Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 70.88 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата08.11.2012
Розмір70.88 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

О.Мішуков

Перший проректор, професор,

голова науково-методичної ради

“____”_____________2009 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА


Бази даних


Херсон – 2010


Програма розроблена:


 1. Зайцева Т.В., канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання викладача)

 1. ___________________________________________________________

 2. ___________________________________________________________Програма розроблена на основі____авторської програми _______

______________________________________________________________

(або авторської або типової навчальної програми, коли і ким затверджена)

______________________________________________________________

Затверджена на засіданні кафедри

інформатики

(назва кафедри)

Протокол №______ від «_____» _____________200____ р.


Завідувач кафедри _______________________________

(підпис, ПІП)


Схвалено науково-методичною радою інституту (факультету)

Протокол №______ від «_____»______________200___ р.


Голова ради

_______________________________________________

(підпис, ПІП)


^
Пояснювальна записка


Мета курсу “Бази даних” – сформувати у слухачів знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання засобів сучасних інформаційних систем (Систем управління базами даних) у своїй майбутній професійній діяльності. Формування у слухачів знань, вмінь та навичок з проектування, розробки баз даних, використання сучасних мов запитів до баз даних, методів оптимізації, які застосовуються в процесі експлуатації бази даних, а також підвищення рівня теоретичних знань про основи баз даних.

^ Завдання курсу:

 1. В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні знати: основи побудови баз даних, принципи та заходи нормалізації баз даних, основні структурні елементи бази даних.

 2. В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні вміти: проектувати реляційні бази даних, використовувати засоби проектування баз даних, створювати запити.

 3. Сформувати у слухачів достатні знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання систем управління базами даних у своїй майбутній діяльності;1.2. Перелік дисциплін (розділів, тем), засвоєння яких слухачами

необхідне для вивчення даної дисципліни.

Одна і основних характеристик засобів і методів сучасних комп’ютерних технології – це їх універсальність та вплив на будь-який вид діяльності людини. Нові комп’ютерні технології знайшли широке використання у професійній діяльності різного профілю. У цьому плані інформатика спирається практично на всі науки про людину та природу, про стосунки і відносини між ними, на розвиток людського знання та розвиток технологій. Нові комп’ютерні технології мають могутні засоби для адаптації до вимог користувача. Головне – це знання тієї предметної галузі, де працює фахівець.


^ Програма курсу:


1. Теоретичні основи баз даних.

Бази даних.

Визначення баз даних. Розподілені бази. Централізовані бази. Моделі баз даних. Ієрархічна модель даних. Мережна модель даних. Реляційна модель даних


^ Реляційні бази даних

Визначення реляційної бази. Об’єкти, атрибути. Нормалізація. Нормальні форми. Первинний і зовнішній ключі. Відношення (один до одного, один до багатьох, багато до багатьох).


^ Архітектура баз даних

Об’єкти баз даних. Таблиці. Рядки. Стовпчики. Системні таблиці. Тимчасові таблиці. Типи даних. Представлення. Процедури, що зберігаються. Користувальницькі типи даних. Індекси. Ключі.

2. Проектування, розробка та використання баз даних.

Етапи створення бази даних

Постановка проблеми; аналіз об’єкту; синтез моделі; способи представлення інформації; синтез комп’ютерної моделі та технологія створення бази даних. Достовірність інформації.

^ Основи автоматизованого пошуку та відбору інформації.

Класифікація інформаційних систем. Система управління базами даних Access. Характеристика системи. Переваги Access. Створення бази даних у середовищі Access. Робота з таблицями. Зв’язування таблиць бази даних. Схема даних.

^ Створення запитів.

Реалізація запитів. Простий запит. Запити на вибірку, запити з параметром. Підсумковий запит. Запити на обновлення, видалення та додавання.

^ Поняття Форми.

Створення форм. Автоформи. Конструктор форм. Підлеглі форми. Кнопочні форми.

Створення звітів.

Реалізація звітів. Конструктор звітів. Майстер звітів. Ітогові звіти.

^
Змістовні модулі навчального курсу

Лекційні модулі:

1. Бази даних. Системи керування базами даних. Робота з таблицями. ( 4 год)

Поняття бази даних (БД), систем управління базами даних (СУБД). Безпека БД. Проектування баз даннях. Об'єкти БД. Робота з таблицями (властивості полів бази даних, типи даних, зв'язані таблиці, зведені таблиці). Фільтрація даних.

^ 2. Бази даних. Робота із запитами (4 год)

Робота з запитами. Запит на вибірку. Запит з параметрами. Запити з обчисленнями. Групові операції в запитах Перехресний запит. SQL-Запити. Запити на обновлення, додавання; видалення.

^ 3. Бази даних. Робота з формами, звітами. (4 год)

Створення форм. Підлеглі форми. Обчислення у формі. Обмеження доступу до даних через форму. Створення звітів. Звіти з обчисленням даних.


^ Лабораторні модулі:
п/п

Теми та зміст лабораторних робіт.

Кількість годин

Лабораторна робота 1

Середовище Access. Панелі інструментів. Робота з учбовою базою даних. Створення таблиць, фільтрація даних. Типи та властивості полів. Розмір та формат поля. Маска вводу.

2

Лабораторна робота 2

Створення бази даних «Адреси». Режим таблиць. Майстер таблиць. Конструктор. Зв’язок з таблицями.

4

Лабораторна робота 3

Робота з таблицями. Контекстне меню стовпців. Контекстне меню рядків. Контекстне меню таблиці. Контекстне меню комірки. Контекстне меню заголовка таблиці. Створення бази даних «Европа».

4

Лабораторна робота 4

Зв’язування таблиць бази даних. Майстер підстановок. Схема даних. Ліквідація зв’язку таблиць. Створення бази даних “Ветлікарня”.

4

Лабораторна робота 5

Реалізація форми. Створення форми. Автоформи. Конструктор форм. Створення бази даних “Бібліотека”.

4

Лабораторна робота 6

Реалізація запитів. Створення запитів. Простий запит. Конструктор запитів. Будівник виразів. Підсумковий запит. Створення бази даних “Відділ кадрів”.

6

Лабораторна робота 7

Реалізація звітів. Створення звіту. Конструктор звітів. Майстер звітів. Створення бази даних “Менеджери”.

6

Лабораторна робота 8

Створення бази даних “Оперативний облік реалізації товару”.

6

Лабораторна робота 9

Виконання індивідуальних залікових завдань.

4

Всього:
40


Перелік літератури


 1. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 320 с.

 2. Дейт К. Руководство по реляционной СУБД DB2. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 320 с.

 3. Дейт К. Введение в системы баз данных (седьмое издание) – СПб: Вильямс, Питер 2001, 1072 с.

 4. Коннолли Т. Бегг К., Страчан А. Базы даних: проектирование, реализация и сопровождение. Теорія и практика, 2-е издание : Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2001. – 1120 с. : ил.

 5. Зайцева Т.В. Вступ до інформаційних технологій. - Херсон: Айлант. – 2000. – 196с.

 6. Гуржій А.М., Зайцева Т.В., Співаковський О.В. Комп’ютерні технології загального призначення. - Херсон: Айлант. – 2001.- 215с.

 7. Информатика. Базовый курс. Под ред. Симоновича С.В. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 640с.: ил.

 8. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика: Учебное пособие для средней школы. – М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999. – 592с.

 9. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999. – 480с.

 10. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Практическая информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999. – 480с.

 11. Бауэр Ф., Гооз Г. Информатика. Вводный курс в 2-х ч.
 1. Зміни та доповнення до робочої програми

_________________________н.р.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ___ від «____» _____ р. Протокол № ____ від «___» ______р.


Завідувач кафедри_______________ Голова НМР факультету (інституту)


__________________________н.р.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ___ від «____» _____ р. Протокол № ____ від «___» ______р.


Завідувач кафедри_______________ Голова НМР факультету (інституту)


__________________________н.р.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи