Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Скачати 131.36 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Дата03.05.2013
Розмір131.36 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ


«ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО ТА ОСНОВИ ДИЗАЙНУ»


АВТОРСЬКА ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки ОКР «Бакалавр»

напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта

(Шифр за ОПП 1.4.8)


Херсон – 2012

Програма розроблена:

Голінською Тетяною Миколаївною, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук


^ Рецензент: Кузьменко В.В. - доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри педагогіки та психології Комунального вищого закладу «Херсонська неперервна академія освіти» Херсонської обласної ради


Затверджена на Вченій раді ХДУ

Протокол № ____ від “____ ” 2012р.


Погоджена на НМР ХДУ

Протокол № ____ від “_____” 2012р.


Затверджена на засіданні вченої ради факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ

Протокол № 5 від “29” листопада 2012р.


Голова вченої ради____________(проф. Пєтухова Л.Є.)


Схвалена науково-методичною радою

факультету дошкільної та початкової освіти

Протокол № 2 від “19” листопада 2012р.


Голова НМР факультету дошкільної та початкової освіти________________(Старцева В.П.)


Розглянута на засіданні кафедри педагогіки початкової освіти

Протокол № 2 від “01” жовтня 2012р.


Завідувач кафедри_______(проф. Андрієвський Б.М.)


ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни «Декоративне мистецтво та основи дизайну» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є складовою загально художнього, естетичного навчання та виховання, дає розвиток зорового сприйняття. Образного мислення, творчої переробки елементів матеріально – предметного середовища, створює умови для виникнення художніх узагальнень.

Предмет курсу: Основні закономірності побудови декоративних форм у мистецтві. Види декоративно-прикладного мистецтва, їх історія, морфологія, виражальні засоби та технологія виконання декоративних виробів.

Педагогічні теорії та практика виховання і освіти мають значний прикладний потенціал. Вони можуть використовуватись при вирішенні сучасних проблем. Вивчення декоративного мистецтва спрямоване на оволодіння студентами важливою дисципліною в галузі художньо-педагогічної освіти, засвоєння різних технік і технологій декоративного мистецтва.

^ Міждисциплінарні зв’язки: «Художня культура», «Художня праця», «Мистецтво».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Народне декоративне мистецтво – невід’ємна частина художньої культури.

2. Мистецтвознавчий огляд народних художніх промислів України.

3. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва.

4. Дизайн – мистецтво формування естетичного середовища.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Декоративне мистецтво та основи дизайну» є підготовка майбутнього спеціаліста до створення предметів декоративно - прикладного мистецтва і дизайну та оволодіння методикою навчання і виховання цьому дітей.

^ 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Декоративне мистецтво та основи дизайну» є: методичні - розвиток естетичного і емоційного ставлення до творів мистецтва, вміння розуміти їх художній образ, вміння розуміти та цінувати народну художню творчість; виховання активного естетичного відношення до дійсності; пізнавальні - ознайомити та розкрити соціальні ролі декоративно-прикладного мистецтва, народного мистецтва та дизайну; знайомство з професіями художників - прикладників, художників - дизайнерів з їх творчою та практичною діяльністю; вміти користуватися різними матеріалами та мати поняття про існуючі техніки, що передбачають роботу як на площині, так і в об’ємі; практичні - формування практичних навичок художньо-творчої діяльності, розуміння зв’язків художньо - образних завдань твору з ідеєю та змістом; виховні - виховувати у студентів працьовитість, відповідальність до виконання завдань курсу, дисциплінованість, самостійність.

^ 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: методику ознайомлення дітей з видами декоративно-прикладного мистецтва; форми роботи з дітьми на ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом; теоретичні положення основ дизайну; розрізняти і характеризувати види дизайну; розрізняти художньо-естетичні особливості та елементи об’єктів дизайну;

вміти: оволодіти різними видами декоративного розпису; технікою виготовлення писанок; орієнтуватися в художньо-виразних особливостях мови дизайну; використовувати лінію, ритм, силует, колір, пропорції, форму, композицію як засіб художньої виразності в проектуванні об’єктів дизайну; використовувати елементи дизайну в оформленні навколишнього середовища.

На вивчення начальної дисципліни відводиться 106 годин/3кредити ECTS.

^ 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Народне декоративне мистецтво – невід’ємна частина художньої культури.

Тема. Народне декоративно-прикладне мистецтво. Вступ. Сутність поняття «Декоративно-прикладне мистецтво». Вплив декоративно-прикладного мистецтва на формування особистості дитини дошкільного віку. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва у розвитку творчості дітей.

Українське народне і професійне мистецтво - невід'ємна складова частина матеріально-духовної культури народу.

Народна творчість як сукупність видів, жанрів, родів - поетична творчість, театральне, музичне, хореографічне, декоративне, образотворче мистецтво. Витоки розвитку декоративно-прикладного мистецтва (ДПМ). Взаємозв’язок прикладного мистецтва і ремесла на різних етапах розвитку суспільства. Народне ДПМ як колективна художня творчість. Традиція і канон. Професійне декоративне мистецтво. Самодіяльна художня творчість. Структурні одиниці морфології: вид, рід, типологічна група, художній твір. Види ДПМ: художнє ткацтво, килимарство, вишивка, в'язання, мереживо, вибійка, розпис, одяг, прикраси, художнє плетіння, художня кераміка, художнє скло, художній метал, художня обробка кістки та рогу, витинанки, писанкарство. Основні центри розвитку художніх промислів на Україні.

^ Змістовий модуль 2. Мистецтвознавчий огляд народних художніх промислів України.

Тема. Народні художні промисли України. Історія розвитку промислів України. Регіональні осередки та локальні художньо-технічні особистості українського декоративно-прикладного мистецтва. Етнорегіональні різновиди орнаментальних композицій українського писанкарства. Створення оригінального та виразного художнього образу для декоративної композиції з різними варіантами побудови на основі стилізації.

^ Специфіка законів композиції в ДПМ. Композиція в ДПМ як провідній фактор досягнення краси і виразності речей. Система композиційних закономірностей в ДПМ. Головні композиційні закони: новизни, цілісності, тектоніки. Другорядні (локальні) закони: масштабу, пропорційності, контрасту.

^ Композиційні прийоми та семантичні засоби в декоративно-прикладній творчості. Композиційні прийоми: ритм, метричність, симетрія, асиметрія, статика, динаміка. Виражальні засоби композиції: фактура, текстура, колір, графічність, пластичність, ажурність. Семантичні засоби: метафора, символ, атрибут, алегорія, емблема.

^ Психофізіологічна теорія колірної гармонії. Проблема кольору в науковому кольорознавстві. Дія кольору на психіку людини. Національні колірні символічні системи. Ахроматичні кольори. Світлотні діапазони ахроматичних кольорів. Хроматичні кольори. Колірний тон. Насиченість. Асоціативні контрасти кольорів. Колірна гармонія. Колорит.

^ Змістовий модуль 3. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва.

Тема. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва. Характеристика орнаментальних форм декоративно-прикладного мистецтва. Домінуючи мотиви української народної орнаментики. Композиційні принципи побудови орнаменту.

^ Папір як виражальний формоутворюючий матеріал. Основні прийоми формування паперових конструкцій з паперу. Деформація паперового листа (згинання, скручування, розрізування, плетіння, гофрування тощо). Виконання площинних композицій з паперу. Різаний та рваний колаж. Виготовлення об'ємних моделей ялинкових прикрас, іграшок, карнавальних масок.

^ Технологія виготовлення виробів у техніці пап'є-маше. Розробка ескізу рельєфного виробу. Ліплення з пластиліну його моделі. Технологічна послідовність виготовлення виробів способом виклеювання у техніці пап'є-маше (карнавальна маска, лялька-головка для лялькового театру). Клеї та ґрунтовки. Остаточна обробка та художнє оформлення готових виробів.

^ Художній текстиль. Естетичні і художні особливості застосування текстильних матеріалів в одязі та інтер'єрі. Види художньої обробки текстильних матеріалів: вишивка, аплікація, колаж, в'язання, мереживо, ткацтво, макраме, вибійка, розпис. Особливості гармонійного поєднання текстильних матеріалів та технік в малих декоративних формах (м'які іграшки, театральні ляльки, сувеніри, доповнення до костюму, декоративні елементи інтер'єру.

^ Технологія моделювання м'якої іграшки. Різновиди м'якої іграшки, їх виникнення та розвиток. Основні технологічні прийоми виготовлення. Матеріали (фетр, драп, сукно, трикотаж, штучне і натуральне хутро, оксамит, плюш). Підготовка креслень, викрійок, лекал, розкрій тканини, хутра. З'єднання деталей, використання дротяного каркасу. Набивка іграшок. Іграшки, в'язані спицями та гачком. Фольклорна лялька.

^ Український декоративний розпис. Історія виникнення та поширення декоративного розпису в Україні. Петриківський розпис у системі народного мистецтва. Короткий огляд творчості видатних майстрів українського декоративного розпису. Основні прийоми виконання елементів декоративного петриківського розпису («зернятко», «кривеньке зернятко», «цибулька», «пірчасте листя»). Малювання «перехідного мазка». Малювання частин рослин за допомогою елементів декоративного розпису. Виконання простого рослинного орнаменту. Виконання композицій розпису у колі, квадраті, прямокутнику. Розпис кухонної дощечки за розробленим ескізом.

Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва. Вишивка – класичний вид українського народного мистецтва.

^ Змістовий модуль 4. Дизайн – мистецтво формування естетичного середовища.

Тема. Історія виникнення дизайну. Формування досвіду художньо-творчої діяльності у дошкільників засобами декоративно-прикладного мистецтва. Форми і методи організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку на матеріалі народного декоративно-прикладного мистецтва. Види художньої діяльності дітей на матеріалі народного прикладного мистецтва. Педагогічні умови реалізації творчих можливостей дитини-дошкільника засобами декоративно-прикладного мистецтва. Передумови зародження дизайну. Дизайн як творча діяльність. Види дизайну. Композиція в дизайні. Дизайн і довкілля.

^ 3. Рекомендована література.

Основна література.

 1. Андрусич Н. Пригадаймо майбутнє // Дошкільне ви­ховання. - 1996 - №1.

 2. Андрусич Н., Найден О. Народну іграшку — дітям // Дошкільне виховання. - 1993. - №2.

 3. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. - Львів: Світ, 1993. - 272 с.

 4. Бабіченко Д. Художні промисли України // Образо­творче мистецтво. — 1979. - №1. - С. 16-17.

 5. Баланюк М.Г. Роспись деревяной игрушки // На­чальная школа. - 1989. - №10—11.

 6. Батухіна О.Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки // Соціалізація особистості. - К.: НПУ, 1999. - С. 179-184.

 7. Батухтіна О.Г. Українська народна іграшка: діти і національна культура // Дошкільне виховання. - 1997. - №11. - С. 28-29.

 8. Бєлкіна Ф. Вікно в минуле // Мистецтво і освіта. -2000. - №1. - С. 7-11.

 9. Біляшевський Є.В. Українські писанки. - К.: Мис­тецтво, 1968. - 93 с.

 10. Богатеева З.А. Мотивы народних орнаментов в детских аппликациях. - М.: Просвещение, 1986. - 207 с.

 11. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народо­знавство в дошкільному закладі: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2002. - С. 281-317.

 12. Борилинчук С. Зберегти дороге і рідне (Народна іграшка в виховному процесі) // Дошкільне виховання/ -1991. - №7.

 13. Вережак Г. Писанкарство в школі // Гуцульська школа. - 1994. - №1. - С. 19-22.

 14. Гадалова І.М. Виховання мистецтвом: досвід, проб­леми, пошук // Початкова школа. - 1988. - №10.

 15. Гасюк О.О. Степан М.Г. Художнє вишивання // Альбом. - К.: Вища шк., 1984.

 16. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? - М.: Гаралт, 1998.

 17. Голубець Л.А. У пошуку нетрадиційних форм. - Львів,1988.

 18. Греков А.А. Світлиця моя рідна: Про виховання засобами народного мистецтва // Україна. - 1989. - №16.

 19. Гуцуляк О. Про таємну символіку писанки // Пи­санка. - 1994. - Ч.3. - С. 12-13.

 20. Даниленко В. Я. Основи дизайну: навчальний посіб­ник. -К., 1996.

 21. Даниленко В.Я. Особливості становлення дизайну в Україні // Діалог культур. Вип. 2. - Львів, 1996.

 22. Данченко Л.К. Невмируще джерело. Бесіди про ук­раїнське народне мистецтво. - К.: Мистецтво, 1975. - 190 с.

 23. Данченко О.С. Народні майстри. - К.: Рад. шк., 1982. - 129 с.

 24. Декоративно-прикладне мистецтво / За ред. А.Н.Кириченко. - К., 1991. - С. 22-32.

 25. Дизайн // Популярная художественная энциклопедия. - М., 1986. - Т.1.

 26. Дитина. Програма виховання і навчання дітей до­шкільного віку. - К.: Освіта, 1993.

 27. Долинна О. Нові підходи в організації зображуваль­ної діяльності дошкільників // Дошкільне виховання. -1989. - №11.

 28. Дронова О. Через красу до творчості // Дошкільне виховання. - 2004. - №4. - С. 18-19.

 29. Жедрев Е.В. Художественное осмысление обьекта дизайна. - М.: АУТО-ПАН, 1993.

 30. Загаецька О. В одвічних ритмах гончарного круга // Образотворче мистецтво. - 2003. - №1. - С. 12-16.

 31. Захарчук-Чугай Р.В. Про сучасну вишивку рушни­ків // Народні промисли України. - К., 1979. - С. 32-41.

 32. Зуванич Ф.І. Писанка на кленовому листку: До­кументальні новели про українців Канади. - К.: Молодь, 1991. - 240 с.

 33. Ізвєкова Г.В. Витинанки - художній вид художньої праці // Початкова школа. - 1993 - №10.

 34. Каган М.С. Морфология искусства. - Л., 1972. - С. 187-189.

 35. Калуська Л.В. Ознайомлення дошкільнят із народ­ними звичаями та обрядами. - Ів.-Фр., 1993. - С. 3-20.

 36. Калуська Л.В. Старіпим дошкільнятам про народні ремесла, звичаї та обряди, символи й обереги дому - К.,1992. - С. 3-45.

 37. Кара-Васильєва І. Біографія української вишивки // Наука і суспільство. -1988. - №1.

 38. Качкан В. Вишивала моя ненька сорочку // Наука і суспільство, 1988. - №1.

 39. Кікцьо М. Секрети витинанки // Дошкільне вихо­вання. - 1995. - №2.

 40. Ковальчук О.В. Українське народознавство. Книга для вчителя. - К.: Освіта, 1992. - 176 с.

 41. Косачева О.П. Український народний орнамент. -К., 1876. - С. 1-13.

 42. Крячковський Л. Сонце писанки // Україна. - 1990 -№15.

 43. Курліщук Б.Я. Проектування інтер'єрів житлових і громадських споруд: навчальний посібник. - К., 1995.

 44. Курчук А. Радість зору - витинанки // Прикарпатсь­ка правда. — 1982. — 26 жовтня.

 45. Лащук Ю. Традиційні центри народного мистецтва // Народна творчість та етнографія. - 1978. - №3. - С. 96-98.

 46. Левчук В. Твого народного ремесла з бабусиної скрині // Дошкільне виховання. - 1990. - №1.

 47. Леся Храплива. Писанка українським дітям. - К., Глобус, 1993.

 48. Лисенко Л. Роль народного мистецтва у формуванні особистості сучасної радянської людини // Образотворче мистецтво. - 1983. - №3. - С. 12.

 49. Лосюк П.В. Декоративно-прикладне мистецтво в школі-К.: Рад. шк., 1979. -56 с.

 50. Любченко В.Ф. Орнамент у прикладному мистецтві // Громадянське покликання митця (збірник матеріалів). — Львів, 1985. -С.60-66.

 51. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. -К., 1991.

 52. Міщенко І. Відродження писанкарства в Україні // Писанка. - 1995. - №1. - С. 14.

 53. Моздир М.І. Художні ремесла // Етнографія Украї­ни. - Львів, 1994.

 54. Нагальський О.П. Художня кераміка: гончарне мистецтво // Рідна школа - К., 1993. - №11-12.

 55. Нариси з історії українського декоративно-приклад­ного мистецтва. - Львів, 1979.

 56. Народное искусство. Керамика, декоративная роспись, резьба по дереву, вышивка, ковры. - К., 1967. - С. 28-30.

 57. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. - М.: Мол. гвардия, 1994.

 58. Нікітін Б., Нікітіна Л. Чарівна сила мистецтва // Початкова школа. - 1988. - №11.

 59. Орел Л. Великдень. Писанка // Початкова школа. -1991. - №3. - С. 57-59.

 60. Орел Л.Г. Дитяча народна іграшки на Україні // По­чаткова школа. - 1991. - №2.

 61. Пащак-Трач О. Народне мистецтво як яиховний засіб // Народна творчість та етнографія, - 1.992. - №4.

 62. Писанка та її історія // Українське слово. - 1994. - №17.- С.9.

 63. Шдкурганна Г. У світі, прекрасного. Вмити розуміти мову мистецтва//Дошкільне виховання. - 1989. - №6.

 64. Походжук Д. Як написати писанку // Писанка. -1994. -Ч. 2. - С. 3-4.

 65. Разенблюм Е. Художник в дизайне. - М., 1981.

 66. Сакулина Н.П. Народное декоративное искусство в воспитательной работе детского сада // Изв. А.ПН РСРСФ. - вип. 11. - М., 1947. -125 с.

 67. Скиданова Л.Я., Сірченко Л.І. Декоративне малю­вання та аплікація в дитячому садку. - К.: Рад. школа, 1981. - 63 с.

 68. Скиданова Л.Я., Сірченко Л.І. Декоративне малю­вання та аплікація в дитячому садку. - К.: Рад. школа, 1981.- 64 с.

 69. Скорик М. З джерел писанкового орнаменту // Пи­санка. - 1995. - №1. - С. 10-13.

 70. Тищенко Р. Історія декоративно-прикладного мис­тецтва України. - К., 1992. - С. 3-25.

 71. Ушинський К.Д. Прагнення до свідомої діяльності // Повнє зібрання творів: У 6 т. - Т. 5 - С.47.

 72. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. - М.: Просвещение, 1985.

 73. Художні промисли України. Прикарпаття, - К.: Мис­тецтво, 1982. - С. 28.

 74. Художні промисли: теорія і практика // Під ред. О.А.Федорчук. - К., 1980. - №3. - С. 5-25.

 75. Числова О. Дизайн - основа формування сучасних промислових виробів. Еврика - V. Зб. студ. наукових праць. - Ів.-Фр., 2004.

 76. Чугай А. Декоративно-прикладне мистецтво. Яворівщини. - 1978.

 77. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986. - 228 с.

 78. Шиикалова Т.Я. Мастерская деревянной игрушки // Начальная школа, - 1991. - №3,8.

 79. Шумега С.С. Дизайн. – К., 2004.

Додаткова література

 1. Від ремесла до творчості: Збірник / Упор. Ю.Г. Легенький. - К.: Час, 1990.

 2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. 2-е изд. - М; Искусство, 1984.

 3. Выготский Л.С. Вопросы детской психологи. - М. 1997.

 4. Ганжа П.О.Таємниці українського рукомесла. - К.: Мистецтво, 1996.

 5. Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво: Історія, теорія, практика. Вип.З / Відп. ред. Є.П. Мисько. - Львів: Світ. 1992.

 6. Зайцев А. Наука о цвете иживопись. - М.: Искусство, 1986.

 7. Лендгрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. - М., 1994. – 368 с.

 8. Некрасова М.А. Народное искусство какчасть культуры. - М: Изобраз. искусство. 1983.

 9. Николаев Н.А. Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись: Пособие для студентов - заочников. 2-е изд. - М.: Просвещение, 1972.

 10. Основи художественного ремесла. Ч. 1: Пособие для учит./ Под ред. В.А.Барадулина, О.В.Танкус. - М.: Просвещение. 1986.

 11. Педагогічне керівництво образотворчою діяльністю школярів: Курс лекцій для студ. худ.- графічних факультетів пед. ін-тів і ун-тів: Навч. посібник / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. Ів.-Франківськ, 1992.

 12. Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический аспект/ Под ред. Н.Н.Подьякова, Н.Я.Михайленко. - М., 1987.

 13. Рейноутер Дж. Это в ваших силах. - М: Прогресс, 1993.

 14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.3. Основи композиции. — Обнинск: Титул, 1996.

Internet – ресурси (Основні web-сторінки в Internet ).

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://subject.com.ua/

http://www.nmc.cv.ua/chnu

www.student.ru

www.osvita.ru

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – д. залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання тестові завдання

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Владимировою Аллою Леонідівною, старшим викладачем кафедри педагогіки початкової освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Голінською Тетяною Миколаївною, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
«сучасні технології організації образотворчої та трудової діяльності молодших школярів»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМолоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти методика викладання дидактики у внз
Гриценко Іриною Валентинівно, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра філології
Використання сучасних педагогічних технологій під час викладання дисциплін гуманітарного циклу в дошкільній та початковій ланках...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра педагогіки дошкільного виховання та початкового навчання
Міжнародних педагогічних читань з дошкільної педагогіки “Проблеми суспільного виховання дошкільників у контексті гуманітарної освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМiнiстерство освiти І науки україни херсонський державний університет
Факультет дошкільної та початкової освіти запрошує науковців, практичних працівників системи освіти та охорони здоров’я, аспірантів...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи