Робоча програма з філософії icon

Робоча програма з філософії
НазваРобоча програма з філософії
Сторінка1/6
Дата07.11.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

О.Мішуков

Перший проректор, професор,

голова науково-методичної ради

«____» ___________ 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

З ФІЛОСОФІЇ

(Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство)

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Спеціальність/напрям підготовки

6.070801. Екологія та охорона навколишнього середовища. Спеціалізація: екологічний менеджмент та екологічний аудит; 6.010100. ПМСО. Біологія і географія; 6.010200. Фізична реабілітація; 6.010100. ПМСО. Хімія і біологія; 6.010100. Дефектологія. Спеціалізація: фізична реабілітація дітей з особливими потребами та логопедія; 6.020303. Філологія, 6.030301. Журналістика, 6.030102. Психологія. Спеціалізація: художня культура, режисура шкільних театрів; 6.020205. Образотворче мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, комп’ютерний дизайн. Спеціалізація: художня культура, декоративне мистецтво. 6.020202. Хореографія*. Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна хореографія. Спеціалізація: художня культура, сучасна хореографія. 6.020204. Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво. Спеціалізація: художня культура, інструментально-виконавська майстерність.


Курс ІІ

Форма навчання денна


Херсон – 2010


^ Програма розроблена:


Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук.


Програма розроблена на основі авторської навчальної програми /укладачі

Поліщук І.Є. – кандидат філософських наук, доцент.

Недзельський К.К. – кандидат філософських наук, доцент.

Недзельська Н.І. – кандидат філософських наук, доцент,

затвердженої Вченою радою університету

(протокол № 11 від 02.07.2007 р.)


Затверджена на засіданні

кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук

Протокол № 2 від «6» вересня 2010 р.

Завідувач кафедри доц. Поліщук І.Є.


Пояснювальна записка

^ Мета курсу:

Вивчення дисципліни “Філософія” спрямована на сучасну концепцію філософської освіти студентів вищих навчальних закладів України, основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення. Метою курсу є ознайомлення з філософією як теоретичною основою духовної культури.

^ Завдання курсу:

Теоретичні:

Виклад історії світової філософської думки спрямований на розуміння логіки виникнення найбільш відомих філософських вчень, їх функціонування в суспільній свідомості, на осмислення характеру та етапів становлення сучасних некласичних філософських систем, їх ґрунтування на досягненнях природничих та гуманітарних наук. Завданням курсу є розгляд таких проблем як філософське розуміння світу, суспільства та людини, що становлять основу теоретичної підготовки майбутніх фахівців. Програма включає і важливі питання етики, естетики та релігієзнавста, спрямовує студентів на вивчення сучасної духовної культури в світі в цілому і в Україні зокрема.

Практичні:

Формування та розвиток логічного та критичного мислення, формування теоретичного рівня світогляду.

Запропонована побудова викладу матеріалу сприятиме засвоєнню студентами філософії як цілісної системи людських знань, осмисленню проблем, що породжені сучасною суспільною практикою.

^ Засвоївши курс «Філософія», студент повинен

Знати: основний зміст розділів даної дисципліни, які насьогодні склалися, зокрема основні етапи розвитку світової філософської думки, основні проблеми сучасної філософії.

Вміти: на основі теоретичного знання в галузі філософії виробити самостійний критичний стиль мислення, формувати власну світоглядну та громадянську позицію, застосувати набуті філософські знання в подальшій практичній діяльності.


Програма курсу:


І. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ.СВІТОВИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС


 1. Предмет філософії


Історичні типи світогляду (міфологія, релігія). Філософія як світогляд. Філософія і наука. Основні теми філософствування. Основні розділи і напрями філософії. Функції філософії.

2. Філософія Стародавнього Сходу

Давньоіндійська філософія. Упанішади. Ортодоксальні школи: веданта, міманса, санкх’я, вайшешика, йога, ньяя. Неортодоксальні школи: джайнізм, буддизм, чарвака. Давньокитайська філософія: конфуціанство, даосизм, моїзм, легізм. Внесок давньоіндійської та давньокитайської філософії у формування європейської філософської свідомості.

3. Філософія Стародавньої Греції

Рання давньогрецька філософія. Мілетська школа. Геракліт Ефеський. Піфагор та піфагорійці. Елейська школа. Емпедокл. Анаксагор. давньогрецькі атомісти: Левкіпп, Демокріт. Давньогрецька філософія класичного періоду: софісти, Сократ, сократичні школи. Платон. Арістотель.

^ Філософія елліністичного періоду: епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм, неоплатонізм.

4. Філософія доби Середньовіччя та Відродження

Західна і східна апологетика. Ідея Бога. Есхатологія. Патристика. Августин. Схоластика. Номіналізм та реалізм. Фома Аквінський. Значення номіналізму для розвитку європейської науки.

^ Філософська думка доби Відродження. Гуманістичні ідеї. Натурфілософія. М. Кузанський, Дж. Бруно. Соціально-філософські погляди. Н. Макіавеллі.

5. Філософія Нового часу

Передумови формування філософії Нового часу. Проблема методу. Емпіризм та раціоналізм. Ф.Бекон, Р.Декарт, Б.Спіноза, Дж. Локк, Г. Лейбніц, Д. Юм, Дж. Берклі. Механістичний характер філософії Нового часу.

Філософська думка доби Просвітництва. Людина, суспільство, мораль (Ж. Ж. Руссо, Д.Дідро, Вольтер, Ш. Л. Монтеск’є).

6. Класична німецька філософія

І. Кант – родоначальник класичної німецької філософії (гносеологія, етика). Філософія Г.В.Ф.Гегеля (діалектика, абсолютний ідеалізм). Філософія І.Г.Фіхте (проблема людського «Я»). Філософія Ф.В.Й.Шеллінга. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха. Значення класичної німецької філософії для розвитку європейської філософської свідомості.


7. Некласична філософія ХІХ століття.


Розвиток ірраціоналізму. А.Шопенгауер. Ф.Ніцше. А. Бергсон. Зародження філософії екзистенціалізму (С. К’єркегор).


8. Сучасна світова філософська думка.


Позитивізм, емпіріокритицизм, неопозитивізм, постпозитивізм. Екзистенціалізм (німецький, французький, російський). Релігійна філософія: неотомізм, християнський еволюціонізм (Тейяр де Шарден), персоналізм, протестантська філософія. Психоаналіз. Неофрейдизм. Філософська антропологія (М. Шелер). Феноменологія (Е. Гуссерль). Герменевтика. Структуралізм. Неокантіанство. Філософія постмодерну (Ж. Дерріда).


9. Українська філософія.


Джерела української філософської думки. Філософська думка Києво-Руської держави. Формування неоплатонізму (ХІV – ХVІ ст.). Агіографія, ісихазм, ареопагітизм. Братські школи. Острозький культурно-освітній центр. Українські полемісти. Філософія професорів Києво-Могилянської академії. Ф. Прокопович. Г. Сковорода – основоположник української класичної філософії. Академічна філософія ХІХ ст. П. Юркевич. Філософія української діаспори (Д.Чижевський, В. Липинський). Українська філософія ХХ ст. Відродження 60-х років. П. Копнін, В. Шинкарук, М. Попович.


ІІ. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ


1. Філософська онтологія.


Основні онтологічні категорії: існування, буття, світ, субстанція. Основні форми буття. Людське буття. Світ «повсякденності» - світ людського існування. Матерія як філософська категорія. Сучасні філософські та наукові підходи до матерії.

Матерія і рух. Рух і спокій. Рух і розвиток. Форми руху матерії. Принципи класифікації форм руху матерії. Простір і час як форми буття. Поняття соціального простору і часу.


2. Феноменологія.


Природничі засади свідомості. Соціальні аспекти свідомості. Функції свідомості. Структура свідомості. Самосвідомість та її функції.

Проблема ідеального. Мислення і мова. Суспільна свідомість та її форми.


3. Гносеологія. Епістемологія.


Проблема пізнання в історії філософії. Пізнання і практика. Суб’єкт і об’єкт пізнання. Чуттєвий і раціональний рівні пізнання. Емпіричний і раціональний рівні наукового пізнання. Логіка наукового пізнання. Етапи наукового пізнання (факт, проблема, наукова ідея, гіпотеза, теорія). Методи наукового пізнання. Теорія істини. Критерії істини. Істина абсолютна та відносна. Конкретність істини. Істина об’єктивна та суб’єктивна.

4. Логіка. Предмет логіки


Поняття. Судження. Умовивід. Закони логіки. Гіпотеза. Доведення спростування. Сучасна логіка. Класична логіка. Некласична логіка.


5. Філософська антропологія.


Проблема людини в історії філософії. Філософські аспекти антропосоціогенезу. Людина як космічна істота. Біологічне та соціальне в людині.

Критика біологізаторських та соціологізаторських підходів до людини.

Сенс життя. Проблема життя, смерті та безсмертя.

Філософія особистості. Свобода особистості.


 1. Соціальна філософія.

Основні підходи до розуміння суспільства в історії філософії.

Сучасні філософські концепції суспільства. Суспільство як система, що сама розвивається. Основні сфери життєдіяльності суспільства.

Матеріальне виробництво. Соціальна структура. Поняття соціальної групи.

Суспільство як система соціальних відносин. Історичні типи спільності людей.


7. Філософія культури та науки.

Поняття «культура» в історії філософії. Діяльнісний підхід до культури. Проблема культурного прогресу.

Поняття «цивілізація». Поняття традиційного і техногенного суспільства. Основні цінності традиційного та техногенного суспільства.

Культура і цивілізація сучасного світу. Перспективи цивілізаційного розвитку. Специфіка науки. Етика науки.


8. Аксіологія.


Цінності як визначальні характеристики людського буття. Основні сучасні аксіологічні теорії. Структура цінностей. Базові цінності. Ціннісні орієнтації. Проблема ідеалу. Глобальні проблеми людства. Стратегія майбутнього.


ІІІ. ЕТИКА, ЕСТЕТИКА, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО.


1. Етика.


Предмет етики. Сутність, структура і функції моралі. Основні етапи розвитку етичної думки. Основні категорії етики: добро, зло, сенс життя, щастя, совість, сором. Шлюб і сім’я.


2. Естетика.


Предмет естетики. Основні етапи розвитку естетичної думки. Естетична свідомість та естетична діяльність. Категорії естетики. Мистецтво як специфічна форма відображення світу.


3. Релігієзнавство.


Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання. Сутність релігії. Філософські концепції природи релігії. Структура релігії. Суспільні функції релігії. Класифікація релігій. Історична ґенеза релігії. Світові релігії. Релігії в Україні.


^ Розподіл навчального часу

дисципліни «Філософія»


І семестр (денна форма навчання)

Інститут природознавства, інститут філології та журналістики


^ Тема або розділ

Кількість годин для форм навчання (денна)

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1.Предмет філософії. Історія світової філософії (VI ст. до н.е. – ХVІІІ ст.н.е.)

36

8

8

20

-

^ 2. Європейський історико-філософський процес (кінець XVIIIXX ст.)

36

8

6

22

залік
72

16

14

42

ІІ семестр (денна форма навчання)


^ Тема або розділ

Кількість годин для форм навчання (денна)

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Самостійна робота

^ 3.Основні розділи та проблеми сучасної філософії

36

10

8

18

-

^ 4. Етика, естетика

та релігієзнавство

36

8

8

20

екзамен
72

18

16

38
Всього за рік:

144

34

30

80

І семестр (денна форма навчання)

Факультет культури і мистецтв


^ Тема або розділ

Кількість годин для форм навчання (денна)

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Самостійна робота

^ 1.Предмет філософії. Історія світової філософії (VI ст. до н.е. – ХVІІІ ст.н.е.)

36

8

8

20

-

^ 2. Європейський історико-філософський процес (кінець XVIIIXX ст.)

36

8

6

22

залік
72

16

14

42


ІІ семестр (денна форма навчання)


^ Тема або розділ

Кількість годин для форм навчання (денна)

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Самостійна робота

^ 3.Основні розділи та проблеми сучасної філософії

36

10

8

18

-

4. Логіка

та релігієзнавство

36

8

8

20

екзамен
72

18

16

38
Всього за рік:

144

34

30

80

Змістові модулі учбового курсу.


І змістовий модуль


Тема: Предмет філософії. Історія світової філософії (VI ст. до н.е. XVIII ст. н.е.).


Лекційний модуль 1


 1. Предмет філософії. – 2 год.

 2. Філософія Стародавньої Греції. – 2 год.

 3. Філософія Середньовіччя. – 2 год.

 4. Філософія Нового часу. – 2 год.


Семінарський модуль 1


 1. Предмет філософії. – 2 год.

 2. Філософія Стародавньої Греції. – 2 год.

 3. Філософія Середньовіччя та Відродження. – 2 год.

 4. Філософія Нового часу. – 2 год.


Модуль самостійної роботи 1


І. Опрацювання теоретичних питань.


 1. Філософські школи Стародавньої Індії. – 2 год.

 2. Філософія Стародавнього Китаю. – 2 год.

 3. Філософія Стародавнього Риму. – 2 год.

 4. Неоплатонізм. – 2 год.

 5. Натурфілософія ХVІ століття. 4 год.

 6. Західноєвропейська філософія доби Просвітництва. – 4 год.

 7. Філософська думка Києво-Руської держави. – 2 год.

 8. Гуманістичні та реформаційні ідеї в філософській думці України (кінець ХV - XVI ст.)


ІІ. Виконання тестових завдань.


ІІІ. Написання творчої роботи за першоджерелами (один філософський твір за вибором студента).


Підсумкова тека.


1.Історичні типи світогляду (міфологія, релігія).

2. Філософія як світогляд.

3. Основні розділи філософії.

4. Основні напрями філософії.

5. Основні особливості філософської думки Стародавнього Сходу.

6.Передумови давньоіндійської філософії. Упанішади та їх вплив на розвиток індійської філософії.

^ 7.Ортодоксальні школи Стародавньої Індії (веданта, міманса).

8. Ортодоксальні школи Стародавньої Індії (санкх’я, йога).

9. Ортодоксальні школи Стародавньої Індії (ньяя, вайшешика).

10. Неортодоксальні школи Стародавньої Індії (буддизм).

11. Неортодоксальні школи Стародавньої Індії (джайнізм).

12. Неортодоксальні школи Стародавньої Індії (чарвака).

13. Основні філософські школи Стародавнього Китаю, їх особливості.

14. Конфуціанство.

15. Даосизм.

^ 16. Основні особливості та риси давньогрецької філософії.

17. Філософія Стародавнього Сходу та Стародавньої Греції (порівняльний аналіз).

18. Рання давньогрецька філософія. Мілетська школа. Геракліт Ефеський.

19. Рання давньогрецька філософія. Елеати.

20. Рання давньогрецька філософія. Піфагор і піфагорейці. Емпедокл. Анаксагор.

21. Рання давньогрецька філософія. Левкіпп, Демокріт.

22. Давньогрецька філософія класичного періоду. Софісти.

23. Філософія Сократа.

24. Філософія Платона. Онтологія та гносеологія.

25. Філософія Платона. Соціальне вчення, етика, естетика.

^ 26. Філософія Аристотеля (“Метафізика”).

27.Давньогрецька філософія елліністичного періоду. Стоїцизм. Скептицизм.

28.Давньогрецька філософія елліністичного періоду. Епікуреїзм. Неоплатонізм.

29. Філософія Стародавнього Риму (Лукрецій Кар, Сенека, Марк Аврелій).

30. Основні риси та принципи середньовічної європейської філософії.

31. Античне та середньовічне філософське мислення (порівняльний аналіз).

32. Основні етапи розвитку середньовічної філософії. Патристика.

33. Основні етапи розвитку середньовічної філософії. Схоластика.

34. Філософія Августина.

35. Філософія Фоми Аквінського.

^ 36. Номіналізм та реалізм.

37. Європейський гуманізм доби Відродження.

38. Філософія М. Кузанського.

39. Філософія Дж. Бруно.

40. Філософська думка Києвської Русі.

41. Розвиток філософії в Києво-Могилянській академії.

42. Основні особливості філософії Нового часу.

43. Емпіризм. Ф. Бекон.

44. Раціоналізм. Р. Декарт.

45. Філософія французького Просвітництва (Дідро, Руссо, Монтеск’є).

46. Пантеїзм Б. Спінози.

Перелік літератури:

1. Філософія. Навч. посібник (курс лекцій) /За ред. І.Ф.Надольного. – К., 1997.

2. Спиркин А.С. Философия. – М., 2002.

3. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. – К., 2000.

4. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

5. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

6. Чанышев А. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

7. Вступ до філософії/ Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, І.В. Огородник. – К., 1999.

^ 8. Мир философии. Книга для чтения. Ч.І. – М., 1991.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма з філософії iconРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма з філософії iconРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма з філософії iconРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма з філософії iconПрограма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної та середньовічної. В свою чергу на знання, отримані студентами при вивченні...
Робоча програма з філософії iconВісник черкаського університету
Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам історії філософії, філософської антропології, філософії культури,...
Робоча програма з філософії iconПрограма курсу " Філософія-1" (для студентів бакалаврату фпрН)
Метою курсу є вироблення уявлень про сутність філософії та її місце в системі культури, з’ясування основних проблем онтології, антропології,...
Робоча програма з філософії iconРобоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма з філософії iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної, середньовічної та доби Відродження. В свою чергу на знання, отримані студентами...
Робоча програма з філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс присвячений вивченню ранньохристиянської філософії, філософії в мусульманських країнах доби середньовіччя та західноєвропейської...
Робоча програма з філософії iconКафедра філософії
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча програма з філософії iconКафедра філософії
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи