Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін icon

Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін
Скачати 120.04 Kb.
НазваЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін
Дата02.05.2013
Розмір120.04 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет дошкільної та початкової освіти

Кафедра педагогіки початкової освіти


Затверджую

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

__________________Н.Тюхтенко


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

для напряму підготовки: 7.01010201 «Початкова освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

денна, заочна та екстернатна форма навчання


Схвалено

Науково-методичною радою

факультету дошкільної та початкової освіти

Протокол № 2 від 19.11.2012 р.


Херсон – 2012

Обговорено на засіданні

кафедри педагогіки початкової освіти,

протокол № 2 від 1.10.2012

Завідувач кафедри педагогіки

початкової освіти ____________________ проф. Андрієвський Б.М.
^

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Пояснювальна записка

У складному комплексі засобів формування соціально активної, гармонійно розвиненої особистості вчителя початкових класів важливе значення має музичне виховання.

В основу розробленої авторської програми курсу “Сучасні технології викладання музичного мистецтва в початковій школі” покладено сучасні культуротворчі процеси в Україні, які формуються на засадах багатовікових вітчизняних традицій і спрямовані на свідомість, діяльність, світорозуміння і світовідчуття особистості.


Мета вивчення курсу: формування в майбутніх педагогів цілісної системи знань щодо поняття педагогічної технології в сучасних умовах; ознайомлення студентів із сучасними технологіями викладання музичного мистецтва та особливостями їх використання на уроках музики в початковій школі; розвиток уміння мислити творчо, бути здатними до художнього самовираження, рефлексії та духовного самовдосконалення, виховувати особистісно-ціннісного ставлення до музичного мистецтва, реальної участі в конкретних видах педагогічної діяльності з музичного виховання.

^ Вимоги до знань та вмінь

Знати:

 • положення з державних документів, нормативних матеріалів, освітньо-виховних програм щодо особливостей особистісного і зокрема музичного виховання учнів;

 • основні теоретико-методичні поняття сутності та структури педагогічної технології;

 • основні теоретико-методичні поняття з теорії, історії та методики музичного виховання;

 • основні завдання музично-естетичного розвитку і виховання учнів початкової школи;

 • новітні методи, прийоми навчання і виховання учнів у процесі використання технологій навчання;

 • особливості планування сценарію уроку музики;

 • завдання, зміст, засоби музичної діяльності, особливості кожного з видів музичної діяльності в навчально-виховному процесі.

Уміти:

- визначати необхідність використання технологій викладання музичного мистецтва у процесі музичного виховання;

 • аналізувати музичні твори: визначати жанр, характер, засоби музичної виразності, форму твору;

 • орієнтуватися у змістових та структурних складових сучасних технологій музичного виховання, навчальних програмах з музики;

 • класифікувати зразки національного дитячого пісенного фольклору;

 • у процесі використання музичних технологій добирати хорео-музично-поетичні твори щодо вікових можливостей учнів початкової школи;

 • добирати методичні прийоми залучення учнів до музичної діяльності: слухання музики; музично-рухове, пісенне, інструментальне виконавство; музична творчість;

 • розробляти дидактичний матеріал для використання під час впровадження технологій.

Програма екзамену з сучасних технологій викладання музичного мистецтва в початковій школі складена на основі типової програми:

Педагогіка з окремими методиками: Програма державного екзамену та методичні матеріали до неї для студентів спеціальності “Початкове навчання” /За ред. Г.С. Тарасенко, Г.Г. Кіт. – 3-тє видання із змінами. – Вінниця, 2006. (Методика музичного виховання. – С. 104-111).


^ Програма курсу:

Поняття про зміст освіти початкової школи.

Варіативність сучасних концепцій курсу «Музичне виховання» для 1-4 класів початкової школи України.

Порівняльний аналіз підручників з музики для початкової школи в контексті технологічних можливостей.

Характеристика базових понять курсу: навчальний матеріал, навчальна задача, навчальна технологія.

Загальна характеристика банку даних про сучасні навчальні технології в системі початкової музичної освіти.

Роль курсу в професійному становленні майбутнього вчителя початкової школи.

Інтерактивний урок з музики. Оцінка діяльності учнів на інтерактивному уроці. Інтегративні технології музичного виховання. Ігрові технології музичного виховання. Сугестивно-терапевтичні технології музичного виховання. Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології. Використання методу проектів на уроках музики.

Технології оцінювання результатів мистецької освіти.

Особливості розробки та використання роздаткового матеріалу на уроках музики.

Використання сучасних технічних засобів навчання на уроках музики.

Авторські технології музичного виховання молодших школярів:

Технологія музичного виховання Д.Кабалевського.

Технологія музичного виховання Е.Ж.-Далькроза.

Технологія музичного виховання К.Орфа.

Технологія музичного виховання З.Кодая.

Технологія музичного виховання Н.Вєтлугіної.

Технологія музично-хореографічного виховання В.Верховинця.

Технологія проектування уроків музичного виховання.

Технології виявлення музичних здібностей молодших школярів.

Література:

 1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія. —Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.

 2. Богданова І.М. Професійна підготовка майбутніх вчителів на основі застосування інноваційних технологій.—К., 1998. —22 с.

 3. Букатова В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения: Книга для «учителя. — М.: Издательство «Первое сентября», 2000. — 224 с.

 4. Воронцов В.В. Технология обучения // Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. — М., 1996. — 168 с.

 5. Иванов С.В. Типы и структура уроков в школе.— М., 2002. – 133 с.

 6. Кларин М.В. Инновации в обучении: Метафори и модели: Анализ зарубежного опьіта. —М.: Наука, 1997. — 83 с.

 7. Мельникова С.И., Яворовская Л.Н. Игровые формы учебных занятий. — Харьков: ХГУ, 1993. — 50 с.

 8. Падалка О.С. та інші. Педагогічні технологи. — К: Укр. енциклопедія, 1995. — 129 с.

 9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К.: Абрис, 1997. — 98 с.

 10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 1998. — 360 с.

 11. Хуторской А.В. Современная дидактика.— С.-Петербург, 2001.—533 с.

 12. Фальтус Р.М. Приготуватися до роботи в групах // Робота в групах. Вибрані статті / Пер. з польськ. — Варшава, 1994. — С. 7-14.

 13. Фрадкин Ф.А. Педагогические технологии в исторической перспективе // История педагогических технологии,— М., 1992. — С. 3-12.
^

План-схема побудови відповіді


  1. Чітке визначення сутності технології, що розглядається.

  2. Аналіз основних характеристик технології.

  3. Структура використання технології із стислою характеристикою її основних етапів.

  4. Переваги та недоліки технології.

  5. Досвід використання означеної технології в теорії та практиці початкової школи.

  6. Стислий підсумок (резюме).^ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ТА ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


Пояснювальна записка

Образотворче мистецтво та трудова діяльність справляє на людину чи не найефективнішу дію, бо завдяки своїй універсальності плідно розвиває емоційно-чуттєву сферу, поглиблює знання, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, формує загальну та естетичну культуру.

Певною мірою впливаючи на внутрішній світ дитини, образотворче мистецтво залучає її до людських емоцій, виховує здатність орієнтуватися в навколишньому житті, пробуджує сприйнятливість до прекрасного, стимулює розвиток образного мислення, асоціативної пам’яті, художньої уяви.

У шкільній практиці насамперед інтерактивні уроки образотворчого мистецтва та трудового навчання можуть подарувати дітям радість від перших творчих здобутків та бачення краси навколишнього світу, надати впевненості та натхнення.

Метою даного курсу є оволодіння студентами знаннями, вміннями, навичками впроваджувати інтерактивні форми, методи навчання; здійснювати технологічний підхід на уроках образотворчого мистецтва та трудового виховання в початковій школі з урахуванням нових нетрадиційних технік зображення, матеріалів, інструментів.

Основними завданнями є:

- розвиток особистісної цілісності, духовності та формування естетичної культури;

- виховання активного ставлення до естетичних явищ дійсності та мистецтва;

- цілеспрямоване і систематизоване формування навичок естетичного сприймання та оцінної діяльності;

- стимулювання та актуалізація творчого потенціалу й удосконалення актичних знань, умінь і навичок в галузі різних видів мистецтва;

- розвиток прагнення до творчої самореалізації в різних видах поліхудожньої діяльності.

У процесі оволодіння даним курсом студент має знати:

 • положення з державних документів, нормативних матеріалів, освітньо-виховних програм щодо особливостей особистісного і зокрема художнього виховання дітей;

 • основні теоретико-методичні поняття сутності та структури педагогічної технології;

 • основні теоретико-методичні поняття з теорії та методики образотворчої та трудової діяльності;

 • основні завдання художньо-естетичного розвитку і виховання учнів початкової школи;

 • новітні методи, прийоми навчання і виховання учнів у процесі використання технологій навчання;

 • особливості планування уроків образотворчого мистецтва та трудового навчання;

 • завдання, зміст, засоби художньої діяльності в навчально-виховному процесі.

Уміти:

- визначати необхідність використання технологій викладання мистецтва у процесі естетичного виховання;

 • аналізувати художні твори: визначати жанр, характер, засоби виразності твору тощо;

 • орієнтуватися у змістових та структурних складових сучасних технологій образотворчої та трудової діяльності, навчальних програмах;

 • класифікувати види діяльності та матеріали;

 • у процесі використання зазначених технологій добирати художні твори щодо вікових можливостей учнів початкової школи;

 • добирати нетрадиційні техніки виконання художніх творів у початкових класах.; залучення учнів до художньої творчості;

 • розробляти дидактичний матеріал для використання під час впровадження технологій.

Програма екзамену з сучасних технологій образотворчої та трудової діяльності молодших школярів складена на основі типової програми:

Педагогіка з окремими методиками: Програма державного екзамену та методичні матеріали до неї для студентів спеціальності “Початкове навчання” /За ред. Г.С. Тарасенко, Г.Г. Кіт. – 3-тє видання із змінами. – Вінниця, 2006. (Методика образотворчого мистецтва. Методика трудового навчання).


^ Програма курсу:

Технологічні засади викладання образотворчого мистецтва та трудового навчання в початковій школі. Реалізація технологічного підходу на уроках дисциплін художньо-естетичного циклу. Інтеграція видів мистецтва при викладанні дисциплін художньо-естетичного циклу. Впровадження інтегрованих курсів дисциплін у початковій школі. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів у художньо-творчій діяльності.

Специфіка викладання образотворчого мистецтва з використанням педагогічних технологій. Способи активізації образотворчості в 1-4 класах. Технології колективно-групового навчання. Технологія створення колажу. Загальна структура проведення інтерактивного уроку мистецтва в початкових класах.

Особливості проведення інтерактивних занять з трудового навчання. Технології колективно-групового навчання. Особливості використання технології ситуативного моделювання на уроках трудового навчання. Технологія створення аплікаційних сюжетних композицій. Технології конструювання художній виробів з природних матеріалів. Технології конструювання макетів і моделей технічних об’єктів на уроках праці.

Організація педагогічних умов впровадження технологічного підходу на уроках образотворчої та трудової діяльності. Прийоми оцінювання учнів на інтерактивних уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання. Планування освітньо-виховної роботи з образотворчого мистецтва та трудового навчання в початковій школі. Виховний та розвивальний потенціал інтерактивних технологій навчання образотворчого мистецтва.


Література:

 1. Веремійчик І.М. Календарні плани з трудового навчання для 1-4 класів. Метод. посіб. – Тернопіль: Мальва, 2002. – 36 с.

 2. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі. – Навч. посіб. – Тернопіль: Мальва, 2004. – 276 с.

 3. Естетичне виховання: Підручник під ред. Толстих В.І., Еренгросс Б.А., Макаров К.О. – К.: Вища освіта, 1987. – 216 с.

 4. Зязюн І.А., Семашко О.М. Державна програма естетичного виховання. - К., 1987. - 48 с.

 5. Коновець С.В. Образотворче мистецтво в початковій школі. Метод. посіб. – К., 2000. – 80с.

 6. Коновець С.В. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва. Метод. посіб. – К., 2002. – 70с.

 7. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі. –Х.: Ранок, 2006. -256с.

 8. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. За ред.. Пєхоти О.М. – К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 256с.

 9. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Навч.-метод. посіб. /За ред.. Пометун О.І. – К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.

 10. Сидоренко В.О. Естетика в трудовому навчанні школярів //Трудова педагогіка в закладах освіти. – 1998. - №3. – С. 25 – 28.

 11. Федун С.І., Рубля Т.Є. Розробки уроків образотворчого мистецтва для 1 класу. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 64 с.

 12. Федун С.І., Рубля Т.Є. Розробки уроків образотворчого мистецтва для 2 класу. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 64 с.

 13. Чєн Н.В. Предметний тиждень. Образотворче мистецтво: Метод. посіб. – Харків: Скорпіон, 2005. – 64с.

 14. Чєн Н.В. Нетрадиційні техніки зображення: Навч.-метод. посіб. – Харків: Скорпіон, 2007. – 48с.
^

План-схема побудови відповіді


 1. Чітке визначення сутності технології, що розглядається.

 2. Аналіз основних характеристик технології.

 3. Структура використання технології із стислою характеристикою її основних етапів.

 4. Переваги та недоліки технології.

 5. Досвід використання означеної технології в теорії та практиці початкової школи.

 6. Стислий підсумок (резюме).Критерії оцінювання відповіді студента


^ За шкалою

ECST

Рівень навчальних досягнень студента

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

високий

5

Відповідь характеризується повнотою, глибокими, системними знаннями щодо закономірностей та принципів процесу навчання мистецьких та технологічних дисциплін у вищому навчальному закладі, змісту освіти; методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності з музичних, художньо-педагогічних та технологічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Під час викладення матеріалу студент використовує знання із суміжних дисциплін, володіє сучасними досягненнями навчання, має свідоме ставлення до самоосвіти та самовдосконалення. Викладення матеріалу відбувається на творчому рівні.

В

високий

4,5

Відповідь характеризується повнотою, глибокими, системними знаннями, вільним використанням прикладів сучасних досягнень методики навчання мистецьких, технологічних наук та розкриттям методичних засад різних форм та методів цих дисциплін. Викладення матеріалу відбувається на продуктивному рівні.

С

достатній

4

Відповідь характеризується повнотою засвоєння теоретичного матеріалу. Знання студента є достатніми для розкриття питання, він вільно користується термінологією, може розкрити методичні засади викладання мистецьких та технологічних дисциплін у початковій школі. Допущені огріхи та помилки виправляє самостійно.

D

середній

3,5

Відповідь характеризується повнотою засвоєння теоретичного матеріалу. Студент відтворює основний матеріал за поданою викладачем схемою відповіді, засвоєні знання не може самостійно пов’язати із практичною діяльністю.

E

початковий

3

Відповідь характеризується фрагментарністю, неповнотою засвоєння теоретичного матеріалу. Викладення матеріалу відбувається з численними огріхами та порушенням логіки тільки на репродуктивному рівні.

X

низький

2

Відповідь відсутня

Схожі:

Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах
Надати студентам теоретичні знання з англійської мови, необхідні для роботи з дітьми дошкільного віку
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик початкової освіти
У складному комплексі засобів формування соціально активної, гармонійно розвиненої особистості вчителя початкових класів важливе...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз
Внз (дошкільної лінгводидактики) містить у собі основні проблеми лінгводидактичної галузі знань, які дозволяють уявити цілісність...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз
Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик викладання педагогіки у внз
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену Програма з управління потенціалом підприємства
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену Програма з управління потенціалом підприємства
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconПрограма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи