О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури icon

О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Скачати 217.86 Kb.
НазваО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Дата03.05.2013
Розмір217.86 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ХДУ

“____” __________2013 р.

Протокол № ________

Голова вченої ради,

професор

_________ О.Є.Ходосовцев


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр

(денна форма навчання)


Галузь знань: 0203. Гуманітарні науки

Спеціальність:

7.02030302. Мова і література (іспанська, англійська)

8.02030302. Мова і література (іспанська)


Херсон – 2013


Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови. / Укл.: доц. Ткаченко Л. Л., доц. Гончаренко О. М. – Херсон: ХДУ, 2013


^ ПЕРШИЙ МОДУЛЬ: ІСПАНСЬКА МОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вступні випробування з іспанської мови передбачають перевірку і оцінку сформованості у абітурієнтів мовної, комунікативної та країнознавчої компетенції, наявності у них знань основ теорії мови, а також здатності та готовності реалізувати здобуті знання та вміння в мовленні. На вступному екзамені студенти повинні продемонструвати вільне володіння іспанською мовою як першою іноземною в обсязі програмних вимог в продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності.

Програма вступного екзамену має такі розділи:

 • теоретичний курс іспанської мови;

 • практичний курс іспанської мови.

У розділі «Теоретичний курс іспанської мови» на екзамен виносяться тестові питання з історії іспанської мови, лексикології, теоретичної фонетики, теоретичної граматики, стилістики іспанської мови, інтерпретації тексту.

У розділі «Практичний курс іспанської мови» передбачені тестові завдання з основних розмовних тем з курсу «Практика усного та писемного мовлення іспанської мови».

На вступному екзамені студент повинен володіти знаннями щодо наступних питань:

 • географічне положення Іспанії та її клімат;

 • принципи державного устрою та конституції Іспанії;

 • промисловість та сільське господарство Іспанії;

 • соціальні служби та система освіти;

 • основні етапи історичного розвитку Іспанії;

 • громадянська війна 1933-36 рр; франкістський режим та постфранкістські реформи;

 • міжнародна інтеграція Іспанії;

 • історія іспанської мови з до романського періоду до сьогодення;

 • найважливіші елементи будови іспанської мови в історичному висвітленні;

 • система голосних та приголосних іспанської мови та їх класифікацію;

 • зміни голосних та приголосних у мовленнєвому потоці; поняття редукції та асиміляції;

 • поняття інтонації, інтонаційної групи, компонентів інтонаційної групи;

 • інтонація речень різних комунікативних типів;

 • наголос, типи наголосу;

 • орфоепія та орфографія, фонетичний принцип орфографії;

 • мета та основні поняття курсу теоретичної граматики;

 • історія граматичних досліджень та граматичні школи сучасної лінгвістики;

 • морфемна структура слова;

 • категоріальна структура слова;

 • частини мови та їх граматичні властивості;

 • словосполучення у граматичних дослідженнях;

 • теорії простого речення в сучасній лінгвістиці;

 • актуальне членування речення та проблема визначення комунікативних типів речення;

 • складне та ускладнене речення;

 • синтаксис тексту, текстові категорії;

 • предмет та завдання лексикології, розділи лексикології, зв’язок лексикології з іншими дисциплінами;

 • розмежування між мовою та мовленням, синтагматичними парадигматичними відносинами мовних елементів, синхронією та діахронією;

 • слово як лінгвістичний знак та як основна одиниця лексикологічних досліджень, проблема визначення слова, варіативність слова в сучасній іспанській мові;

 • морфологічна структура слова, типи морфем: вільні, зв’язані, лексичні, граматичні, поняття продуктивності морфем, морфологічний аналіз слова, класифікація слів за структурою;

 • механізми словотвору: суфіксальний словотвір, префіксальний словотвір, словоскладання, скорочення, абревіація, акронімія; оціночні суфікси; інфікси;

 • поняття зміни граматичної категорії слова, субстантивації, ад’єктивізації, адвербіалізації;

 • поняття споконвічної лексики, культизмів та семікультизмів у словниковому складі мови;

 • запозичення та варваризми, диференціація запозичень за ступенем асиміляції; поняття семантичної кальки; класифікація запозичень за джерелом походження;

 • предмет лексикографії, типи словників та їх основні характеристики, організація словника;

 • тенденції оновлення лексичного складу та орфографічних норм іспанської мови; проблема найменування мови;

 • семантична структура слова; типи значень: лексичне та граматичне; пряме й переносне, вільне й фразеологічно зв’язане, денотативне й конототивне; зміни значення та їх різновиди;

 • поняття “лексичне поле” та “семантичне поле”; гіпероніми та гіпоніми; широкозначні слова в сучасній іспанській мові;

 • основні типи перенесення значень слів: метафора, метонімія, евфемізми;

 • прагматичні аспекти використання евфемізмів;

 • функції метафори та метонімії в утворені багатозначності слова;

 • поняття синонімії, антонімії та омонімії;

 • географічна, часова та соціальна варіативність іспанської мови;

 • поняття фразеологічної одиниці, прислів’я та приказки;

 • поняття діалекту та мови;

 • мови Іспанії: походження, історія, відмінні риси;

 • фонетичні, граматичні та лексичні особливості іспанської мови в Америці;

 • поняття часової диференціації іспанської мови: архаїзми та неологізми;

 • ознаки термінологічної лексики у словниковому складі іспанської мови; поняття детермінологізації;

 • поняття соціальної диференціації іспанської мови; молодіжний жаргон та його основні характеристики; спільні та відмінні риси молодіжного жаргону в Іспанії та Латинській Америці; професійні жаргони;

 • основні етапи становлення та розвитку стилістики;

 • стилістична класифікація іспанського словника;

 • засоби створення образності на семантичному рівні;

 • засоби експресивності на синтаксичному рівні;

 • фонетичні та графічні стилістичні засоби;

 • загальні поняття функціональної стилістики;

 • основні характеристики розмовного функціонального стилю;

 • науковий функціональний стиль;

 • офіційно-діловий функціональний стиль;

 • публіцистичний функціональний стиль;

 • літературно-художній функціональний стиль;

 • предмет та завдання курсу інтерпретації тексту;

 • конотативний аспект комунікативного змісту;

 • імпліцитний зміст тексту;

 • зміст та ідея твору;

 • значення історичного та літературного коментаря тексту;

 • учасники комунікативного акту у текстах різних функціональних стилів;

 • особливості художнього тексту, фабула та сюжет;

 • систему персонажів та засоби їх характеризації;

 • структурні елементи композиції тексту;

 • метод оповідання та типи оповідача;

 • стилістичні прийми та експресивні засоби тексту;

 • методику аналізу художнього, публіцистичного, наукового, юридичного та офіційно-адміністративного тексту та текстів засобів масової комунікації.

Екзамен має виявити, якою мірою студенти опанували основні теоретичні дисципліни, виявили зрілість міркувань з теоретичних проблем, оволоділи усною і писемною формами іспанської мови. Абітурієнти повинні володіти орфоепічною, лексичною та граматичною нормами іспанської мови як першої іноземної, уміти правильно реалізувати цю норму в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях.

Мета іспиту з іспанської мови полягає у перевірці рівня комунікативної компетенції студентів, який складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, лінгвокраїнознавчих та мовленнєвих навичок. Комунікативна компетенція містить в собі ряд складових, володіння якими повинні продемонструвати студенти під час складання вступного іспиту, а саме:

 • лінгвістичну компетенцію, що включає знання про систему і структуру мови і правил її функціонування в процесі комунікації на іноземній мові, здатність використовувати формальні засоби та оперувати правилами, за допомогою яких мовні одиниці вибудовуються в осмисленні висловлювання;

 • дискурсивну компетенцію, до якої входить здатність до спілкування у параметрах текстової діяльності, здатність планувати власну мовну поведінку, розуміти і передавати інформацію в зв’язних, логічних висловлюваннях, будувати й організовувати висловлювання відповідно до мети спілкування;

 • соціолінгвістичну компетенцію, яка виявляється у здатності здійснювати різні види мовленнєвої діяльності і вибирати лінгвістичні засоби відповідно до сфери спілкування;

 • соціокультурну компетенцію, до якої входять уміння оперувати знаннями про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, та уміння будувати свою мовну поведінку з урахуванням цих особливостей і норм.

Студент повинен продемонструвати на вступному екзамені наступні вміння:

 • орієнтуватися в різних напрямках розвитку теоретичної науки, у методах аналізу;

 • показати вміння аналізувати різні підходи до мовного матеріалу;

 • показати вміння аналізувати різні підходи до дослідження теоретичних аспектів;

 • володіти навичками стилістичного аналізу конкретного мовного матеріалу;

 • інтерпретувати мовні явища різних рівнів (фонетичного, лексичного, синтаксичного і лексико-синтаксичного), які мають інформацію логічного, емоційного, зображального та оцінного характеру;

 • аналізувати стилістично марковану одиницю, її місце в композиційній структурі тексту та мету, з якою вона була використана.


^ Орієнтовані питання з теорії мови

 1. Фонетика як наука. Різновиди фонетики. Взаємозв’язок фонетики з іншими лінгвістичними науками. Система фонем іспанської мови. Характеристика іспанського вокалізму та консонантизму. Словесний наголос. Поняття словесного наголосу, його види. Інтонація. Визначення інтонації, її компоненти та функції. Основні типи інтонаційних структур в іспанській мові і їх специфіка.

 2. Теоретична граматика. Основні поняття граматичної теорії. Граматична форма та граматичне значення. Поняття парадигми в граматиці. Граматична категорія як синтез значення і форми. Частини мови. Проблема класифікації частин мови. Проблемні питання граматичних категорій іменника, дієслова, прикметника та прислівника. Синтаксис: теорія словосполучення та речення. Проблемні питання простого, складного та ускладненого речення.

 3. Історія іспанської мови. Періодизація розвитку іспанської мови. Іспанська мова у групі романських мов. Генеза фонетичної, граматичної та лексичної будови іспанської мови.

 4. Лексикологія. Слово як основна одиниця словникового складу і як мовний знак. Морфемна структура іспанської мови. Словотвір. Морфемна семантика. Сталі словосполучення. Склад сучасної лексичної системи. Варіанти іспанської мови: географічні, часові та соціальні. Предмет та завдання лексикографії, структура словника. Дослідження лексичної системи.

 5. Стилістика, її предмет та завдання, зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами. Стилістична диференціація іспанської мови. Стилістична морфологія. Поняття виразного засобу та стилістичного прийому. Виразні засоби та стилістичні прийоми лексикології. Виразні засоби та стилістичні прийоми синтаксису. Фонетичні виразні засоби та стилістичні прийоми. Семасіологічні виразні засоби та стилістичні прийоми. Система функціональних стилів у сучасній іспанській мові. Основні риси функціональних стилів.

 6. Інтерпретація тексту. Предмет та завдання курсу. Конотативний аспект комунікативного змісту. Імпліцитний зміст тексту. Зміст та ідея твору. Значення історичного та літературного коментаря тексту. Учасники комунікативного акту у текстах різних функціональних стилів. Особливості художнього тексту, фабула та сюжет. Систему персонажів та засоби їх характеризації. Структурні елементи композиції тексту. Метод оповідання та типи оповідача. Методика аналізу художнього, публіцистичного, наукового, юридичного та офіційно-адміністративного тексту та текстів засобів масової комунікації.


^ ОРІЄНТОВАНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ПИТАНЬ:

Новітні технології в сучасному житті.

Значення театру в житті сучасної людини.

Видатні іспанські письменники (поети).

Захист навколишнього середовища та заходи збереження природних багатств.

Переваги та недоліки життя у місті та на селі.

Соціополітичний устрій та економічний стан сучасної Іспанії.

Соціополітичний устрій та економічний стан країн Латинської Америки.

Соціополітичний устрій та економічний стан сучасної України.

Видатні представники іспанського живопису.

Роль сучасної Іспанії на міжнародній арені.

Героїчне минуле України.

Героїчне минуле Іспанії.

Права та обов’язки іспанських громадян.

Права та обов’язки українських громадян.

Державний устрій України.

Державний устрій Іспанії.

Різні музичні жанри та значення музики в житті людини.

Видатні представники іспанської музики.

Світ захоплень та місце хобі в житті людини.

Традиції іспанського та українського народів.

Вибір професії. В чому полягає роль вчителя в сучасному суспільстві?

Сучасні моделі сім’ї в Іспанії.

Проблема мов в Іспанії.

Проблема незалежності басків.

Сучасний ритм життя в Іспанії.

Лінгвістичні меншини в Іспанії.

Проблеми роботи, працевлаштування та життя в Іспанії.

Проблеми імміграції в сучасній Іспанії.

Іспанська молодь та дозвілля.

Ставлення іспанської молоді до майбутнього та формування сім’ї.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Вступний іспит передбачає контроль рівня сформованості мовної компетенції студента. Він складається з питань, які охоплюють найважливіші теми, що вивчаються в теоретичних та практичних курсах іспанської мови, та передбачає повноту розкриття змісту, зв’язність, логічність та послідовність викладу думок, максимальне використання лексичного та граматичного мінімумів за весь курс навчання.

Оцінка 5 (А) «відмінно» виставляється студентам, що повністю розкрили теоретичне та практичне питання, вільно володіють іспанською мовою, використовують найбільш адекватні лексичні одиниці та граматичні структури, вміють аргументовано представляти власну точку зору з тієї чи іншої проблеми.

Оцінку 4,5 (В) «добре» отримують студенти, що мають досить глибокі знання програмного матеріалу з теоретичних та практичних аспектів іспанської мови, але допустили 1-2 мовні помилки.

Оцінку 4 (С) «добре» отримують студенти, що мають досить глибокі знання програмного матеріалу з іспанської мови, але допускають неточності у розкритті якогось питання або 2-3 мовних помилок.

Оцінка 3,5 (D) «задовільно» виставляється студентам, що у цілому відповіли на екзаменаційні запитання, але їх відповідь не є достатньо аргументованою, вони не використовують лексичні одиниці та синтаксичні структури адекватного рівня. Допускається 3-4 мовні помилки.

Оцінка 3 (Е) «задовільно» виставляється студентам, що у цілому відповіли на екзаменаційні запитання, але їх відповідь не є достатньо аргументованою або логічною, вони допускають лексичні або граматичні помилки, не використовують лексичні одиниці та синтаксичні структури адекватного рівня. Допускається 5-6 мовних помилок.

Оцінку 2 (FX) «незадовільно» отримують студенти, що мають поверхове знання екзаменаційного матеріалу, допускають значну кількість лексичних та граматичних помилок.

Рекомендована література:

 1. Алесина Н.М. Учебник испанского языка. – К.: Вища школа, 1982. – 263с.

 2. Баршак И.А. Испанский язык. Практическая фонетика. - М.: Высшая школа, 1989 – 223с.

 3. Беликопольская А.А., Родригес-Данилевская Е.Н. Учебник испанского языка. – М.: Высшая школа, 1963. – 359 с.

 4. Борисенко И.И. Практикум по грамматике испанской разговорной речи. - Л.: Высшая школа, 1987. – 199с.

 5. Висенте-Ривас А.С. Фонетика испанского языка. – К.: Вища школа, 1976. – 70с.

 6. Кисилёв А.В. España. – Санкт-Петербург: КАРО, 2001. – 269с.

 7. Костылёва Е.А., Шашков Ю.А. Fiestas de España. – Санкт-Петербург: КАРО, 2003. – 269с.

 8. Нуждин Г., Эстремера К.М., Лора-Тамайо П.М. Español en vivo. – М.: Айрис Пресс, 2003. – 455с.

 9. Петрашова М.О., Мішустіна А.А., Шевкун Е.В., Татарченко Ю.В. Іспанська мова. Інтенсивний курс. – К.: НМК ВО, 1992. – 303с.

 10. Петрова Г.А. Испанский язык. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1996. – 214с.

 11. Плавскин З.И. Испанская литература ХІХ-ХХ веков. – М.: Высшая школа, 1982. – 246с.

 12. Плавскин З.И. Литература Испании IX – XV веков. – М.: Высшая школа, 1986. – 175с.

 13. Попова Н.И. Грамматика испанского языка. – М.: ЧеРо, 2003. – 311с.

 14. Современная грамматика испанского языка. В 2х частях. Часть І: Фонетика. Морфология – Санкт-Петербург: Лань, 1997. – 352с.

 15. Современная грамматика испанского языка. В 2х частях. Часть ІІ: Синтаксис – Санкт-Петербург: Лань, 1997.- 256с.

 16. Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка. – М.: Высшая школа, 1984. – 271с.

 17. Эрмосо Г., Альфаро С. Практический курс испанского языка. Уровень II. – К.: Методика, 1998 – 128с.

 18. Эрмосо Г., Альфаро С. Практический курс испанского языка. Уровень III. – К.: Методика, 1998 – 144 с.

 19. Bajo Alvárez F., Pecharromán J.G. Historia de España. – Madrid: Sociedad General Española de Librería, 2000. – 223p.

 20. Bon F.M. Gramática Comunicativa del español. Tomo 1– Madrid: Edelsa, 1999. – 386p.

 21. Bon F.M. Gramática Comunicativa del español. Tomo 2 – Madrid: Edelsa, 1999. – 369p.

 22. España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilizacion. – Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1998. – 63p.

 23. Fernandez N.G., Lobato J.S., Blanco P.G. Español 2000. Nivel superior. – Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1999. – 205p.

 24. Hispañoamerica, ayer y hoy. – Madrid: Sociedad General Española de Libreria, 1998. – 79p.

 25. Lobato J.S. Léxico fundamental del español. – Madrid: Sociedad General Española de Libería, 1998.- 171p.

 26. Lobato J.S., Fernandez N.G. Español 2000. Gramática. – Madrid: Sociedad General Española de Libreria, 1999. – 247p.

 27. Lobato J.S., García C.M., Gargallo I.S. Español sin fronteras. – Nivel 3. Madrid: Sociedad General Española de Librería, 2000. – 159p.

 28. Nueva gramática de la lengua española. Real Academia Española. – M.: Лань, 1997.– 352p.

 29. Ramoneda A. Antología de la literatura española del siglo XX. – Madrid: Sociedad General Española de Libreria, 2000. – 901p.

 30. Rodríguez-Iriondo M. Algo Sobre España. – M.: Vysšaja Škola, 1984. –199p.

 31. Sanches A., Martin P., Matilla J. Gramática práctica de español para extranjeros. – Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1999. – 229p.

 32. Sanchez A., Matilla J. Manual práctico de corrección fonética del español. – Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1998.- 127p.

 33. Sarmiento R. Gramática progresiva de español para extranjeros. – Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1999. – 231p.

 34. Valette J.-P., Valette R.M. Spanish for Mastery 3. Situaciones. – Lexington, Massachusetts: D.C. Health and company, 1994. – 445p.

 35. Vazquez G., Dias N.M. Historia de América Latina. – Madrid: Sociedad General Española de Libreria, 2000. – 215p.^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ЛІТЕРАТУРА ІСПАНІЇ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курс літератури Іспанії – складова частина теоретичної підготовки вчителя іноземної мови та літератури. Вивчення цього курсу має тісні зв’язки з курсом історії зарубіжної літератури та літературознавством, з курсом практики усного та писемного мовлення, лексикології та стилістики іспанської мови, теорії та практики перекладу.

Мета курсунадати студентам цілісне уявлення про літературу Іспанії в контексті тієї чи іншої історичної епохи, ознайомити їх з основними літературними процесами, виділити основні особливості творчого спадку найвидатніших письменників доби. Студент має побачити зв’язок між історичними подіями та літературними течіями і в той же час зрозуміти своєрідність літературних постатей.

Вивчення цього курсу поглиблює загально-філологічну підготовку майбутніх викладачів, сприяє розумінню студентами композиції і системи образів іспаномовного художнього твору.

Вимоги до знань і вмінь, які повинен продемонструвати абітурієнт на фаховому вступному випробуванні з літератури Іспанії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», «Магістр»:

Студент повинен знати:

 • основні відомості про історію іспанської літератури;

 • особливості літературних течій в контексті соціально-політичних подій країни, література якої вивчається;

 • основні біографічні факти та загальну характеристику творчості певних представників літературних напрямків від давньоанглійського періoду до початку XX століття.Студент повинен вміти:

 • робити літературознавчий аналіз тексту, визначаючи його основну ідею, сюжетно-композиційні особливості, засоби створення художнього образу тощо;

 • робити лексичний та стилістичний аналіз твору, визначаючи різні шари лексики досліджуваного тексту, узуальні та контекстуальні синоніми, архаїзми та неологізми, стилістичні прийоми та експресивні засоби тощо;

 • висловлювати свою точки зору щодо художнього твору.


^ ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ПИТАНЬ

 • історичні особливості виникнення та формування літератури Іспанії;

 • іспанський героїчний епос, хуглари;

 • «Пісня про мого Сіда»;

 • епоха Відродження;

 • плутовський роман, роман «Ласарільо з Тормеса»;

 • творчість М.Сервантеса: «Повчальні новели», «Дон Кіхот»;

 • іспанський театр в епоху бароко: Лопе де Вега, Кальдерон де ла Барка;

 • література епохи Просвітництва: Гонгора, Кеведо;

 • особливості реалізму в іспанській літературі XIX ст.: натуралізм, костумбризм;

 • представники іспанської літератури XXст.: «покоління 98 року», «покоління 14 року», «покоління 27 року»; література післявоєнного періоду.^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ЛІТЕРАТУРИ ІСПАНІЇ

1.Particularidades del desarrollo de la literatura de España.

2. Lenguaje literario: figuras de pensamiento y figuras de lenguaje.

3. Primeras manifestaciones artísticas: las jarchas.

4. El Meter de Clerecía y el Mester de Juglaría.

5. Literatura de los siglos XII – XIII.

6. Cantares de gesta. El “Cantar de mío Cid”.

7. Siglo XV: la Edad Media y Prerrenacimiento.

8. Romancero: romances viejos y nuevos.

9. Fernando Rojas “La Celestina”.

10. Humanismo y Renacimiento. Nuevos géneros narrativos.

11. “Lazarillo de Tormes”, novela picaresca española.

12. Obra de M. De Cervantes.

13. Tendencias estilísticas del Barroco español.

14.Géneros literarios en el siglo XVII.

15. Auge del teatro en el siglo XVII. La comedia española.

16. Penetración de las Luces en España.

17. Etapas en las Letras dieciochescas.

18. Caracteres del Romanticismo literario.

19. Movimientos literarios españoles en el siglo XIX.

20. G.A.Bécquer, romántico rezagado.

21. Literatura española en la segunda mitad del siglo XIX: Realismo, Naturalismo.

22. Representantes de la novela realista en España.

23. Etapas de la lieratura española del siglo XX.

24. El Modernismo: La influencia francesa, los temas, el estilo, la métrica.

25. Cuadro de escritores modernistas españoles.

26. El concepto de “generación literaria” aplicado al 98.

27. “Novecentismo” y Vanguardismo en España.

28. La generación del 14 y sus particularidades.

29. La generación del 27 y sus representantes.

30. La literatura española desde 1939.

КРИТЕРІЇ

оцінювання на вступних випробуваннях

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

з дисципліни «Література Іспанії»

Вступний іспит з літератури Іспанії є засобом перевірки теоретичної й практичної підготовки студента згідно з типовою програмою.

Оцінювання за 7-бальною шкалою здійснюється за критеріями:

А 5 (відмінно)

Студент має глибокі, системні знання з курсу, володіє достатнім рівнем знання іспанської мови для читання та обговорення прочитаного в оригіналі тексту художнього твору або його фрагменту, має сформовані навички теоретико-літературного та історико-літературного мислення, чітке уявлення про основі літературні процеси тієї чи іншої літературної епохи та особливості творчого спадку найвидатніших представників різних літературних напрямів, вміє визначити основну ідею твору, стилістичні засоби створення художнього образу.


В 4,5 (добре)

Студент має грунтовні знання з курсу, вміє самостійно мислити, сформовані навички теоретико-літературного та історико-літературного мислення, розвинуті навички мовлення, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання при аналізі творчості письменників та їх творів, але може допустити неточності у формулюванні, незначні мовленнєві помилки.


С 4 (добре)

Студент знає програмний матеріал повністю, вміє застосовувати здобуті теоретичні знання для аналізу творчості письменників та їх творів, але не вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)

Студент знає основні теми курсу, має уявлення про історичні передумови виникнення та розвитку літератури Іспанії, про творчість іспаномовних письменників, але його знання мають загальний характер, іноді його відповіді не підкріплені прикладами.Е 3 (задовільно)

Студент знає основні теми курсу, має уявлення про періодизацію літератури Іспанії, її витоки, етапи розвитку та творчість її основних представників, проте його знання не мають системного характеру, йому бракує навичок теоретико-літературного та історико-літературного мислення, він допускає значну кількість мовних помилок.


Х 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, не вміє викласти програмний матеріал. Не має уявлення про періодизацію літератури Іспанії, відмінні особливості різних літературних епох, творчість найвидатніших представників того чи іншого літературного напряму. Мовлення студента обмежене, оскільки словниковий запас не дає змогу сформулювати думку.


F 1 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.^ Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Плавскин З.И. Испанская литература IX – XIII веков. – М.: Высшая школа, 1982 г.

2. Плавскин З.И. Испанская литература XIX – XXвеков. – М.: Высшая школа, 1982 г.

3. Плавскин З.И. История зарубежной литературы XVII векa. – М.: Высшая школа, 1987 г.

4. Столбова В. Поэзия испанского Возрождения. – М.: Художественная лтература, 1990.

5. Узин В.С. Хрестоматия испанской литературы. – М.: Издательство литературы на ин. языках, 1948.

6. Штейн А.Л. История испанской литературы. - М.: Высшая школа, 1976 г.

7. Ramoneda Arturo. Antología de la literatura española del siglo XX. – Madrid: Sociedad general española de librería, S.A.1999.

8. Pedro Salinas. Literatura española: siglo XX. – Madrid: Alianza Editorial, 1985.

9. Fernando Lázaro, Vicente Tusón. Literaturaespañola. – Madrid: Grupo Anaya, 1988.

10. Fortuny J., Picó C., Alsina R., Martí S. Lengua castellana y literatura. – Barcelona: Editorial Teide, 2008.


Додаткова література

 1. Нуждин Г., Комарова А. 75 устных тем по испанскому языку. – М.: Айрис пресс, 2003. – 254с.

 2. Горохова Н.Г. Español avanzado. – М.: Международные отношения, 1974. – 232с.

 3. Эрмосо Г., Альфаро С. Практический курс испанского языка. Уровень І. – К.: Методика, 1998 – 112с.

4. Аlésina N.M. Español. – Киев: Вища школа, 1974.

5. Diccionario de literatura. – Barcelona: Promociones editoriales, 2003.


INTERNET – ресурси

1. www.ksu/ ru

2. www/nbu/gov.ua/portal

3. library.krasu.ru


Голова фахової атестаційної комісії Главацька Ю.Л.

Схожі:

О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з англійської мови І теорії та практики перекладу
Бакалавр філології спеціальності Переклад після закінчення чотирьохрічного курсу навчання в університеті є фахівцем широкого профілю...
О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з англійської мови І теорії та практики перекладу
Бакалавр філології спеціальності Переклад після закінчення чотирьохрічного курсу навчання в університеті є фахівцем широкого профілю...
О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з музики
Затверджено на засіданні кафедри музичного мистецтва і хореографії протокол №3 від 11. 2012 р
О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з основ кулінарної майстерності
Розділ Технологічні принципи виробництва напівфабрикатів і кулінарних страв і виробів для закладів ресторанного господарства
О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconПрограма фахових вступних випробувань історія Польської літератури
Основні етапи розвитку старопольської літератури (Середньовіччя, Ренесанс, Бароко)
О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з музичного мистецтва
Затверджено на засіданні кафедри музичного мистецтва і хореографії протокол №3 від 11. 2012 р
О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з музичного мистецтва
Затверджено на засіданні кафедри музичного мистецтва і хореографії протокол №3 від 11. 2012 р
О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconПрограма фахових вступних випробувань історія болгарської літератури
Становлення болгарської літератури в період Першого болгарського царства. Охридська та Преславська школи
О.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури iconПрограма фахових вступних випробувань історія Словацької літератури
Л. Штур та його літературна школа. Значення діяльності штурівців для розвитку словацької літератури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи