Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» icon

Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови»
Скачати 70.38 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови»
Дата03.05.2013
Розмір70.38 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

до підготовки до державного іспиту

з дисципліни «Лексикологія англійської мови»


Курс лексикології англійської мови – складова частина теоретичного курсу англійської мови, метою якого є системний виклад основних фактів словникового складу мови, а саме словотвір, семасіологія, складові частини лексикону, коротка історія лексикографії.

Вивчення цього курсу сприяє розумінню студентами структури і системи англійської мови, знайомить їх з основними результатами та методами дослідження лексики, характерними для розвитку цієї мови, показує причини та шляхи тих специфічних особливостей, які властиві її сучасному стану.

У поєднанні з іншими практичними і теоретичними дисциплінами мовний курс «Лексикологія англійської мови» забезпечує всебічну підготовку майбутніх викладачів іноземної мови.

При складанні державного іспиту з лексикології англійської мови студенти повинні:

 • знати теоретичні основи лексикології і лексикографії; структуру словникового складу мови у діахронічному та синхронічному аспектах;

 • мати навички практичного використання мовних одиниць у різних стилях мови, усього синонімічного багатства мови, її різноманітних виразних засобів;

 • володіти знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається;

Уміти:

 • виявляти властивості слів у процесі їх творення та вживання;

 • працювати з мовною лексикою, як сукупністю слів і словотворчих елементів, які складають організовану і цілісну систему;

 • аналізувати морфологічні явища, які певним чином об’єднуються за спільними ознаками і вивчаються у сукупності – у їх морфологічному складі, за значенням, сталими властивостями, лексико-стилістичними ознаками, походженням, діалектичними розбіжностями тощо.

 • усвідомити суть мовних явищ, іншої системи понять, через яку може сприйматися дійсність;

 • порівняти явища іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою;

 • робити лексичний аналіз тексту, де розглядається морфемна структура слова, метафора, метонімія, синонімія, антонімія, гіпербола, словосполучення і т.д.

 • використовувати різноманітні лексикографічні джерела (етимологічні, енциклопедичні, філологічні словники, словники сленґу і т.д.)

 • висловлювати свою точку зору на те чи інше лінгвістичне явище.

Для успішної підготовки до складання дисципліни «Лексикологія англійської мови» студентам необхідно звернути увагу на такі проблемні питання:

 1. Загальні аспекти лексикології (особливу увагу приділити складовій англійського лексикону, асиміляції запозичень та ступеням асиміляції).

 2. Структура слова у сучасній англійській мові (розглянути морфемний аналіз слова).

 3. Непродуктивні способи словотвору (зосередитись на афіксації, конверсії, складних словах).

 4. Продуктивні способи словотвору (розглянути лексичні та графічні скорочення, усічення, бленд, зворотній словотвір, звукову імітацію, субстантивацію, чергування наголосу).

 5. Значення слова (увагу звернути на типи значень, граматичне та лексичне значення, денотативне та конототивне значення, стилістичне значення).

 6. Зміна значення слова (проаналізувати природу та результати семантичних змін).

 7. Семантична класифікація слів (розглянути різні точки зору на поняття синонімії, дослідити проблему класифікації синонімів).

 8. Морфологічна та семантична класифікація антонімів (особливу увагу звернути на теорію семантичного поля).

 9. Вільні словосполучення (повторити теми «Лексична та граматична валентність», «Фразеологія як мовна дисципліна», «Структура стійких словосполучень», «Значення та класифікація фразеологічних одиниць»).

 10. Лексико-стилістична стратифікація англійського словника (увагу приділити лексико-стилістичній парадигмі, розглянути поняття «Standard English»).

 11. Лексична система сучасної англійської мови (особливу увагу звернути на літературну, нейтральну, розмовну лексику).


Список теоретичних джерел:


 1. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.

 2. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. – Москва. Высшая школа, 1973. – 303 с.

 3. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Посібник для перекладацьких відділень вузів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 160 с.

 4. Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1997. – 492 с.

 5. Дубенец Э. М. Современный английский язык. Лексикология: Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М./СПб.: ГЛОССА/КАРО, 2004. – 192 с.

 6. Квеселевич Д. І., Сасіна В. П. Практикум з лексикології сучасної англійської мови. – Вінниця: Нова кн., 2001. – 126 с.

 7. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця. «Нова Книга», 2003 – 464 с.

 8. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови. – Х.: Основа, 1993. – 256 с.

 9. Cambridge International Dictionary of Idioms. – Cambridge University Press, 1998.

 10. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman Group Ltd, 1995.New Dictionary of Contemporary Informal English / Ed. by S. Glazunov. – M. : Russky Yazyk Publishers, 2000. – 776 с.

 11. Rayevskaya N. M. English Lexicology. – Kiev, 1990.

 12. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. – Oxford University Press, 1996.Методичні рекомендації

до підготовки до державного іспиту

з дисципліни «Історія англійської мови»


Теоретичний та практичний курс «Історія англійської мови» ставить за мету ознайомлення студентів з основними подіями розвитку англійської мови в синхронії та діахронії; сприяє розумінню студентами структури та системи англійської мови; знайомить їх з основними результатами історичних процесів, характерних для розвитку мови, показує причини та шляхи утворення специфічних мовних особливостей, які властиві сучасному стану англійської мови.

При складанні державного іспиту з історії англійської мови студенти повинні:

- володіти знаннями з історії англійської мови з урахуванням характеристик сучасного стану мови;

- знати еволюцією англійської мови, а саме – розвиток фонетичної, граматичної систем, а також словникового складу мови;

- усвідомити певні мовні явища в їх історичному розвитку та успішно долати методологічні труднощі, зумовлені специфікою розвитку англійської мови.

Уміти:

- показати місце англійської мови в мовному світі, її зв’язки та контакти з іншими мовами;

- продемонструвати знання традиційного підходу до викладу історичних явищ і змін у системі та структурі англійської мови;

- володіти теоретичними аспектами ґенези англійської мови;

- описати та аналізувати англійську мову давнього, середньоанглійського та нового періодів;

- читати та перекладати тексти англійською мовою різних культурно-історичних епох.

Для успішної підготовки до складання дисципліни «Історія англійської мови» студентам необхідно звернути увагу на такі проблемні питання:

 1. Предмет і завдання курсу «Історія англійської мови» (вміти викладати основні методологічні та лінгвістичні положення курсу).

 2. Джерела історії мови (розглянути ґенезу розвитку мови, мовні зміни, причини еволюції мови).

 3. Сучасні германські мови (особливу увагу звернути на ранній період історії германських мов, а саме давні історичні відомості про германські племена: східні германські племена, північні германські племена, західні германські племена).

 4. Загальні мовні ознаки германських мов (проаналізувати фонетичний склад, граматичний склад, словниковий склад; дослідити найдавніші відомості про населення британських островів: догерманська Британія (германські поселення; події зовнішньої історії; основна характеристика чотирьох давньоанглійських діалектів; давньоанглійські писемні джерела; давньоанглійська абетка).

 5. Основні історичні події середньоанглійського періоду (увагу приділити економічній і політичній уніфікації країни; мовній ситуації в Англії у 11-13 ст., а саме розквіту культури, введенню друкарства та діяльності У. Кекстона).

 6. Проблеми зовнішньої політики, розповсюдження англійської мови (зосередити увагу на розквіті літератури, становленні письмового й розмовного стандартів, поширенні англійської мови за межі Англії).


Список теоретичних джерел:


 1. Аракин В. Д. Очерки по истории английского языка. – М.: Высшая школа, 1983. – 56 с.

 2. Введение в германскую филологию / Арсеньева Т. М и др. – М.: Высшая школа, 1983. – 78 с.

 3. Иванова И., Беляева Т., Чахоян Л. История английского языка. – СПб.: Лань, 2001. – 345 с.

 4. Иванова И., Беляева Т., Чахоян Л. Практикум по истории английского языка. – СПб.: Лань, 2000. – 58 с.

 5. Методичні рекомендації та практичні завдання з курсу «Історія англійської мови». – Херсон: ХДПІ, 1993. – 68 с.

 6. Плоткин В. Я. Очерк диахронической фонологии английского языка. – М.: Наука, 1989. – 98 с.

 7. Расторгуева Т. А. История английского языка. – М.: Астрель, 2002. – 347 с.

 8. Расторгуева Т. А. Очерки по исторической грамматике английского языка. – М.: Астрель, 2000. – 76 с.

 9. Степановичюс А. Ю. Историческая фонология английского языка. – М.: Просвещение, 1987. – 45 с.

 10. Хаймович Б. С. Стислий курс історії англійської мови. – К.: Наукова думка, 1998. – 66 с.

 11. Шахрай О. Б. Короткий історичний довідник з фонетики і морфології англійської мови. – К.: Наукова думка, 1989. – 56 с.

 12. Ярцева В. Н. Исторический синтаксис английского языка. – М.: Наука, 1999. – 35 с.

 13. Ярцева В. Н. Историческая морфология английского языка. – М.: Наука, 1997. – 45 с.

 14. Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка. – М.: Просвещение, 1997. – 87 с.

 15. Baugh A .C. A History of the English Language. Vol. 1-2. – N.Y., 1978. – 249 р.

 16. Brook G. S. A History of the English Language. – L., 1997. – 167 р.

Схожі:

Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Упм англійської мови, «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської...
Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Лексикологія англійської мови» для студентів IV курсу факультету уа
Головні терміни викладу — це безпосередньо одиниці лексичного складу — морфеми та їх еквіваленти, слова, словосполучення І речення....
Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Лексикологія англійської мови» для студентів IV курсу факультету пн
Головні терміни викладу — це безпосередньо одиниці лексичного складу — морфеми та їх еквіваленти, слова, словосполучення І речення....
Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Лексикологія англійської мови» для студентів IV курсу історико-філологічного факультету зі спеціальності уа
Головні терміни викладу — це безпосередньо одиниці лексичного складу — морфеми та їх еквіваленти, слова, словосполучення І речення....
Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconМетодичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови»
Рекомендації сприятимуть закріпленню цих знань, але головна увага зосереджена на вдосконаленні професійних умов та компетенцій іншомовного...
Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconМетодичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу «Методика викладання англійської мови»
Рекомендації сприятимуть закріпленню цих знань, але головна увага зосереджена на вдосконаленні професійних умов та компетенцій іншомовного...
Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconФакультет романо-германських мов
В основу цих блоків покладено програми обов’язкових дисциплін з англійської мови – “Лексикологія”, “Стилістика”, “Історія англійської...
Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології
Мовна варіативність. Національна літературна мова, розмовна мова, територіальні діалекти. Класифікація діалектів
Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconМетодичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання
Державний екзамен з теоретичних та практичних аспектів англійської мови та практики усного та писемного перекладу. Методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи