Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення icon

Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення
Скачати 452.92 Kb.
НазваVii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення
Сторінка1/4
Дата02.05.2013
Розмір452.92 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


VII Випускна кваліфікаційна робота

7.1. Загальні положення

7.1.1. Виконання випускної кваліфікаційної роботи є складовою підсумкової державної атестації й завершальним етапом навчання студентів в університеті.

7.1.2. Випускні кваліфікаційної роботи виконуються за формами, що відповідають певним рівням вищої професійної освіти: для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” – у формі випускної кваліфікаційної роботи бакалавра; для освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” – у формі випускної кваліфікаційної роботи спеціаліста; для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” – у формі випускної кваліфікаційної роботи магістра.

7.1.3. Випускна кваліфікаційна робота ОКР “бакалавр” – самостійно виконана робота студента, яка свідчить про вміння автора працювати з літературою, узагальнювати й аналізувати фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під час оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою, має елементи наукового дослідження.

Випускна кваліфікаційна робота ОКР “спеціаліст” – самостійно виконана дослідна робота студента, яка передбачає авторське бачення проблеми, можливості її дослідження та розв’язання. Робота свідчить про вміння автора проводити емпіричне дослідження, опрацьовувати та аналізувати отримані результати, формулювати аргументовані висновки.

Випускна кваліфікаційна робота ОКР “магістр” – самостійно виконана науково-дослідна робота студента, головною метою і змістом якої є наукові дослідження з новітніх питань теоретичного або прикладного характеру за профілем підготовки.

7.1.4. Виконання випускних кваліфікаційних робіт має сприяти:

– систематизації, закріпленню і розширенню теоретичних й практичних знань зі спеціальності та застосуванню цих знань для вирішення конкретних завдань;

– розвитку навичок здійснення самостійної роботи й оволодіння методикою вирішення питань і проблем, що вирішуються у випускній роботі;

– оцінюванню рівня володіння певною сукупністю професійних компетенцій, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

7.1.5. Випускні кваліфікаційні роботи виконуються усіма випускниками денної, заочної та екстернатної форми навчання.

Студенти напрямів підготовки “Музичне мистецтво”, “Хореографія”, “Образотворче мистецтво” виконують випускну кваліфікаційну творчу роботу.

Студенти напряму підготовки “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота” виконують випускний кваліфікаційний проект (для ОКР “спеціаліст” та “магістр”), або випускну кваліфікаційну роботу (для ОКР “бакалавр”).

Студенти спеціальності “Журналістика” всіх освітніх кваліфікаційних рівнів виконують випускну кваліфікаційну роботу або виконують власний газетний чи журнальний проект видання (студентської, молодіжної, спортивної та ін. газети чи журналу).

7.1.6. Випускна кваліфікаційна робота виконується українською мовою, у т.ч. роботи з іноземних мов (крім робіт з мов національних меншин України).

Як виняток, розпорядженням проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи дозволяється написання випускної кваліфікаційної роботи російською мовою, якщо наукової та методичної літератури з цієї проблематики українською мовою недостатня кількість.

7.1.7. Студент несе відповідальність за дотримання встановлених вимог до випускної кваліфікаційної роботи і регламенту її виконання. Робота оцінюється позитивною оцінкою тоді, коли вона є самостійно виконаним дослідженням і оформлена відповідно до вимог, які зазначені нижче.


^ 7.2. Тематика випускних кваліфікаційних робіт

7.2.1. Тематика випускних кваліфікаційних робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки і техніки. Під час вибору тематики враховуються реальні проблеми і завдання.

7.2.2. Тематика випускної кваліфікаційної роботи може передбачати використання результатів наукових досліджень кафедри та їх розвиток.

7.2.3. Тематика випускної кваліфікаційної роботи визначається випусковими кафедрами. Тематика випускних робіт ОКР “спеціаліст” і “магістр” може бути логічним продовженням випускної роботи ОКР “бакалавр”.

7.2.4. Студентам надається право запропонувати свою тему випускної роботи з обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках перевага надається темам, котрі продовжують тематику виконаної курсової роботи, або які безпосередньо пов’язані з місцем майбутньої професійної діяльності випускника.

7.2.5. Декани факультетів за погодженням із завідувачами кафедр подають у ректорат рапорти про затвердження тематики випускних кваліфікаційних робіт студентів та екстернів, склад наукових керівників, рецензентів у термін, визначений регламентом роботи університету.

Наказ про затвердження тематики випускних кваліфікаційних робіт видається ректором ХДУ на підставі рішення Вченої ради ХДУ не пізніше грудня місяця.

Зміни щодо тематики випускних кваліфікаційних робіт вносяться наказом ректора не пізніше березня місяця.


^ 7.3. Керівництво випускними кваліфікаційними роботами

7.3.1. Науковими керівниками випускних кваліфікаційних робіт призначаються професори і доценти (роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр”), професори, доценти, старші викладачі (роботи освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”).

7.3.2. За одним керівником може одночасно закріплюватися не більше восьми випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, не більше восьми випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, не більше п’яти випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

7.3.3. Науковий керівник кваліфікаційної роботи:

 • формулює тему випускної кваліфікаційної роботи і разом зі студентом визначає мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження;

 • рекомендує студенту необхідну основну літературу, web- ресурси;

 • здійснює організаційну і науково-методичну допомогу шляхом проведення консультацій;

 • контролює хід виконання роботи;

 • інформує періодично випускову кафедру про хід виконання роботи;

 • перевіряє оформлення виконаної випускної кваліфікаційної роботи відповідно до вимог ХДУ;

 • готує відгук наукового керівника на випускну кваліфікаційну роботу;

 • приймає рішення про готовність випускної кваліфікаційної роботи до захисту, що підтверджується відповідним підписом на титульному аркуші.

7.3.4. Наукові керівники до початку виконання випускної кваліфікаційної роботи доводять до відома студента вимоги щодо змісту й оформлення випускної кваліфікаційної роботи, які відображені у Положенні про випускні кваліфікаційні роботи студентів ХДУ.


^ 7.4. Виконання випускних кваліфікаційних робіт

7.4.1. Строки виконання випускної кваліфікаційної роботи визначаються регламентом роботи ХДУ на поточний рік.

7.4.2. Семестр, в якому виконується випускна кваліфікаційна робота, визначається навчальним планом відповідного напряму підготовки або спеціальності.

7.4.3. Студент, який виконує випускну кваліфікаційну роботу:

 • самостійно оцінює актуальність і соціальну значущість проблеми, пов’язаної з темою випускної кваліфікаційної роботи;

 • здійснює збір й обробку інформації з теми випускної кваліфікаційної роботи;

 • вивчає й аналізує отримані матеріали;

 • всебічно досліджує проблему, приймає самостійні рішення з врахуванням думки наукового керівника;

 • оформлює розв’язання проблеми відповідно до вимог щодо випускної кваліфікаційної роботи ХДУ;

 • готує засоби візуалізації результатів випускної кваліфікаційної роботи (комп’ютерні презентації, програми, відеоролики, друковані посібники);

 • несе повну відповідальність за зміст та оформлення випускної кваліфікаційної роботи.


^ 7.5. Обсяг та структура випускних кваліфікаційних робіт

7.5.1. У вищому навчальному закладі всі види носіїв навчально-наукової інформації: курсові і випускні кваліфікаційні роботи, звіти, статті, тези, реферати тощо належать до наукових документів.

Випускна робота відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” являє собою текстовий паперовий документ із включенням до нього за необхідністю таблиць та ілюстративного матеріалу – креслень, технічних рисунків, схем, фотографій, діаграм, графіків тощо.

Створені документи повинні відповідати вимогам стандартів – нормативним документам, що встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації на підставі досягнень науки, техніки і передового досвіду та затверджених компетентним органом відповідно до чинного законодавства.

7.5.2. Обсяг основного тексту випускної кваліфікаційної роботи залежно від рівня і групи спеціальностей наведено в таблиці 7.1. До зазначеного обсягу не входять сторінки зі списком використаних джерел та додатків. Але всі сторінки цих структурних частин роботи підлягають наскрізній нумерації всієї роботи.

Таблиця 7.1.

Обсяг випускної кваліфікаційної роботи

^ Група спеціальностей

Кількість сторінок тексту формату А4

освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр

спеціаліст

магістр

1. Гуманітарні

40-50

60-70

70-80

2. Природничо-математичні

35-45

45-55

55-65


7.5.3. Структура випускної кваліфікаційної роботи.

Випускна кваліфікаційна робота повинна містити такі структурні частини:

• титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідністю);

 • вступ;

 • основну частину;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки (за необхідністю).

7.5.4. У випускних кваліфікаційних творчих роботах напрямів підготовки “Музичне мистецтво”, “Хореографія”, “Образотворче мистецтво” теоретична частина може бути представлена у вигляді пояснювальної записки обсягом 10-15 аркушів, у якій надаються характеристика жанру і техніки виконання, етапи роботи, ескізи, нариси, короткочасні замальовки з теми роботи, висновки, список використаних джерел, додатки. Для концерту виготовляються програми та афіші.


^ 7.6. Вимоги до композиційних частин випускної кваліфікаційної роботи

7.6.1. Зміст

Зміст подають на початку випускної кваліфікаційної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел (рис.7.1).


ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації самоосвітньої діяльності школярів..........................................................................................................1.1................1.2.......................1.3................................................
РОЗДІЛ 2. Методика формування вмінь самоосвітньої компетентності учнів у навчанні біології...............................................2.1.................................2.2. ……………………2.3. ………………….2.4....
ВИСНОВКИ...........................................................................................................
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................................
ДОДАТКИ
Додаток А …………………………..
Додаток Б ………………
Рис. 7.1. Зразок оформлення змісту випускної роботи


7.6.2. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо у випускній кваліфікаційній роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути подано у випускній кваліфікаційній роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких ліворуч за абеткою наводять, наприклад, скорочення, праворуч – їх детальне розшифрування.

Якщо у випускній кваліфікаційній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті за першого згадування.


7.6.3. Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для опрацювання теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі далі подають загальну характеристику випускної кваліфікаційної роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми

Обґрунтовується актуальність і доцільність роботи.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання та зазначити вчених, у працях яких започатковано вирішення проблеми.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами (для випускних робіт ОКР “магістр”).

Мета і завдання дослідження

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему випускної кваліфікаційної роботи, яка зазначається на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна одержаних результатів (тільки для випускних робіт ОКР “магістр”)

Подають короткий виклад наукових положень, запропонованих магістрантом особисто.

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень).

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і тощо.

Практичне значення одержаних результатів

У випускній кваліфікаційній роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а у випускній кваліфікаційній роботі, що має прикладне значення, – відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації як їх використати. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

Апробація результатів дослідження

Вказується, на яких наукових конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, викладені у випускній кваліфікаційній роботі. Для ОКР “магістр” обов’язково наводиться кількість публікацій.

Відповідно до п. 7.1.3. даного Положення випускні кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” мають різні складові ВСТУПУ (табл.7.2).

^ Таблиця 7.2.

Складові вступу випускної кваліфікаційної роботи.

Структура вступу

Випускна кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр

спеціаліст

магістр

Актуальність теми

+

+

+

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

-

-

+

Мета і завдання дослідження

+

+

+

Об’єкт дослідження

+

+

+

Предмет дослідження

+

+

+

Методи дослідження

+ або −

+ або −

+

Наукова новизна одержаних результатів+ або −

+

Практичне значення одержаних результатів

+ або −

+

+

Апробація результатів дисертації+ або −

+

Публікації+ або −

+


^ 7.6.4. Основна частина

У розділах основної частини подають:

 • огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

 • виклад загальної методики й основних методів досліджень;

 • експериментальну частину і методику досліджень;

 • відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

 • узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури (перший розділ) студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи дослідників, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень.

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

^ Таблиця 7.3

Орієнтовний склад основної частини випускної кваліфікаційної роботи

Розділ

Зміст компонентів основної частини

Випускна кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр

спеціаліст

магістр

1

Огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень

+

+

+

1 або 2

Аналіз сучасного стану проблеми

+

+

+

2

Виклад загальної методики й основних методів досліджень

+ або −

+

+

2 або 3

Експериментальна частина

-

+ або −

+

3

Узагальнення та аналіз результатів досліджень

-

+ або −

+
  1   2   3   4

Схожі:

Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПоложення випускна кваліфікаційна робота (надалі робота) є основною формою підсумкової державної атестації студентів
Випускна кваліфікаційна робота (надалі робота) є основною формою підсумкової державної атестації студентів
Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...
Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...
Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...
Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030401 „Видобування нафти І газу" освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030401 „Видобування нафти І газу" освітньо-кваліфікаційний рівень – "спеціаліст" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030403 „Обладнання нафтових І газових промислів" освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів...
Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030403 „Обладнання нафтових І газових промислів" освітньо-кваліфікаційний рівень – "спеціаліст" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів...
Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПоложення про магістерську роботу загальні положення
Магістерська робота виконується протягом навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Vii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення iconПоложення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення
Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи