Методичні рекомендації до самостійної роботи icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи
Скачати 337.36 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи
Дата07.11.2012
Розмір337.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ФІЛОСОФІЯ

(провідний викладач – к.ф.н., доцент Поліщук І.Є.)


Методичні рекомендації до самостійної роботи


В процесі вивчення основних тем філософії студенти повинні оволодіти навичками самостійного опрацювання відповідних розділів підручників, посібників, а також деяких праць видатних філософів минулого та сучасності.

Студентам пропонується самостійно опанувати деякі аспекти історико-філософські тем, питання онтології, феноменології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії, аксіології, етики та естетики, які не увійшли до плану аудиторних занять.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу рекомендується складання короткого конспекту з питань модулю самостійної роботи. Ґрунтовне вивчення цих питань дозволить студентам в достатній мірі глибоко оволодіти знаннями з основних тем курсу.

Освоєння матеріалу неможливо без звертання до фрагментів першоджерел, які зібрані в хрестоматіях з філософії. Пропонується використовувати цитати з праць при підготовці як семінарських модулів, так і модулів самостійної роботи.

Рекомендується також виконати контрольні та тестові завдання, які за рівнем складності наближені до екзаменаційних модульних завдань.


^ Модуль самостійної роботи І.


Завдання 1. (2 год.) Підготувати тему «Ортодоксальні філософські школи Стародавньої Індії» за таким орієнтовним планом:


• Упанішади як джерело давньоіндійської ортодоксальної філософії.

• Веданта.

• Міманса.

•Санкх’я.

•Вайшешика.

•Йога.

•Ньяя.


Література:

 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

 2. Чанышев А.Н. Начала философии. – М., 1980.

 3. Краткий очерк истории философии. – М., 1980.Завдання 2. (2 год.) Підготувати тему «Філософія Стародавнього Риму» за таким орієнтовним планом:


• Стоїцизм (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій).

• Епікуреїзм (Тіт Лукрецій Кар).

• Скептицизм (Енесідем, Секст Емпірик).

• Неоплатонізм (Порфірій, Ямвліх, Прокл).


Література:


 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1991.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії: - К., - 1995.

 3. Вступ до філософії/Г.І. Волинка, В.І. Гусєв. – К., - 1999. – Р. ІІ.


Завдання 3. (2 год.) Підготувати тему «Неоплатонізм» за таким орієнтовним планом:


• Вчення Плотіна. Душа. Розум. Матерія. Ідея дії «світової душі» в Космосі.

• Вчення про Єдине як трансцендентне начало. Ідея сходження душі від чуттєвого стану до позачуттєвого – екстазу. Світло.

• Неоплатонізм як вчення про позаприродні сили. Розвиток ідей неоплатонізму в наступні історичні епохи.


Література:

 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1991.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії: - К., - 1995.

 3. История философии в кратком изложении. – М. 1991.


Завдання 4. (2 год.) Підготувати тему «Натурфілософія ХVІ століття» за таким орієнтовним планом:


• Головні риси натурфілософії ХVІ ст.

• Вплив природничої науки на розвиток натурфілософії. Відкриття

Й. Кеплера, М. Коперника.

• Пантеїзм, органіцизм, гілозоїзм.

• Дж. Бруно, Б. Телезіо. Пантеїстичний матеріалізм і діалектика. Ідея нової космології.


Література:

1. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII веков. – М., 1984.

2. Горфункель А.Х. Джордано Бруно. – М., 1973.

3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

4. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV – XVII ст. – К., 1994.


Завдання 5. (2 год.) Підготувати тему «Англійське та німецьке Просвітництво» за таким орієнтовним планом:


• Особливості англійського Просвітництва.

• Дж. Локк («Два трактати про державне правління»). Ідея існування природних прав людини.

• Особливості німецького Просвітництва.

• Х. Вольф, І.Г. Гердер («Ідеї до філософії історії людства»). Проблема суспільного та історичного прогресу.


Література:

 1. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2008.

 2. История философии в кратком изложении. – М.,1991.

 3. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.Завдання 6. (2 год.) Підготувати тему «Філософська думка Києво-Руської держави» за таким орієнтовним планом:


• Роль християнства у становленні філософської думки Київської Русі.

• Поняття філософії у Києво-Руській культурі.

• Онтологічні та натурфілософські уявлення діячів культури Київської Русі.

• Гносеологічна проблематика.

• Розуміння людини.

• Морально-етичні уявлення.


Література:

1. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1996.

2. Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. – К., 1993.

3. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.


Завдання 7. (2 год.) Підготувати тему «Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV – початок XVIIст.)» за таким орієнтовним планом:


• Передренесанські ідеї.

• Ідеї неоплатонізму.

• «Ареопагітики» та ісихазм.

• Гурток українських книжників.

• Гуманістичні ідеї (Ю. Дрогобич, М. Русин, Ст. Оріховський). Острозький культурно-освітній центр.

• Полемісти. І. Вишенський. Братські школи.


Література:

 1. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1996.

 2. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 3. Вишенський І. Твори. – К., 1959.

 4. Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

 5. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – першої половини XVIІ ст.). – К., 1990.Завдання 8. (2 год.) Підготувати тему «Філософія України доби бароко. Києво-Могилянська академія» за таким орієнтовним планом:


• Своєдність філософії доби українського бароко.

• Києво-Могилянська академія – перший в Україні центр професійної філософії.

• Натурфілософія, теорія пізнання, логіка в працях діячів Академії. • Сутність людини та історії. Морально-етична проблематика.


Література:

 1. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1996.

 2. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. – К., 1991.

 3. Ушкалов Л. Світ українського бароко. – Харків, 1994.

 4. Литвинов В. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України. – К., 1984.Модуль самостійної роботи ІІ.


Завдання 1. (2 год.) Підготувати тему «Філософія марксизму» за таким орієнтовним планом:

• Переосмислення К. Марксом та Ф. Енгельсом філософської спадщини Гегеля та Фейєрбаха (ідеалістичної діалектики та антропологічного матеріалізму).

• Поєднання діалектики з матеріалізмом.

• Діалектико-матеріалістичне розуміння суспільства.

• Діалектика продуктивних сил та виробничих відносин.

• Базис та надбудова.

• Поняття суспільно-економічної формації.

• Економічний детермінізм.

• Вчення про класи.

• Соціальна революція.

• Теорія комунізму.

• Критика поглядів К. Маркса та Ф. Енгельса.


Література:

1.Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2008.

2.Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 –е изд. – Т.3. – М., 1974.

3.Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 –е изд. Т. 20. – М., 1974.


Завдання 2. (2 год.) Підготувати тему «Інтуїтивізм А. Бергсона» за таким орієнтовним планом:


• Вчення про інтенсивність відчуттів. Час. Свобода волі. Пам'ять в її співвідношенні з часом.

• Творча еволюція. Роль інтуїції в осягненні сущого.

• Життя як цілісність, що відрізняється від матерії та духу.

• Життя людської свідомості.

• Інтуїція як самопізнання життя.

• Інтелект та інтуїція.

• Життя як «життєвий порив», як потік творчого формування.

• Ідея духовної енергії.

• Душа і тіло.

• Динамізм картини світу.

• Елітарна концепція творчості та культури.

• Вплив інтуїтивізму А. Бергсона на сучасну філософську думку.


Література:

 1. Бергсон А.Творческая эволюция. – М., 2005.

 2. Воронов А.И. Интуитивная философия Бергсона. – М., 1962.

 3. Чанышев А.Н. Интуитивная философия А.Бергсона. – М., 1960.

 4. Философский энциклопедический словарь. - М., 2002.Завдання 3. (4 год.) Підготувати тему «Феноменологія Е. Гуссерля» за таким орієнтовним планом:


• Критика Е. Гуссерлям психологізму в логіці.

• Філософія як науковчення. Ідеальне та реальне. Інтерпретація істини.

• Феноменологічна філософія та метод. Феноменологічна редукція.

• Специфіка свідомості як об’єкту феноменологічного аналізу. «Потік свідомості» та «феномени».

• Інтенціональність.

• Криза європейського суспільства та науки.

• Поняття «життєвого світу».


Література:

 1. Современная буржуазная философия. – М., 1978. – Гл. ІІІ.

 2. Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия феноменологической философии. – М., 1968.

 3. Гуссерль Е. Формальна і трансцендентальна логіка. Досвід критики логічного розуму //Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.Завдання 4. (2 год.) Підготувати тему «Герменевтика» за таким орієнтовним планом:


• Ідеї інтерпретації та розуміння.

• Ф. Шлейєрмахер: герменевтика як мистецтво розуміння чужої індивідуальності – «іншого».

• В. Дельтей: герменевтика як метод власної історичної інтерпретації.

• Поняття «життя», культурно-історичні реалії.

• Задача філософії: розуміння «життя» виходячи з неї самої.

• Метод «розуміння» і метод пояснення.

• Х. Гадамер: герменевтика як вчення про буття, онтологія, теорія пізнання.


Література:

 1. Герменевтика: история и современность. – М., 1985.

 2. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988.Завдання 5. (2 год.) Підготувати тему «Російська релігійна філософія ІІ пол. ХІХ століття. В. Соловйов» за таким орієнтовним планом:


• Філософська система В. Соловйова. Бог як єдність сущого. Філософія позитивної всеєдності. Суще (благо, істина, краса).

• Синтез філософського та богословського знання.

•Сенс світової історії.

• Моральний сенс особистості. Любов. Соборність.


Література:

 1. Зеньковский В.В. История русской философии. – М., 1991.

 2. Творческий путь Владимира Соловьева. Вступит. Статья А.Ф. Лосева и А.В. Гулыги // Вл. Соловьев. Сочинения: В 2-х т. – М., 1988. – Т.1

 3. Философы России ХІХ – ХХ столетий. – М., 1995.Завдання 6. (2 год.) Підготувати тему «Російська релігійна філософія І пол. ХХ століття. М. Бердяєв, П. Флоренський» за таким орієнтовним планом:


• М. Бердяєв: метафізика, гносеологія, історіософія, антропологія, етика.

• П. Флоренський: космологія, «конкретна метафізика».

• Єдина методологія дослідження конкретного матеріалу різних наук та мистецтв.

• Етика.


Література:

 1. Зеньковский В.В. История русской философии. – М., 1991.

 2. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

 3. Философы России ХІХ – ХХ столетий. – М., 1995.

 4. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991.

 5. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика. – К., 1999. – с. 478 – 490.Завдання 6. (4 год.) Підготувати тему «Філософські аспекти психоаналізу» за таким орієнтовним планом:


• «Несвідоме» як центральне поняття психоаналізу.

• Психоаналіична модель психіки: «Воно» (несвідоме), «Я» (свідомість, «Его»), «Над-Я» («супер –Его», «Цензор»).

• Культурологічні ідеї З.Фрейда.

• Вплив психоаналізу на розвиток філософії та культури ХХ століття.


Література:

 1. Фрейд З. Я та Воно // Філософія: хрестоматія. – К., 2009. – С. 293 – 302.

 2. Фрейд З. Введение в психоанализ. – М., 1989.

 3. Лейбин В. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. – М., 1990.Завдання 7. (4 год.) Підготувати тему «Неофрейдизм» за таким орієнтовним планом:

• А. Адлер. Аналіз соціальної діяльності людини та самодіяльного характеру людського існування.

• К.Г. Юнг. Символічна природа підсвідомого. Вроджені психічні структури («архетипи»). Колективне підсвідоме. Проблема суперечливості людського існування.

• Е. Фромм: Психоаналіз та його соціальна спрямованість. Психоаналіз як історичний метод. Критика фрейдівського біологізму та панпсихізму.

• Філософсько-етична проблематика. «Гуманістично-спрямований психоаналіз». Свобода. Мистецтво любові.

Література:


1. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991.

2. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

3. Фром Е. Анатомія людської деструктивності // Філософія: хрестоматія. – К., 2009. – С. 270 – 279.


Модуль самостійної роботи ІІ.


Завдання 1. (2 год.) Підготувати тему «Проблема буття в історії філософії (античність, середньовіччя, Новий час)» за таким орієнтовним планом:


• Вчення про буття Парменіда, Платона, Аристотеля.

• Онтологічний доказ буття Бога (філософія середньовіччя).

• Новий час: «об’єктивація» поняття буття і розвиток суб’єктивістських концепцій буття.

• Р. Декарт: буття крізь призму рефлексивного аналізу свідомості, людського існування.

• Г. Лейбніц: виведення поняття буття з внутрішнього досвіду людини.

• Дж. Берклі: «бути – значить бути у сприйнятті».


Література:

1.Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

Рассел Б. Історія західної філософії. К., 1995.

Краткий очерк истории философии. – М., 1980.

Філософія: хрестоматія. – К., 2009.

Философия / под ред. В. Кохановского. – Ростов н/Д., 1995.


Завдання 2. (2 год.) Підготувати тему «Проблема буття в філософії ХХ століття» за таким орієнтовним планом:


• Філософські концепції ХХ століття: буття як людське існування.

• В. Дільтей: дійсне буття – цілісне життя.

• М. Хайдеггер: проблема буття – проблема людського буття, межових основ людського існування. Жах перед ніщо як вираз загальнолюдського способу буття.

• М. Бердяєв: одухотворення буття (релігійний екзистенціалізм).

•Б. Рассел: зняття протиставлення об’єктивного та суб’єктивного існування в понятті «існування взагалі».


Література:


1.Философия / под ред. В. Кохановского. – Ростов н/Д., 1995.

2.Мир философии. Книга для чтения в 2-х ч. – М., 1990.


Завдання 3. (2 год.) Підготувати тему «Сучасні наукові підходи до матерії та її будови» за таким орієнтовним планом:


• Матерія та її властивості. Фундаментальні взаємодії.

• Теплове випромінювання. Квантові уявлення.

• Досліди Резерфорда. Теорія Бора. Квантово-механічне обґрунтування

Періодичного закону Мендєлєєва. Основні поняття ядерної фізики.

• Радіоактивність.


Література:


1. Концепции современного естествознания / Под ред. Л.А. Михайлова. – СПб, 2008. – Гл. 2. «Фундаментальные понятия о материи».


Завдання 4. (4 год.) Підготувати тему «Суспільна свідомість та її структура» за таким орієнтовним планом:


• Сутність і життєвий смисл суспільної свідомості.

• Співвідношення між індивідуальною та суспільною свідомістю.

• Соціальна психологія та ідеологія.

• Політична свідомість.

• Правосвідомість.

• Моральна свідомість.

• Релігійна свідомість.

• Естетична свідомість.

• Наукова свідомість.


Література:

1. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2002. – Гл. 18.

2. Горак Г.І. Філософія. – К., 1998. – Р. VI.


Завдання 5. (2 год.) Підготувати тему «Логіка наукового дослідження та його етапи» за таким орієнтовним планом:


• Наукові факти та їх роль в науковому дослідженні.

• Поняття наукової проблеми, її постановка та формування.

• Зміст наукової гіпотези, її висування та обґрунтування.

• Сутність теорії та її роль в науковому дослідженні.


Література:

 1. Кохановский В.П., Пржиленский В.И., Сергодеева Е.А. Философия науки. – Москва, Ростов н/Д, 2005. Ч.І. Гл. 2.

 2. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. – Киев, 2004. – Ч.ІІ.Завдання 5. (2 год.) Підготувати тему «Свобода особистості» за таким орієнтовним планом:


• Свобода волі особистості.

• Індивідуальна свобода як фундамент суспільних цінностей (Ж.-П.Сартр).

• Діалектика свободи та необхідності в суспільному розвитку.

• Відчуження як соціальний феномен.

• Перспективи особистості.


Література:

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1993. – Т. 2. – Розділ ІІІ.- ч.2. – С. 45 – 77.Завдання 6. (2 год.) Підготувати тему «Політична організація суспільства. Держава як основний елемент політичної системи» за таким орієнтовним планом:


• Поняття політичної організації суспільства.

• Складові частини політичної організації суспільства.

• Функції політичної організації.

• Сутність та головні ознаки держави, її регулятивні можливості.

• Перспективи держави.

• Тоталітаризм і права людини.

• Ідея справедливої Української держави М. Драгоманова.


Література:

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1993. – Т. 2. – Розділ ІІІ.- ч.4. – С. 128 – 148.

 2. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2002. – Р. 3. – Гл. 17.§§ 3, 10.


Завдання 7. (2 год.) Підготувати тему «Роль техніки та технології в сучасному суспільстві» за таким орієнтовним планом:


• Техніка та технологія в сучасному вимірі.

• Техніка та технологія в історичному процесі.

• Соціокультурні аспекти техніки та технології в становленні інформаційної цивілізації.


Література:

 1. Основы современной философии. – СПб, 1997. – Глава Х.

 2. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2002. – Р. 3. – Гл. 16.§ 3.

 3. Моисеева Н.А., Сороковикова В.И. Философия. – СПб, 2008. – модуль 8 (8.4).Модуль самостійної роботи IV.


Завдання 1. (2 год.) Підготувати тему «Проблема цивілізаційного розвитку та імперативи виживання людства» за таким орієнтовним планом:


• Поняття цивілізаційних основ розвитку людства.

• Прогрес як еволюція розуму, культури, духовності. Суперечливий характер суспільного прогресу.

• Проблема пошуку цивілізаційних критеріїв прогресу.

• Глобальне моделювання майбутнього, його можливості.


Література:

1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1993. – Т. 2. – Розділ V.- ч.2.


Завдання 2. (2 год.) Підготувати тему «Римський клуб і дослідження глобальних проблем» за таким орієнтовним планом:


• Доповіді «Римського клубу».

• Екологічна проблема.

• Демографічна проблема.

• Економічна нерівність.

• Військова небезпека.


Література:

 1. Печчел А. Человеческие качества. – М., 1985.

 2. Семенов В.С. Уроки ХХ века и путь в ХХІ (Соціально-философский аналіз и прогноз). – М., 2000.

 3. Моисеева Н.А., Сороко викова В.И. Философия. Спб, 2008. – Модуль 8.Завдання 3. (4 год.) Підготувати тему «Основні етапи розвитку етичної думки» за таким орієнтовним планом:

• Етичні вчення античного суспільства.

• Етика середньовіччя.

• Етика епохи Відродження.

• Етика Нового часу. Етика І. Канта.

• Етика Новітнього часу.


Література:

1.Тофтул М. Г. Етика. – К., 2005. – Р. 5. Історія етики.

2.Очерк истории этики. – М., 1969.


Завдання 4. (2 год.) Підготувати тему «Поняття совісті та сорому» за таким орієнтовним планом:


• Совість як вияв моральної самосвідомості індивіда.

• Мислителі минулого про совість. Функції совісті.

• Поняття сорому.


Література:

1.Тофтул М. Г. Етика. – К., 2005. – Р. 2. Історія етики. С. 58 – 61.

2.Блошинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005. – Р. 3. Тема 3.

3.Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998.


Завдання 5. (2 год.) Підготувати тему «Шлюб і сім’я» за таким орієнтовним планом:


• Сутність шлюбу та сім’ї.

• Погляди мислителів минулого на шлюб та сім’ю.

• Форми шлюбу та різновиди сім’ї. в історії людства.

• Функції сім’ї.

• Моральні проблеми сім’ї та шлюбу.


Література:

 1. Блошинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005. – Р. 1. Тема 3.

 2. Афанасьева Т.М. Семья. – М., 1985.

 1. Рибаченко В.Ф. Грані сумісності. – К., 1997.


Завдання 6. (4 год.) Підготувати тему «Естетична діяльність та її форми» за таким орієнтовним планом:

• Естетичний аспект людської праці.

• Природа в структурі естетичної діяльності.

• Мистецтво як форма естетичної діяльності.


Література:

1.Канарский А.С. Природа искусства и активность его творческого воздействия на человека // Искусство и творческая активность масс. – К., 1985.

2.Эстетика / Л.Т. Левчук, Д.Ю. Кучерюк и др. – К., 1991, - Р. ІІ, Р.V, Р.VI.

3. Эстетика: Словарь. – М., 1989. - С. 118 – 120.


Виконайте тестові завдання

Тести

Із зазначених відповідей оберіть правильну

Варіант 1

 1. Яке значення вкладав в поняття “філософія” Піфагор?

а) способи правильного мислення;

б) любов до мудрості;

в) інтелектуальна культура суспільства;

г) певний спосіб адаптації людини до природи і суспільства;

д) життєва мудрість.


2. Автором відомого філософського трактату “Метафізика” є:

а) Гуссерль;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

в) соціально-утопічна філософія;

г) неоплатонізм;

д) гуманізм.


3. Хто із цих мислителів не належить до філософії Київської Русі?

а) Феофан Прокопович;

б) Кирило Турівський;

в) Володимир Мономах;

г) Климент Смолятич;

д) Іларіон Київський.


4. Хто з цих філософів є представником німецької класичної філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Г.-В.-Ф. Гегель;

д) М.Шелер.


5. Хто автор відомого висловлювання: “Мислю – отже існую”?

а) Леся Українка;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Рене Декарт;

д) Ж.Ж.Руссо.


г) Сократ;

д) Аристотель.


6. Онтологія, це:

а) вчення про пізнання;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про буття;

г) філософія культури;

д) теорія виховання і освіти.


7. Який із перелічених напрямків не був характерний для філософії Відродження?

а) натурфілософія;

б) гностицизм;


8. Що стверджує пантеїстична картина світу?

а) природа і Бог – абсолютно протилежні речі;

б) природа є, а Бога немає;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) Бог природу не створював, а лише людину;

д) Бог і природа тожні.


9. Що має вивчати філософія з точки зору екзистенціалізму:

а) лише природу і більше нічого;

б) буття конкретної людини;

в) наукові і технічні досягнення людства;

г) мову, як носій думок та істини;

д) факти свідомості.


10. Яка філософія найбільш поширена в США?

а) неопозитивізм;

б) фрейдизм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) дуалізм.


11. Яке значення вкладав в поняття “діалектика” Гегель?

а) способи правильного мислення;

б) любов до мудрості;

в) інтелектуальна культура суспільства;

г) вчення про розвиток та загальний зв'язок;

д) певний спосіб адаптації людини до природи і суспільства.


12. Автором відомого філософського трактату “Наука логіки” є:

а) Гегель;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

г) Платон;

д) Аристотель.


13. Гносеологія, це:

а) філософія культури;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про буття;

г) вчення про пізнання;

д) теорія виховання і освіти.


14. Який із перелічених напрямків був характерний для філософії Середньовіччя?

а) натурфілософія;

б) схоластика;

в) соціально-утопічна філософія;

г) неоплатонізм;

д) гуманізм.


15. Хто із цих мислителів не належить до філософії України?

а) Феофан Прокопович;

б) Кирило Турівський;

в) Микола Кузанський;

г) Климент Смолятич;

д) Станіслав Ороіховський.


16. Хто з цих філософів є представником німецького екзістенціалізму?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Г.-В.-Ф. Гегель;

д) М.Шелер.


17. Хто автор відомого висловлювання: “Знання -сила”?

а) Леся Українка;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Рене Декарт;

д) Ф.Бекон.


18. Що стверджує атеїстична картина світу?

а) природа і Бог – абсолютно протилежні речі;

б) природа є, а Бога немає;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) Бог природу не створював, а лише людину;

д) Бог і природа ототожнюються.


19. Що має вивчати філософія з точки зору неопозитивізму:

а) лише природу і більше нічого;

б) буття конкретної людини;

в) наукові і технічні досягнення людства;

г) текст, як носій думок та істини;

д) факти свідомості.


20.Хто засновник психоаналізу?

а) Е. Фромм;

б) З. Фрейд;

в) О. Конт;

г) К.Юнг;

д) К.Маркс.


Варіант 2

 1. Яке значення вкладає марксизм в поняття “метафізика”?

а) спосіб правильного мислення;

б) метод пізнання, протилежний до діалектики;

в) інтелектуальна культура суспільства;

г) певний спосіб адаптації людини до природи і суспільства;

д) життєва мудрість.


2. Автором відомого філософського трактату “Держава” є:

а) Н. Макіавеллі;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

г) Платон;

д) Аристотель.


3. Аксіологія, це:

а) вчення про пізнання;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про цінності;

г) філософія культури;

д) теорія виховання і освіти.


4. Який із перелічених напрямків був характерний для філософії Нового часу?

а) схоластика;

б) гностицизм;

в) раціоналізм;

г) неоплатонізм;

д) гуманізм.


5. Хто із цих мислителів належить до філософії епохи Відродження?

а) Феофан Прокопович;

б) Кирило Турівський;

в) Юрій Дрогобич;

г) Климент Смолятич;

д) Іларіон Київський.


6. Хто з цих філософів є представником неотомізму?

а) Ф.Ніцше;

б) Е.Жильсон;

в) М.Хайдегер;

г) Г.-В.-Ф. Гегель;

д) М.Шелер.


7. Хто автор відомого висловлювання: “Вірю, тому що абсурдно”?

а) Леся Українка;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Рене Декарт;

д) Тертуліан.


8. Що стверджує деїстична картина світу?

а) природа і Бог – абсолютно протилежні речі;

б) природа є, а Бога немає;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) Бог природу не створював, а лише людину;

д) Бог створив природу і надалі в неї не втручається.


9. Яка найгірша форма управління державою за Платоном:

а) демократія

б) монархія;

в) олігархія;

г) аристократія;

д) класократія.


10. Яка з цих течій філософії виникла в ХХст. ?

а) раціоналізм;

б) фрейдизм;

в) неопозитивізм;

г) сенсуалізм;

д) дуалізм.


11. Хто створив першу філософську концепцію Бога?

а) Сократ;

б) Конфуцій;

в) Платон;

г) Аристотель;

д) Фома Аквінський.


12. Автором відомого філософського трактату “Про град Божий” є:

а) Фома Аквінський;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

г) Августин Блаженний;

д) Лейбніц.


13. Раціоналізм, це:

а) вчення про пізнання світу розумом;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про буття;

г) філософія культури;

д) вчення про пізнання світу через досвід.


14. Який із перелічених напрямків не був характерний для філософії ХХст.?

а) неопозитивізм;

б) структуралізм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) епікуреїзм.


15. Хто із цих мислителів належить до філософів Київо-Могилянської академії?

а) Феофан Прокопович;

б) Григорій Сковорода;

в) Павло Русин;

г) Климент Смолятич;

д) Іларіон Київський.


16. Хто з цих філософів є представником німецької класичної філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Ф.Шеллінг;

д) М.Шелер.


17. Хто автор відомого висловлювання: “Людина є мірою всіх речей”?

а) Сократ;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Протагор;

д) І.Кант.


18. Що стверджує теїстична картина світу?

а) Бог створив природу;

б) природа є, а Бога немає;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) Бог створив природу та людину;

д) Бог і природа тотожні.


19. Що є першоосновою світу за Гераклітом?

а) Бог;

б) Атом;

в) вогонь;

г) вогонь, вода, повітря, земля;

д) матерія.


20. Яка з цих течій філософії виникла в ХІХ ст. ?

а) раціоналізм;

б) ніцшеанство;

в) персоналізм;

г) сенсуалізм;

д) дуалізм.


Варіант 3

1.Хто сформулював 5 доказів Бога?

а) Тертуліан;

б) Фома Аквінський;

в) Мануцій Фелікс;

г) Оріген;

д) Августин Баженний.


2. Автором відомого філософського трактату “Новий органон” є:

а) Ф.Бекон;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

г) Августин Блаженний;

д) Аристотель.


3. Емпіризм, це:

а) вчення про пізнання світу розумом;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про буття;

г) філософія культури;

д) вчення про пізнання світу через досвід.


4. Який із перелічених напрямків виник в філософії Просвітництва?

а) атеїзм;

б) структуралізм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) ніцшеанство.


5. Хто із цих мислителів не належить до філософів Київо-Могилянської академії?

а) Феофан Прокопович;

б) Григорій Сковорода;

в) Георгій Щербацький;

г) Інокентій Гізель;

д) Стефан Яворський.


6. Хто з цих філософів є представником філософії структуралізму?

а) А.Камю;

б) Ж. Дерріда;

в) М.Хайдегер;

г) Ж.Марітен;

д) К.Попер.


7. Хто автор відомого висловлювання: “Коли б Бога не було, його слід було б вигадати”?

а) Монтеск'є;

б) Августин Блаженний;

в) Вольтер;

г) Фома Аквінський;

д) І.Кант.


8. Яка з цих течій не належить до релігійної філософії?

а) неотомізм;

б) персоналізм;

в) тейярдизм;

г) структуралізм;

д) теологія визволення.


9. Що є першоосновою світу за Демокрітом?

а) Бог;

б) атом;

в) вогонь;

г) вогонь.вода. повітря. земля;

д) матерія.


10. Яка з цих течій філософії виникла в ХХ ст. ?

а) раціоналізм;

б) ніцшеанство;

в) персоналізм;

г) сенсуалізм;

д) дуалізм.


 1. Які з перелічених рис не характерні для постпозитивізму?

а) відхід від орієнтації на символічну логіку;

б) звернення до історії науки;

в) вивчення проблем людського “я”;

г) вивчення сутності наукової теорії;

д) звернення до проблем соціальної психології.


12. Автором відомого філософського трактату “По той бік добра і зла” є:

а) Ф.Ніцше;

б) І.Кант;

в) Гуссерль;

г) А.Шопенгауер;

д) Т.Гоббс.


13. Ідеалізм, це:

а) вчення про пізнання ідеального;

б) вчення про первинність матерії і вторинність духу;

в) вчення про первинність духу і вторинність матерії;

г) вчення про ідеали;

д) теорія виховання і освіти.


14. Хто запропонував поняття “Суспільно - економічна формація”?

а) Е.Мах;

б) К.Маркс;

в) К.Попер;

г) Аристотель;

д) Вольтер.


15. Хто із цих мислителів не належить до української філософії ХІХ ст.?

а) І.Франко;

б) О.Потебня;

в) Г.Сковорода;

г) М.Драгоманов;

д) П.Юркевич.


16. Хто з цих філософів є представником позитивістської філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Е. Мах;

д) М.Шелер.


17. Хто сформулював антиномії?

а) Зенон Елейський;

б) Августин Блаженний;

в) І.Кант;

г) Дж.Берклі;

д) Д.Локк.


18. Що не є елементом логічної структури науки?

а) ідеї;

б) теорії;

в) закони;

г) основні поняття;

д) практика.


19. Історичний процес як множину цивілізацій розумів:

а) Ф.Енгельс;

б) М.Данилевський;

в) Монтеск'є;

г) Аристотель;

д) Б. Спіноза.


20. Розум основою пізнання та поведінки людей визнає:

а) реалізм;

б) номіналізм;

в) раціоналізм;

г) ідеалізм;

д) дуалізм.


Варіант 4

 1. Коли виник раціоналізм як цілісна система?

а) Х ст;

б) ХVІІ ст;

в) ХVІІІ ст;

г) VІІ;

д) ІІІ ст. до н.е.


2. Автором відомого філософського трактату “Левіафан” є:

а) Ф.Бекон;

б) І.Кант;

в) Т. Гоббс;

г) Августин Блаженний;

д) Д.Локк.


3. Номіналізм визнає, що:

а) пізнання світу можливе лише розумом;

б) універсалії існують в дійсності;

в) ідеї існують тільки в розумі;

г) пізнати світ неможливо;

д) пізнання світу можливе через досвід.


4. Який із перелічених напрямків виник в філософії Відродження?

а) атеїзм;

б) структуралізм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) соціально-утопічна філософія.


5. Хто із цих мислителів не є лауреатом Нобелівської премії?

а) А.Камю;

б) Ж.П.Сартр;

в) Б. Рассел;

г) К.Ясперс;

д) А.Бергсон.


6. Хто з цих філософів є представником філософії психоаналізу?

а) К.Юнг;

б) Ж. Дерріда;

в) М.Хайдегер;

г) Ж.Марітен;

д) К.Попер.


7. Хто з філософів вважав, що “річ в собі” непізнанна?

а) Монтеск'є;

б) Августин Блаженний;

в) Гегель;

г) Фома Аквінський;

д) І.Кант.


8. Яка з цих течій не належить до позитивістської філософії?

а) теологія визволення;

б) філософія Львівсько-Варшавської школи;

в) Філософія логічного аналізу;

г) махізм;

д) філософія лінгвістичного аналізу.


9. Що є першоосновою світу за Фалесом?

а) Бог;

б) атом;

в) вогонь;

г) повітря;

д) вода.


10. Яка з цих течій філософії виникла в ХVІІІ ст. ?

а) номіналізм;

б) ніцшеанство;

в) персоналізм;

г) деїзм;

д) дуалізм.


11.Апологетика виникла:

а) ХХ ст;

б) ХІХ ст.;

в) ХІІ ст.;

г) ІІІ ст.;

д) І ст.


12. Автором відомого філософського трактату “Закони” є:

а) Платон;

б) І.Кант;

в) Дж.Бруно;

г) Б.Паскаль;

д) Т.Гоббс.


13. Матеріалізм, це:

а) вчення про пізнання матеріального;

б) вчення про первинність матерії і вторинність духу;

в) вчення про первинність духу і вторинність матерії;

г) вчення про світ;

д) теорія походження людини.


14. Хто є засновником психоаналізу?

а) Е.Мах;

б) К.Маркс;

в) К.Попер;

г) З.Фрейд;

д) Вольтер.


15. Хто із цих мислителів не належить до української філософії ?

а) Ю.Бохеньський;

б) О.Потебня;

в) Г.Сковорода;

г) М.Драгоманов;

д) П.Юркевич.


16. Хто з цих філософів є представником екзистенційної філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Е. Мах;

д) М.Шелер.


17. Хто сформулював апорії?

а) Зенон Елейський;

б) О.Конт;

в) І.Кант;

г) Д.Юм;

д) Д.Локк.


18. Якої теорії виникнення нації не існує?

а) психологічна теорія нації;

б) етнологічна теорія нації;

в) трудова теорія нації;

г) історико-економічна теорія нації;

д) культурницька теорія нації.


19. Створення світу Богом не визнавав:

а) Ф.Аквінський;

б) Р.Бекон;

в) М.Лютер;

г) Дідро;

д) Тертуліан.


20. Досвід основою пізнання та поведінки людей визнає:

а) реалізм;

б) емпіризм;

в) раціоналізм;

г) ідеалізм;

д) дуалізм.


Варіант 5

 1. Що означає екзистенціалізм?

а) філософія існування;

б) любов до мудрості;

в) інтелектуальна культура суспільства;

г) певний спосіб адаптації людини до природи і суспільства;

д) життєва мудрість.


2. Автором відомого філософського трактату “Критика чистого розуму” є:

а) Я.Лукасевич;

б) І.Кант;

в) О.Конт;

г) Орт еге-і-Гасет;

д) Аристотель.


3. Суб'єктивний ідеалізм, це:

а) вчення про пізнання;

б) теорія суспільного розвитку;

в) різновид ідеалізму;

г) філософія культури;

д) теорія виховання і освіти суб'єкта.


4. Який із перелічених напрямків не був характерний для філософії Просвітництва?

а) деїзм;

б) моралізм;

в) атеїзм;

г) сенсуалізм;

д) релятивізм.


5. Хто із цих мислителів належав до філософії української діаспори?

а) Д.Чижевський;

б) О.Потебня;

в) І.Франко;

г) Ю.Рогатинець;

д) Г.Сковорода.


6. Хто з цих філософів є представником німецької класичної філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г)Г.Фіхте;

д) М.Шелер.


7. Хто заснував першу в світі академію?

а) М.Ломоносов;

б) Платон;

в) М.Фічіно;

г) Аристотель;

д) Фалес Мілетський.


8. Представники суб'єктивного ідеалізму вважають:

а) природа і Бог – абсолютно протилежні речі;

б) не існує реальності поза свідомістю суб'єкта;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) суб'єктом пізнання є суспільство;

д) без об'єкта пізнання не існує суб'єкта.


9. Що не є характеристикою істини?

а) конкретна;

б) відносна;

в) спільна;

г) процес;

д) об'єктивна.


10. Яка філософія найбільш поширена Китаю?

а) неопозитивізм;

б) фрейдизм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) маоїзм.


11. Вчення про єдине начало всього сущого називається:

а) деїзм;

б) монізм;

в) релятивізм;

г) сенсуалізм;

д) гедонізм.


12. Автором відомого філософського трактату “Слово про закон і благодать” є:

а) Гегель;

б) Ілларіон;

в) Г.Сковорода;

г) Платон;

д) В.Липинський.


13. Детермінізм, це:

а) філософія культури;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про існування причинності;

г) вчення про пізнання;

д) теорія виховання і освіти.


14. Який із перелічених філософів не належав до філософії Нового часу (ХVІІ ст.)?

а) О.Дондейн;

б) Г.Лейбніц;

в) Б.Паскаль;

г) Б.Спіноза;

д) П. Гасенді


15. Хто із цих мислителів належить до філософії братських шкіл в України?

а) Феофан Прокопович;

б) Кирило Турівський;

в) Микола Кузанський;

г) Климент Смолятич;

д) Ісайя Копинський.


16. Хто з цих філософів є представником іспанського екзістенціалізму?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Х.Ортега-і-Гасет;

д) М.Шелер.


17. Хто автор відомого висловлювання: “Все тече, все змінюється. Не можна двічі ввійти в одну і ту ж річку”?

а) Леся Українка;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Гегель;

д) Геракліт.


18. Хто запропонував сучасну картину світу?

а) І. Ньютон;

б) А. Ейнштейн;

в) І.Пригожин;

г) М.Фуко;

д) К.Маркс.


19. Що має вивчати філософія з точки зору структуралізму:

а) лише природу і більше нічого;

б) буття конкретної людини;

в) наукові і технічні досягнення людства;

г) текст, як носій думок та істини;

д) культуру як сукупність знакових систем.


20. Як називається офіційна філософія Ватикану?

а) неопозитивізм;

б) фрейдизм;

в) томізм;

г) персоналізм;

д) прагматизм.

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять З
Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичним заняттям з логіки (для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки...
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconА. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання
...
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка письмові роботи з політології: методичні рекомендації львів- 2009 письмові роботи з політології: методичні рекомендації
Окрім цього, написання письмових робіт стає основним результатом самостійної роботи студента, що, згідно вимого Болонського процесу,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» для студентів I курсу заочної форми...
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу " Основи зовнішньоекономічних зв’язків "
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу “Основи зовнішньоекономічних зв’язків” (для...
Методичні рекомендації до самостійної роботи iconМетодичні рекомендації для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи