Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
НазваТестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
Сторінка6/8
Дата07.11.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

Варіант 3


1.Термін «теорії середнього рівня» запропонував:

а) П.Сорокін;

б) Т.Парсонс;

г) Р.Мертон;

г) Е.Дюркгейм.

2.Термін «інтерсуб’єктивний» використовується А.Шюцем для опису деяких аспектів взаємного зв’язку людей як істот життєвого світу; соціальності, яка внутрішньо притаманна свідомості, переживання людиною світу як загального для неї та інших.


Так Ні


3. З позиції структурного функціоналізму ієрархія статусів і ролей визначається важливістю виконуваної соціальної функції.


Так Ні


4. П’ять стадій еволюції суспільства: традиційне суспільство, стадія підготовки переходу до індустріального суспільства, індустріальне суспільство, стадія зрілості індустріального суспільства, стадія масового споживання складають основу теорії індустріального суспільства, яка виведена:

а) К.Марксом;

б) У.Ростоу;

в) А.Тоффлером;

г) А.Тойнбі.

5. Середньовічні стани — це:

а) расові структури суто ритуального призначення;

б) об’єднання земельної, військової та релігійної аристократії;

в) соціальні угруповання, що визначаються насамперед місцем і роллю у системі виробництва;

г) соціальні групи, кожна з яких об’єднана завдяки спільним духовним ідеалам, цінностям.

6. Горизонтальна соціальна мобільність — це:

а) підняття індивіда по сходинам влади:

б) пониження посади;

в) зміна сімейного стану, вступ у шлюб з представником своєї соціальної групи;

г) перехід індивіда в нижчу або вищу страту.

7. Поняття «особистість» служить для характеристики біосоціальної природи людини, а поняття «індивід» — для характеристики соціального в людині.


Так Ні


8. Психологічні механізми соціалізації: імітацію, ідентифікацію, почуття сорому, провини виділив:

а) К.Маркс;

б) Р. Мертон;

в) М.Вебер;

г) З. Фрейд.

9. Політичний режим — це:

а) пануюча в суспільстві ідеологія;

б) система політичного панування;

в) сукупність принципів, методів, способів політичного управління, політичного регулювання;

г) влада.


10. Для економічної системи головною є адаптація, для політичної — ідентифікація, для права — інтеграція, для системи соціалізації — репродукція. Така позиція притаманна:

а) марксизму;

б) функціоналізму;

в) конфліктуалізму;

г) історичному акціоналізму.


11. Поняття «стагнація» означає:

а) надмірний вплив дезінтегративної дії складових елементів суспільства;

б) надмірний вплив інтегративної дії соціальної системи;

в) стійкість, стабільність, стан рівноваги соціальної системи;

г) динамічний розвиток соціальної системи.

12. Соціологія релігії як самостійна соціологічна дисципліна бере свій початок від праць:

а) О.Конта;

б) Е.Дюркгейма та М.Вебера;

в) Р. Мертона;

г) Т.Парсонса.


13. Ретритизм — це:

а) неприйняття індивідом ані цілей, ані засобів певної дії («аутсайдер»);

б) конформізм;

в) шанування звичаїв, норовів, традиційних норм поведінки;

г) інноваційне мислення, поведінка, дії.

14. Субкультура — це:

а) модель переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, характерних для тієї чи іншої спільноти;

б) культурна модель, що сприймається суспільством як конфронтаційна щодо домінуючої культури;

в) домінуюча суперкультура;

г) народна культура.

15. При мікросоціологічному підході до освіти соціолога цікавлять:

а) місце освіти в системі суспільних відносин;

б) ефективність функцій освіти;

в) взаємозв’язок освіти з іншими суспільними галузями;

г) суб’єкти і соціальні механізми освітньої діяльності.

16. Соціально-побутова інфраструктура міста включає:

а) житлово-комунальне господарство, торгівлю, освіту, охорону здоров’я;

б) природне середовище;

в) керування містом;

г) господарську сферу.

17. Нації складалися:

а) у процесі взаємодії родів, кланів;

б) на основі змішування племен;

в) у процесі консолідації народностей на ґрунті розвитку економічних, політичних та інших зв’язків;

г) як самостійні, автономні спільноти, що орієнтувалися насамперед на духовні цінності та перспективи.

18. Фактор, що не визначає соціально-просторову диференціацію населення:

а) соціально-економічний статус (доход, рівень освіти, характер зайнятості);

б) сімейний статус;

в) расово-етнічний статус (раса, національність, мова);

г) місце у системі влади.

19. На питання, чи потрібна фіксація національності в документах, зазвичай відповідають, що чим вище культура, освіченість населення, тим менше прагнення до закріплення належності до національної групи. Чи можна погодитись з такою відповіддю?


Так Ні

20. До неофіційних документів в прикладній соціології належать:

а) поточна документація (листування, накази);

б) документи оглядового характеру (доповіді);

в) документи періодичної звітності (огляди, звіти);

г) автобіографії, щоденники, спогади.


Варіант 4

1.Соціальна статика вивчає:

а) порядок, гармонію елементів суспільства, його структуру;

б) еволюцію, розвиток суспільства та його різноманітних сфер;

в) закони розвитку економіки;

г)політичну систему.


2. Найбільш повно еволюційний підхід до суспільства представлені:

а) К. Марксом;

б) О. Контом;

в) Л. Козером;

г) Г. Спенсером.

3. Класиком теорії символічної інтеракції вважають:

а) Т.Спенсера;

б) Дж.Міда;

в) М.Вебера;

г) К.Маркса.

4. Вся історія суспільства — це історія боротьби класів. Це висхідна позиція:

а) М. Вебера;

б) К.Маркса;

в) П.Сорокіна;

г) Т. Парсонса.

5. Основні ідеї функціоналізму були вперше сформульовані:

а) К.Марксом;

б) О.Контом;

в) Г. Спенсером;

г) Р. Мертоном.

^ 6. Суспільство у своєму розвитку проходить п’ять основних стадій: первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну, комуністичну. Ця концепція належить:

а) О.Конту;

б) К.Марксу;

в) А.Тойнбі;

г) О.Шпенглеру.


7. Соціологія Зіммеля і М.Вебера ґрунтується на методології розуміння.


Так Ні

8. Соціальна взаємодія є «соціальною клітиною», вивчаючи яку, соціолог отримує необхідні знання про соціальні явища. Ця позиція найбільш ґрунтовно представлена у вченні:

а) П.Сорокіна;

б) О.Конта;

в) К.Маркса;

г) А.Шюца.

9. Згідно теорії Т.Парсонса, безперервність структурно-функціонального порядку вважається головною якістю та інтегральним показником життєздатності соціальної системи.


Так Ні


10. Поняття «соціальна система» і «соціальна структура» є:

а) повністю тотожними за змістом;

б) відмінними у такому значенні: соціальна структура характеризує статичний, а соціальна система більш динамічний аспект суспільства;

в) відмінними у такому значенні: соціальна система характеризує більш статичний, а соціальна структура більш динамічний аспект суспільства;

г) такими, що повністю розрізняються змістовно (за ієрархічністю суспільної будови, соціальними функціями і т.п.)

^ 11. Соціальна мобільність є необхідною для стабільності сучасного індустріального суспільства, але посилена соціальна мобільність сприяє дестабілізації суспільства.


Так Ні


12. Поняття «особистість»:

а) характеризує окрему людину;

б) служить для характеристики соціального в людині;

в) визначає те, що різнить одну людину з іншою і біологічно, і соціально;

г) вказує на належність до людського роду.


13. Девіантна поведінка — це:

а) поведінка, яка відхиляється від норм;

б) конформізм;

в) бунт;

г) втрата відчуття власної гідності.

14. Зближення національно-етнічних утворень може мати як позитивні, так і певні негативні соціальні та соціокультурні наслідки.


Так Ні

15. Соціолог вивчає особистість як:

а) елемент соціального життя;

б) суб’єкта пізнання і творчості;

в) стійку цілісність психічних процесів;

г) космічну істоту.

16. Сім’я як мала контактна група вивчається на макрорівні, а як соціальний інститут на мікрорівні.


Так Ні


17. Соціологічний підхід в економіці — це:

а) аналіз людини як біологічної істоти;

б) розгляд людини як елемента трудових ресурсів, як умови виробництва;

в) підхід до людини як суб’єкта економічних та соціальних процесів;

г) дослідження системи керування економікою, аналіз стратегій.


18. Сутність теорії конвергенції полягає в тому, що:

а) всі індустріальні країни в економічному розвитку здійснюють рух в напрямку єдиної моделі;

б) кожна індустріальна країна рухається відповідно до власних економічних стратегій;

в) в суспільстві здійснюються процеси масової нисхідної мобільності;

г) в суспільстві визрівають суттєві соціальні конфлікти.


19. Авторитаризм — це гегемонія однієї партії, монополія однієї ідеології, всевладдя каральних органів, заперечення прав людини, придушення опозиції і заперечення громадянського суспільства.


Так Ні


20. Теоретичні соціологічні дослідження передбачають вимірювальні процедури. Відповідно до певних правил досліджуваним об’єктам приписуються числові значення у вигляді тих чи інших індикаторів.


Так Ні


Варіант 5


1. Соціолог вивчає не реальну свідомість мас, окремих індивідів, її стан, настрої, переконання, думки, а суспільну свідомість взагалі, основні тенденції її розвитку.


Так Ні


2. Праця «Курс позитивної філософії» належить:

а) К.Марксу;

б) Г.Спенсеру;

в) М.Веберу;

г) О.Конту.


3. Задачею соціології є встановлення «нормального» через виявлення поведінки, яка відхиляється від норми і має своїм наслідком санкції. Ця позиція обґрунтована в соціології:

а) К.Марксом;

б) Е.Дюркгеймом;

в) О.Контом;

г) Р.Мертоном.

4. Щодо навколишнього світу суспільні система є закритою, стаціонарною.


Так Ні


5. Соціальна система — це владна організація її складових частин. Така інтерпретація належить:

а) марксизму;

б) конфліктуалізму (Р. Дарендорф, Л.Козер);

в) позитивізму;

г) символічному інтеракціонізму.


6. Соціальна система має таку структуру

Підсистеми Функції

Цінності Збереження структури та зняття напруги (L)


Норми Інтеграція (I)

Соціальні спільноти Ціледосягення (G)

(колективи/групи)

Ролі Адаптація (А)ї

Таку схему запропонував:

а) П.Сорокін;

б) Р.Мертон;

в) Т.Парсонс;

г) К.Маркс.


7. Ознаками страти є жорстока ієрархізація стосунків, взаємин, формальне і примусове визначення соціального статусу, найчастіше успадкованого від народження; однозначність ціннісних орієнтацій, норм, ролей, відсутність горизонтальної та вертикальної мобільності, ритуалізаціця поведінки.


Так Ні


8. Горизонтальна стратифікація визначається економічним становищем, вертикальна стратифікація — відношенням до влади


Так Ні


9. Згідно з Марксом, поняття «суспільний клас» не збігається з поняттями «соціальна група» та «соціальний прошарок»:


Так Ні


10. Поняття «маргінальність» означає:

а) специфічність різних культурних феноменів, найчастіше асоціальних або антисоціальних, що ровиваються поза домінуючими спільнотами; граничне положення індивіда по відношенню до будь-якої соціальної спільноти;

б) оригінальність, нестандартність свідомості індивіда та її проявів у поведінці, соціальних діях;

в) конформізм, некритичне приєднання свідомості індивіда до суджень, що панують в його колах;

г) стійке положення індивіда в певній соціальній групі.


11. Соціальна активність особистості — це:

а) розуміння і прийняття інтересів суспільства;

б) готовність та уміння індивіда реалізувати свої власні інтереси;

в) система ціннісних орієнтацій;

г) системна соціальна якість, в якій виражається та реалізується глибина і повнота зв’язків особистості з соціумом, рівень перетворення особистості на суб’єкта суспільних відносин.


12. Соціальна роль позначає місце індивіда в соціальній системі, а соціальний статус — це сукупність дій, які повинен виконати індивід, посідаючи дане місце.


Так Ні


13. До галузевих соціологічних теорій належить:

а) соціологія міста;

б) етносоціологія;

в) теорія комунікацій.

г) соціологія праці.


14. Процес секуляризації — це:

а) релігійна пропаганда; прорелігійна політика;

б) посилення впливу релігії та церкви на всі сфери суспільного життя;

в) звільнення людини та суспільства від влади церкви та організованої інституційної релігії, звільнення від церковного впливу у громадській та розумовій діяльності, у художній творчості;

г) поєднання церкви і держави.


15. Зміцнення егалітаризму — це створення рівних можливостей для мобільності людей з різним соціальним походження.


Так Ні


16. Тоталітаризм передбачає сильну владу, але не диктатуру, допускає обмежений плюралізм, однак забороняє окремі організації, будується на авторитеті окремих особистостей або колективного органу.


Так Ні


17. Планування як метод регулювання економіки з метою усунення соціальних конфліктів, ставка на підвищення соціальної мобільності для усунення класових бар’єрів, плюралізм та лібералізм як політичні принципи — це риси:

а) традиційного суспільства;

б) індустріального суспільства;

в) постіндустріального суспільства;

г)інформаційного суспільства.


18. Які негативні наслідки урбаністичного процесу є демографічними:

а) збільшення затрат на соціальну інфраструктуру, охорону навколишнього середовища, транспорт;

б) збільшення витрат на пересування до місця роботи, місця відпочинку, послаблення соціального контролю; зростання девіантної поведінки;

в) послаблення родинних зв’язків, анонімність спілкування, самотність, ріст емоційних психологічних навантажень;

г) несталість сім’ї, зниження приросту населення, погіршення здоров’я.


19. Нуклеарна сім’я — це:

а) розширена сім’я, яка включає різні покоління;

б) окрема, проста сім’я, яку створюють подружжя з дітьми;

в) неповна сім’я, коли відсутній один з подружжя;

г) полігамна сім’я.


20. У прикладній соціології використовуються три різновиди інтерв’ю: формалізоване (стандартизоване), фокусоване, вільне.


Так Ні


Список рекомендованої літератури

для підготовки до тестування з дисципліни «Соціологія»:


    1. Анурин В.Ф. 300 тестов по социологии. СПб: Питер 2008. — 144 с.

    2. Андрущенко В.Л. та ін. Соціологія: Підручник. — К. — Х., 1998.

    3. Социологический справочник / Под общ. Ред. В.И. Воловича. — К.: Политиздат Украины, 1990. — 382 с.

    4. Дворецька Г.В. Соціологія: Підручник. — К., 2002.

    5. Курбатов В.И. Современная западная социология. Ростов н/Д, 2001.

    6. Руденко Р.И. Практикум по социологии. М., 1999.

    7. Ручка А.А., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1995.

    8. Социология / Под ред. Курбатова В.И. Ростов н/Д, 1998.

    9. Социология / Сост. Елсуков А.Н. и др.. М., 1998.

    10. Социология: Учебное пособие / Под ред. Тадевосяна Э.В. М., 1995.^ ДИСЦИПЛІНА «ЛОГІКА»

Тести

Із запропонованих відповідей оберіть правильну


Варіант 1

1. Логіка як наука досліджує:

а) процеси міркування як складну динамічну систему;

б) форми і закони мислення, відношення між мисленням та предметною дійсністю;

в) умови, причини розвитку і функціонування мислення;

г) природничо-матеріальне забезпечення процесів мислення;

д) історію розвитку людських знань.


2. Логічна правильність думки — це:

а) адекватне відображення у свідомості людини певної ситуації, що існує в реальності;

б) правильне сприйняття предмета за допомогою органів відчуттів;

в) відсутність будь-яких сумнівів;

г) відповідність думки законам і формам мислення;

д) інтуїтивна очевидність.


3. Обсяг поняття — це:

а) одна з логічних операцій над поняттями;

б) один з видів понять;

в) сукупність ознак;

г) сукупність предметів, наділених зазначеними в понятті ознаками;

д) слово, яке означає поняття.


4. Термін — це:

а) один з видів визначення понять;

б) слово (іноді група слів), яке має одне смислове і одне предметне значення;

в) один з методів пізнання дійсності;

г) структурний елемент операції поділу понять;

д) результат узагальнення понять.


5. Зазначте найближчий рід в такому визначенні: “Ім’я — це вираз природної або штучної формалізованої мови, що означає предмет або клас предметів”:

а) означає предмет або клас предметів;

б) ім’я;

в) це вираз природної або штучної формалізованої мови;

г) найближчого роду в даному визначенні немає.


6. Поняття “будівля” поділене за обсягом на “двоповерхова будівля” і “не двоповерхова будівля”. Визначте, в який логічний спосіб здійснено цей поділ:

а) зіставлення;

б) протиставлення;

в) дихотомічним;

г) підбору;

д) класифікації.


7. Судження — це:

а) сукупність слів, які фіксують зв’язки предметів з їх ознаками, або відношення між предметами;

б) один з методів пізнання дійсності;

в) одна з форм абстрактного мислення людини, що розкриває зв’язки предметів з їх ознаками, або відношення між предметами;

г) одна з форм емпіричного відображення дійсності;

д) множина предметів дійсності.


8. Складові алфавіту мови логіки висловлень

а) символи законів;

б) символи простих висловлювань;

в) символи логічних операцій;

г) символи фонетики;

д) символи функцій;

е) дужки.


9. Зазначте вид умовиводу в такому логічному міркуванні: “Якщо правильно, що всі грабіжники є злочинцями, то хибним буде твердження, що де які грабіжники не є злочинцями”.

а) повна індукція;

б) аналогія властивостей;

в) безпосередній з одного судження;

г) простий категоричний силогізм;

д) безпосередній за логічним квадратом.


10. Зазначте, до якого виду умовиводу (силогізму) належить схема:

А→В

¬ В

¬А

а) повної індукції;

б) розділово-умовних;

в) полісилогізмів;

г) умовнокатегоричних;

д) розділовокатегоричних;


11. Під законами логіки в сучасній логіці висловлювань мають на увазі судження, які:

а) є безпосередньо очевидними;

б) завжди хибні (логічні суперечності);

в) можуть бути істинними або хибними (виконувані);

г) утворюються внаслідок класифікації понять;

д) завжди істинні (логічні тавтології).


12. Зазначте, який закон логіки застосований у твердженні: “Я склав екзамен з математики на відмінно завдяки акуратному відвідуванню занять, систематичній самостійній роботі над курсом, опрацюванню навчальної літератури, активній участі в семінарських і практичних заняттях”:

а) заборони суперечності;

б) тотожності;

в) виключеного третього;

г) достатньої підстави;

д) комутативності.


13. Доведення, з погляду сучасної логіки, — це:

а) сукупність упорядкованих фактів;

б) логічний засіб фіксації міркувань людини, за допомогою якої на основі одних знань розкривається істинність або хибність інших знань;

в) одна з форм емпіричного відображення дійсності;

г) одна з форм мислення людини;

д) інтелектуальна очевидність певного положення науки.


14. Визначте, вимоги якого формально-логічного закону порушені в наведеному нижче доведенні:

Теза:

Четверта планета від Сонця є богом війни римської міфології.

Аргументи:

1) Марс є четвертою планетою від Сонця (істина)

2) Марс є богом війни римської міфології (істина):

а) достатньої підстави;

б) виключеного третього;

в) заборони суперечності;

г) тотожності;

д) закони логіки не порушено.


15. Визначить модальність висловлення : “Необхідно здійснити покарання“.

а) судження про можливість (різновид алетичних);

б) деонтична модальність;

в) аксіологічна модальність;

г) темпоральна модальність;

д) епістемічна модальність.


16. Визначить модальність висловлення : “Доведено, що на місяці не існує життя“.

а) судження про можливість (різновид алетичних);

б) деонтична модальність;

в) аксіологічна модальність;

г) темпоральна модальність;

д) епістемічна модальність.


17. Питання “Де розташована Верховна Рада України?“ можна класифікувати як:

а) просте.

б) складне.

в) закрите.

г) відкрите.

д) коректне.

е) некоректно синтаксично.

є) некоректно семантично.

ж) некоректно тавтологічно.


18. Питання “ Арістотель навчав Олександра Македонського, чи ні?“можна класифікувати як:

а) просте;

б) складне;

в) закрите;

г) відкрите;

д) коректне;

е) некоректно синтаксично;

є) некоректно семантично;

ж) некоректно тавтологічно.


19. Визначить правильні модусі І фігури простого категоричного силогізму:

а) ААА,

б) ЕAЕ

б) АОО

в) IAI

г) ЕIO

д) АЕЕ


20. Які з наведених формул є законами логіки:

а) ((D → B)  ¬B) → ¬D;

б) ((D → B)  B) → ¬D;

в) ((D → B)  ¬B) → ¬D;

г) ((¬D → B)  D)  B;

д) ((D  ¬B)  B) → D;

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Релігієзнавство», можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи