Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
НазваТестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
Сторінка1/8
Дата07.11.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет


Загальноуніверситетська кафедра філософії

та соціально-гуманітарних наук


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»

для студентів усіх спеціальностей університету


Херсон-2008


Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» для студентів усіх спеціальностей університету


УКЛАДАЧІ: Поліщук І. Є., доцент, кандидат філософських наук

Недзельський К.К., доцент, кандидат філософських наук

Недзельська Н.І., доцент, кандидат філософських наук

Гришанов І.В., доцент, кандидат філософських наук

Сапельняк Т.І., доцент, кандидат історичних наук


РЕЦЕНЗЕНТ: Кулікова Л.Б., доктор педагогічних наук, кандидат

історичних наук


Розглянуто на засіданні навчально-методичної комісії кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук


Протокол № 2 від «6» листопада 2007 р.
Схвалено науково-методичною радою університету


Протокол № ____ від _______ 2007
Рекомендовано до друку

Вченою радою університету

Протокол № ____ від 2007 р.


^ Пояснювальна записка


Досвід викладання філософських та соціально-гуманітарних дисциплін на кафедрі філософії та соціально-гуманітарних наук свідчить, що завдання для перевірки знань студентів можуть і мають формулюватися у різноманітних формах: творчі завдання, суто теоретичні питання (наприклад, у вигляді порівняльного аналізу концепцій, ідей, категорій, понять тощо), а також у вигляді тестів. Що стосується тестування, яке дедалі набуває все більш широкого застосування при перевірці навчальних досягнень студентів в системі середньої та вищої освіти України, то воно при певних перевагах, має й деякі недоліки, що необхідно враховувати задля уникнення небажаних негативних наслідків при використанні цієї форми контролю стосовно дисциплін соціально-гуманітарного профілю. Тестування як єдино можлива форма перевірки знань студента, навіть за умови його урізноманітнення (закриті, відкриті; на встановлення відповідності між елементами, на встановлення правильної послідовності у ряді пропонованих елементів, формулювання питальних і ствердних завдань та ін.) у багатьох випадках не дає можливості перевірити глибину знань, зокрема філософських, тобто є, на жаль, недостатньо надійним індикатором (інструментом перевірки) якості філософського мислення – його логічності, критичності, самостійності.

Однак метод тестування може використовуватись як один із способів перевірки базових знань при виставленні оцінок за змістовні модулі, інші проміжні етапи контролю знань. Власне, використання цього методу як допоміжного підкреслює, на наш погляд, його важливість і неповторну унікальність, що зокрема дає можливість більш раціонально і цілеспрямовано використовувати потенціал давно напрацьованих традиційних способів контролю навчальних дисциплін кафедри.

Специфіка філософських та соціально-гуманітарних дисциплін, головною навчальною метою яких є вироблення самостійності і критичності мислення студентів, здатності творчого використання отриманих теоретичних знань на практиці, не дозволяє, як показує наш досвід, вважати тестові завдання головним критерієм якості екзаменаційної оцінки, яка повинна враховувати не лише здатність студента репродукувати завчені фактуальні аспекти соціально-гуманітарних наук, але й інші, цебто процесуальні, творчі, глибоко змістовні компоненти знання.

Тести розроблені:

 • з дисципліни «Історія України» - к.і.н., доцент Сапельняк Т.І.;

 • з дисципліни «Культурологія» – к.ф.н., доцент Недзельським К.К.;

 • з дисципліни «Філософія» (І варіант) – к.ф.н., доцент Недзельський К.К., доцент Недзельська Н.І.;

 • з дисципліни «Філософія» (ІІ варіант) – к.ф.н.,доцент Гришанов І.В.;

 • з дисципліни «Соціологія» – к.ф.н., доцент Поліщук І.Є.;

 • з дисципліни «Логіки» – к.ф.н., доцент Гришанов І.В.Інструкція до виконання тестів

 1. Ознайомтесь із завданнями, оберіть правильну відповідь та запишіть номер питання і літеру правильної відповіді.

 2. Якщо тестове завдання подано у вигляді таблиці (тести з філософії ІІ-й варіант), то до кожного поняття позначеного цифрою в колонці А, доберіть відповідник, позначений літерою в колонці Б та запишіть отриману пару у Вашому листі-відповіді.

 3. Завдання №19, 20 у тестах з філософії (ІІ-й варіант) передбачають стислу письмову відповідь (5-7 речень).

 4. Виконання тестів з усіх дисциплін розраховано на 40 хв. (тести з філософії ІІ-й варіант – 60 хв.).^ ДИСЦИПЛІНА «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Тести

Із запропонованих відповідей оберіть правильну

Варіант 1

 1. Розташуйте дані періоди в хронологічній послідовності:

неоліт, палеоліт, бронзовий вік, мезоліт, ранній залізний вік, енеоліт.


 1. Найдавнішим народом на території України були:

а)Кіммерійці;

б)Скіфи;

в)Сармати;

г)Готи.


 1. Грецькі міста - держави існували в Північному Причорномор'ї :

а) X ст. до н. е. - І ст. н. е.;

б) VІІ ст. до н. е. - ІV ст. н. е.;

в) V ст. до н. е. - X ст. н. е.

 1. Учені вважають, що Київ було засновано:

а) в І ст. н.е. б) в V ст. н.е. в) в ІХ ст. н.е.


 1. Щорічний похід князя із дружиною по своїх землях з метою збирання данини носив назву :

а )виправа; б ) полюддя; в) устави.


 1. Християнство на Русі було запроваджене в

а )899 р. б) 980 р. в) 988 р.


 1. Встановіть відповідність:

1) 980-1015рр. а)правління у Києві Ярослава Володимировича

2)1019-1054рр. б)правління в Києві Володимира Всеволодовича

3)1113-1125рр. в)правління в Києві Володимира Святославовича

4)1125-1132рр. г)правління в Києві Мстислава Володимировича


8. Із наведених у дужках варіантів виберіть правильний:

В (1054 р., 1099 р., 1199р.) році Галинчину і Волинь в єдине князівство об’єднав волинський князь (Володимирко, Роман Мстиславович, Данило Галицький).


9. Розташуйте історичні події в хронологічному порядку:

а) Кревська унія; б) Берестейська унія; в)Люблінська унія.


10. Із наведених у дужках варіантів виберіть правильний:

“Останнім гетьманом козацької України став (І.Мазепа, К. Розумовський О.Розумовський). Призначений на цю посаду Єлизаветою, він був формально обраний у Глухові в (1734, 1747, 1750) році і усунутий Катериною ІІ в (1762, 1764, 1775) році.


11. Виборні органи місцевого самоврядування, що створювались у підросійській Україні після 1864 р., називались:

а) управами

б) Земствами

в) комітетами.

 1. Утворення УНР проголошував

а)Перший Універсал;

б)Другий Універсал;

в)Третій Універсал;

г)Четвертий Універсал.


13. Курс на індустріалізацію було проголошено в: (потрібне підкреслити)

а)1925р.? б)1927р.? в)1929р.?


14. “Вирішальним роком” першої п’ятирічки сталінською пропагандою було оголошено:

а)1929 р.; б)1930 р.; в)1931 р.; г)1932 р.

15. Друга світова війна закінчилась

а) 9 травня 1945 р.;

б) 1 вересня 1945 р.;

в) 2 вересня 1945 р.

16. Поняттям “відлига” в історії СРСР і, відповідно, УРСР, позначають період

а)1953-1964 рр.; б) 1953-1956 рр. ; в) 1956-1959 рр.

17. Назвіть хронологічні рамки періоду “перебудови” в СРСР:

а)1956-1964 рр.;

б)1964- 1985 рр.;

в)1985-1991 рр.

18. Декларацію про державний суверенітет України” було прийнято:

а) 6 червня 1990 р. б)16 липня 1990р. в)16 липня 1991 р.

19. Конституція незалежної України була прийнята:

а) 28 червня 1991р.;

б) 24 серпня 1991р.;

в) 28 червня 1996р. 1. Кого було обрано Президентом України в грудні 1991р.

а)Л.Кравчука

б)Л.Кучму

в)В.Ющенка?

Варіант 2


  1. Привласнювальне господарство - це сукупність занять людини, які дозволяють їй забезпечувати своє життя :

а)привласнюючи зроблене іншими людьми (чужоплемінниками, ворогами і т. п. );

б )використовуючи готові витвори природи (коріння, плоди, тварини і т. п. );

в)ведучи самостійне виробництво ( скотарство, землеробство, ремесело).


  1. Уперше дослідив поселення носіїв трипільської археологічної культури:

а) С.Бібіков; б) В.Хвойка; в) Я.Пастернак.

3. Столицею Боспорського царства було місто:

а)Ольвія; б)Пантікапей; в)Херсонес.


4. На території сучасної України скіфи домінували в:

а)ІХ – Vст. до н.е.

б)VІІ – ІІІ ст. до н е.

в)V – VІ ст. до н.е.

5. Об’єднання Руської та Новгородської земель відбулось у:

а)860 р. б) 882 р. в) 912 р.


6. " І послали вони до нього ( мужів своїх ), кажучи :

" Чого ти йдеш знову? Ти забрав єси всю данину ". І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши насупроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало ". Подія, про яку розповідає літопис, трапилась у :

а ) 912 р.; б ) 945 р.; в )956 р.


7. Встановіть відповідність:

1) 882-912рр. а)правління у Києві Ярослава Володимировича

2)945-964рр. б)правління в Києві княгині Ольги

3)980-1015рр. в)правління в Києві князя Олега

4)1019-1054рр. г)правління Володимира Святославовича


8. Останній князь Галицько - Волинської держави, мазовецький князь Болеслав Тройденович посів галицький стіл під іменем :

а )Юрія І; б )Юрія ІІ; в )Андрія ІІ.


9. Юридично закріпила появу нової держави Речі Посполитої:

а)Кревська унія;

б)Берестейська унія;

в)Люблінська унія.


10. Іван Мазепа був гетьманом України в:

а)1668-1676 рр.

б)1676-1687 рр.

в)1687-1708 рр.


11. Встановіть відповідність:

1) зруйнування Нової Січі за наказом Катерини ІІ; а) 1764 р.

2) ліквідація гетьманату; б)1775 р.

3)зрівняння у правах української шляхти з російським в) 1783 р.

дворянством;

4) впровадження кріпосного права на Лівобережж;і г) 1785 р.


12. Кріпосне право у підросійській Україні було ліквідоване в :

а) 1848 р. б) 1855 р. в) 1861 р.


13. У другій половині ХІХ ст. у під російській Україні провідними галузями економіки були:

а)Хімічна, вугледобувна та цукрова;

б)Хімічна, металургійна та цукрова;

в)Вугледобувна, металургійна та цукрова.


14.Третій Універсал Центральної Ради проголошував:

а) автономію України; б) утворення УНР; в) незалежність УНР.


15. Колективізацію в Україні мали завершити в (потрібне підкресліть):

а) 1930-1931рр.? б) 1931-1932рр.? в) 1932-1933рр.?

16. Кордон розмежування радянських і німецьких інтересів на території Польщі у 1939 році проходив по лінії річок :

а)Вісла, Нарев, Смотрич; б)Нарев, Вісла, Дністер; в)Нарев, Вісла, Сян.

17. Період масової реабілітації в історії СРСР і, відповідно, України припадає на:

а)1953-1956рр. б)1953-1959 рр. в)1953-1964 рр.


 1. Першим Президентом СРСР став:

а) М.Хрущов; б) М.Горбачов; в) Б.Єльцин.


 1. Акт проголошення незалежності України було прийнято:

а) 16 липня 1990 р.; б)1 грудня 1991 р.; в) 24 серпня 1991 р.


20. Кого було обрано Президентом України в жовтні 1999 р.

а)Л.Кравчука б)Л.Кучму в) В.Ющенка?


Варіант 3

1. Люди, які населяли землі сучасної України в епоху палеоліту, користувались:

а) вогнем, списами, крем’яними сокирами, мідними ножами;

б) вогнем, кам’яними рубилами, гарпунами, крем’яними ножами;

в) списами, крем’яними сокирами, гарпунами, рубилами, луками.


2. Звичай якого народу описаний у тексті?

“Ці воїни були дуже дружними між собою. Зустрівши відважного і вірного товариша, вони справляли обряд побратимства: до чаші з вином побратими крапали свою кров, занурювали туди зброю і випивали “чашу дружби”:

а)греків; б) скіфів; в) слов’ян.


3. У писемних джерелах слов’яни згадуються як:

а) склавини, готи, алани;

б) венеди, склавини, анти;

в) склавини, анти, алани.


4. “Не любо мені є в Києві жити. Хочу я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї. Адже там усі добра сходяться ... “ Такими були плани київського князя :

а ) Ігоря; б ) Святослава; в ) Володимира; г) Ярослава.


5. Встановіть відповідність:

1) 980-1015рр. а)правління у Києві Ярослава Володимировича

2)1019-1054рр. б)правління в Києві Володимира Всеволодовича

3)1113-1125рр. в)правління в Києві Володимира Святославовича

^ 4)1125-1132рр. г)правління в Києві Мстислава Володимировича


6. Останній князь Галицько - Волинської держави, мазовецький князь Болеслав Тройденович посів галицький стіл під іменем :

а )Юрія І; б )Юрія ІІ; в )Андрія ІІ.


7. Розташуйте історичні події в хронологічному порядку:

а) Кревська унія; б) Берестейська унія; в)Люблінська унія.


8. Вважають, що Запорозька Січ була заснована:

а)Сеньком Полозовичем; б)Прецлавом Лянцкоронським;

в)Дмитром Вишневецьким.


9. Епіцентром повстання під проводом Б. Хмельницького На початку 1648 р. став(ла):

а)х. Суботів; б) Київ; в)Запорозька Січ.


10. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був:

а)Кирило Розумовський; б)Петро Калнишевський; в)Кость Гордієнко.


11. Серед гетьманів України ХУІІ ст. гетьманами “обох берегів Дніпра” були:

а) Б.Хмельницький, І.Виговський, Ю.Хмельницький, П.Дорошенко, І.Самойлович, І.Мазепа.

б) Б.Хмельницький, І.Виговський, П.Дорошенко, П.Тетеря, І.Самойлович, І.Мазепа.

в) Б.Хмельницький, І.Виговський, П.Тетеря, І.Самойлович, І.Брюховецький, Ю.Хмельницький, П.Дорошенко.


12. Кріпосне право у підросійській Україні було ліквідоване в :

а) 1848 р. б) 1855 р. в) 1861 р.


13. Третій Універсал Центральної Ради проголошував:

а) автономію України; б) утворення УНР; в) незалежність УНР.


14. “Вирішальним роком” першої п’ятирічки сталінською пропагандою було оголошено:

а)1929 р.; б)1930 р.; в)1931 р.; г)1932 р.


15. Кордон розмежування радянських і німецьких інтересів на території Польщі у 1939 році проходив по лінії річок:

а)Вісла, Нарев, Смотрич; б)Нарев, Вісла, Дністер; в)Нарев, Вісла, Сян.


16. Друга світова війна закінчилась

а) 9 травня 1945 р.; б) 1 вересня 1945 р.; в) 2 вересня 1945 р.


17. Для загальної характеристики періоду правління М.Хрущова найбільш доцільно використовувати термін:

а) культ особи; б) популізм; в)суб'єктивізм; г) волюнтаризм.

18. Назвіть хронологічні рамки періоду “перебудови” в СРСР:

а)1956-1964 рр.;

б)1964- 1985 рр.;

в)1985-1991 рр.


19. Акт проголошення незалежності України було прийнято:

а) 16 липня 1990 р.; б)1 грудня 1991 р.; в) 24 серпня 1991 р.


20.Кого було обрано Президентом України в грудні 1991р.

а)Л.Кравчука; б)Л.Кучму; в)В.Ющенка


Варіант 4

1. Вся територія України була заселена людьми в епоху:

а)мезоліту; б) середнього палеоліту; в)неоліту.


2. Із давньогрецьких авторів найдетальніше життя, побут та звичаї скіфів описав:

а) Гомер; б)Геродот; в) Гесіод.

3. Племена сарматів кочували на території України в:

а)ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н е.

б) V ст. до н.е. - І ст. н.е.

в) ІV ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.


4. Святилища слов’ян, в яких приносили жертви богам, називалися:

а)погостами б) капищами в)становищами.


5. “ І послали вони до нього ( мужів своїх ), кажучи :

“ Чого ти йдеш знову? Ти забрав єси всю данину “. І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши насупроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало “. Подія, про яку розповідає літопис, трапилась у :

а )912 р.; б )945 р.; в )956 р.


6. Християнство на Русі було запроваджено в:

а)882 р.; б) 945 р.; в) 988 р.

7. Єдине Галицько-Волинське князівство було утворене в :

а) 1199р.; б) 1202р.; в) 1205р.


8. Розташуйте історичні події в хронологічному порядку:

а) Кревська унія; б) Берестейська унія; в)Люблінська унія.


9. Перша Конституція України була складена:

а) І. Мазепою;

б) П. Дорошенком;

в) П. Орликом.


10. Встановіть відповідність:

1) зруйнування Нової Січі за наказом Катерини ІІ; а) 1764 р.

2) ліквідація гетьманату; б)1775 р.

3)зрівняння у правах української шляхти з російським в) 1783 р.

дворянством;

4) впровадження кріпосного права на Лівобережжі; г) 1785 р.


11. В українських землях Російської імперії протягом 1864 р. було проведено

а) земську реформу
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Релігієзнавство», можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи