Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 73.57 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата09.11.2012
Розмір73.57 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор,

________________професор О.Мішуков

“_______”_____________2006 р.
МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ДОПОМІЖНІЙ ШКОЛІ


Інститут природознавства


Кафедра дефектології та основ медицини


Спеціальність 7.010106 Дефектологія


Курс 5


Форма навчання денна

^

Херсон – 2006
Пояснювальна записка

Мета курсу: засвоєння студентами теоретичних основ та методичної роботи з дітьми, які мають стійке порушення пізнавальної сфери, для забезпечення підготовки до майбутньої педагогічної діяльності.

Завдання курсу:

1. Розкрити специфіку взаємодії педагога і вихованця в навчальному закладі для дітей з органічним ураженням головного мозку.

2. Охарактеризувати основні принципи, форми та методи корекційно-виховного впливу на особистість та колектив учня, умови його ефективності.

3. Показати роль особистості вихователя, його культурного рівня, особистих якостей.

4. Визначити коло головних проблем в галузі теорії та методики виховання розумово відсталих школярів.

5. Прищепити навички планування виховної роботи, визначити рівень вихованості учнів, застосувати основні методи та прийоми навчання.


^ Програма курсу.

Виховання як спеціально організована діяльність вчителів і вихователів щодо реалізації цілей освіти в умовах педагогічного процесу, його історичний, соціальний, загальнолюдський характер.

Основні категорії теорії виховання: виховання, самовиховання, самореалізація , перевиховання, розвиток, соціалізація, корекція, адаптація та ін.

Загальні відомості про особистість дитини допоміжної школи (інтернату). Межа виховної роботи в допоміжній школі. Нормативно правова база виховного процесу в спеціальному навчальному закладі, його завдання та зміст.

Сутність поняття “принцип” виховання в навчально-педагогічній літературі. Характеристика основних принципів виховної роботив допоміжній школі, їх реалізація. Поняття про метод виховання в допоміжній школі. Взємозв’язок методів виховання ( принципів, засобів). їх класифікація.

Завдання виховної роботи в молодших 1-4 класах допоміжної школи. Програма виховної роботи в 1-4 класах допоміжної школи, її структура. Розвиток і корекція основних психічних процесів. Основні вимоги до знань та вмінь учнів 1-4 класів. Календарне та щоденне планування виховної роботи в молодших класах.

Завдання педагогічної діагностики розвитку особистості учні допоміжної школи. Вихованість учня та його критерії. Основні етапи та методи вивчення особистості учня (попереднє ознайомлення, спостереження, природній експеримент, бесіда, метод узагальнення незалежних характеристик). Особливості стосунків учнів у колективі. Обстеження умов життя та діяльності учня в сім’ї. Характеристика колективу особливості його формування в умовах допоміжної школи (інтернату).

Завдання та форми виховної роботи в позакласній діяльності. Виховний вплив колективної роботи на розвиток учнівського колективу та формування особистості в колективі. Гра як засіб виховної роботи з учнями. Педагогічне стимулювання, переконання, спілкування учнів допоміжної школи в позаурочній виховній роботі.

Методика організації самостійної підготовки в допоміжній школі. Сутність індивідуального підходу в процесі виховання розумово відсталих дітей.

Вихователь – центральна особа, через яку здійснюється корекційно-виховний вплив на сім “ю учня допоміжної школи. Завдання та форми роботи вихователя з батьками дитини.


І. Змістовний модуль.

Тема : Загальні основи виховної роботи в допоміжній школі.


Лекційні модулі:

 1. Предмет, завдання та основні напрямки виховної роботи в допоміжній школі.

 2. Принципи виховання та основні методи їх реалізації у виховній роботі з розумово відсталими дітьми.

 3. Зміст та завдання виховної роботи в молодших класах допоміжної школи.


Практичні модулі:

 1. Предмет, завдання та основні напрямки виховної роботи в допоміжній школі.

 2. Принципи виховання та основні методи їх реалізації у виховній роботі з розумово відсталими дітьми.


Модулі самостійної роботи:

 1. Сутність та основні засоби національного виховання та народознавства.

 2. Л.С.Виготський про виховання осіб з психофізичними вадами .

 3. Методи вивчення психіки дитини.

 4. Роль соціального середовища в формуванні характеру особистості дитини з порушенням пізнавальної сфери.

 5. Роль звичок та формуванні характеру та потреб.

 6. Причини застосування спеціального корекційного виховання дітей, які перенесли захворювання нервової системи .


Підсумкова тека.

Колоквіум, творчі роботи, конспекти тем самостійних робот.


ІІ. Змістовний модуль.


Тема : Методика організації життя та діяльності учнів у допоміжній школі.


Лекційні модулі:

1. Методика вивчення особистості учня та колективу вихователем допоміжної школи; планування виховної роботи в класі та школі.

2. Методика організації виховання колективу та особистості в колективі допоміжної школи ( інтернату).

3. Методика організації самостійної підготовки в допоміжній школі (інтернаті).

4. Організація виховної роботи в позакласній діяльності.

5. Методика роботи з батьками школяра.


Практичні модулі:

1. Методика вивчення особистості учня та колективу вихователем допоміжної школи. Планування виховної роботи в класі та школі (інтернаті).

2. Організація виховної роботи в позакласній діяльності. Методи індивідуального підходу у вихованні учнів (інтернаті).

 1. Методи роботи з батьками школяра.


Модулі самостійної роботи:

1. Гра як засіб організації виховної роботи з розумово відсталими дітьми.

2. Методика трудового виховання й профорієнтація в допоміжній школі.

3. Моральне виховання учнів допоміжної школи.

4. Нормативно-правове виховання школярів із порушенням інтелектуальної сфери.

5. Естетичне виховання учнів допоміжної школи.

6. Фізичне виховання дитини з психофізичними вадами.

7. Основні стадії формування учнівського колективу.

8. Особистісно-орієнтовний підхід. Його сутність .

9. Психологічна характеристика учнівського колективу.

10. Зміст патопсихологічного обстеження дітей з інтелектуальними вадами.

11. Методичні вимоги до організації виховного заходу.

12. Зміст “ Я – концепції”.


Підсумкова тека.

Колоквіум, творчі роботи, конспекти тем самостійних робот.


План лекцій.

з курсу " Методика виховної роботи в допоміжній школі ".

І. Модуль:

1. Предмет завдання та основні напрямки виховної роботи в допоміжній школі. ( 2 год).

2. Принципи виховання та основні методи їх реалізації у виховній роботі з розумово відсталими дітьми. ( 2 год).

3. Зміст та завдання виховної роботи в молодших класах допоміжної школи. ( 2 год).

ІІ. Модуль:

4. Методика вивчення особистості учня та колективу вихователем допоміжної школи; планування виховної роботи в класі та школі. (2год).

5. Методика організації виховання колективу та виховання особистості в колективі допоміжної школи (інтернату) ( 2 год).

6. Методика організації самостійної підготовки в допоміжній школі.

(2год).

7. Організація виховної роботи в позакласній діяльності ( 2 год).

8. Методика роботи з батьками школяра. ( 2 год).

Всього – 16 годин.


План семінарських занять

з курсу “Методика виховної роботи в допоміжній школі ".


І. Модуль:

1. Предмет завдання та основні напрямки виховної роботи в допоміжній школі. ( 2 год).

2. Принципи виховання та основні методи їх реалізації у виховній роботі з розумово відсталими дітьми. ( 2 год).

3. Методика вивчення особистості учня та колективу вихователем допоміжної школи; планування виховної роботи в класі та школі. (2год).

4. Методика організації виховання колективу та виховання особистості в колективі допоміжної школи (інтернату) ( 2 год).

5. Організація виховної роботи в позакласній діяльності. Методика інудивідуального підходу у вихованні учнів допоміжної школи (інтернаті) (2год).

6. Методика роботи з батьками школяра. ( 2 год).


Всього – 12 годин.


Завідувач кафедри

дефектології та основ медицини доцент Яковлева С.Д.


^ Перелік літератури до курсу “Методика виховної роботи в допоміжній школі”.

 1. Програми для допоміжної школи .Виховна робота 1-4 класи / Укл. А.М.Висоцька, А.В. Лапін, Я.В. Нікітіна, Г.В, Шведюк. – К.: ІСП АПН України . – 54 с.

 2. Методика воспитательной работы . Учеб. Пособие / Л.А. Байдакова , Л.К. Гребенкина и др. Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия , 2004. –144с.

 3. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Школа – Пресс, 1994. –416 с.

 4. Висоцька А.М. ю. Івашина І.І. основні напрямки виховної роботи з формування спеціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів: методичний посібник - Черкаси: ЧОІПОПП, 2003 – 31 с.

 5. Мачихина В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе-интернате. – М.: Просвещение, 1983. –104 с.

 6. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе .: Пособие для учиталя. - М.: Просвещение, 1981. – 176 с.

 7. Пороцкая Т.И. Работа воспитателя во вспомогательной школе . Книга для воспитателя. Из опыта работы . – М.: Просвещение , 1984. – 176 с.

 8. Богданова О.С. , Петрова В.И., Методика воспитательной работы в начальных классах. – М.: - Просвещение, 1986 – 192 с.

 9. Липа В.А Основы коррекционной педагогики : Учебное пособие . – Донецк: Либідь, 2002. – 327 с.

 10. Михайлюк М. Критерії оцінки роботи вихователя школи-інтернату . – Дефектологія.-2000. - №3 – С.16-17.

 11. Трудове виховання учнів допоміжної школи / Під ред. В.І.Бондаря. –К.: Рад.школа, 1984 – 80 с.

 12. Смирнова А.Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школи : Из опыта работы. – М.: Просвещение . 1982 – 103 с.

 13. Козленко Н.А. Физическое воспитание учащихся вспомогательной школы. - К.: Рад. школа , 1987. – 127 с.

 14. Спеціальна педагогіка . Понятійно- термінологічний словник / За ред. В.І.Бондаря. – Луганськ.: Альма-матер, 2003. – 436 с.

 15. Эстетическое воспитание во вспомогательной школе / Под ред. Т.Н. Головиной . – М.: Просвещение, 1972.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи