять, сто, платити, ходити, бігати, сам, учора, ой, ні.


 1. Наведіть слова, утворені морфологічним, морфолого-синтаксичним, лексико-синтаксичним, лексико-семантичним способами словотвору /по 10/.
 1. Визначте словотворчі ресурси в поданих словах.

Молодість, учителювати, земляний, степняк, подорожник, закарпатський, придунайський, байдикувати, чоломкатися, здибитися, кашовар, землемір, синьоокий, високогір’я, Нетудихата, Вернигора, покращити, подобрішати, поменшати.


 1. Визначте спосіб творення слів.

Українець, хникати, вербиченька, патріотизм, ХДУ, жнивувати, білолиций /місяць/, танцюрист, лісостеп, чернозем, майбутнє, вічнозелений, Олександра, кума, принести, безграмотний, підкладка, облом, обмін, підкуп, юнь, блакить, по-приятельськи, зарубіжний, перекотиполе, напередодні, впівголоса.


 1. Поясніть, яким способом утворені слова.

Безмежний, безпартійний, приморозок, примочка, приписка, підкладка, по-українськи, загривок, зарубіжний, заслужений, приказка, надчутливий, прикордонний, чорномор, юнь, підпис, мовний, крицевий.


 1. Поміркуйте, яким способом утворилися прізвища.

Панібудьласка, Нетудивітер, Затуливітер, Вернигора, Нагнибіда, Перебийніс, Убийвовк, Нетудихата, Держиморда.


 1. З'ясуйте, в яких словах звуки [о], [е] при основоскладанні є сполучними, а в яких ні.

Овочесховище, стотисячний, автоколона, славословити, мотопед, самоочисний, картоплезбиральний, життєдайний, третьосортний, вогнетривкий, кашовар, часопис, короткочасні, вищезазначений, короткозорий.


 1. Зробіть морфемний і словотворчий аналіз слів:

Патріотизм, фронтовик, по-українськи, мовленнєвий, прочитати.

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Теоретична фонетика англійської мови. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання. Спеціалізація : Англійська...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconМетодичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу "Логопедія з практикумом" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом” для студентів спеціальності 010106...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії для студентів спеціальностей 010103 пмсо. Хімія І біологія, 010103...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи для студентів I курсу денної форми навчання напряму підготовки «Здоров’я людини» на 2011-2012 навчальний рік. № Назва теми
Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів I курсу денної форми навчання напряму підготовки «Здоров’я людини»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconАнглійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта»
Самостійна робота студентів – це вид навчальної діяльності студентів, який передбачає їх самостійне навчання в позаурочний час. У...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної, заочної І екстернатної
Методика навчання біології (розділи “Людина”, “Біологічні основи поведінки людини”) методичні рекомендації до проведення практичних...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання iconМетодичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Українська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи