Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма icon

Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма
Скачати 206.71 Kb.
НазваРешнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма
Дата03.05.2013
Розмір206.71 Kb.
ТипПрограма

Херсонський державний університет

Кафедра органічної та біологічної хімії


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

професор Тюхтенко Н.А.

“___”________________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


1.2.4. БІОХІМІЯ СПОРТУ


напрям підготовки 6.010202. Спорт


факультет Фізичного виховання та спорту


Херсон-2012 рік


Робоча программа Біохімія спорту

для студентів за напрямом підготовки 6.010202. Спорт.


Розробник:

Решнова Світлана Федорівна – доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри органічно та біологічної хімії

Протокол від “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії

____________________(доцент Речицький О.Н.)


Схвалено науково-методичною радою факультету природознавства здоров’я людини і туризму

Протокол від. “____”________________2012 року № ___

Голова _____________ (доцент Вишневська Л.В.)


^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0102. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Нормативна


Напрям підготовки

6.010202. Спорт

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-йЗагальна кількість годин -72

Семестр

3-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 40

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

16 год.

год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

16 год.

год.

^ Самостійна робота

40 год.

год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,25

для заочної форми навчання -


^ Пояснювальна записка

Мета курсу: Вивчення біохімічних закономірностей фізичного розвитку і спортивного тренування, що дозволяє на науковій основі вирішувати питання відбору кадрів для занять спортом, вишукувати найбільш ефективні засоби і методи тренувань, вірно оцінювати результати їх використання і прогнозувати спортивні досягнення.


Завдання курсу:

 • Теоретичні

 1. Оволодіння знаннями процесів життєдіяльності людського організму.

 2. На основі глибоких знань хімічних перетворень, які відбуваються в живому організмі, знайти дійові шляхи управління обміном речовин.

 3. Пошук нових засобів підвищення життєдіяльності організму.

 4. Вивчення залежності росту і розвитку живого організму від характеру та швидкості процесів обміну речовин, його здатності протидіяти зовнішньому впливу, активно адаптуватися до нових умов існування.

 5. Вивчення біохімічних процесів стомлення, відновлення, адаптації організму після м’язової роботи.

 6. Вивчення біохімічних основ спортивної працездатності.
 • Практичні

 1. Оволодіння вмінням оцінювати біохімічні фактори, що лімітують рівень спортивних досягнень.

 2. Навчитися застосовувати знання біохімічних закономірностей фізичного розвитку для керування питанням відбору молоді для занять спортом.

 3. Оволодіння методикою розрахунку харчових речовин у добовому раціоні спортсменів.


Перелік знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

 • біохімію м’язів;

 • біоенергетику м’язової діяльності;

 • біохімічні зміни у організмі при м’язовій роботі;

 • біохімічні фактори стомлення;

 • біохімічні закономірності відновлення після м’язової роботи;

 • біохімічну характеристику процесів відновлення;

 • біохімічні основи спортивної працездатності;

 • біохімічні закономірності адаптації до м’язової роботи;

 • біохімічний контроль у спорті;

 • біохімічні основи раціонального харчування спортсменів.

Студент повинен вміти:

 • кількісно визначати макроергічні сполуки у м’язах, вміст глюкози, крові за методом Хагедорн-Йенсена, вміст сумарних ліпідів в сироватці крові, вміст холестерину у сироватці крові, сечовини у біологічних рідинах;

 • виявляти молочну кислоту у м’язах;

 • розраховувати харчовий раціон спортсменів.


^ Міждисциплінарні зв’язки: біологія, анатомія, фізіологія, гістологія, цитологія.

Зміст дисципліни

Біохімія м’язів і м’язового скорочення.

Тонка будова м’язового волокна і хімічний склад м’язового волокна.

Механохімія м’язового скорочення.

Джерела енергії в м’язах і шляхи їх ресинтезу.

Анаеробний шлях ре синтезу АТФ.

Креатинкіназне відновлення.

Ресинтез АТФ у процесі гліколізу і гілкогенолізу.

Ресинтез АТФ у міокіназній реакції.

Аеробний шлях ресинтезу АТФ.

Співвідношення процесів аеробного і анаеробного ресинтезу АТФ залежно від потужності вправ і тривалості.

^ Динаміка біохімічних процесів в організмі людини при м’язовій діяльності.

Транспорт кисню до працюючих м’язів.

Утворення кисневого боргу при м’язовій роботі.

^ Біохімічні зміни в окремих органах і тканинах при різних видах м’язової діяльності.

Біохімія м’язів при втомлені.

Динаміка біохімічних процесів у період відпочинку.

^ Біохімічні основи нейроендокринної регуляції обміну речовин при заняттях спортом.

Нейрогуморальна регуляція обміну речовин.

Залежність біохімічного стану організму від особливостей нервової діяльності спортсменів.

Біохімічні механізми нервової регуляції обміну речовин.

Роль гормонів у регуляції біохімічних процесів в організмі спортсменів.

Вплив передстартового стану на обмін речовин в організмі.

^ Біохімічні основи спортивного тренування і характеристика тренованого організму.

Адаптація і тренувальний ефект.

Біохімічне обґрунтування принципів спортивного тренування.

Повторність виконання фізичних вправ.

Принцип правильного співвідношення роботи і відпочинку.

^ Біохімічна характеристика тренованого організму.

М’язова тканина, кров, міокард, центральна нервова система, кісткова система, печінка, підшкірна жирова тканина і легені.

Біохімічні основи якостей рухової діяльності.

Сила, бистрота, витривалість, спритність, гнучкість.

Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні.

^ Вплив різних видів спорту на біохімічний стан організму.

Циклічні види спорту: біг на короткі дистанції, біг на середні дистанції, біг на довгі дистанції, біг на наддалекі дистанції. Велосипедний спорт: велосипедні гонки на шосе на довгі і наддовгі дистанції, багатоденні велосипедні гонки.

Лижний спорт, ковзанярський спорт, плавання, гребний спорт (гребля на основних дистанціях, гребля на довгі дистанції).

^ Ациклічні види спорту.

Спортивні ігри (футбол, баскетбол, волейбол, хокей, бадмінтон, теніс та ін.). Гімнастика. Спортивні єдиноборства (важка атлетика),боротьба, бокс, фехтування.

^ Біохімічні особливості акліматизації організму до гірських умов.

Вікові особливості біохімічного стану організму.

Біохімічні особливості організму в період росту. Біохімічні особливості старіючого організму.

Біохімічне обґрунтування фізичної культури в дитячому і похилому віці.

^ Біохімічні основи раціонального харчування спортсменів.

Енергетична і біологічна цінність харчування. Залежність харчування від характеру діяльності людини. Якісна повноцінність харчування спортсменів. Роль білків у харчуванні спортсменів. Роль жирів у харчуванні спортсменів. Роль вуглеводів у харчуванні спортсменів. Потреба організму спортсменів у біологічно активних речовинах.

Підвищення працездатності спортсменів за допомогою додаткових чинників харчування.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Біохімія м’язової роботи

Тема 1. Біохімія м’язів
2
2

0,4

5Тема 2. Біоенергетика м’язової діяльності
2
2

0,4

5Тема 3. Біохімічні зміни у організмі при м’язовій роботі
2
2

0,4

5Тема 4. Біохімічні фактори стомлення. Біохімічні закономірності відновлення після м’язової роботи
2
2

0,4

5Разом за змістовим модулем 1

36

8
8

1,6

20Змістовий модуль 2. Спортивна працездатність та біохімічні засоби її підвищення

Тема 1. Біохімічна характеристика процесів відновлення
2
2

0,5

7Тема 2. Біохімічні основи спортивної працездатності
4
4

0,6

7Тема3. Біохімічні закономірності адаптації до м’язової роботи
2
2

0,5

6Разом за змістовим модулем 2

36

8
8

1,6

20


^

Усього годин


72

16
16

3,2

40

^
Змістові модулі навчального курсу

I семестр


Змістовий модуль 1. Біохімія м’язової роботи


Лекційний модуль

 1. Біохімія м’язів (2 год).

 2. Біоенергетика м’язової діяльності (2 год).

 3. Біохімічні зміни у організмі при м’язовій роботі (2 год).

 4. Біохімічні фактори стомлення. Біохімічні закономірності відновлення після м’язової роботи (2 год).


^ Лабораторний модульп/п

Тема та зміст заняття

Кількість годин

1

Організація та техніка виконання лабораторних робіт в лабораторії біохімії.

2

2

Кількісне визначення макроергічних сполук м’язів.

2

3

Визначення глюкози крові за методом Хагедорн-Йенсена.

2

4

Визначення молочної кислоти у м’язах.

2


Модуль самостійної роботи «Біохімія м’язової роботи»

Питання для самостійного вивчення

 1. Будова м’язового волокна.

 2. Характеристика м’язової строми білків.

 3. Безазотисті сполуки м’язів.

 4. Транспорт кисню до працюючих м’язів.

 5. Вправи максимальної потужності, кисневий запит при їх виконанні, кисневий борг.

 6. Вправи субмаксимальної потужності, енергетичне забезпечення їх.

 7. Вправи великої потужності, енергетичне забезпечення їх.

 8. Інтенсивні вправи помірної потужності, енергетичне забезпечення їх.

 9. Робота серця при великих навантаженнях, джерела енергії для його роботи.

 10. Робота печінки при великому навантаженні, джерела енергії для неї.

 11. Біохімічні зміни в головному мозку при великих навантаженнях.

 12. Нервова регуляція обміну речовин.

 13. Гормональна регуляція обміну речовин.

 14. Охарактеризувати нервову діяльність осіб, що займаються спортом.

 15. Залежність біохімічного стану організму спортсменів від індивідуальних особливостей нервової системи.

 16. Вплив передстартового стану на обмін речовин в організмі.

 17. Залежність передстартових реакцій організму від віку і статі спортсменів.Підсумкова тека: усний контроль.

Змістовий модуль 2. Спортивна працездатність та біохімічні засоби її підвищення


Лекційний модуль

 1. Біохімічна характеристика процесів відновлення (2 год.).

 2. Біохімічні основи спортивної працездатності (4 год.).

 3. Біохімічні закономірності адаптації до м’язової роботи. (2 год.).


Лабораторний модульп/п

Тема та зміст заняття

Кількість годин

1

Визначення сумарних ліпідів в сироватці крові.

2

2

Визначення вмісту холестерину у сироватці крові.

2

3

Визначення сечовини у біологічних рідинах.

2

4

Розрахунок харчових речовин у добовому раціоні спортсменів.

2


^ Модуль самостійної роботи «Спортивна працездатність та біохімічні засоби її підвищення»

Питання для самостійного вивчення

 1. Чотири принципи тренування. Охарактеризуйте принцип повторності виконання фізичних вправ.

 2. Вплив різних видів спорту на біохімічний стан організму:

а – біг на короткі дистанції;

б – біг на середні дистанції;

в – біг на довгі дистанції;

г – біг на короткі дистанції.

 1. Велосипедний спорт.

 2. Лижний спорт.

 3. Ковзанярський спорт.

 4. Плавання.

 5. Гребний спорт.

 6. Спортивні ігри.

 7. Гімнастика.

 8. Спортивні єдиноборства (важка атлетика, боротьба, бокс, фехтування).

 9. Біохімічні особливості акліматизації організму до гірських умов.

 10. Вікові особливості біохімічного стану росту:

а – біохімічні особливості організму в період росту;

б – біохімічні особливості старіючого організму.

 1. Біохімічне обґрунтування фізичної культури в дитячому і похилому віці.

 2. Підвищення працездатності спортсменів за допомогою додаткових чинників харчування.

 3. Біохімічне обґрунтування використання фармакологічних засобів для підвищення працездатності.

 4. Біохімічний контроль у спорті.


Підсумкова тека усний контроль.


Методи навчання

При викладанні біохімії спорту використовується методи навчання:

1.За джерелом передачі та характером сприйняття інформації:

- словесні;

- наочні;

- практичні.

2. За розв’язком основних дидактичних завдань:

- набуття знань;

- формування вмінь та навичок;

- застосування знань;

- застосування творчої діяльності;

- засвоєння знань;

- перевірка знань.

3. За характером пізнавальної діяльності при засвоєнні змісту дисципліни:

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний;

- дослідницький;

- евристичний.

4. За поєднанням методів:

- інформаційно-повідомлюючий і виконуючий;

- пояснювальний і репродуктивний;

- інструктивно-практичний і продуктивно-практичний;

- пояснювально-спонукаючий і частково-пошуковий;

- спонукаючий і пошуковий.

Використовуються засоби реалізації методів навчання:

 1. загальнолюдські (інструкція, аналіз, синтез, дедукція, аналогія);

 2. засоби хімічного дослідження (спостереження, хімічний експеримент, моделювання, опис, метод теоретичного дослідження);

 3. загальнопедагогічні засоби (виклад, бесіда, самостійна робота).

Види контролю, які використовуються у процесі викладання дисципліни:

^ 1. Поточний тематичний контроль

- перед лабораторною роботою – це контроль рівня теоретичної підготовки студента до проведення дослідів у формі письмової відповіді чи розв’язку задачі за 3-5 хвилин (письмовий контроль);

- після виконання лабораторної роботи – це оцінювання рівня виконання експерименту (практичний контроль).

^ 2. Проміжний блочний контроль – це контроль за виконанням індивідуальних завдань з розв’язування задач або тестів (письмовий тестовий або усний тестовий контроль).

3. Підсумковий блочний контроль – це здача модулів у формі колоквіуму (усний контроль) чи розв’язування задач або тестів (письмовий контроль).

^ 4. Дисциплінарний контроль – це перевірка засвоєння матеріалу всієї дисципліни у формі заліку або екзамену (усний або письмовий контроль).


Критерії оцінювання знань та вмінь студенів


5 балів

Відповідь повна і правильні на основі вивчених теорій, матеріал викладено у повній логічній послідовності літературною мовою.

Лабораторна робота виконана повністю, правильно, отримані наукові результати, оформлена робота правильно.

Експеримент виконано за планом з дотриманням техніки безпеки і правил роботи з речовинами та обладнанням.

При розв’язуванні експериментальних завдань план розв’язування складено правильно, правильно здійснений підбір реактивів та приладів, відсутні помилки в записах і висновках. Задача розв’язана раціональним шляхом.

Самостійна робота виконана повністю, без помилок.

4,5 балів

Відповідь чи результат роботи відповідає вимогам до “5”, але містить одну несуттєву помилку, яка виправляється самостійно після зауваження викладача.

4 бала

Відповідь повна правильна на основі вивчених теорій, матеріал викладено у певній логічній послідовності, при цьому допущено дві-три несуттєві помилки, які виправлені самостійно за вимогою викладача.

Лабораторна робота виконана правильно, спостереження і висновки наукові, але допущенні несуттєві помилки в роботі з речовинами і обладнанням.

План лабораторної роботи виконано повністю. при розв’язуванні експериментальної задачі допущені одна дві несуттєві помилки в оформленні, але відповідь правильна. задача розв’язана раціональним шляхом.

Самостійна робота містить одну дві несуттєві помилки.

3,5 бала

Відповідь чи результат роботи відповідає вимогам до “4”, але несуттєві помилки не виправлено після вказівок викладача.

3 бала

Відповідь або неповна, без логічної послідовності, або допущено одна-дві суттєві помилки.

План лабораторної роботи виконано на 75%, допущено помилки в оформленні.

План розв’язування експериментальної задачі складено правильно, але відповідь містить одну суттєву помилку. При розв’язуванні розрахункової задачі допущена суттєва помилка.

Самостійна робота виконана не менше, як на 50%, допущена одна суттєва і при цьому дві-три несуттєві помилки.

2 бала

Відповідь містить більше двох суттєвих помилок, які не виправляються після зауваження викладача.

План лабораторної роботи виконано менше, як на 50%, спостереження і висновки містять наукові помилки.

План розв’язування експериментальної чи розрахункової задачі складено правильно, але відповідь неправильна.

Самостійна робота виконана менше, як на 50% або містить декілька суттєвих помилок.

1 бал

Відповідь відсутня.

Лабораторна робота не виконана.

Експериментальна чи розрахункова задача не розв’язані.

Самостійна робота не виконана.

^ Список рекомендованої літератури.


Основна література:

 1. Биохимия: Учебное пособие для институтов физической культуры/ Под ред. В.В.Меньшикова, Н.И.Волкова. – М.: Физкультура и спорт. – 1986. – 503 с.

 2. Волков Н. И. и др. Биохимия мышечной деятельности. – К.: Олимпийский спорт. – 2000. – 503 с.

 3. Михайлов С. С. Спортивная биохимия. – М.: Советский спорт. – 2006. – 260 с.

 4. Яковлев Н.Н. Биохимия спорта. – М.: Физкультура и спорт. – 1974. – 288 с.


Додаткова література:


 1. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. – К.: Вища школа. – 1995. – 536 с.

 2. Буховец С.В. Упражнения по биологической химии: Учебное пособие. – М.: Просвещение. – 1969. – 310 с.

 3. Вишневська Л.В. Навчально-методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з біохімії та біохімії спорту (для студентів факультету фізичного виховання та спорту). – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2004. – 54 с.

 4. Копильчук Г.П., Волощук М.М. Біохімія. – Чернівці: Рута. – 2004. – 224 с.

 5. Кучеренко Н.Е. Биохимия: Практикум. – К.: Вища школа. – 1998. – 104 с.

 6. Строев Е.А., Макарова В.Г. Практикум по биологической химии: Учебное пособие. – М.: Высшая школа. – 1986. – 174 с.

 7. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии – Ростов-на-Дону: Феникс. – 1999. – 544 с.

 8. Филиппович Ю.Б. и др. Практикум по общей биохимии: Учебное пособие. – М.: Просвещение. – 1975. – 311 с.

 9. Шевряков М.В., Яковенко Б.В., Явоненко О.Ф. Практикум з біологічної хімії: Навчально-методичний посібник для студентів біологічних спеціальностей і факультетів фізичного виховання і спорту вищих навчальних закладів. – Суми: ВДТ Університетська книга. – 2003. – 204 с.

 10. Явоненко О.Ф., Яковенко Б.В. Біохімія. – Суми: Університетська книга. – 2002. – 401 с.Зміни та доповнення до робочої програми


______________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ___ Протокол № ___

від «___» _______200_р. від «___»________200_р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету __________

природознавства,

здоров’я людини і туризму


______________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ___ Протокол № ___

від «___» _______200_р. від «___»________200_р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету __________

природознавства,

здоров’я людини і туризму

Схожі:

Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconРешнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма
Решнова Світлана Федорівна – доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент
Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconРешнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма
Решнова Світлана Федорівна – доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент
Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconРешнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма
Решнова Світлана Федорівна – доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент
Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconРешнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма
Решнова Світлана Федорівна – доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент
Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconРешнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма
Решнова Світлана Федорівна – доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент
Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconРешнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconРобоча програма Хімія біоорганічна для студентів ІІ курсу за напрямом підготовки
Решнова Світлана Федорівна – доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент
Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconРобоча програма Біоорганічна хімія для студентів ІІІ курсу за напрямом підготовки
Решнова Світлана Федорівна – доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент
Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Решнова Світлана Федорівна, доцент кафедри органічної та біологічної хімії, доцент, кандидат педагогічних наук
Решнова Світлана Федорівна доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук, доцент робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни
Решнова Світлана Федорівна, доцент кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат педагогічних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи