Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю icon

Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю
Скачати 258.73 Kb.
НазваРобоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю
Дата03.05.2013
Розмір258.73 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра органічної та біологічної хімії


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

професор Тюхтенко Н.А.

“___”________________2012року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


5.5.3. фізико-хімічні методи аналізу


галузь знань 0401. Природничі науки


спеціальність 8.04010101. Хімія*


факультет Природознавства, здоров’я людини і туризму


Херсон-2012 рік


Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу

для студентів за спеціальністю 8.04010101 Хімія*.


Розробник:

Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент;


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри органічної та біологічної хімії

Протокол від “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії

_______________________ (доцент Речицький О.Н.)


Схвалено науково-методичною радою

Факультету Природознавства, здоров’я людини і туризму

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

Голова _____________ (доцент Вишневська Л.В.)


^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

^ 0401. Природничі науки

Нормативна


Напрям підготовки


Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

8.04010101. Хімія*


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Семестр

Загальна кількість годин – 126

9-й

9,10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 4

самостійної роботи студента – 78

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


32 год.

8 год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

28 год.

10 год.

^ Самостійна робота

60 год.

106,2 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

для заочної форми навчання – 1:5,3


^
Пояснювальна запискаМета курсу: Сформувати поняття про основи деяких сучасних спектральних методів аналізу, знання яких дозволяє більш глибоко і обґрунтовано підходити до інтерпретації різноманітних результатів досліджень в хімії.


Завдання курсу:

  • Теоретичні:

1. Сформувати теоретичні основи основних спектральних методів аналізу: теоретичні основи методів, апаратура, техніка виконання аналізів.

  • Практичні:

1. На основі теоретичних знань набути вміння, використовуючи фізико-хімічні методи аналізу, визначати склад і будову різноманітних індивідуальних неорганічних, органічних та елементорганічних сполук та виконувати кількісний аналіз сумішей.


^ Перелік знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

- особливості фізико-хімічних методів аналізу;

- області використання фізико-хімічних методів аналізу;

- класифікацію фізико-хімічних методів;

- теоретичні основи, апаратуру і техніку виконання методів.

^ Студент повинен вміти:

- визначати склад хімічних сполук;

- встановлювати будову хімічних сполук;

- виконувати кількісний аналіз сумішей.


^ Міждисциплінарні зв’язки: органічна хімія, неорганічна хімія, аналітична хімія, фізична хімія.


Зміст дисципліни


Загальні характеристики фізичних та фізико-хімічних методів аналізу

Особливості і області застосування фізичних та фізико-хімічних методів аналізу, їх загальні переваги та недоліки в порівнянні з іншими методами аналізу. Класифікація фізичних та фізико-хімічних методів якісного і кількісного аналізу. Стисла характеристика деяких основних фізичних та фізико-хімічних методів аналізу.

^ Спектральні методи аналізу

Класифікація спектральних методів аналізу. Поглинання світла забарвленими сполуками. Закон Бугера-Ламберта: зв’язок інтенсивності світлового потоку, який падає, зі світловим потоком, що проходить крізь шар забарвленої речовини. Закон Бера: зв’язок між концентрацією розчину, що поглинає, та його оптичною густиною. Об’єднаний закон Бугера-Ламберта-Бера: залежність між інтенсивністю світлового потоку, концентрацією забарвленої речовини та товщиною шару розчину. Оптична густина, коефіцієнт поглинання.

Емісійний спектральний аналіз: класифікація методів, теоретичні основи, апаратура і техніка виконання методу. Спектрофотометрія полум’я. Атомно-абсорбційний спектральний аналіз: загальна характеристика методу. Молекулярно-абсорбційний спектральний аналіз: теоретичні основи методів, апаратура, техніка виконання аналізів.

Колориметрія

Класифікація методів. Фотоколориметрія. Апаратура: оптична схема фотоколориметра та техніка виконання аналізів. Підбір світлофільтрів. Калібрувальний графік, його побудова та використання.

Турбодіметрія та нефелометрія. Флюорометрія. Теоретичні основи методів, апаратура, техніка виконання аналізів.

Інфрачервона спектроскопія

Характеристика теоретичних основ інфрачервоної спектрометрії: коливання атомів в просторі, взаємодія коливань, геометрія молекул. Оптична схема ІЧ-спектрофотометра. Інтерпретація спектрів по характеристичним груповим частотам органічних молекул.

ЯМР-спектрометрія

Теоретичні основи метода, апаратура та приготування зразків для аналізу. Характеристика протонного магнітного резонансу. Основні параметри ЯМР-спектрів: число сигналів, положення сигналів, інтенсивність сигналів, розщеплення сигналів. Встановлення будови органічних речовин по ЯМР- спектрам та навпаки, складання ЯМР-спектрів, виходячи з структурних формул органічних сполук. ЯМР-спектри на ядрах 19F, 18O, 13C, 31P.

Мас-спектроскопія

Характеристика теоретичних основ методів мас-спектроскопії, апаратура. Визначення молекулярної формули речовини по мас-спектрам.


^ Хроматографічні методи аналізу

Класифікація методів хроматографії. Характеристика основних методів хроматографії: 1) газова: газоадсорбційна, газорідинна, капілярна, препаративна; 2) адсорбційно-комплексноутворювальна; 3) окисно-відновна; 4) осадова; 5) йоннообмінна; 6) розподільна. Розподільна: колоночна, тонкошарова, паперова. Обладнання, вибір адсорбентів, критерії ефективного розділення суміші речовин, способи наповнення хроматографічних колонок та виготовлення пластинок для ТШХ. Газова хроматографія. Характеристика теоретичних основ метода. Апаратура та використання газової хроматографії для рішення різних практичних задач. Вплив різних факторів на чіткість хроматографічного розділення.

^ Електрохімічні методи

Потенціометрія та потенціометричне титрування. Теоретичні основи методу, апаратура, техніка виконання аналізів. Залежність велечини електродних потенціалів від концентрації. Використання методу у практиці хімічного аналізу. Різні способи находження кінцевої точки потенціометричного титрування.

Кондуктометрія та кондуктометричне титрування. Теоретичні основи методу, апаратура, техніка виконання аналізів. Питома та еквівалентна електропровідність. Кондуктометричні методи аналізу. Використання методу у практиці хімічного аналізу.

Полярографічний метод аналізу та амперометричне титрування. Теоретичні основи методу, апаратура, техніка виконання аналізів. Граничний, чи дифузійний, струм. Полярографи. Електролітична комірка. Використання методу у практиці хімічного аналізу.

Кулонометрія та кулонометричне титрування. Теоретичні основи методу, апаратура, техніка виконання аналізів. Сутність та класифікація кулонометричних методів. Кулонометричне титрування. Використання методу у практиці хімічного аналізу.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 1. Оптичні методи аналізу

1. Загальні характеристики фізичних та фізико-хімічних методів аналізу
2
22

4


2
0,4

4

2. Молекулярно-абсорбційний спектральний аналіз
24


4

3. Колориметрія
2
4

82

8

4. Нефелометричний та турбідиметричний методи аналізу
1
4

4


4

5. Інфрачервона спектроскопія
21

4


20,4

7,2

6. ЯМР-спектроскопія
3
4

72

8

7. Ульрафіолетова спектроскопія
24


4

8. Мас-спектрометрія
24


6

Разом за змістовим модулем 1

72

16
14

3

39

54

4
4

0,8

45,2
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 2. Хроматографічні та електрохімічні методи аналізу

9. Класифікація хроматографічніих методів аналізу
12

1


20,5

8

10. Розподільна хроматографія
3
8

34

10

11. Газова хроматографія
45


10

12. Потенціометрія та потенціометричне титрування
2
4

1

3


20,5

8

13. Кодуктометрія та кодуктометричне титрування
23


8

14. Полярографічний метод аналізу та амперометричне титрування
2
2

32

9

15. Кулонометрія та кулонометричне титрування
23


8

Разом за змістовим модулем 2

54

16
14

3

21

72

4
6

1

61
^

Усього годин


126

32
28

6

60

126

8
10

1,8

106,2


^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


Змістовий модуль 1. Оптичні методи аналізу


Лекційний модуль:
^ Тема лекції

Кількість годин

1.

Загальні характеристики фізичних та фізико-хімічних методів аналізу

2

2.

Молекулярно-абсорбційний спектральний аналіз

2

3.

Колориметрія

2

4.

Нефелометричний та турбідиметричний методи аналізу

1

5.

Інфрачервона спектроскопія

2

6.

ЯМР-спектроскопія

3

7.

Ульрафіолетова спектроскопія

2

8.

Мас-спектрометрія

2


^ Лабораторний модуль:
Тема лабораторного заняття

Кількість годин

1.

Організація практикуму з методів аналізу.

2

2.

Дослідження вмісту вітаміну С в природних об’єктах фотоколориметричним методом

4

3.

Турбодиметричне визначення вмісту сульфатів у воді

4

4.

Встановлення будови органічних речовин ЯМР-спектроскопією

4


^ Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №1.

Підсумкова тека: усний контроль.


Змістовий модуль 2 Хроматографічні та електрохімічні методи аналізу Лекційний модуль:
^ Тема лекції

Кількість годин

4.

Класифікація хроматографічніих методів аналізу

1

2.

Розподільна хроматографія

3

3.

Газова хроматографія

4

4.

Потенціометрія та потенціометричне титрування

2

5.

Кодуктометрія та кодуктометричне титрування

2

6.

Полярографічний метод аналізу та амперометричне титрування

2

7.

Кулонометрія та кулонометричне титрування

2^ Лабораторний модуль:
Тема лабораторного заняття

Кількість годин

1.

Розділення суміші речовин за допомогою тонкошарової та колоночної хроматографії

4

2.

Хроматографічне розділення та фотоколориметричне визначення вмісту барвників у суміші

4

3.

Потенціометричне титрування без струму

4

4.

Амперометричне титрування

2


Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №2.


Підсумкова тека: письмовий контроль.


Методи навчання

При викладанні фізико-хімічних методів аналізу використовуються методи навчання:

1.За джерелом передачі та характером сприйняття інформації:

- словесні;

- наочні;

- практичні.

2. За розв’язком основних дидактичних завдань:

- набуття знань;

- формування вмінь та навичок;

- застосування знань;

- застосування творчої діяльності;

- засвоєння знань;

- перевірка знань.

3. За характером пізнавальної діяльності при засвоєнні змісту дисципліни:

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний;

- дослідницький;

- евристичний.

4. За поєднанням методів:

- інформаційно-повідомлюючий і виконуючий;

- пояснювальний і репродуктивний;

- інструктивно-практичний і продуктивно-практичний;

- пояснювально-спонукаючий і частково-пошуковий;

- спонукаючий і пошуковий.

Використовуються засоби реалізації методів навчання:

  1. загальнолюдські (інструкція, аналіз, синтез, дедукція, аналогія);

  2. засоби хімічного дослідження (спостереження, хімічний експеримент, моделювання, опис, метод теоретичного дослідження);

  3. загальнопедагогічні засоби (виклад, бесіда, самостійна робота).


Види контролю, які використовуються у процесі викладання дисципліни:

^ 1. Поточний тематичний контроль

- перед лабораторною роботою – це контроль рівня теоретичної підготовки студента до проведення дослідів у формі письмової відповіді чи розв’язку задачі за 3-5 хвилин (письмовий контроль);

- після виконання лабораторної роботи – це оцінювання рівня виконання експерименту (практичний контроль).

^ 2. Проміжний блочний контроль – це контроль за виконанням індивідуальних завдань з розв’язування задач або тестів (письмовий тестовий або усний тестовий контроль).

3. Підсумковий блочний контроль – це здача модулів у формі колоквіуму (усний контроль) чи розв’язування задач або тестів (письмовий контроль).

^ 4. Дисциплінарний контроль – це перевірка засвоєння матеріалу всієї дисципліни у формі заліку або екзамену (усний або письмовий контроль).


Критерії оцінювання знань та вмінь студенів

5 балів

Відповідь повна і правильні на основі вивчених теорій, матеріал викладено у повній логічній послідовності літературною мовою.

Лабораторна робота виконана повністю, правильно, отримані наукові результати, оформлена робота правильно.

Експеримент виконано за планом з дотриманням техніки безпеки і правил роботи з речовинами та обладнанням.

При розв’язуванні експериментальних завдань план розв’язування складено правильно, правильно здійснений підбір реактивів та приладів, відсутні помилки в записах і висновках. Задача розв’язана раціональним шляхом.

Самостійна робота виконана повністю, без помилок.

4,5 балів

Відповідь чи результат роботи відповідає вимогам до “5”, але містить одну несуттєву помилку, яка виправляється самостійно після зауваження викладача.

4 бала

Відповідь повна правильна на основі вивчених теорій, матеріал викладено у певній логічній послідовності, при цьому допущено дві-три несуттєві помилки, які виправлені самостійно за вимогою викладача.

Лабораторна робота виконана правильно, спостереження і висновки наукові, але допущенні несуттєві помилки в роботі з речовинами і обладнанням.

План лабораторної роботи виконано повністю. при розв’язуванні експериментальної задачі допущені одна дві несуттєві помилки в оформленні, але відповідь правильна. задача розв’язана раціональним шляхом.

Самостійна робота містить одну дві несуттєві помилки.

3,5 бала

Відповідь чи результат роботи відповідає вимогам до “4”, але несуттєві помилки не виправлено після вказівок викладача.

3 бала

Відповідь або неповна, без логічної послідовності, або допущено одна-дві суттєві помилки.

План лабораторної роботи виконано на 75%, допущено помилки в оформленні.

План розв’язування експериментальної задачі складено правильно, але відповідь містить одну суттєву помилку. При розв’язуванні розрахункової задачі допущена суттєва помилка.

Самостійна робота виконана не менше, як на 50%, допущена одна суттєва і при цьому дві-три несуттєві помилки.

2 бала

Відповідь містить більше двох суттєвих помилок, які не виправляються після зауваження викладача.

План лабораторної роботи виконано менше, як на 50%, спостереження і висновки містять наукові помилки.

План розв’язування експериментальної чи розрахункової задачі складено правильно, але відповідь неправильна.

Самостійна робота виконана менше, як на 50% або містить декілька суттєвих помилок.

1 бал

Відповідь відсутня.

Лабораторна робота не виконана.

Експериментальна чи розрахункова задача не розв’язані.

Самостійна робота не виконана.

Список рекомендованої літератури


Основна література

1. Крешков А.П. Основы аналитической химии. – М.: Химия. – 1971. – т.3. 427 с.

2. Бабко А.К. Пилипенко А.Т.Фотометрический анализ. Общие сведения и аппаратура. – М.: Химия. – 1968. – 388 с.

3. Физико-химические методы анализа. /Под ред. В.Б. Алесковского и К.Б. Яцимирского. – Л.: Химия. – 1971. – 424 с.

4. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. – М.: Высшая школа. – 1991. – 256 с.

5. Сильверстейн Р., Басслер Г., Морил Т. Спектрометрическая идентификация органических соединений. – М.: Мир. – 1977. – 590 с.

6. Казицина Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. – М.: МГУ. – 1979. – 238 с.

7. Речицький О.Н. Навчально-методичні рекомендації до лабораторних занять з фізико-хімічних методів аналізу (навчально-методичний посібник). – Херсон: ХДУ, 2004 – 36 с.


Додаткова література

1. Практикум по физико-химическим методам анализа. /Под ред. О.М. Петрухина. – М.: Химия. – 1987. – 246 с.

2. Гранберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии. – М.: Просвещение. – 1975. – 272 с.

– 448с.

3. Ионин Б.И., Ершов Б.А. ЯМР-спектроскопия в органической химии. – Л.: Химия. – 1967. – 328 с.


Зміни та доповнення до робочої програми


______________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ___ Протокол № ___

від «___» _______20 _р. від «___»________20 _р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету __________

природознавства,

здоров’я людини і туризму


______________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ___ Протокол № ___

від «___» _______20 _р. від «___»________20 _р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету __________

природознавства,

здоров’я людини і туризму

Схожі:

Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 2 курсу денної та 2 – 3 курсів...
Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconОптичні методи аналізу
Поряд з хімічними методами аналізу широке використання мають фізико-хімічні методи аналізу. Вони відзначаються високою чутливістю...
Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconРобоча програма Фізико-хімічні методи дослідження для студентів за напряму підготовки
Володимир Іванович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, доктор хімічних наук, професор
Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра
Будова зливку спокійної сталі. Методи покращення властивостей сталей. Обробка синтетичними шлаками. Електрошлаковий переплав. Алюміній....
Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
Будова зливку спокійної сталі. Методи покращення властивостей сталей. Обробка синтетичними шлаками. Електрошлаковий переплав. Алюміній....
Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
Будова зливку спокійної сталі. Методи покращення властивостей сталей. Обробка синтетичними шлаками. Електрошлаковий переплав. Алюміній....
Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні методи дослідження властивостей...
Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconРобоча програма з дисципліни „Сучасні методи досліджень у біології для студентів за спеціальністю 04010201 Біологія
Робоча програма з дисципліни „Сучасні методи досліджень у біології “ для студентів за спеціальністю 04010201 Біологія
Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconРобоча програма з дисципліни "Сучасні підходи до аналізу художнього тексту " для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська)
Робоча програма з дисципліни “Сучасні підходи до аналізу художнього тексту ” для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія,...
Робоча програма Фізико-хімічні методи аналізу для студентів за спеціальністю iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи