Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання icon

Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Скачати 405.1 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Сторінка3/3
Дата07.11.2012
Розмір405.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

^ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ

НАУКОВОЇ РОБОТИ

Основні нормативні параметри форматування наукового документа.

Випускну роботу друкують за допомогою комп’ютерної техніки на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4 (210 х 297 мм) з книжною орієнтацією до 28-30 рядків на сторінці та 60-65 знаків у кожному рядку, причому кожна прогалина між словами рахується за один знак.

Оформлення випускної роботи за допомогою комп'ютерної техніки виконується з використанням шрифтів текстового редактора Word 6/7 (або більш високої версії) for Windows’ 95/98 з полуторним міжрядковим інтервалом і кеглем 14 пунктів (у дюймі 72 пункти). Широко використовуються шрифти Times New Roman Cyr або Courier New Cyr.

Шрифти машинописний і Courier відносяться до категорії моноширинних (усі букви й інтервали мають однакову ширину). Шрифт Times New Roman відноситься до категорії таких, що масштабуються, тобто, літери, знаки, інтервали мають різну ширину. Тому при застосуванні різних типів шрифтів рядки при однакових берегах сторінки вміщують різну кількість знаків.

Стандартна кількість знаків у кожному рядку в межах 60-65 зберігається за умов застосування різних величин берегів сторінки для різних шрифтів.

Кількість знаків у роботі визначає її обсяг. За одиницю обсягу авторського твору прийнято авторський аркуш, який дорівнює 40 тис. друкованих знаків разом із літерами, розділовими знаками, цифрами, а також прогалинами між словами. Якщо на сторінці 30 рядків, а в кожному рядку — біля 60 знаків, кількість знаків на сторінці 1800. Тоді один авторський аркуш складатимуть 40000 : 1800 = 22 сторінки.

Усі сторінки випускної роботи нумерують від титульного аркуша до останньої сторінки. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки без будь-яких додаткових знаків (тире, крапки).

Відстань між назвою розділу і наступним текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам, тобто текст повинен починатися після одного пропущеного рядка. Така ж відстань витримується між кінцем тексту і заголовком підрозділу, заголовком розділу і підрозділу.

Міжрядковий інтервал у заголовку розділу або підрозділу повинен бути таким самим, як і в тексті роботи.

Абзацний відступ повинен дорівнювати 8-12 мм.

Не дозволяється розміщувати назву підрозділу, пункту й підпункту в нижній частини сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Текст випускної роботи треба набирати на комп'ютері, залишаючи поля таких розмірів: ліве — 30 мм, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм. Нижнє поле не змінюється й на тих сторінках, на яких є виноски. Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12-20 мм.


^ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

У випускній (дипломній, магістерській) роботі студенти мають подавати посилання на наукові праці, окремі результати, думки, ідеї, цифри, факти з яких наводяться в роботі. Науковий етикет вимагає точного відтворення цитованого тексту, без найменшого спотворення змісту джерела. Текст цитати подається в лапках і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського тексту. Допускається пропуск слів, речень, абзаців за умови, якщо це не спотворює авторського тексту; такі пропуски позначаються трьома крапками. Вони можуть ставитися у будь-якому місці цитати: на початку, всередині, в кінці. Якщо перед вилученим текстом або за ним стояв розділовий знак, він не зберігається.

Віршовані рядки наводяться без лапок.

Якщо цитату оформляють як пряму мову, тобто супроводжують словами автора наукової роботи, який її наводить, то застосовують при цьому відповідні розділові знаки. Наприклад: „Нашу характеристику іменника в сучасній українській мові, — зазначає Ю.Шерех, — ми почнімо якраз з розгляду його синтаксичної ролі й властивостей, а вже потім перейдемо до того, якими зовнішніми ознаками (закінчення відмінків, наголос) ці функції обслуговуються" [5, с.165].

Якщо цитата синтаксично пов'язана з авторським текстом, перше її слово пишеться з малої літери. Наприклад: На думку Ю.Шевельова, епістолярій і надалі залишається цінним джерелом для традиційного використання як „матеріал для побудови біографії даного письменника нарівні з документами, щоденниками, спогадами" [13, с.48].

З малої букви цитата пишеться й тоді, коли вона синтаксично не пов'язана з текстом, але наводиться не з початку речення. Наприклад: Автор відзначає, що „... провести чітку межу між гендерною лінгвістикою та лінгвістичною гендерологією вдається не завжди" [7, с.15].

Якщо автор роботи переказує думку вченого, а не цитує, тоді текст у лапки не береться, а в квадратних дужках перед порядковим номером посилання зазначається „див." [див.: 2, 18]. Цитати мають органічно вписуватися в контекст роботи.

Посилатися на першоджерела необхідно тоді, коли ви використовуєте дані (факти, обґрунтування), узяті з наукових праць інших авторів. Якщо у вас виникла потреба використати висловлювання (цитату), на яке посилається дослідник, працю якого ви опрацьовуєте, вам необхідно розшукати першоджерело, перевірити цитату, пересвідчитися в її правильності, а разом із тим прочитати і всю працю, щоб не пропустити цікавих міркувань щодо вашої теми. Неприпустимою є ситуація, коли в тексті автор пише: „За висловом (як стверджує) О.О.Потебні...", а в підрядній виносці посилається на працю В.С.Ващенка чи С.Я.Єрмоленко. Лише у випадку, коли потрібна праця відсутня в доступних для вас бібліотеках, можливе розміщення цитати з покликанням на іншого автора, яка подається у виносці після слів: „цит. за пр." із зазначенням у квадратних дужках [цит. за пр. ].

Якщо одне джерело цитується повторно, зазначається „Там само" і вказується номер сторінки.

Цитати з праць не українських авторів треба перекладати українською мовою.

Не допускається об'єднання в одне ціле кілька цитат, узятих із різних місць того самого або різних джерел. Кожна цитата має оформлятися окремо.

Усі цитати обов'язково супроводжуються посиланням на джерело (це дозволяє в разі потреби перевірити правильність цитування, підвищує відповідальність за цитований текст).

Посилання в роботах треба оформлювати у вигляді квадратних дужок одразу після цитати. Спочатку арабськими цифрами зазначають порядковий номер джерела, під яким воно внесено в „Список використаних джерел", а потім через кому — номер сторінки (чи сторінок), на яких міститься саме та інформація, на яку робиться посилання, „...текст цитати..." [20, с. 48-49]. Коли ж дається посилання на багатотомне видання, то обов'язково вказують і том, наприклад: [8, т. 4, с.152]. Якщо в роботі тільки згадується якесь видання (джерело інформації), то посилання на нього не передбачає вказівку конкретних сторінок, наприклад, „ ... у працях [4-8]...", „ ... як зазначається в роботі [15]". При посиланні на розділи, підрозділи, додатки курсової (дипломної, магістерської) роботи зазначають їх номери, наприклад, „... у розділі 1 ...", „... дивись 2.1. ... ", „... за 3.2.2. ... ", „... відповідно до 2.1.1. ... ", „ ... у додатку А ...". Крім того досить поширеним є такий спосіб оформлення посилання, коли в квадратних дужках зазначається прізвище автора та рік видання праці, а після двокрапки зазначається сторінка (сторінки), на якій міститься той матеріал, що цитується, наприклад, [Загнітко 1996: 212].


^ ОФОРМЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ-ІЛЮСТРАЦІЙ

Кожна ілюстрація, наведена у випускній (дипломній, ма­гістерській) роботі, як уже зазначалося вище, повинна точно паспортизуватися. Коли вперше наводиться приклад для аналізу, то в дужках зазначається сторінка й подається зноска, наприклад: „сонцеокий день крізь дим далечини блакитним леготом і пестить, і голубить" (с. б І)1.

Можна оформляти ілюстративний матеріал і в інший спосіб: як тільки починають аналізувати те чи те мовне явище, при першому наведенні прикладу заносять до списку використаної літератури те джерело, з якого добирався фактичний матеріал, і біля прикладів у квадратних дужках зазначають порядковий номер джерела відповідно до його позиції в списку, а через кому — сторінку, звідки взято приклад, наприклад: [12, с.235].

Уживання досліджуваного явища в прикладах-ілюстраціях набирають іншим шрифтом, а тлумачення значень слів, словосполучень, речень беруть у лапки. Обов'язковим є посилання на джерело тлумачення.

Весь ілюстративний матеріал не може бути використаний при аналізі, щоб уникнути перевантаження ним описової частини, слід подавати не більше п'яти найбільш виразних і яскравих прикладів, а загальну кількість позначати цифрою або винести в додатки.

Тут і далі покликаємося на видання Маланюк Є. Земна мадонна: Вибране. — Острава, 1991, зазначаючи в дужках сторінки.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Альберт Ю.В. Библиографическая ссылка. Справочник. - К.: Наук, думка, 1983. — 248 с.

 2. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. — М.: Просвещение, 1966. - 302 с.

 3. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. -М.: Высшая школа, 1991. - 140 с.

 4. Білоусенко П.І. Мовознавчі студії в школі.- Запоріжжя: Хортиця, 2000. — 40 с.

 5. Білоусенко П.І., Арешенков Ю.О., Віняр Г.М. та ін. Учіться висловлюватися. — К.: Рад. школа, 1990. - 127 с.

 6. Головин Б.Г. Язык и статистика. — М.: Просвещение, 1970. -190с.

 7. Гриханов Ю.А. Что нужно знать каждому о библиотеке. — М.: Книга, 1977.—78с.

 8. Гроссман Ю.М., Кутик В.Н. Справочник научного работника: Архивы, документы, исследователь. — Львов: Вища школа, 1979. —335с.

 9. Демидова А.К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной работы. — М.: Русский язык, 1991. - 201 с.

 10. Иениш Е.В. Библиографический поиск в научной работе. — М.: Книга, 1982.—247с.

 11. Іванченко Р.Г. Літературне редагування. — К.: Вища школа, 1983. —248 с.

 12. Кодухов В.И. Общее язькознание. — М.: Высшая школа, 1974. —303 с.

 13. Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів філологічного факультету/Укладачі: П.І.Білоусенко, Л.П.Бойко.\—Запоріжжя: ЗНУ, 2006.—64 с.

 14. Методологическое сознание в современной науке. — К.: Наук, думка, 1989.—336с.

 15. Мильчин А.Е. Методика редактирования текста. — М.: Книга, 1980. — 320с.

 16. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. — К.: Курс, 1997. — 56 с.

 17. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. —М.: Наука, 1973.—318с.

 18. Оголевець А.В. Методика підготовки наукового дослідження з української мови. - Полтава: ПДПУ, 2001. - 44 с.

 19. Оришин А.Д. Как писать дипломную работу. Методическое пособие для студентов-филологов. — Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1972.—35с.

 20. Основи наукових досліджень: Матеріали до спецкурсу для студентів філологічних спеціальностей / Упорядник Ю.Арешенков. —Кривий Ріг: КрДПІ, 1996. — 22 с.

 21. Распопов И.Р. Методология и методика лингвистических исследований. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1916. — 199 с.

 22. Редактирование отдельных видов литературы. —М.: Книга, 1987. — 398 с.

 23. Різун В.В. Літературне редагування. — К.: Либідь, 1996. — 273 с.

 24. Сабадош І.В. Дипломна робота з українського мовознавства: Методичні рекомендації для студентів українського відділу філологічного факультету університету. — Ужгород, 2003. — 80 с.

 25. Сидоренко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований.— Харків: Вища школа, 1979. — 200 с.

 26. Справочник научного работника: Архивы, документы, исследователь/ Авторы-составители: Ю.М.Гроссман, В.Н.Кутик. —Львов: Вища школа, 1978. — 336.

 27. Степанов Ю.С. Методы й принципи современной лингвистики. —М.: Наука, 1975.—312с.

 28. Федотов В.В. Техника й организация умственного труда. —Минск: Вьшейшая школа, 1983. — 144 с.

 29. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій.— К.: Академвидав, 2004.

 30. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. — К.: Вища школа, 1978.—120с.

 31. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. — 4-те вид., випр. і доп. —К.: Знання, 2004.

 32. Штонь О.П., Буда В.А. Курсова робота з української мови. —Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002. — 64 с.

 33. Як підготувати й захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упорядник Л.А.Пономаренко. — К.: Редакція «Бюлетня Вищої атестаційної комісії України», 1999. — 80 с.


^ ДОВІДКОВІ ЛІНГВІСТИЧНІ ВИДАННЯ

 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М.: Советская знциклопедия, 1960. — 607 с.

 2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. — К.: Вища школа, 1985. — 360 с.

 3. Краткий справочник по современному русскому языку. — М.: Высшая школа, 1991. — 383 с.

 4. Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990.— 685с.

 5. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. — М.: Изд-во иностр. л-ры, 1960. — 436 с.

 6. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. — М.: Наука, 1978. — 199 с.

 7. Розенталь Д.З., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. — М.: Просвещение, 1976. — 544 с.

 8. Русский язык: Энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1979.—431с.

 9. Словник іншомовних слів. За ред. О.С.Мельничука. — К.: УРЕ.- 1974. —776с.

 10. Словник української мови. В 11-и томах. — К.: Наук, думка, 1970—1980.

 11. Український радянський енциклопедичний словник. В 3 томах.—К.: 1966—1968.

 12. Українська мова: Енциклопедія/Редкол.: В.Русанівський, О.Тараненко (співголови), М.Зяблюк та ін. - 2-ге вид., випр. і доповн.— К.: Вид-во „Українська енциклопедія" ім. М.Бажана, 2004. — 824 с.

 13. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. —К.: Либідь, 1993. — 336 с.


1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної, заочної І екстернатної
Методика навчання біології (розділи “Людина”, “Біологічні основи поведінки людини”) методичні рекомендації до проведення практичних...
Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Теоретична фонетика англійської мови. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання. Спеціалізація : Англійська...
Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Хімія*, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності "Хімія" денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Навчально-методичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності...
Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації з курсу "Практична граматика німецької мови" Змістовні модулі "Die Satzreihe", "Das Satzgefüge". Для студентів спеціальності 010103 "пмсо. Мова І література (німецька, англійська)" денної та екстернатної форм навчання
Для студентів спеціальності 010103 “пмсо. Мова І література (німецька, англійська)” денної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації схвалено Рекомендовано до друку на навчально-методичній раді науково-методичною радою Інституту природознавства...
Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації для студентів денної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології Херсон 2006

Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання)
Запрошені: Лаврикова О. В., декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи