Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
НазваТестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
Сторінка4/8
Дата07.11.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

Варіант 5

  1. Що означає екзистенціалізм?

а) філософія існування;

б) любов до мудрості;

в) інтелектуальна культура суспільства;

г) певний спосіб адаптації людини до природи і суспільства;

д) життєва мудрість.


2. Автором відомого філософського трактату “Критика чистого розуму” є:

а) Я.Лукасевич;

б) І.Кант;

в) О.Конт;

г) Орт еге-і-Гасет;

д) Аристотель.


3. Суб'єктивний ідеалізм, це:

а) вчення про пізнання;

б) теорія суспільного розвитку;

в) різновид ідеалізму;

г) філософія культури;

д) теорія виховання і освіти суб'єкта.


4. Який із перелічених напрямків не був характерний для філософії Просвітництва?

а) деїзм;

б) моралізм;

в) атеїзм;

г) сенсуалізм;

д) релятивізм.


5. Хто із цих мислителів належав до філософії української діаспори?

а) Д.Чижевський;

б) О.Потебня;

в) І.Франко;

г) Ю.Рогатинець;

д) Г.Сковорода.


6. Хто з цих філософів є представником німецької класичної філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г)Г.Фіхте;

д) М.Шелер.


7. Хто заснував першу в світі академію?

а) М.Ломоносов;

б) Платон;

в) М.Фічіно;

г) Аристотель;

д) Фалес Мілетський.


8. Представники суб'єктивного ідеалізму вважають:

а) природа і Бог – абсолютно протилежні речі;

б) не існує реальності поза свідомістю суб'єкта;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) суб'єктом пізнання є суспільство;

д) без об'єкта пізнання не існує суб'єкта.


9. Що не є характеристикою істини?

а) конкретна;

б) відносна;

в) спільна;

г) процес;

д) об'єктивна.


10. Яка філософія найбільш поширена Китаю?

а) неопозитивізм;

б) фрейдизм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) маоїзм.


11. Вчення про єдине начало всього сущого називається:

а) деїзм;

б) монізм;

в) релятивізм;

г) сенсуалізм;

д) гедонізм.


12. Автором відомого філософського трактату “Слово про закон і благодать” є:

а) Гегель;

б) Ілларіон;

в) Г.Сковорода;

г) Платон;

д) В.Липинський.


13. Детермінізм, це:

а) філософія культури;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про існування причинності;

г) вчення про пізнання;

д) теорія виховання і освіти.


14. Який із перелічених філософів не належав до філософії Нового часу (ХVІІ ст.)?

а) О.Дондейн;

б) Г.Лейбніц;

в) Б.Паскаль;

г) Б.Спіноза;

д) П. Гасенді


15. Хто із цих мислителів належить до філософії братських шкіл в України?

а) Феофан Прокопович;

б) Кирило Турівський;

в) Микола Кузанський;

г) Климент Смолятич;

д) Ісайя Копинський.


16. Хто з цих філософів є представником іспанського екзістенціалізму?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Х.Ортега-і-Гасет;

д) М.Шелер.


17. Хто автор відомого висловлювання: “Все тече, все змінюється. Не можна двічі ввійти в одну і ту ж річку”?

а) Леся Українка;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Гегель;

д) Геракліт.


18. Хто запропонував сучасну картину світу?

а) І. Ньютон;

б) А. Ейнштейн;

в) І.Пригожин;

г) М.Фуко;

д) К.Маркс.


19. Що має вивчати філософія з точки зору структуралізму:

а) лише природу і більше нічого;

б) буття конкретної людини;

в) наукові і технічні досягнення людства;

г) текст, як носій думок та істини;

д) культуру як сукупність знакових систем.


20. Як називається офіційна філософія Ватикану?

а) неопозитивізм;

б) фрейдизм;

в) томізм;

г) персоналізм;

д) прагматизм.


^ ДИСЦИПЛІНА «ФІЛОСОФІЯ» (ІІ-й варіант)

Тести

Варіант 1

1. Підберіть з графи «Б» визначення, які розкривають зміст понять графи «А»


А

Б

1. Світ

2. Релігія

3. Міфологія

4.Світорозуміння

а) пізнавально-інтелектуальна сторона світогляду;

б) ототожнення природного та людського життя;

в) єдність об'єктивної дійсності (природи і суспільства) і дійсності людських сутнісних сил;

г) відображення дійсності в конкретно-чуттєвих образах:

ґ) віра в існування надприродних сил і їх роль у створенні світу і життя людини;

д) образно-фантастичне розуміння світу, що ґрунтується на обожненні сил природи;

е) реальна та ідеальна дійсність.2. Яка провідна тема філософських пошуків епохи Відродження?

а) метафізика;

б) магія;

в) теоцентризм;

г) гуманізм.


3. Що означає слово «сенсуалізм»?

а) філософське вчення Сен-Сімона;

б) музичний ритм;

в) вчення про чуттєвість як головну форму отримання достовірного знання.


4. Чиї філософські погляди спричинили найбільший вплив на формування марксистської філософії?

а) Бекона;

б) Арістотеля;

в) Шестова;

г) Гегеля;

ґ) Ніцше.


5. Що означає поняття «ноосфера»?

а) вчення Вернадського про становлення загальнопланетарного розуму;

б) розділ науки про мінеральні ресурси Землі;

в) назва психологічного тесту.


6. Виявіть серед наведених суджень правильне:

а) практика — це чуттєве сприйняття світу;

б) практика — це духовна діяльність людства;

в) практика — це виробнича діяльність людей;

г) практика — це пристосування людини до світу;

ґ) практика — це сукупність різних видів діяльності людей, спрямованих на пізнання і перетворення світу.


7. Підберіть з графи «Б» визначення, які розкривають зміст понять з графи «А».


А

Б

1. Об'єктивний ідеалізм

2. Суб'єктивний ідеалізм

3. Матеріалізм

4. Дуалізм

5. Монізм

а) філософська система, що будується на запереченні існування будь-якої реальності поза свідомістю і незалежно від нашої свідомості;

б) філософська система, що будується на визнанні духовного першоначала поза свідомістю і незалежно від свідомості;

в) філософське вчення, яке виходить із визнання рівноправними двох начал —духу і матерії, ідеального і матеріального;

г) філософський напрямок, який вирішує основне питання філософії на користь первинності буття, природи;

д) спосіб розгляду багатоманітності світу в розрізі одного начала, єдиної субстанції всього сущого.


8. Які з понять найбільш повно виражають сутність свободи?

а) свобода волі;

б) відчуження;

в) рівність;

г) доля;

д) відповідальність;

є) необхідність.


9. До основних законів діалектики в графі «А» підберіть поняття, за допомогою яких вони можуть бути пояснені

А

Б

1. Закон взаємного переходу кількості та якості.

2. Закон єдності та боротьби протилежностей;

3. Закон заперечення заперечення.

1-тотожність, 2-кількість, 3-боротьба, 4-міра, 5-стрибок, 6-протиріччя, 7-діалектичне заперечення, 8-єдність, 9-діалектична протилежність, 10-циклічність, 11-суперечність, 12-властивість, 13-поступовість, 14-наступність, 15-відмінність,16-якість.10. Яке з визначень світогляду є недостатньо повним?

а) світогляд — це форма самосвідомості особистості та суспільства;

б) світогляд — це сума знань про світ;

в) світогляд— це здоровий глузд;

г) світогляд — це інтегральне духовне утворення, що спонукає до практичної дії.


11. Представники мілетської школи це:

а) Мо-Цзи;

б) Фалес;

в) Геракліт;

г) Піфагор;

ґ) Зенон Елейський.


12. «Антропоцентризм» — це:

а) розділ підручника з антропології;

б) твір П'єтро Помпонацці;

в) філософська позиція, згідно з якою людина є центром і вищою метою світобудови.


13. У якому столітті виникають об'єктивні і суб'єктивні передумови марксистської філософії?

а) в середині XVIІІ ст. в Росії;

б) в середині XIX ст. в Західній Європі;

в) на початку 30-х років XX ст.;

г) у перших століттях нової ери.


14. Які природничонаукові відкриття виступили передумовою формування філософії марксизму?

а) геоцентрична система Птоломея;

б) еволюційна теорія Дарвіна;

в) закон збереження енергії;

г) закони механіки;

ґ) відкриття клітини.


15. До методів філософії належать:

а) експериментальний метод;

б) метод моделювання;

в) метафізичний метод;

г) метод виключення помилок в судженнях;

ґ) діалектичний метод.


16. Під поняттям «серце» П. Юркевич розуміє:

а) факт єдності людини з природою;

б) поняття, що характеризує емоційне сприйняття світу;

в) поняття, яке характеризує синтез таких духовних сутнісних сил, як розум, почуття, воля;

г) поняття, що використовується для осмислення джерел людського життя і духовної творчості.


17. Істина — це:

а) відповідність знання об'єкту;

б) ті знання, які є корисними для людини;

в) ті знання, які можуть бути перевірені соціально-історично практикою;

г) вища цінність пізнання, властивість знання, адекватність пізнавального образу пізнавальному об'єкту.


18. Концепція детермінізму ґрунтується:

а) на принципах причинності та закономірності;

б) на принципі гармонії;

в) на принципі діяльності;

г) на принципі тотожності мислення та буття.


19. У чому суть основного питання філософії?

20. У чому відмінність між діалектикою та метафізикою?


Варіант 2


1. Які з наведених питань є філософськими?

а) Що таке людина і яке її місце в світі?

б) Що таке свобода?

в) У чому сутність гравітації?

г) Які конкретні шляхи вирішення екологічної кризи?

ґ) Що таке спадковість?

д) У чому сенс людського життя?

е) Чи розширюється Всесвіт?

є) Чи відбувається прогрес суспільства?


2. Визначте, яка із наведених думок відображає ідеалістичну лінію у філософії.

а) Я мислю, отже, я існую (Декарт);

б) Природа є причина самої себе (Спіноза);

в) Все дійсне — розумне, все розумне — дійсне (Гегель);

г) Існувати — значить бути сприйнятий (Берклі).


3. Знайдіть помилку. Учнем Сократа був:

а) Левкіпп;

б) Протагор;

в) Платон;

г) Епікур;

ґ) Цицерон.


4. До кожного поняття з графи «А» підберіть положення, що розкриває його зміст з графи «Б»:


А

Б

1.Гуманізм

2.Пантеїзм

3.Натурфілософія

а) філософія природи;

б) бог має персональне буття;

в) віра в людину як вільну і необмежену в своїх можливостях;

г) ідея божественного творіння світу;

ґ) бог та природа - одне й те ж саме.5. Це неправильно, що Кант:

а) висунув одну з найпродуктивніших космологічних гіпотез;

б) написав «Феноменологію духу»;

в) сформулював категоріальний імператив;

г) розглянув простір і час як апріорні форми чуттєвого споглядання;

ґ) сформулював основні закони діалектики.


6. Як називав свою філософію М. Бердяев?

а) позитивізм;

б) прагматизм;

в) філософія соборного духу;

г) персоналізм.


7. Ідеологію українського національного радикалізму розробив:

а) П. Куліш;

б) М. Грушевський;

в) І. Марчук;

г) Д. Донцов.


8. Підберіть з графи «Б» пояснення, які відповідають перерахованим у графі «А» базовим життєвим цінностям.


А

Б

1. Життя

2. Користь

3. Правда

4. Святість

5. Творчість

6. Традиція

а) благо, що стверджується у царині практичних інтересів;

б) безумовна ствердність буття;

в) форма ствердження блага, яка викликає безумовну пошану й довіру;

г) істина в її соціально-історичному бутті;

ґ) ствердження цінності усталеного;

д) ствердження цінності нового.


9. Хто з філософів порівнював метод з ліхтарем, що освітлює шлях тому, хто йде?

а) Геракліт;

б) Арістотель;

в) Ф. Бекон;

г) Р. Декарт;

ґ) Б. Рассел.


10. Філософія виникає:

а) у VI ст. до н.е.;

б) у IX -VIII ст. до н.е.;

в) у II ст. до н.е.;

г) у I ст. н.е.;

ґ) у V-VI ст. н.е.


11. Агностицизм:

а) заперечує буття бога;

б) визнає первинним дух, ідею, свідомість;

в) прагне витлумачити матерію і свідомість у вигляді двох не залежних одна від одної основ;

г) форма матеріалістичної філософії;

ґ) заперечення пізнання світу.


12. Чию філософську систему Фома Аквінський розглядав як теоретичне джерело раціональної теології?

а) Демокріта;

б) Платона;

в) Сенеки;

г) Арістотеля.


13. Який метод філософії знайшов найбільш глибокий і всебічний розвиток у Гегеля?

а) діалектичний

б) аналітичний;

в) емпіричний;

г) індуктивний.


14. Ірраціоналістичну спрямованість мають філософські ідеї:

а) Гегеля;

б) Ніцше;

в) Бергсона;

г) Вітгенштейна;

ґ) Пірса.


15. Хто є засновником феноменології?

а) М. Хайдеггер;

б) К. Ясперс;

в) К. Леві-Строс;

г) Е. Гуссерль.


16. Виділіть найбільш повне і правильне визначення методу:

а) метод — це усвідомлений спосіб внутрішньої організації змісту пізнавальної діяльності;

б) метод — це засіб вирішення певного завдання;

в) метод — це сукупність принципів, правил практичного і теоретичного освоєння дійсності;

г) метод — це наукова теорія, перевірена практикою;

ґ) метод — це знання не тільки того, що являє собою даний предмет, але і як з ним працювати, як забезпечити виконання певної мети.


17. До кожного поняття з графи «А» підберіть положення, що розкриває його зміст з графи «Б»:А

Б

1. Продуктивні

сили

2. Виробничі

відносини

3. Спосіб

виробництва

а) продуктивні сили і виробничі відносини;


б) власність, обмін, розподіл;


в) предмети праці, люди, засоби праці, засоби

виробництва;

г) наука;

ґ) релігія, законодавство.


18. Основним питанням філософії є:

а) питання про сенс людського буття;

б) питання про відношення мислення до буття, духу до природи, ідеального до матеріального;

в) проблема загальної структури світу.


10. Які функції виконує філософія. Дайте їх характеристику.


20.Як позначилася на майбутньому філософії інтерпретація буття давньогрецькими філософами Демокрітом і Платоном?


Варіант 3


1. Як називалась перша філософія у Арістотеля?

а) діалектика;

б) аналітика;

в) логіка;

г) метафізика.


2. Хто із стародавніх філософів уперше використовує поняття«філософія»?

а) Конфуцій;

б) Фалес;

в) Піфагор;

г) Сократ;

ґ) Платон.


3. Вислів «Все тече, все змінюється» належить:

а) Фалесу;

б) Піфагору;

в) Геракліту;

г) Юму;

ґ) Ніцше.


4. Пантеїстичні ідеї притаманні філософським системам:

а) Платона;

б) Арістотеля;

в) Дж. Бруно;

г) Ф. Аквінського;

ґ) Ніколо Макіавеллі.


5. Знайдіть помилку. Екзистенціальні ідеї розвивали:

а) Платон;

б) Лейбніц;

в) Бердяєв;

г) Сартр;

г) Леві-Строс.


6. Це неправильно, що Сковорода:

а) розвивав «філософію серця»;

б) був матеріалістом;

в) розвивав вчення «про споріднену працю»;

г) створив вчення «про три світи».


7. Підберіть з графи «Б» вислови, які відповідають ідеалістичному або матеріалістичному розумінню світу (графа «А»).


А

Б

1. Ідеалізм

2. Матеріалізм

а) «Філософія — це засіб боротьби проти затьмарення нашого розуму за допомогою мови»;

б) «Наймудріше — число, Бог — це число чисел»;

в) «Із землі все виникає і в землю все повертається»;

г) «Свідомість — це причина, а не наслідок, і вона може розвиватись незалежно від матеріального світу»;

ґ) «Суспільне буття визначає суспільну свідомість».


8. Що виходить за межі методологічного знания?

а) структура наукового знання взагалі;

б) закони зародження, функціонування і зміни наукових теорій;

в) характеристика схем пояснення, що прийняті в науці;

г) логічна структура наукового знання;

ґ) глобальні проблеми екології


9. У графі «Б» відшукайте характеристику кожному з трьох рівнів пізнання (графа «А»)


А

Б

1.Емпіричний

2.Теоретичний

3.Технологічний

а) на цьому рівні розкривається суть явища, закони, висуваються певні гіпотези, створюються нові теорії;

б) на цьому рівні здійснюється застосування наукових знань для вирішення технічних завдань у різноманітних сферах людської діяльності;

в) на цьому рівні накопичується інформація, проводяться експерименти, опис, вимірювання, класифікація, первинні узагальнення.
  1. Філософія виконує функції:

а) ілюзорно — компенсаторну;

б) світоглядну;

в) регулятивну;

г) методологічну;

ґ) соціокультурну;

д) прогностичну.


11. Хто із названих філософів відноситься до школи софістів?

а) Георгій;

б) Піррон;

в) Епікур;

г) Протагор;

ґ) Гіппій.


12. Натурфілософія Дж. Бруно сформована під впливом:

а) геоцентричної системи;

б) канонічно — церковного вчення;

в) геліоцентричної системи.


13. Чиї філософські погляди здійснили найбільший вплив на формування марксистської філософії?

а) Руссо;

б) Канта;

в) Фіхте;

г) Фейербаха;

ґ) Гегеля.


14. Як називаються основні ідеї, які розвивались мислителями М. Федоровим, В. Вернадським, К. Ціолковським, Д. Чижевським?

а) стихійний матеріалізм;

б) герменевтика;

в) космізм;

г) екзистенціалізм;

ґ) феноменологія.


15. Некласичний період в історії філософської думки в Україні

включає:

а) добу гуманістично-реформаційної ідеології XVI ст.;

б) добу університетської філософії XIX ст.;

в) добу українського романтизму XIX ст.;

г) новітню українську філософію XX ст.;

г) добу Київської Русі Х-ХІП ст.


16. Онтологія означає:

а) вчення про закономірності пізнання;

б) вчення про сутність людини;

в) вчення про методи осмислення світу;

г) вчення про буття, загальний образ буття;

ґ) вчення про духовно-практичну діяльність.


17. Філософські категорії — це:

а) формально-логічні засоби для упорядкування знань;

б) сходинки в розвитку всього сущого;

в) апріорні, додосвідні форми мислення;

г) відображення істотних явищ і зв'язків об'єктивної дійсності.


18.До кожного з наведених методів у графі «А» підберіть його тлумачення з графи «Б»


А

Б

1.Спостереження

2.Опис

3.Вимірювання

4.Експеримент

а) закріплює і передає результати спостереження за допомогою певних знакових засобів;

б) цілеспрямоване сприйняття явищ об'єктивної дійсності, в процесі якого ми отримуємо знання про зовнішні сторони, властивості певних об'єктів;

в) кількісна характеристика об'єкта із застосуванням мови математики;

г) активне втручання суб'єкта в процес, що вивчається, з метою отримати про нього якнайбільше знань.


19.Чим пояснюється панування теоцентризму у середньовічній філософії?

  1. Яка основна риса і особливість філософського мислення епохи Відродження?
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Релігієзнавство», можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи