Основи педагогічної майстерності icon

Основи педагогічної майстерності
Скачати 278.08 Kb.
НазваОснови педагогічної майстерності
Дата03.05.2013
Розмір278.08 Kb.
ТипДокументи

Основи педагогічної майстерності

Пояснювальна записка


Розв’язання складних проблем побудови нової школи зумовлює необхідність створення особливих умов для системи професійної підготовки вчителів, посилення уваги до наукового аналізу інтеграційних процесів, що в ній відбуваються. Як відомо, кожен з навчальних предметів, що входить до структури професійної підготовки майбутніх педагогів, не забезпечує належного рівня їх готовності до відповідної практичної діяльності, оскільки ґрунтується переважно на аналітичному підході (структурно-якісній роздрібненості окремих навчальних дисциплін). Так само не в змозі забезпечити необхідну якість підготовки й механічне об’єднання змісту окремих навчальних дисциплін.

Саме тому сучасні наукові дослідження значну увагу приділяють вивченню інтеграційних процесів, пошуку ефективних шляхів та умов створення інтегративних навчальних дисциплін. Однією з них є основи педагогічної майстерності. Цей курс спрямований на забезпечення цілісної професійної підготовки на процесуальному і результативному рівнях.

Вихідними концептуальними положеннями при розробці курсу стали:

 • розуміння педагогічної майстерності як особливої якості педагогічної діяльності у процесуальному та результативному аспектах;

 • розглядання її не тільки як важливої умови професійної підготовки вчителя, а й як одного із системотворчих чинників, що охоплює процеси багаторівневої, багатоаспектної і багатоякісної інтеграції професійної підготовки вчителя в системі безперервної педагогічної освіти.

Курс “ОПМ” дає можливість поставити у центр уваги особистість студента, але не тільки у суто психологічному плані, а й у безпосередньому зв’язку із змістом майбутньої професійної діяльності. У змісті педагогічної майстерності саме особистість вчителя розглядається як основний чинник впливу на розвиток дитини. Наповнення індивідуальних особливостей студентів професійними знаннями і змістом, ознайомлення майбутніх вчителів із своєю індивідуальністю в її професійній проекції дозволяє розв’язати ряд важливих проблем: осмислення своїх недоліків і розробка компенсаторних прийомів; виявлення індивідуальних переваг і відпрацювання власного стилю діяльності; складання і реалізація програми професійного розвитку й саморозвитку.


Мета курсу: формування у майбутніх вчителів потреб професійно розвиватися, саморозвиватися і самовдосконалюватися; максимально повно проявляти свій індивідуальний потенціал, творчо його самореалізовувати у професійній діяльності з метою забезпечення високого кінцевого результату в аспекті створення аналогічних умов для прояву індивідуальності учнів, їхньої самореалізації у навчально-виховній діяльності.


Завдання курсу:


 • пізнавальні: розвивати у майбутніх вчителів уявлення про педагогічну діяльність, створювати умови для формування у майбутніх вчителів гуманної позиції в розуміння мети, завдань власної педагогічної діяльності;

 • методичні: ознайомлення майбутніх вчителів початкових класів з напрямками цілеспрямованого професійного творчого вдосконалення, широко використовуючи психологічний інструментарій, та відповідні методи діагностики;

 • практичні: формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів початкових класів.


Програма курсу:

Професійна майстерність у системі національної підготовки учителів початкових класів. Джерела педагогічної майстерності і шляхи її вдосконалення. Етика вчителя початкових класів. Культура і образно-виразна характеристика мовлення учителя початкових класів. Комунікативні характеристики професійного мовлення вчителя. Функції мовлення у взаємодії з учнями. Умови і шляхи вдосконалення професійного мовлення вчителя. Елементи театральної педагогіки у професійній діяльності вчителя. Умови ефективності професійного мовлення вчителя. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя.

Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки і психології. Спільне і відмінне у театральному та педагогічному мистецтві.

Майстерність педагогічного спілкування. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Структура педагогічного спілкування. Стиль педагогічного спілкування. Конфлікт у педагогічній взаємодії. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні.

Робота вчителя початкових класів з батьками. Внутрішня і зовнішня техніка вчителя. Майстерність ігрової діяльності у повсякденній праці вчителя початкових класів. Педагогічна техніка вчителя початкових класів.

Майстерність педагогічного спілкування і впливу. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії у педагогічному спілкуванні. Майстерність вчителя у індивідуальному впливі на дітей. Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди. Прийоми педагогічної взаємодії.


^ Розподіл навчального часуТема

або розділ

Кількість годин для форм навчання

Форма семестрового

контролю
Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Всього

ЛекціїПрактичнробота

Самостійна

робота

ЛекціїПрактична

робота

Самостійна

робота

Тема 1. Педагогічна майстерність у професійній діяльності вчителя.

10

2

2

6

2

-

107 семестр – екзамен;

8 семестр – залік.

Тема 2. Педагогічна техніка вчителя як складова педагогічної майстерності вчителя.

20

4

4

12

2

2

12

Тема 3. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці.

20

4

4

12

2

2

12

Тема 4. Майстерність педагогічного спілкування.

8

2

2

4

2

-

-

Тема 5. Педагогічна майстерність як показник професіоналізму вчителя.

8

2

2

4

-

-

10

Тема 6. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні.

10

2

4

4

-

-

10

Тема 7. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди.

6

2

2

3

-

-

12

Тема 8. Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагічної майстерності.

6

2

2

3

-

-

12

Всього

90

20

22

48

8

4

78

7 семестр – екзамен;

8 семестр – залік.Тематика лекційних занять


Змістовний модуль І. Роль педагога в сучасному суспільстві


1. Педагогічна майстерність у професійній підготовці вчителя (2 год).

2. Педагогічна техніка вчителя як складова педагогічної майстерності вчителя (4 год).

3. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці (4 год).


Змістовний модуль ІІ. Професійні знання, здібності – основа становлення педагогічної майстерності вчителя

1. Майстерність педагогічного спілкування (2 год).

2. Педагогічна майстерність як показник професіоналізму вчителя (2 год).

3. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні (2 год).

4. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди (2 год).

5. Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагогічної майстерності (2 год).


Плани лекційних занять

Змістовний модуль І. Роль педагога в сучасному суспільстві.


Лекція 1. Педагогічна майстерність у професійній підготовці вчителя.

1. Проблема педагогічної майстерності в історії школи.

2. Суспільна значущість професії вчителя, його функції.

3. Поняття педагогічної діяльності, її структура.

4. Поняття і елементи педагогічної майстерності.

Лекція 2. Педагогічна техніка вчителя як складова педагогічної майстерності вчителя.

1. Педагогічна техніка – форма організації поведінки вчителя.

2. Поняття педагогічної техніки.

3. Внутрішня і зовнішня техніки вчителя.

4. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності педагога.

Лекція 3. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці.

1. Комунікативні характеристики професійного мовлення вчителя.

2. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями.

3. Умови ефективності і шляхи вдосконалення професійного мовлення вчителя.


Змістовний модуль ІІ. Професійні знання, здібності – основа становлення педагогічної майстерності вчителя

Лекція 1. Майстерність педагогічного спілкування.

1. Професійно-педагогічне спілкування, його сутність, структура, функції, види.

2. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні.

3. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні, у процесі індивідуальної бесіди.

Лекція 2. Педагогічна майстерність як показник професіоналізму вчителя.

1. Майстерність педагога в організації навчально-виховного процесу в школі.

2. Самовиховання у формуванні педагогічної майстерності.

3. Майстерність вчителя у індивідуальному впливі на дітей.

Лекція 3. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні.

 1. Особистість вчителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії.

 2. Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.

 3. Способи комунікативного впливу переконання і навіювання.

 4. Стратегія взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії.

Лекція 4. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди.

 1. Індивідуальна бесіда як модель педагогічної взаємодії.

 2. Структура бесіди, етапи моделювання.

 3. Забезпечення психолого-педагогічного контакту на початку бесіди. роль невербальних засобів.

 4. прийоми педагогічної взаємодії.

Лекція 5. Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагогічної майстерності.

 1. Науково-методичні положення процесу вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.

 2. Діагностика психологічної готовності студентів до опанування нового в професійній діяльності.

 3. Передовий педагогічний досвід вчителя-майстра (картка вивчення передового педагогічного досвіду)Тематика семінарських занять

^

Практичне заняття №1. Сутність педагогічної діяльності вчителя (2 год.)

 1. Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль (письмово):

 • Суспільна значущість професії вчителя, його функції;

 • педагогічна майстерність і педагогічна діяльність;

 • структура педагогічної майстерності.

 1. Вправи на формування адекватних уявлень про педагогічну професію:

а) оцінка педагогічної позиції;

б) виступ “Я і моя професія”;

в) аналіз тематичних малюнків “Я і школа”.

 1. Діагностика професійної та особистісної спрямованості:

а) визначення професійних нахилів особистості;

б) оцінка спрямованості особистісних притязань.


Завдання для самостійного опрацювання:

1.Філософські витоки педмайстерності.

2.Становлення і розвиток педагогічної майстерності в Україні.

3. Розповідь учителя як модель педагогічної діяльності.


Додакткові завдання:

1.Засвоїти зміст теми.

 1. Підготуватися до понятійної контрольної роботи.

 2. Виконати тематичний малюнок “Я і школа”.

 3. Підготувати виступ “Я і моя професія” (3-5 хв).

5.Проаналізувати діагностичні матеріали.

Список літератури:

 1. Барбина Е.С. Педагогическое мастерство – искусство быть человеком: Учебное пособие. – К.: Полиграфия, 1995.

 2. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. – М.: Просвещение, 2000. – С. 172-173.

 3. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М.: Т.Ц. «Сфера», 2000. – С. 22, С. 69-74.

 4. Кузьмінський А.І. Педагогіка. Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003.

 5. Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів. – К.: Рад. школа, 1998.

 6. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К., 2008.

 7. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. – М.: Международная педагогическая академия, 2000.

 8. Скульский Р.П. Учиться быть учителем. – М.: Педагогика, 1996.

 9. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. – К.: Професіонал, 2004.^

Практичне заняття № 2. Внутрішня і зовнішня техніка вчителя (4 год.)

 1. Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль (письмово):

 • поняття педагогічної техніки;

 • внутрішня техніка вчителя;

 • зовнішня техніка вчителя.

 1. Вправи на формування вмінь керувати своїм емоційним станом та поведінкою:

а) приклади регуляції м’язового напруження;

б) приклади аутогенного тренінгу (релаксація, самонавіювання).

 1. Вправи на виразність і раціональну динаміку міміки, пантоміміки, жестикулювання, виразності духовного стану вчителя початкових класів.


Завдання для самостійного опрацювання:

 1. Педагогічна техніка як форма організації поведінки вчителя.

 2. Техніка мови.

 3. Майстерність учителя, основи техніки саморегуляції.


Додакткові завдання:

 1. Засвоїти зміст теми.

 2. Підготуватися до понятійної контрольної роботи.

 3. Підготувати вправи та етюди щодо керування своїм психічним станом.

 4. Підготувати виступ “Найважливіші елементи мови тіла” (3-5 хв).

 5. Мікровикладання:

а) привітання класу на початку уроку;

б) спілкування з учнями типу: “Діти, я хочу розповісти вам…”.


Список літератури:

 1. Белякова И.Т. Фигура, грация, осанка. – М.: Просвещение, 2000.

 2. Динейка К.В. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. – Минск: Полымя, 1999.

 3. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М.: Т.Ц. «Сфера», 2000.

 4. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.

 5. Хрестоматія з педагогічної майстерності. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.

 6. Петров Н.Н. Аутогенная тренировка для вас. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1990.

 7. Початкова школа за 2004 рік.

 8. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві /Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 2.

 9. Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання, 1989.^

Практичне заняття № 3 .Основи культури та техніки мовлення вчителя (4 год.)

 1. Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль (письмово):

 • мовлення і комунікативна поведінка вчителя;

 • функції мовлення у взаємодії з учнями;

 • умови ефективності професійного мовлення вчителя.

 1. Вправи на розвиток правильного фонаційного дихання.

 2. Вправи на розвиток голосу.

 3. Вправи на вдосконалення дикції вчителя.Завдання для самостійного опрацювання:


 1. Мова і комунікативна поведінка вчителя.

 2. Форми і комунікативні якості педагогічної мови.

 3. Особливості мови вчителя.


Додакткові завдання:


 1. Засвоїти зміст теми.

 2. Підготуватися до понятійної контрольної роботи.

 3. Підібрати та відпрацювати вправи на розвиток мовлення.

 4. Підготувати виступ “Умови ефективності професійного мовлення вчителя” (3-5 хв).

5.Мікровикладання. Зразок читання тесту (наголос, паузи, виразність, темп).


Список літератури:

 1. Зарницький Л.А. Практична фоніатрія. – К., 2001.

 2. Капська А.І. Виразне читання. – К.: Вища школа, 1990.

 3. Методические указаний к занятиям по курсу “Основы педагогического мастерства” /Сост. Г.Н. Кондратенко, Л.В. Бабич, В.М. Бойко и др. – Херсон, ХГПИ, 1989. – С. 22-39.

 4. Никольская С.Т. Техника речи. – М.: Знание, 2000.

 5. Основы лекторского мастерства. – М.: Знание, 1999.

6. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2004.

7. Початкова школа. – 2003. – № 4.

8. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: работа актера над собой //Собр. соч. в 5 т. – М., 1954. – Т. 1-3.

9.Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. – К.: Професіонал, 2004.
^
Практичне заняття №4. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності педагога (2 год.)


1. Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль:

- роль особистісних якостей і природних задатків у розвитку таланту;

- театральна педагогіка К. Станіславського у формуванні майстерності вчителя (вихователя дитячого садка);

- артистичні вміння вчителя (вихователя дитячого садка) як складова його педагогічної техніки;

- спільне та відмінне у театральному та педагогічному мистецтві.

2. Виконання вправ на розвиток умінь:

а) вправи №1-8;

б) моделювання педагогічної ситуації: розповідь вчителя;

в) діагностування рівня сформованості вмінь (вправа №1, №2).


Завдання для самостійного опрацювання:


 • зробити порівняльний аналіз професії педагога й актора з метою знаходження спільних рис;

 • - написати твір-мініатюру «Педагог як актор» на основі спостереження за діяльністю вихователя дошкільного закладу;

 • Підготувати серію вправ, змістом яких є розвиток умінь виражати емоційний стан за допомогою невербальних засобів, розуміння експресії психічного стану людини, вираженого невербально;

 • Скласти звіт про результати спостереження за професійною діяльністю вихователя з метою виявлення рівня розвитку артистичних умінь і їх впливу на успішність навчально-виховного процесу;

 • Написати сценарій для лялькової вистави. Виговити декорації і ляльки для показу вистави з урахуванням основних законів лялькового театру і особливостей дітей дошкільного віку.


Список літератури

1. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. –М., 1999.

2. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори: В 7 т. –К., 1954.

3. Рубинштейн С.Л. Эмоции и деятельность // Психология эмоций. Тексты. –М., 1998.

4. Станиславский К.М. Работа над собой в творческом процессе переживания // Т.2. –М., 1954

Практичне заняття №5. Самовиховання педагога – шлях формування педагогічної майстерності (4 год)

1. Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль:

- діагностування якостей особистості студентів, які потребують формування та розвитку;

- заповнення щоденника професійного становлення;

- скласти самохарактеристику ( за планом).

2. Виконання вправ на засвоєння прийомів самовиховання (вправи №1, №2, №3).

3. Характеристика основних етапів самовиховання.

- прийоми самовиховання.


Завдання для самостійного опрацювання:

1. Розробити програму самовиховання з метою педагогічної майстерності ( за схемою);

2. Скласти самохарактеристику за планом: мета життя, характеристика інтелекту, життєвий досвід, позитивні і негативні риси; готовність до педагогічної діяльності.

Список літератури:

1. Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. Педагогічна майстерність. –К: Вища школа, 2004.

2. Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта // Пед.соч.: В 8т. -М., 1984. -Т.4.

3. Педагогічна майстерність: Тексти \ За ред. І.Я. Зязюна. – Полтава, 2001.

4. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Виб. Твори: В 5т. –К., 1976.

^
Практичне заняття № 6. Культура педагогічного спілкування і впливу (2 год)
 1. Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль (письмово):

 • поняття педагогічного спілкування, його особливості;

 • педагогічне спілкування як діалог;

 • стиль педагогічного спілкування;

 • конфлікт у педагогічній взаємодії.

 1. Виконання прав на розвиток професійної комунікативності:

а) діалог з колегою (прохання, переконання, бар’єри спілкування тощо);

б) фрагмент індивідуальної бесіди з учнем, батьками.

 1. Аналіз ситуацій і розв’язання завдань з проблем педагогічного такту.


Завдання для самостійного опрацювання:

 1. Комунікативність учителя.

 2. Увага та уява вчителя у спілкуванні.

 3. Структура педагогічного спілкування.

 4. Майстерність педагогічного спілкування.


Додакткові завдання:

 1. Засвоїти зміст теми.

 2. Підготуватися до понятійної контрольної роботи.

 3. Визначити рівень своєї комунікативності за тестом В.Ф. Раховського.

 4. Підготувати тезисний конспект-порадник (за Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей).


Список літератури:


 1. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Просвещение, 1993.

 2. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 2002.

 3. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1989. – Ч. 2. – С. 83-134.

 4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987.

 5. Леви В. Искусство быть другим. – М., 2000.

 6. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя. – М.. 2001.

 7. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002.

 8. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.

 9. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад. школа, 1999.
^

Практичне заняття № 7. Передовий педагогічний досвід та його роль у вдосконаленні педагогічної майстерності (2 год)1.Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль (письмово):

- Педагогічна майстерність і педагогічний досвід;

- Педагогічна майстерність – значущий компонент педагогічної діяльності;

- Конференція “Досягнення вчителів початкових класів України”.

- Захист практичної роботи (аспектний аналіз уроку вчителя-майстра, завуча гімназії № 20 О. Полєвікової).

- Робота над карткою передового педагогічного досвіду вчителя-майстра (матеріали виробничої практики).


Список літератури:

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології . – К.: Академвидав, 2004.

2. Педагогічний пошук /Упор. І.М. Баженова. – К.: Рад. школа, 1989.

3. Педагогічна майстерність: Тексти \ За ред. І.Я. Зязюна. – Полтава, 2001.


Практичне заняття №8. Конкурс педагогічної майстерності (2 год)


1. Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль (письмово):

- підготовка до конкурсних змагань. Виконання вправ психологічного налаштування на творчу діяльність.

- конкурс: моделювання ситуацій уроку.

- підведення підсумків конкурсу.


Завдання для самостійного опрацювання:


1. Підготувати фрагмент уроку (організація навчання на засадах діалогічної взаємодії вчителя з учнями) для його демонстрації на конкурсі (час виступу – до 7 хв). Тема, етап уроку – за вибором студента.

2. Розробити режисуру свого спілкування з аудиторією на підставі аналізу умов проведення конкурсу: визначити завдання і над завдання своєї діяльності, засоби встановлення особистісного контакту, завоювання ініціативи у спілкуванні, розвитку діалогу зі слухачами; продумати смислові та емоційні акценти, тон і темпоритм викладу; визначити оптимальну дистанцію спілкування, своє розміщення в аудиторії; обміркувати інструментовку спілкування (голос, мовлення,міміку,пантоміміку,пластикурухів).


Списоклітератури:


1. Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. –Л., 2003.

2. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002.

3. Педагогічна майстерність: Тексти \ За ред. І.Я. Зязюна. – Полтава, 2001.

4. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Виб. Твори: В 5т. –К., 1976.


Самостійна робота:


І модуль:


Завдання для самостійної роботи та форми контролю.

1. Випишіть із праць Я.А.Коменського, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського міркування про педагогічну майстерність вчителя, про місце і роль учителя в суспільстві, його якості, вміння.

2. Проаналізуйте вплив особистості вчителя на становлення вас як особистості. Викладіть свої думки у творчій роботі на одну із запланованих тем: “Учитель у моєму житті”, “Мій ідеал учителя”, “Я і моя професія”.

3. Педагогічна майстерність вчителя в працях Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, В.О. Сухомлинського.

4. Творчий проект «Мій ідеал вчителя», «Я і моя професія».

5. Вибрати з педагогічної поеми А.С. Макаренка ситуацію, яка на Ваш погляд, найбільш виявила педагогічну майстерність видатного педагога.

6. Скласти словник термінології з педагогічної майстерності. Сформулювати власне педагогічне кредо, використовуючи такий зачин: «Для мене як педагога найголовніше буде…».


ІІ модуль:


Завдання для самостійної роботи на форми контролю.

1. Підібрати вправи на формування вміння керувати своїм емоційним станом та поведінкою.

2. Підготувати вправи та етюди щодо керування своїм психічним станом.

3. проаналізуйте думки дослідників-дидактів щодо проблеми підготовки вчителя до уроку (М.І. Махмутов, І.Я. Лернер, М.М. Скаткін, М.М. Шахмаєв).

4. Засоби керування психологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія, праце терапія, імітаційна гра, аутогенне тренування), можливості використання їх у професійному самовдосконаленні вчителя.

5. Техніка невербальної поведінки вчителя-майстра. Критерії гідної само презентації вчителя (невербальний аспект).

6. Індивідуальна педагогічна бесіда, її завдання, умови ефективності.

7. Підготувати фрагмент уроку організація навчання на засадах діалогічної взаємодії вчителя з учнями) для його демонстрації на конкурсі (час виступу – до 7 хв.). Тема, етап уроку – за вибором студента.


Перелік літератури:


1.Барбина Е.С. Педагогическое мастерство – искусство быть человеком: Учебное пособие. – К.: Полиграфия, 1995.

2. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. – М.: Просвещение, 2000. – С. 172-173.

3.Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М.: Т.Ц. «Сфера», 2000. – С. 22, С. 69-74.

 1. Кузьмінський А.І. Педагогіка. Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003.

 2. Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів. – К.: Рад. школа, 1998.

 3. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. – М.: Международная педагогическая академия, 2000.

 4. Скульский Р.П. Учиться быть учителем. – М.: Педагогика, 1996.

 5. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. – К.: Професіонал, 2004.

 6. Белякова И.Т. Фигура, грация, осанка. – М.: Просвещение, 2000.

 7. Динейка К.В. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. – Минск: Полымя, 1999.

 8. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.

 9. Хрестоматія з педагогічної майстерності. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.

 10. Петров Н.Н. Аутогенная тренировка для вас. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1990.

 11. Початкова школа за 2004 рік.

 12. Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання, 1989.

 13. Зарницький Л.А. Практична фоніатрія. – К., 2001.

 14. Капська А.І. Виразне читання. – К.: Вища школа, 1990.

 15. Методические указаний к занятиям по курсу “Основы педагогического мастерства” /Сост. Г.Н. Кондратенко, Л.В. Бабич, В.М. Бойко и др. – Херсон, ХГПИ, 1989. – С. 22-39.

 16. Никольская С.Т. Техника речи. – М.: Знание, 2000.

 17. Основы лекторского мастерства. – М.: Знание, 1999.

 18. Початкова школа. – 2003. – № 4.

 19. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: работа актера над собой //Собр. соч. в 5 т. – М., 1954. – Т. 1-3.

 20. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. –М., 1999.

 21. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори: В 7 т. –К., 1954.

 22. Рубинштейн С.Л. Эмоции и деятельность // Психология эмоций. Тексты. –М., 1998.

 23. Станиславский К.М. Работа над собой в творческом процессе переживания // Т.2. –М., 1956.

 24. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Просвещение, 1993.

 25. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 2002.

 26. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1989. – Ч. 2. – С. 83-134.

 27. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987.

 28. Леви В. Искусство быть другим. – М., 2000.

 29. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя. – М.. 2001.

 30. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002.

 31. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад. школа, 1999

 32. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології . – К.: Академвидав, 2004.

 33. Педагогічний пошук /Упор. І.М. Баженова. – К.: Рад. школа, 1989.

 34. Педагогічна майстерність: Тексти \ За ред. І.Я. Зязюна. – Полтава, 2001.

 35. Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. –Л., 2000.

 36. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002.

 37. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Виб. Твори: В 5т. –К., 1976.Підсумкова тека:

І модуль


1. Контрольний тест з теоретичних питань.

2. Підготувати тезисний конспект-порадник (За Д.Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей»).


ІІ модуль


1. Контрольний тест з теоретичних питань.

2. Підготувати виступ “Найважливіші елементи мови тіла”.

3. Підготувати фрагмент індивідуальної бесіди з учнем та батьками.

4. Підготувати виступ “Умови ефективного професійного мовлення вчителя”.


Для заочної форми навчання


Тематика лекційних занять


Змістовний модуль І. Роль педагога в сучасному суспільстві


1. Педагогічна майстерність у професійній підготовці вчителя (2 год).

2. Педагогічна техніка вчителя як складова педагогічної майстерності вчителя (2 год).

3. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці (2 год).


Змістовний модуль ІІ. Професійні знання, здібності – основа становлення педагогічної майстерності вчителя

1. Майстерність педагогічного спілкування (2 год).


Плани лекційних занять

Змістовний модуль І. Роль педагога в сучасному суспільстві.


Лекція 1. Педагогічна майстерність у професійній підготовці вчителя.

1. Проблема педагогічної майстерності в історії школи.

2. Суспільна значущість професії вчителя, його функції.

3. Поняття педагогічної діяльності, її структура.

4. Поняття і елементи педагогічної майстерності.

Лекція 2. Педагогічна техніка вчителя як складова педагогічної майстерності вчителя.

1. Педагогічна техніка – форма організації поведінки вчителя.

2. Поняття педагогічної техніки.

3. Внутрішня і зовнішня техніки вчителя.

4. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності педагога.

Лекція 3. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці.

1. Комунікативні характеристики професійного мовлення вчителя.

2. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями.

3. Умови ефективності і шляхи вдосконалення професійного мовлення вчителя.


Змістовний модуль ІІ. Професійні знання, здібності – основа становлення педагогічної майстерності вчителя

Лекція 1. Майстерність педагогічного спілкування.

1. Професійно-педагогічне спілкування, його сутність, структура, функції, види.

2. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні.

3. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні, у процесі індивідуальної бесіди.


Тематика семінарських занять

^

Практичне заняття № 1. Внутрішня і зовнішня техніка вчителя (2 год.)1.Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль (письмово):

 • поняття педагогічної техніки;

 • внутрішня техніка вчителя;

 • зовнішня техніка вчителя.

2.Вправи на формування вмінь керувати своїм емоційним станом та поведінкою:

а) приклади регуляції м’язового напруження;

б) приклади аутогенного тренінгу (релаксація, самонавіювання).

3.Вправи на виразність і раціональну динаміку міміки, пантоміміки, жестикулювання, виразності духовного стану вчителя початкових класів.


Завдання для самостійного опрацювання:

1.Педагогічна техніка як форма організації поведінки вчителя.

2.Техніка мови.

3.Майстерність учителя, основи техніки саморегуляції.


Додакткові завдання:

1.Засвоїти зміст теми.

2.Підготуватися до понятійної контрольної роботи.

3.Підготувати вправи та етюди щодо керування своїм психічним станом.

4.Підготувати виступ “Найважливіші елементи мови тіла” (3-5 хв).

5.Мікровикладання:

а) привітання класу на початку уроку;

б) спілкування з учнями типу: “Діти, я хочу розповісти вам…”.


Список літератури:

1.Белякова И.Т. Фигура, грация, осанка. – М.: Просвещение, 2000.

2.Динейка К.В. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. – Минск: Полымя, 1999.

3.Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М.: Т.Ц. «Сфера», 2000.

4.Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.

5.Хрестоматія з педагогічної майстерності. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.

6.Петров Н.Н. Аутогенная тренировка для вас. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1990.

7.Початкова школа за 2004 рік.

8.Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві /Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 2.

9.Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання, 1989.

^

Практичне заняття № 2 .Основи культури та техніки мовлення вчителя (2 год.)1.Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль (письмово):

 • мовлення і комунікативна поведінка вчителя;

 • функції мовлення у взаємодії з учнями;

 • умови ефективності професійного мовлення вчителя.

2.Вправи на розвиток правильного фонаційного дихання.

3.Вправи на розвиток голосу.

4.Вправи на вдосконалення дикції вчителя.


Завдання для самостійного опрацювання:


1.Мова і комунікативна поведінка вчителя.

2.Форми і комунікативні якості педагогічної мови.

3.Особливості мови вчителя.


Додакткові завдання:


1.Засвоїти зміст теми.

2.Підготуватися до понятійної контрольної роботи.

3.Підібрати та відпрацювати вправи на розвиток мовлення.

4.Підготувати виступ “Умови ефективності професійного мовлення вчителя” (3-5 хв).

5.Мікровикладання. Зразок читання тесту (наголос, паузи, виразність, темп).


Список літератури:

1.Зарницький Л.А. Практична фоніатрія. – К., 2001.

2.Капська А.І. Виразне читання. – К.: Вища школа, 1990.

3.Методические указаний к занятиям по курсу “Основы педагогического мастерства” /Сост. Г.Н. Кондратенко, Л.В. Бабич, В.М. Бойко и др. – Херсон, ХГПИ, 1989. – С. 22-39.

4.Никольская С.Т. Техника речи. – М.: Знание, 2000.

5.Основы лекторского мастерства. – М.: Знание, 1999.

6. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2004.

7. Початкова школа. – 2003. – № 4.

8. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: работа актера над собой //Собр. соч. в 5 т. – М., 1954. – Т. 1-3.

9.Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. – К.: Професіонал, 2004.

Схожі:

Основи педагогічної майстерності iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Елементи педагогічної майстерності. Майстерність педагогічного спілкування. Структура, стиль педагогічного спілкування. Передовий...
Основи педагогічної майстерності iconПоложення про семінар педагогічної майстерності Семінар педагогічної майстерності (далі семінар) організується з метою підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів університету
Семінар проводиться двічі за навчальний рік (в осінньому і весняному семестрах) у обсязі 54 годин, з них 30 годин аудиторних занять...
Основи педагогічної майстерності iconОснови педагогічної майстерності та риторики для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики»...
Основи педагогічної майстерності iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
...
Основи педагогічної майстерності iconКількість публікацій за 2006-2008рр
Мовна культура невід'ємна складова педагогічної майстерності //Діагностика І розвиток педагогічної майстерності у професійних навчальних...
Основи педагогічної майстерності iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики»...
Основи педагогічної майстерності iconНаказ №596 Про підсумки проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності «Конкурс «Учитель року» досвід, проблеми та перспективи»
«Про проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності» 16-17 грудня 2010 року на базі навчальних закладів м. Чернівців проведено...
Основи педагогічної майстерності iconМіністерство освіти І науки україни
...
Основи педагогічної майстерності iconПрограма Курсу основи педагогічної майстерності
Затверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 cерпня зав каф проф. Булах А. А
Основи педагогічної майстерності iconКафедра педагогіки та психології
Навчальні програми: Педагогіка школи. Історія педагогіки. Методика виховної роботи. Основи педагогічної майстерності. Педагогічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи