Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення icon

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Скачати 124.14 Kb.
НазваПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Дата02.05.2013
Розмір124.14 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

професор О.Є.Ходосовцев


______________________

«24» вересня 2012 р.

(Затверджено на засіданні вченої

ради ХДУ №1 від 24.09.12 р.)


ПОЛОЖЕННЯ

про обрання та прийняття

на роботу науково-педагогічних працівників

Херсонського державного університету


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме: деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів.

1.2. На посади науково-педагогічних працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені та/або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури, докторантури.

1.3. Конкурс на заміщення вакантної посади оголошується ректором університету, про що видається наказ.

1.4. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису університету.

1.5. Проект наказу готує учений секретар університету після отримання повідомлення про виникнення вакансії та необхідність оголошення конкурсу з резолюцією ректора.

Службове подання готує завідувач кафедри. Подання візується деканом факультету, начальником відділу кадрів, начальником планового відділу, керівником навчального відділу і подається на підпис ректорові університету.

1.6. Оголошення про проведення конкурсу, термін та умови його проведення публікуються в міських або обласних друкованих засобах масової інформації.

Термін подання заяв на участь у конкурсі – 30 днів з дня опублікування оголошення.

1.7. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають повну вищу освіту і за своїми освітньо-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу, зокрема:

- постійно підвищують професійний і науковий рівень, педагогічну майстерність;

- забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідно до напряму підготовки та/або відповідної спеціальності;

- додержуються норм педагогічної етики і моралі, поважають честь і гідність осіб, які навчаються в університеті, прищеплюють їм любов до України, а також виховують їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

- додержуються Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту ХДУ, Правил внутрішнього розпорядку ХДУ, Колективного договору ХДУ.

    1. Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає ученому секретареві університету такі матеріали:

- заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі, яку візують завідувач кафедри, декан, начальник відділу кадрів, керівник навчального відділу, начальник планового відділу (додаток 1);

- особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють у ХДУ);

- автобіографію (для осіб, які не працюють у ХДУ);

- копії дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, копія атестата про присвоєння вченого звання (доцента, професора) (для осіб, які не працюють у ХДУ);

- список наукових праць (для осіб, які не працюють у ХДУ – повний, для осіб, які працюють у ХДУ та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи) (додаток 2);

- витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до обрання на посаду (додаток 3);

- відгук на відкрите заняття (лекцію, семінар тощо) (додаток 4);

- звіт про роботу за попередній період (для осіб, які працюють у ХДУ).

Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вказаним вимогам та умовам оголошеного конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що отримує письмову мотивовану відмову за підписом ректора університету.

Не допускається немотивована відмова в допуску до участі у конкурсі.

Оскільки прийняття на роботу науково-педагогічних працівників є кадровим питанням, текст відмови, підготовлений ученим секретарем, може бути попередньо погоджений з начальником відділу кадрів.

1.9. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників мають бути ознайомлені з цим Положенням, професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади, з Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом ХДУ.

1.10. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників має бути проведений протягом одного місяця ( як виняток, за наявності об’єктивних причин, - двох місяців) після закінчення прийому документів.

1.11. Кандидатури претендентів на заміщення посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри попередньо обговорюються в їх присутності на відповідній кафедрі.

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендент проводить відкрите заняття (лекцію, семінар тощо). Про дату і місце проведення відкритого заняття попередньо інформують відділ методичної роботи і практик.

1.12. Претендент, який попередньо працював у ХДУ, повинен представити на кафедру звіт про свою наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Висновки кафедри про професійні та особистісні якості претендентів та відповідні рекомендації передаються на розгляд:

- Вченої ради університету – для обрання на посади завідувача кафедри та професора;

- Вченої ради факультету – для посад доцента, старшого викладача, викладача, асистента.

Для загальноуніверситетської кафедри – документи претендентів на посади завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента передаються на розгляд Вченої ради університету.

1.13. Претенденти на посади науково-педагогічних працівників, у разі необхідності, можуть бути запрошені на співбесіду до ректора університету. Про дату і час проведення співбесіди претендентові сповіщає учений секретар, який також є присутнім на співбесіді, маючи із собою всі необхідні документи.

1.14. Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково - педагогічних працівників: деканів факультетів, завідувачів кафедри, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Термін строкового договору (1,2,3,4,5 років) встановлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору має право і ректор, і особа, яку обрано на вакантну посаду рішенням вченої ради університету (факультету). Остаточне рішення приймає ректор університету.

1.15. Молоді спеціалісти, випускники аспірантури і докторантури за наявності відповідного направлення приймаються на педагогічну роботу без оголошення конкурсу.

1.16. Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (через відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, творчу відпустку) вакантними не вважаються і заміщуються поза конкурсом у порядку, визначеному чинним законодавством.

1.17. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.


^ 2. ОБРАННЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ


2.1. Декан факультету обирається таємним голосуванням на засіданні Вченої ради факультету, до складу якої входять професори факультету, представники штатних науково-педагогічних працівників (кандидати наук, доценти), аспіранти та студенти факультету.

Засідання Вченої ради факультету проводить ректор або перший проректор університету. На засідання вченої ради з обрання декана можуть бути також запрошені проректори університету, представники професорсько-викладацького складу і студентського самоврядування факультету, які не входять до складу вченої факультету.

2.2. Декан факультету обирається з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання професора або доцента і науковий ступінь доктора (як виняток, кандидата) наук.

2.3. Претенденти на посаду декана факультету подають письмову заяву на ім’я ректора університету з візами ученого секретаря, начальника відділу кадрів, керівника навчального відділу, начальника планового відділу. До заяви додається список наукових праць претендента.

2.4. Оголошення про обрання декана факультету із зазначенням дати та місця проведення Вченої ради факультету, список претендентів на посаду декана факультету із зазначенням вченого звання, наукового ступеня розміщується на інформаційному стенді факультету за 10 днів до засідання Вченої ради факультету.

2.5. Прізвища претендентів на посаду декана факультету вносяться в один бюлетень для таємного голосування. У голосуванні беруть участь лише члени вченої ради факультету. Кожен член вченої ради має право голосувати тільки за одного претендента.

2.6. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна комісія із членів Вченої ради факультету кількістю не менше трьох осіб. Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада факультету відкритим голосуванням.

2.7. Рішення Вченої ради факультету вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше ніж дві третини цього складу.

Обраним вважається претендент, який набрав більшість голосів, але не менше ніж 50% від присутніх на засіданні Вченої ради факультету.

Якщо у виборах декана факультету брало участь два і більше претенденти на посаду і голоси членів Вченої ради розділилися порівну, проводиться повторне голосування на тому ж засіданні Вченої ради факультету. При повторенні такого самого результату голосування конкурс вважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

2.8.У разі створення нового факультету ректор призначає на умовах строкового трудового договору (контракту) виконувача обов’язків декана факультету на термін проведення виборів декана факультету, але не більше ніж на один рік.

2.9. Ректор університету може порушити питання перед вченою радою факультету про скасування виборів декана факультету, якщо не дотримано вимог цього Положення, і про проведення нового конкурсу.


^ 3. ОБРАННЯ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ, ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ


3.1. Завідувач кафедри і професор кафедри ( далі – професор) обираються за конкурсом таємним голосуванням на засіданні Вченої ради університету.

3.2. У конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри можуть брати участь, як правило, особи, які мають вчене звання професора (доцента) та/або науковий ступінь доктора наук або кандидата наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з оплатою праці не менше як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), а також відповідають вимогам п.1.7 цього Положення.

3.3. У конкурсі на заміщення посади професора можуть брати участь особи, які, як правило, мають вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з оплатою праці не менше як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), а також відповідають вимогам п.1.7 цього Положення.

3.4. Кандидатури претендентів на заміщення посад завідувача кафедри та професора попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри в їх присутності.

При розгляді кандидатури на посаду завідувача кафедри, засідання кафедри проводить проректор (для загальноуніверситетських кафедр) або декан відповідного факультету.

3.5. Висновки кафедри про відповідність професійних та особистісних якостей претендентів на посаду завідувача кафедри та професора умовам конкурсу та вимогам посади, а також рекомендації кафедри щодо кожної кандидатури претендентів приймаються таємним голосуванням штатних науково-педагогічних працівників кафедри.

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання Вченої ради університету.

Негативний висновок кафедри не позбавляє претендента права продовжити участь у конкурсі та розглядати його кандидатуру на засіданні Вченої ради університету.

3.5. Ректор університету ознайомлює членів Вченої ради університету з матеріалами особової справи кожного претендента і з рекомендаціями кафедри на засіданні Вченої ради університету перед таємним голосуванням по кожній кандидатурі. Обговорення кандидатури кожного претендента проводиться у його присутності ( як виняток, обговорення може проводитися за відсутності претендента, але за обов’язкової наявності його письмової заяви).

3.6. Рішення Вченої ради університету про обрання завідувача кафедри чи професора вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів вченої ради університету. Обраним вважають претендента, який набрав найбільшу кількість голосів за умови, що вона становить більше 50% голосів присутніх на засіданні вченої ради університету.

Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна комісія із членів Вченої ради університету в кількості не менше трьох осіб. Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада університету відкритим голосуванням.

Якщо під час проведення конкурсу, в якому брали участь два і більше претендентів на посаду, голоси членів вченої ради розділилися порівну, проводиться повторне голосування на тому ж засіданні Вченої ради університету. При повторенні такого самого результату голосування конкурс вважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

Якщо під час проведення конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав 50 % голосів присутніх членів Вченої ради університету, конкурс уважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

3.7. Позитивне рішення Вченої ради університету є підставою для укладання строкового трудового договору або контракту і видання наказу ректора про прийняття претендентів на відповідну посаду.

^ 4. ОБРАННЯ ДОЦЕНТА, СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА, ВИКЛАДАЧА, АСИСТЕНТА


4.1. Доцент кафедри, старший викладач, викладач, асистент обираються таємним голосуванням на засіданні Вченої ради факультету.

Доцент, старший викладач, викладач, асистент загальноуніверситетської кафедри обираються таємним голосуванням на засіданні Вченої ради університету.

4.2. У конкурсі на заміщення посади доцента кафедри можуть брати участь особи, які, як правило, мають вчене звання доцента за профілем кафедри та/або науковий ступінь доктора наук або кандидата наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з оплатою праці не менше як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), а також відповідають вимогам п.1.7 цього Положення.

4.3. У конкурсі на заміщення посади старшого викладача можуть брати участь особи, які, як правило, мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше як 2 років у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з оплатою праці не менше як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), а також відповідають вимогам п.1.7 цього Положення.

4.4. У конкурсі на заміщення посади викладача можуть брати участь особи, які, як правило, мають науковий ступінь кандидата наук або закінчили докторантуру, аспірантуру чи магістратуру або мають повну вищу освіту, стаж практичної роботи з профілю кафедри менше як 4 роки і схильність до науково-педагогічної роботи, а також відповідають вимогам п.1.7 цього Положення.

4.5. У конкурсі на заміщення посади асистента можуть брати участь особи, які, як правило, мають науковий ступінь кандидата наук або закінчили докторантуру, аспірантуру чи магістратуру або мають повну вищу освіту, стаж практичної роботи з профілю кафедри менше як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи, а також відповідають вимогам п.1.7 цього Положення.

4.6. Кандидатури претендентів на заміщення посади доцента, старшого викладача, викладача та асистента попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри в їх присутності.

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претенденти проводять відкрите заняття (лекцію, семінар тощо).

За результатами звіту претендента кафедра приймає висновки з відповідними рекомендаціями, які ухвалює таємним голосуванням штатних науково-педагогічних працівників кафедри.

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання Вченої ради факультету (університету).

Негативний висновок кафедри не позбавляє претендента права продовжити участь у конкурсі та розглядати його кандидатуру на засіданні Вченої ради факультету (університету).

4.7. Декан або завідувач кафедри ознайомлює членів Вченої ради факультету (університету) з матеріалами особової справи кожного претендента і з рекомендаціями кафедри на засіданні вченої ради факультету (університету) перед таємним голосуванням по кожній кандидатурі. Обговорення кандидатури кожного претендента проводиться у його присутності (як виняток, обговорення може проводитися за відсутності претендента, але за обов’язкової наявності його письмової заяви).

4.8. Рішення вченої ради факультету (університету) про заміщення вказаних вище посад вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів вченої ради факультету (університету). Обраним вважають претендента, який набрав найбільшу кількість голосів за умови, що вона становить більше 50% голосів присутніх на засіданні вченої ради факультету (університету).

Прізвища всіх претендентів на заміщення відповідної посади вносяться до єдиного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна комісія із членів Вченої ради факультету (університету) кількістю не менше трьох осіб. Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада факультету (університету) відкритим голосуванням.

4.9. Позитивне рішення Вченої ради факультету (університету) є підставою для укладання строкового трудового договору або контракту, термін якого встановлюється за погодженням сторін від 1 до 5 років, і видання наказу ректора про прийняття претендентів на відповідну посаду.

Термін строкового трудового договору (контракту) з науково-педагогічним працівником, який працював на кафедрі до конкурсу, встановлюється з урахуванням якості виконання індивідуального плану роботи співробітника за звітний період. Остаточне рішення приймає ректор університету.

4.11. Ректор університету може порушити питання перед Вченою радою факультету про скасування виборів доцента, старшого викладача, викладача та асистента, якщо не дотримано вимог цього Положення, і про проведення нового конкурсу.


Учений секретар Н.М.Стеценко

Схожі:

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconПоложення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту. Додаток 3 Перелік професій І посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці. Додаток 4
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconПоложення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту. Додаток 3 Перелік професій І посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці. Додаток 4
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету Затверджено Ученою радою внту 30 травня 2012 року (протокол №10) Вінниця
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconПро обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconПро обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconНаказ №234 На підставі Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України iii-iy рівня акредитації,
На підставі Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України iii-iy...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10)
Порядок обрання та призначення директора навчально-наукового інституту, директора науково-технічної бібліотеки визначено у додатках...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconПро затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації
move to 1453-6352
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення iconПоложення про порядок наймання, звільнення та оголошення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників хду. 3
На виконання Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову І науково-технічну діяльність“, а також з метою підвищення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи