Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
НазваТестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
Сторінка5/8
Дата07.11.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

Варіант 4


1. Яке з визначень філософії є найбільш повним?

а) філософія — це епоха, схоплена в думці (Гегель);

б) філософія є вчення про шляхи здійснення сенсу людського існування (Бердяев)

в) філософія є сповідь її творця (Ніцше);

г) філософія — універсальний спосіб самоусвідомлення людиною самої себе, свого місця у світі та свого призначення у ньому. Вона є теоретичною формою світогляду, загальною світоглядною методологією;

д) філософія є системою виховання людини близькою до Бога. (Шел ер).


2. Вчителем Олександра Македонського був видатний давньогрецький філософ:

а) Демокріт;

б) Сократ;

в) Платон;

г) Арістотель.


3. Хто із названих філософів «розпочав» лінію матеріалізму, а хто лінію ідеалізму:

а) Сократ;

б) Демокріт;

г) Арістотель;

ґ) Платон.


4. Що означає слово «апріорі»?

а) заперечення можливості пізнання світу;

б) розділ теоретичної механіки;

в) позадосвідне знання;

г) вчення про гармонію суспільних відносин.


5. Що означає поняття «екзистенція»?

а) вчення про логіку як загальну систему знаків;

б) вчення про буття;

в) вчення про практику;

г) існування.


6. Щоб правильно охарактеризувати два рівні суспільної свідомості, приведіть у відповідність поняття правої колонки до лівої.

  1. Стихійний рівень а) ідеологія:

  2. Усвідомлюваний б) суспільна психологія;

в) теоретична свідомість;

г) буденна свідомість.


7. До основних функцій соціальної філософії відносяться:

а) методологічна;

б) регулятивна;

в) світоглядна;

г) пізнавальна;

ґ) ілюзорно-компенсаторна;

д) ідеологічна;

є) виховна.


8. Культура — це:

а) продукт людської діяльності;

б) продукт природи;

в) зовнішня, інституалізована форма певного етапу розвитку суспільства;

г) суттєва характеристика людської діяльності;

ґ) спосіб освоєння людиною світу, що включає природу, суспільство і внутрішній світ самої людини.


9. Підберіть характеристики, що наведені у графі «Б», відповідним функціям самосвідомості (графа «А»).

А

Б

1. Самопізнання

2. Самооцінка

3. Саморегуляція

а) самовідчуття (відчуття власного тіла, свого місця у просторі тощо); самоспостереження; самоаналіз;

б) самоконтроль, самодетермінація, самотворення;

в) самопочуття, оцінка себе відповідно до якихось життєвих еталонів, рівень домагань (оцінка наперед своїх бажань і здобутків).


10. Представники мілетської школи це:

а) Мо-Цзи;

б) Фалес;

в) Геракліт;

г) Піфагор;

ґ) Зенон Елейський.


11. Хто із названих філософів «розпочав» лінію матеріалізму, а хто лінію ідеалізму:

а) Сократ;

б) Демокріт;

в) Сенека;

г) Арістотель;

г) Платон.


12. Підберіть концепції з графи «Б», розроблені філософами, чиї імена названі в графі «А»:А

Б

1. Декарт

2. Бекон

3. Лейбніц

4. Спіноза

5. Локк

а) вчення про монади;

б) ідея свідомості як «чистої дошки»;

в) ідея про субстанцію як «причину самої себе»;

г) емпірично-індуктивний метод;

ґ) існувати означає «бути сприйнятим»;

д) перший принцип філософії «я мислю, отже, я існую»;

є) «філософія серця».13. Кантівська «річ в собі» включає:

а) умовивід, у якому здійснений синтез понять;

б) об'єкт, що існує сам по собі, незалежно від його пізнання;

в) теореми, що підлягають доказу;

г) все, що пов’язане з Богом і безсмертям душі.


14. Ідеї пантеїзму — це:

а) релігійно-філософське розуміння Бога, який, створивши світ, надалі не вмішується в закономірний хід розвитку цього світу;

б) філософське вчення, яке ототожнює Бога із світом;

в) релігійний світогляд, який будується на розумінні абсолютного буття як безмежної божественної особистості, що творить світ і керує його розвитком.


15. Яке з визначень буття правильне?

а) буття — це Всесвіт;

б) буття — це матерія;

в) буття — це природа;

г) буття — це поняття для означення всього існуючого;

ґ) буття — це все, що існує об'єктивно.


16. Позиція якого філософа у поглядах на суспільну свідомість акумульована у цій фразі: «Суспільна свідомість відображає суспільне буття»?

а) К. Маркса;

б) Х. Ортеги і Гассета;

в) О. Шпенглера;


17. Самосвідомість — це

а) оберненість свідомості на саму себе, послідовне усвідомлення актів свідомості;

б) усвідомлення людиною (або людською спільнотою) самої себе, свого становища у світі, своїх інтересів і перспектив;

в) оберненість свідомості на саму себе, усвідомлення суб'єктом самого себе, своїх інтересів і перспектив.


18. З наведених тверджень виділіть ті, які найбільш повно і правильно розкривають суть соціальної філософії:

а) соціальна філософія — це наука про суспільство;

б) соціальна філософія — це наука про найбільш загальні закони розвитку суспільства;

в) соціальна філософія — це наука, яка вивчає суспільство як цілісну систему крізь призму людини та самоцінності гуманістичних пріоритетів;

г) соціальна філософія — це наука, яка вивчає соціально детерміноване відношення «людина <-> світ».


19.Представники мілетської школи вбачали основу об'єктивного світу в його матеріальному першопочатку: воді (Фалес), вогні (Геракліт), повітрі (Анаксімен) та ін. В чому полягала сильна сторона та обмеженість поглядів мілетців? Відповідь аргументуйте.


20. Дайте обґрунтування вислову Л. Шестова «Завдання філософії не в тому, щоб заспокоювати людей, а в тому, щоб бентежити їх».


Варіант 5

1. Це неправильно, що Піфагор:

а) створив теорію ідеальної держави;

б) вірив, що душа безсмертна;

в) був прихильником гедонізму;

г) заклав основи нумерологічного містицизму;

ґ) визнавав існування тільки матеріального світу.


2. Чию філософську систему Фома Аквінський розглядав як теоретичне джерело раціональної теології?

а) Демокріта;

б) Платона;

в) Сенеки;

г) Арістотеля.


3. З ім'ям якого античного філософа пов'язане заснування першої філософської школи — Академії (від розташування її у парку міфічного героя Академа)?

а) Сократа;

б) Платона;

в) Арістотеля;

г) Демокріта.


4. З названих філософів визначте, хто належить до А) англійського, Ф) французького, Н) німецького Просвітництва:

  1. Монтеск'є;

  2. Дідро;

  3. Толанд;

  4. Гердер;

  5. Лессінг;

  6. Гольбах;

  7. Руссо;

  8. Вольтер.


5. Кантівська «річ в собі» включає:

а) умовивід, у якому здійснений синтез понять;

б) об'єкт, що існує сам по собі, незалежно від його пізнання;

в) теореми, що підлягають доказу;

г) все, що пов’язане з Богом і безсмертям душі.


6. Знайдіть помилку. До філософів Києво-Могилянської академії належали:

а) П. Могила;

б) І. Гізель;

в) Г. Кониський;

г) М. Смотрицький;

ґ) І. Копинський;

д) Ф. Прокопович.


7. Яке з даних визначень матерії є філософським?

а) матерія — це все, що має масу та енергію;

б) матерія — це інобуття абсолютної ідеї;

в) матерія —- це все, що складається з атомів;

г) матерія — це сукупність відчуттів;

ґ) матерія — це поняття для означення об'єктивно-реального буття світу в часі, просторі, русі.


8. Механізмами розвитку людської самосвідомості й закріплення його здобутків є:

а) політика;

б) наука;

в) релігія;

г) мистецтво;

ґ) філософія.


9. Дедукція — це:

а) розчленування предмета на складові частини з метою їх всебічного вивчення;

б) прийом мислення, за допомогою якого встановлюються загальні властивості і ознаки об'єкта;

в) метод дослідження і спосіб міркування, на основі якого будується загальний висновок, що випливає з конкретних засновків;

г) спосіб міркування, за допомогою якого із загальних висновків суб'єкт приходить до висновку, що носить конкретний характер.


10. Підберіть з графи «Б» вислови, які належать філософам, чиї імена наведені в графі «А»

А

Б

1.Конфуцій

2.Геракліт

3.Фалес

4.Піфагор

а) в одну і ту ж річку неможливо вступити і один раз:

б) космос є і буде вічно живим вогнем, що мірами спалахує, рівномірно згасає;

в) все із води і все переходить у воду;

г) числу всі речі подібні;

д) про мертвих говори або тільки добре, або нічого;

ж) хто не може керувати собою, той не здатен

керувати іншими.


11. Першоначало усього сущого у стародавній філософії отримало назву:

а) «атман»;

б) «архе»;

в) «стойхейон»;

г) «апейрон».


12. Хто із новоєвропейських філософів розвивав учення про людську душу як «чистий аркуш»?

а) Декарт;

б) Лейбніц;

в) Паскаль;

г) Локк;

ґ) Ламетрі.


13. Підберіть з графи «Б» вислови, які належать філософам, чиї імена названі в графі «А»:


А

Б

1. Гегель

2. Фейербах

3. Кант

4. Шеллінг

5. Фіхте

а) «Людина людині – бог»;

б) «Чини так, щоб у твоїх діях інша людина виступала метою й ніколи - засобом»;

в) «Філософія - це епоха, схоплена в думці»;

г) «Діяти! Діяти! - ось для чого ми існуємо».


14. Представниками Кирило-Мефодіївського братства були:

а) М. Максимович;

б) Т. Шевченко;

в) Ф. Прокопович;

г) М. Костомаров;

ґ) П. Куліш.


15. Визначте, до яких філософських напрямків належать наведені нижче судження про простір і час:

І а) простір і час — суть форми буття світового розуму;

М б) простір і час — суть об'єктивної форми існування матерії;

в) географічне середовище визначає політичний лад, культуру, економіку і мораль народу, що живе в ньому;

г) закони розвитку суспільства відмінні від законів природи.


16. Основним способом розв'язання протиріччя між свідомим і неусвідомлюваним 3. Фрейд вважав сублімацію. Основною формою сублімації є:

а) бажання;

б) страх;

в) творчість.


17. Це неправильно, що Гегель:

а) написав працю «Про діалектику»;

б) вперше висловив думку «Все тече, все змінюється»;

в) сформулював сукупність закономірностей, що відображають універсальні зв'язки і розвиток у світі та пізнанні;

г) здійснив синтез діалектики і матеріалізму.


18. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття «природа»:

а) природа — це географічне середовище, в якому перебуває людина;

б) природа — це біосфера Землі;

в) природа — це біосфера та ноосфера;

г) природа — це та частина світу, яка стала об'єктом теоретичної і практичної діяльності людей.


19. Назвіть основні напрями і школи сучасної світової філософії.


20.У чому різниця між діалектикою і метафізикою?


Список рекомендованої літератури

для підготовки до тестування з дисципліни «Філософія»:


1. Бичок І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г., та ін. Філософія: Підручник. — К., 2001.

2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник/

Г.І. Волинка, В.І.Гусєв, І.В. Огородник, Ю.О. Федів. – К.: Вища школа, 1999.

3. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К.: Книга, 2005. – 528 с.

4. Несторенко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

5. Новая философская энциклопедия: В 4 т. – М., 2001.

6. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2001.

7. Філософія. / За ред.. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 455 с.

8. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник (І.В. Бичко, В.Г.Табачковський, Г.І. Горак та ін.). – К.: Либідь, 1993. – 576 с.

9. Філософія. Навчальний посібник (курс лекцій). / За ред.. проф. І.Ф.Надольного. – К.: вікар, 1997. – 620 с.

10. Філософія: Посіб./ Є.М. Причепій, А.М. Черній, В.Д. Гвоздецкий, А.А. Черкаль. – К., 2001

11. Философия. Учебник для высших учебных заведений. / Под ред. Кохановского В. – Ростов-на-Дону, 1995.


^ ДИСЦИПЛІНА «СОЦІОЛОГІЯ»

Тести

Із запропонованих відповідей оберіть правильну

Варіант 1


1. Вперше основні ідеї конфліктології були сформульовані:

а) М.Вебером;

б) Р. Дарендорфом;

в) Л.Козером;

г) К.Марксом.

2. Теорія етнометодології розроблена:

а) Дж.Мідом;

б) Г.Блумером;

в) Г. Горфінкелем;

г) В. Шюцем.

3. Згідно функціональному підходу:

а) стратифікація забезпечує оптимальне функціонування суспільства;

б) стратифікація ускладнює нормальне функціонування суспільства;

в) стратифікація несправедлива, її визначають інтереси можновладців;

г) стратифікація виникає з конфлікту соціальних груп.


4. Соціологія як наука про суспільство є, за О.Контом, найскладнішим відгалуженням в ієрархії позитивних наук.


Так Ні


5. Дж. Мід уявляє процес інтеракції таким чином, що всі учасники аналізують підготовку до дій інших через власну реакцію на їхні жести.


Так Ні


6. На думку Л.Козера, соціальні конфлікти:

а) виконують виключно негативну дисфункціональну роль;

б) виконують цілу низку позитивних функцій в суспільній інтеграції (створюють групові структури, зберігають рівновагу сил, сприяють коаліціям і асоціаціям);

в) неодмінно спричиняють соціальну революцію;

г) призводять до занепаду політичної та економічної підсистем суспільства.

7. На думку М.Вебера, протестантська етика зробила чималий внесок в культурну основу сучасного капіталізму.


Так Ні


8.Соціальні ролі — це:

а) поведінка індивіда в різноманітних соціальних ситуаціях;

б) соціальні статуси;

в) функції особистості, які обумовлені соціальним статусом;

г) функції особистості, які зумовлюють соціальний статус.


9. Політична сфера — це цілісна підсистема суспільства, відповідальна за виробництво, розподіл, обмін та споживання матеріальних благ та послуг, необхідних для життєдіяльності людей.


Так Ні


10. Історично першим видом сім’ї була полігамна, а моногамна сім’я приходить їй на зміну з розвитком суспільства.


Так Ні


11.Соціологія економіки — це:

а) соціальний аналіз економічної науки;

б) соціальний аналіз суспільних відносин з приводу економічної діяльності людей;

в) дослідження економічної історії;

г) дослідження засобів виробництва.


12.Призначення емпіричної соціології полягає в:

а) описі методів збирання первинної соціологічної інформації, її обробці та аналізі;

б) дослідженні розвитку людського суспільства як системи соціальних взаємодій, властивостей, відносин;

в) розробці теорій соціальних структур та соціальних груп;

г) розробці теорії поведінки соціальних спільнот.


13. В сучасній соціології найбільш універсальною соціальною спільнотою вважається:

а) клас;

б) страта;

в) каста;

г) стан.

14. Немає соціалізації без індивідуалізації


Так Ні


15. Соціальна мобільність — це:

а) переміщення індивідів в соціальному просторі;

б) згуртованість індивідів у певну спільноту;

в) відмежованість соціальних груп одна від одної;

г) будь-яка комунікація.


16. Право виражає волю окремих соціальних груп і суспільства в цілому, мораль — державну волю.


Так Ні


17. Референтна група — це:

а) дійсна (або уявна) група, з якою соціальні актори ідентифікують себе і зіставляють свою поведінку і соціальні позиції;

б) студентська група, виробничий колектив;

в) натовп;

г) неформальна група.

18. Поняття «громадянське суспільство» виникло у:

а) XVIII столітті;

б) ХІХ столітті;

в) стародавній Греції;

г) ХХ столітті.


19. Середній клас має найбільш складну структуру , оскільки об’єднує і бізнесменів, і людей найманої праці (більшість інтелігенції, управлінський персонал середньої та нижчої ланки).


Так Ні


20. Контент-аналіз — це специфічна техніка дослідження, спрямована на об’єктивний, систематичний та кількісний опис змісту повідомлення, який відповідає цілям дослідника.


Так Ні


Варіант 2

1. Загальна соціологічна теорія:

а) формулює основні методологічні підходи до соціологічного аналізу;

б) дає уявлення про окремі види, механізми соціальної взаємодії;

в) розглядає закономірності і механізми життєдіяльності соціальних спільнот в окремих сферах;

г) аналізує інтереси, потреби особистості.

2.Методами соціології, за О.Контом, є:

а) логіка;

б) спостереження;

в) спостереження, експеримент, класифікація;

г) спостереження, експеримент, класифікація, порівняння, історичний метод.

3. Центральним поняттям «розуміючої соціології» М.Вебера є:

а) соціальний індивід;

б) соціальна дія;

в) соціальна спільнота;

г) соціальні відносини.

4. Американська соціологія 20-30 років ХХ століття (Чикагська школа) дотримувалася насамперед:

а) принципів позитивізму;

б) принципів історичного матеріалізму;

в) емпірико-прагматичної орієнтації;

г) позицій структурного функціоналізму.

5.Теорія постіндустріального суспільства розроблена:

а). О.Контом, Г.Спенсером;

б) К.Марксом, Ф.Енгельсом;

в) Д.Беллом, З.Бжезінським, О.Тоффлером;

г) Т.Парсонсом, Р. Мертоном.


6. Економічний детермінізм — це філософська і соціологічна позиція:

а) Т.Парсонса;

б) Дж.Міда;

в) П.Сорокіна;

г) К.Маркса.

7. Стратифікація суспільства сприяє його стабілізації, інтеграції, а класифікація, навпаки, супроводжується внутрішньою напругою, гострими суперечками, конфліктами, боротьбою.


Так Ні


8. Найбільш внутрішньо згуртованим, стабільним, стійким до зовнішніх дій суспільним угрупованням є:

а) каста;

б) стан;

в) клас;

г) страта.

9. Чим неодноріднішими є соціальні групи (страти, етноси, класи) в суспільстві, тим потенційно вони конфліктніші.


Так Ні


10. Поняття «соціальна мобільність» введено в соціологію:

а) К.Марксом;

б) Н.Луманом;

в) М.Вебером;

г) П.Сорокіним.

11. Історично першими соціальними спільнотами людей були:

а) рід, клан;

б) плем’я;

в) сім’я;

г) народність.

12.Під поняття «соціальна інституція (інститут)» підпадають:

а) матеріальні предмети, створені людьми («друга природа»);

б) різні установи (науково-дослідні організації, армія, церква тощо), суспільні норми, що визначають форми і характер поведінки індивідів та спільнот;

в) виключно державні органи влади;

г) виключно економічні структури.

13. Соціальні групи — це:

а) групи за інтересами;

б) нестійкі об’єднання людей (наприклад, пасажири потягу);

в) відносно сталі спільноти людей, що склалися історично, які різняться роллю і місцем у системі соціальних зв’язків історично визначеного суспільства;

г) класи.

14. Соціальна структура — це:

а) система соціальних груп, спільнот;

б) система соціальних груп, спільнот та інституціональні організаційні форми, що забезпечують їхній розвиток та переміщення;

в) соціальні інститути;

г) система соціальних цінностей.

15. Соціалізація — це:

а) процес засвоєння індивідом впродовж життя соціальних норм та культурних цінностей того суспільства, до якого він належить;

б) ідентифікація як вираз ставлення до соціального світу, цінностей;

в) адаптація, тобто пристосування до нових умов, ролей, норм;

г) інтеріоризація, тобто прийняття норм, цінностей, включення їх до внутрішнього світу людини.

16. До теорій, що аналізують окремі елементи соціального механізму, належать:

а) теорія соціальної активності;

б) соціологія освіти;

в) соціологія села;

г) економічна соціологія.

17. Процес урбанізації — це:

а) зростання ролі та питомої ваги міст в соціально-поселенській структурі суспільства;

б) зростання ролі та питомої ваги села в соціально-поселенській структурі суспільства;

в) зростання ролі науки, техніки та технології;

г) індустріалізація.

18. Соціологію людина цікавить насамперед як:

а) індивід;

б) істота, що належить до людського роду;

в) особистість;

г) індивідуальність.

19. Харизматичний лідер — це:

а) лідер, наділений в очах його послідовників винятково великим авторитетом;

б) духовна постать;

в) лідер, наділений в очах його послідовників рішучістю;

г) той, хто навчає, як краще пристосуватися до конкретного соціального середовища.


20. До двох головних різновидів опитування належать анкетування та інтерв’ювання.


Так Ні

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Релігієзнавство», можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи