Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія icon

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" зі спеціальності 030102 Психологія
Скачати 250.3 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" зі спеціальності 030102 Психологія
Дата04.05.2013
Розмір250.3 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Александрова О.Г.


Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”

зі спеціальності 6.030102 Психологія


Херсон 2012


Вступ


Під час навчання студенти виконують з різних психологічних дисциплін реферативні, контрольні, курсові роботи.

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентом під час навчання. Виконуються курсові роботи згідно з навчальним планом. Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної дисципліни, затверджується розпорядженням першого проректора або директора Інституту психології, історії та соціології за поданням рапорту завідувача кафедри в кожному навчальному році.

Курсова робота є самостійною, науково-практичною роботою студен­та, що підсумовує набуті ним знання, вміння та навички з основних дис­циплін, передбачених навчальним планом за курс навчання. Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є важливим ета­пом підготовки спеціаліста в фаховій галузі, готує студента до виконання са­мостійної роботи за спеціальністю.

В курсовій роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів не­обхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного за­стосування в конкретних умовах.

Виконання курсової роботи передбачає основні цілі:

 1. поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за певний період на­вчання за спеціальністю;

 2. оволодіння методиками теоретичного та експериментального дослі­дження при розв'язанні конкретних міжнародних правових, політич­них, економічних та соціальних проблем, пов'язаних з аналізом та розробкою рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень;

 3. розвиток навичок пошуку та систематизації інформації, її обробки із застосуванням автоматизованих інформаційних систем та технологій, математичних методів обробки інформації, моделювання та прогно­зування;

 4. розвиток умінь та навичок у проведенні психокорекційних заходів (планування, розробка, проведення, аналіз результатів індивідуальних та групових занять, консультацій);

 5. визначення підготовленості студента для самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед комісією.

Курсова робота повинна носити проблемний характер, сутність якого по­лягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему і допомогою наукових методів, синтезувати та узагальнювати накопичений в процесі аналізу матері­ал, планувати та проводи заходи з діагностики та корекції психічних особливостей, станів, процесів, розробляти рекомендації на рівні тактичних та стра­тегічних рішень.

Тематика курсових робіт розробляється та щорічно оновлюється викладачами кафе­др, відповідно до їх наукових напрямів роботи, запроваджених наукових тем.

Студенту надається право самостійно обрати тему курсової роботи із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.


^ Процес взаємодії студентів з науковими керівниками


Науковий керівник призначається рішенням засідання кафедри.

Науковий керівник курсової роботи:

 1. допомагає студенту скласти план роботи;

 2. рекомендує студенту літературу та інфор­маційні джерела за обраною темою курсової роботи;

 3. регулярно консультує студента, а при необхідності організовує консультації у інших викладачів, контролює протягом усього періоду графік виконання ним курсової роботи, її якість та своєчасність виконання, а також інформує завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

 4. визначає готовність курсової роботи до захисту;

 5. присутній на захисті курсової роботи в складі комісії та оцінює роботу.

Науковий керівник повинен допомогти студенту визначити найбільш ефективні рішення, всебічно стимулювати творчість і самостійність при виконанні ним курсової роботи.

Приступаючи до курсової роботи, студент отримує від наукового керівника завдання на її виконання, в якому обумовлюється коло проблем та джерел, що необхідно вивчити. Крім того, уточнюються цілі, методи дослідження, а також визначається перелік основних завдань, вирішення яких дозволить досягнути поставленої у роботі мети.

Організація виконання більшості етапів курсової роботи має індивіду­альний характер та погоджується студентом зі своїм науковим керівником. Після написання курсової роботи необхідно подати її на перевірку науковому керівнику для ознайомлення та приведення змісту викладених матеріалів у відповідність з існуючими вимогами.

Отримані від наукового керівника зауваження усуваються в обумовлені терміни.

Виконання курсової роботи передбачає:

- обґрунтування актуальності теми, цілей та завдань дослідження;

- визначення теоретичних засад дослідження (основних категорій, по­нять, закономірностей розвитку явища, яке вивчається);

- обрання та обґрунтування методів дослідження;

- аналіз емпіричних результатів з використанням методів статистичної обробки даних;

- узагальнення отриманих результатів, формулювання висновків, рекомендацій.

Курсова робота повинна містити такі структурні частини: титульний аркуш, зміст; вступ; основну частину, висновки, список використаної літератури, додатки (у разі необхідності).

Основна частина роботи обов’язково містить результати планування, проведення, обробки та інтерпретування власного емпіричного дослідження по перевірки певної гіпотези.

Курсова робота повинна відповідати певним вимогам за стилем викладу матеріалу. Формулювання назви теми, розділів та підрозділів по­винні бути чіткими, лаконічними і в той же час найбільш повно відображати сутність та зміст питань, що розглядаються.

Перед захистом курсової роботи студент повинен підготувати текст виступу та необхідні для цього ілюстративні матеріали. При цьому потрібно враховувати, що виступ за тривалістю не повинен перевершувати 5-7 хвилин.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією в складі 2-3 викладачів кафедри, у т.ч. керівника курсової роботи. Члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою курсової роботи, не виключаючи питань, що відносять­ся до теоретичної підготовки. Відповідаючи на питання, студент може ви­користовувати текст свого виступу, ілюстративний матеріал, курсову ро­боту, робочі записи. Результати захисту курсових робіт оцінюються за семибальною системою оцінювання. Протоколи захисту курсових робіт підписуються кожним членом комісії і зберігаються на кафедрі протягом 5 років.

Після проведення захисту курсової роботи, члени комісії у присут­ності студента виносять рішення про оцінку роботи за чотирьохбальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно При розбіжності оцінок висновок наукового керівника є вирішальним. Оцінка заноситься до залікової відомості та до залікової книжки студента.

Студент, який не з'явився на захист або отримав незадовільну оцінку при захисті курсової роботи, ліквідовує академзаборгованість у встановле­ному порядку.

Після захисту науковий керівник передає на кафедру курсову роботу, де вона після відповідної реєстрації зберігається протягом одного року. Знищення курсових робіт відбувається наприкінці серпня по акту. Акти зберігаються на кафедрі разом з протоколами захисту курсових робіт.

Видача курсових робіт студентам забороняється. За рекомендацією наукових керівників курсові роботи можуть бути направленими на конкур­си студентських наукових робіт.


^ Критерії оцінки курсової роботи


Якість виконаної роботи оцінюється за рядом показників:

- актуальність, новизна обраної теми та практична цінність отриманих результатів;

- чіткість структури і логічна послідовність викладення матеріалу; відповідність сучасному рівню розвитку психологічної науки;

- наявність дискусійного та полемічного матеріалу, аргументованість і точність наведених даних;

- якість і глибина наукового, теоретичного, методологічного та прак­тичного аналізу проблеми;

- зв’язок отриманих даних (матеріалів) з проблематикою психологічної практики;

- дотримання вимог до оформлення;

- змістовність доповіді студента про основні результати дослідження.

Відмінно. Курсова робота виповнена на високому науковому рівні; містить елементи науко­вої новизни; має практичне значення; доповідь логічна і стисла, проголо­шена вільно.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце недоліки не принци­пового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літера­турні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не пред­ставлені; доповідь логічна, проголошена вільно; робота оформлена в межах встановлених вимог.

Задовільно. Тема роботи, в основному, розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета дослідження; аналіз наукової полеміки відсутній; в аналітичній частині є надлишок елементів описовості; добір інформаційних матеріалів (таблиці, схеми) не завжди обґрунтований, є певні помилки в плануванні та організації власного дослідження; відсутні узагальнення отриманих результатів; низька практична значущість роботи; є зауваження щодо оформлення роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета дослідження. Відсутній логічний зв’язок між розділами роботи; огляд сучасних літера­турних джерел проведений без аналізу та узагальнення; переважає описовість окремих наукових фактів, досліджень; відсутнє власне емпіричне дослідження, запропоновані заходи діагностики та корекції є неефективними, не обґрунтованими. Мають місце недоліки в оформленні роботи.


^ Рекомендації щодо організації процесу написання курсової роботи


1. У процесі написання курсової роботи необхідно орієнтуватися на теоретичні та практичні засади вивченого навчального курсу «Основи наукових досліджень».

2. Слухачам не слід порівнювати одному з іншим зауваження, зроблені науковим керівником у чернетці курсової роботи, оскільки вони, як правило, носять індивідуальний характер.

3. Чернетку науковому керівникові слід подавати:

• із виділеними абзацами, пронумерованими сторінками та вільними берегами на них;

• чітко написаною, нерозбірливо написані роботи на кафедру не приймаються;

• написаною через два інтервали, щоб науковому керівникові можна було записати зауваження.

4. Науковий керівник має право робити виправлення в чернетці ручкою із червоним чорнилом.

5. Робота виконується від першої особи множини: «Ми зробили...».

6. На кожному етапі написання курсової роботи потрібно радитися із науковим керівником. Якщо слухач у процесі написання роботи на кожному етапі не радився з науковим керівником, то така робота для перевірки прийматися не буде.

7. Науковий керівник не зобов'язаний виправляти орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки. Робота із значною кількістю названих помилок не рецензується і повертається слухачеві для доопрацювання.

8. Курсова робота – це не реферат, не конспект, а індивідуальне дослідження слухача. Однак, від нього не вимагається самостійного написання курсової роботи від першої до останньої сторінки, адже всі наступні дослідження будь-якого рівня обов'язково ґрунтуються на попередніх дослідженнях, зроблених науковцями чи іншими дослідниками в галузі визначеної проблеми.

^ Тому основна увага звертається на уміння студента:

• правильно добирати літературу щодо кола питань досліджуваної теми;

• уміння аналізувати та систематизувати її;

• робити висновки із прочитаного.

9. Якщо в тексті вживається словосполучення «ряд дослідників», то далі у в ньому слід перерахувати прізвища науковців.

10. Не завжди можна дослівно вводити до контексту курсової роботи цитату використаної літератури, оскільки виклад матеріалу в різних джерелах може мати не науковий стиль або стиль, що не відповідає специфіці написання курсового дослідження.

11. Кожен параграф першого розділу обов'язково потрібно розпочинати із аналізу ключових понять за усіма можливими словниками.

12. Міні-висновки до кожного параграфу та загальні висновки повинні бути логічно пов'язаними із вступом дослідження (завдання поставили – виконали; гіпотезу сформулювали – довели).

13. Науковий керівник рекомендує студенту літературу, але він не зобов'язаний надавати слухачеві її повний перелік або ж власну літературу, оскільки це персональне дослідження слухача.

14. У курсовій роботі не слід вдаватися до надмірного цитування.

15. Писати треба вдумливо, не наводячи абсурдних цитат та неосмислених прикладів.

16. У процесі аналізу літератури необхідно вказувати автора інформації, наукової думки, цитати, експериментальних досліджень, сайтів тощо (див. додаток 3). Наприкінці роботи має подаватися точний перелік використаних наукових джерел. Порядковий номер використаного у тексті джерела повинен збігатися з його порядковим номером у списку. Наприклад, у тексті: «Про що писав у своєму дослідженні П.П.Блонський [1]». У списку використаних джерел:

1. Блонский П.П. Психология младшего школьника. /Под ред. А.И.Липкиной и Т.Д.Марцинковской.- М.: НПО«МОДЭК», 1997

17. Коли ж у тексті подається цитата, то потрібно посилатися не лише на порядковий номер джерела відповідно із його подальшим номером у списку, а й зазначати сторінку наукової роботи, з якої використано цитату: [4, с. 35].

18. Тексти анкет, зразки розпорядчих документів, значна частина таблиць та рисунків подаються в додатках, однак інколи вони можуть наводитися у основному тексті курсового дослідження, якщо за розміром не перевищують однієї сторінки.

19. Кожен параграф має закінчуватися невеликим (один абзац) висновком слухача про результати здійсненого в параграфі дослідження: «Отже, ...», «Таким чином, ...», «Отож, ...», «Аналіз літератури дозволив нам зробити такі висновки...», який, у свою чергу, має підтверджувати назву параграфу.

20. Загальний висновок повинен складатися із логічно поєднаних висновків усіх попередніх параграфів, розділів. У загальному висновку обов'язково має бути зазначено про підтвердження гіпотези, загальний внесок у теорію та практику психологічної науки, окреслено коло подальших наукових досліджень цього напрямку.

21. Кількість використаних наукових джерел у переліку має складати не менше 30 одиниць для написання курсового дослідження. Літературні джерела бажано повинні охоплювати останні 10 років дослідження.

22. Курсова робота, написана на тему, не запропоновану кафедрою або видозмінена слухачем, для перевірки не приймається.

Курсова робота має бути поданою надрукованою або чітко написаною від руки, вкладеною до стандартної папки. Середній обсяг роботи – до 30-35 сторінок з параметрами сторінки: ліве поле – 3,5 см, праве – 1,5 см, верхнє поле – 2, нижнє поле – 2 см. Шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, міжрядковий інтервал: 1,5. Для роботи обов’язковою є нумерація сторінок.

Курсова робота починається з титульної сторінки, на якій номер сторінки не ставиться. Зразок оформлення титульної сторінки (див. Додаток 1). На другій сторінці подається зміст. Зміст - це остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і параграфа в тексті (див. Додаток 2). На наступних сторінках номери проставляються у правому верхньому куті сторінки без крапки після цифри.

У процесі написання курсової роботи керівником надаються консультації щодо її виконання. Повністю оформлену курсову роботу потрібно здати науковому керівникові на перевірку. У разі потреби вона доопрацьовується відповідно до зауважень наукового керівника, а потім допускається до захисту.

Курсова робота перед здачею має бути підписаною слухачем і поданою науковому керівнику на рецензування за два тижні до захисту.

^ Порядок захисту курсової роботи:


 1. Виступ автора (до 10 хвилин), у якому розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та методичні рекомендації.

 2. Відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми членів комісії та присутніх на захисті слухачів.

3. Оцінювання членами комісії змісту та захисту курсової роботи слухача.

При оцінці курсової роботи враховуються:

 1. Науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат.

 2. Вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми, уміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, грамотно оформляти бібліографію.

 3. Використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів.

 4. Планомірний і систематичний характер роботи студента над темою.

5. Правильність оформлення курсової роботи і своєчасність її здачі.

Якщо при захисті курсової роботи слухач отримав оцінку «незадовільно», то рішенням кафедри йому пропонується нова тема роботи, яку він повинен виконати у встановлений комісією термін.

6. У разі порушення термінів здачі робіт без поважних причин на кафедру (терміни визначені кафедрою), курсова робота лаборантом не приймається, а слухач не допускається до захисту. Незахист курсової роботи вважається академічною заборгованістю. Ліквідація академзаборгованості здійснюється аналогічно до інших форм підсумкового контролю. В інших випадках (хвороба тощо) студент має право на продовження сесії.

7. Після захисту курсова робота здається науковим керівником лаборанту для зберігання.

Курсові роботи, що мають теоретичну та практичну цінність, подаються на конкурси наукових робіт слухачів, пропонуються до впровадження.

^ Після закінчення терміну зберігання курсових робіт (1 рік) вони списуються за актом.

Склад комісії для списування курсових робіт: керівник курсової роботи, завідувач кафедри, лаборант, один-два викладачі кафедри. Завідувач кафедри наприкінці навчального року за клопотанням викладачів може залишити для подальшого зберігання кращі курсові роботи, про що ухвалюється відповідне рішення на засіданні кафедри.


Вимоги щодо організації наукового дослідження


Обґрунтовуючи актуальність дослідження, не треба обмежуватися посиланнями на державні документи, у яких формулюються завдання психологічної служби у визначеній сфері: цього явно недостатньо, оскільки доцільно також пов'язувати основні завдання в галузі психодіагностики або психологічної корекції з проблемами і суперечностями у відповідній галузі психологічної науки.

Необхідність розрізняти об'єкт і предмет дослідження зумовлена тим, що психологічна практика дуже різноманітна, а сенс дослідження полягає в потребі одержати кінцеві результати, тому необхідно розрізняти, з одного боку, усю об'єктну сферу, яка цікавить дослідника, а з іншого – саме те, відносно чого він збирається одержати нове знання в галузі психологічної науки. Таким чином, предмет дослідження вужчий, ніж об'єкт. Він є частиною, стороною, елементом, одним із аспектів об'єкта.

Об'єкт дослідження – це те, що фіксується: характеристики, властивості, якості, зміни об'єкта. Предмет дослідження – це те, що необхідно виявити (взаємозв'язки, відносини, особливості, динаміку психічних процесів, явищ і т.д.).

Предметом психології виступають закономірності, сутнісні взаємозв'язки, особливості й механізми виникнення, розвитку й функціонування психіки й різні психічні феномени.

Тобто, у якості предмету психологічного дослідження можуть виступати взаємозв'язок, взаємовплив, ті або інші сутнісні особливості психічних явищ, процесів, станів, властивостей особистості, видів поведінки, діяльності й спілкування, їх просторові, тимчасові характеристики й т.д., що властиві їх матеріальним носіям (окремому індивідові, групі людей, вищим тваринам, співтовариствам тварин).

Поділяючи позицію Л.В. Куликова, В.В. Константинова, ми вважаємо важливим при визначенні об'єкта дослідження вказувати яке саме психічне явище вивчається, і не обмежуватися перерахуванням якісних характеристик вибірки досліджуваних.

Значимі характеристики матеріальних носіїв об'єкта (стать, вікова група, до якої належать досліджувані, рівень освіти, професія, рід занять, стан здоров'я, національність і т.д.) безумовно є важливими, саме вони конкретизують й уточнюють предмет дослідження, але вони повинні використатися в прив'язці до конкретного явища або феномена, що виступає об'єктом дослідження.

Таким чином предмет - це те, що міститься в межах об’єкта. Об’єкт i предмет дослідження як категорії наукового процесу спiввiдносяться між собою як загальне i часткове. В об’єкті виділяється та його частина, котра є предметом дослідження. Саме предмет дослідження визначає тему випускної роботи, яка виноситься на титульний аркуш як заголовок.

Приклад 1.^ Недостатньо коректне визначення об'єкта й предмета дослідження з визначеної теми:

Тема: Чоловічі та жіночі стереотипи привабливості.

Об’єкт дослідження – жінки та чоловіки, що подають об'яви у газетні рубрики „Знайомство”.

Предмет дослідження - стереотипні уявлення про привабливість чоловіків та жінок.

Приклад 2.^ Коректне визначення об'єкта й предмета дослідження з визначеної теми:

Тема: Чоловічі та жіночі стереотипи привабливості.

Об’єкт дослідження – стереотипні уявлення про особистісну привабливість та привабу імовірного партнера іншої статі по стосункам.
^

Предмет дослідження – гендерні розбіжності в уявленнях про привабливість.


Предмет й об'єкт психологічного дослідження формулюються відповідно до висунутої мети й розв'язуваних завдань.

Тому дослідник має чітко визначити, що в його дослідженні є об'єктом, а що - предметом. При цьому об'єкт не може бути безмежно широким: це має бути об'єктивно реальне середовище, яке включає в себе предмет як найважливіший елемент, котрий підлягає вивченню в безпосередньому взаємозв'язку з іншими складовими даного об'єкта і його можна однозначно зрозуміти лише із зіставленням з іншими складовими об'єкта. Предмет дослідження має конкретизуватися в меті й завданнях, які виступають безпосередніми характеристиками науково-дослідної діяльності.

Формулюючи мету наукового пошуку, треба передбачати очікуваний результат, якого необхідно досягти на завершальному етапі. Визначаючи логіку дослідження, науковець формулює кілька часткових дослідницьких завдань (3-4 пункти), які сукупно мають дати уявлення, що саме слід зробити для досягнення мети.

Першим завданням традиційно визначають: «вивчити стан проблеми в теорії і практиці» або «дослідити принципи виникнення певного явища в теорії і практиці, тенденції його розвитку». У наступних завданнях має зазначатися потреба експериментальної чи дослідно-експериментальної перевірки висловлених ідей, створеної колекційної чи психотерапевтичної моделі, запропонованої роботи, наукової технології чи принаймні про їх апробацію на практиці; вироблення на основі одержаних результатів науково обґрунтованих конкретних рекомендацій для психологів-практиків.


Рекомендована література щодо методики

написання наукової роботи 1. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. Серія «50 способов». Ростов-н/Д : Феникс, 2004.

 2. Воротін Л., Воротін В., Буткевич С. Кандидатська дисертація: методика написання та захисту: Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня: – К . : Вид-во Європ. ун-ту, 2003.

 3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления порядок защиты. – М.: «Ось-89», 1998.

 4. Морозов І.В. Структура дипломних кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і змісту захисту. – К.: Курс, 1997.

 5. Осадченко І.І. Методичні вимоги щодо написання курсових робіт. – Умань: РАЦ «Софія», 2008. – 52с.

 6. Основні вимоги до написання, оформлення магістерської роботи та процедури її захисту / Упорядник Н.Г. Синицина. – К.: НАДУ при Президентові України, 2005.

 7. Око Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е.Костюкевич. – М.:Книжный дом «Университет», 2003.

 8. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

 9. Шулдик Г.О., Якимчук Б.А. Методичні вказівки до написання дипломних та курсових робіт. – К.: Знання, 1999. – 18 с.Додаток 1


Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи


^ Херсонський державний університет

Кафедра загальної та соціальної психології

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)


курсова робота


з психодіагнорстики

(назва дисципліни)


з теми:

“ ”

(назва теми)


Студента (ки) 3 курсу 332 групи

напряму підготовки 6.030102. Психологія

Керівник кандидат, психологічних наук,

доцент Чарнецька Р.Т.

(науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ)


^ Підсумкова оцінка.

Національна шкала ________________

Кількість балів ____________________

ECTS ____________________________


Члени комісії ___________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

______________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

______________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Херсон – 20___ рік


Додаток 2

Зразок оформлення змісту


ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації самоосвітньої діяльності школярів..........................................................................................................1.1................1.2.......................1.3................................................
РОЗДІЛ 2. Методика формування вмінь самоосвітньої компетентності учнів у навчанні біології...............................................2.1.................................2.2. ……………………2.3. ………………….2.4....
ВИСНОВКИ...........................................................................................................
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................................
ДОДАТКИ
Додаток А …………………………..
Додаток Б ………………


Додаток 3

Приклад оформлення бібліографічного опису у списку літературних джерел

Книги одного, двох або трьох авторів


1. Чижевський Д. Історія російської літератури ХІХ століття: Романтизм / Дмитро Чижевський. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 216 с. (Серія «Альма-матер»).

2. Пригожин И.Р. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени / [пер. с англ. Ю.А. Данилова] / И.Р.Пригожин, Из. Стенгерс. М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 240 с.

3. Бородіна А.І. Бібліографічний словник діячів в галузі математики / А. І. Бородіна, А. С. Бугай; ред. І. І. Гіхман. – К. : Рад. шк., 1979. – 606 с.

3. Костюк П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / П. Г. Костюк, О. П. Костюк, О. О. Лук'янець; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К. : Наук. думка, 2005. – 197 с.

4.Erdmann K. Regierungsorganisation und Verwaltungsaufbau / K. Erdmann, W. Schafer, E. Mundhenke. – Heidelberg : D.v. Decker’s Verl., 1996. – 114 p.

Книги чотирьох авторів


1. Основы создания гибких автоматизированных произведений / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов ; ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техника, 1986. – 144 с.

Книги п’яти чи більше авторів


1. Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України / В.В. Александров, В.Ф. Возний, Б.П. Камовников та ін. – К. : Арбис, 1992. – 158 с.

Книги під назвою

(без автора)


1. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України: Ювілейне видання з нагоди сімдесятип’ятиріччя Інституту літератури / Відп. ред. та упоряд. О. В. Мишанич, НАН України. Ін–т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2003.– 587 с. : іл. – Бібліогр. С. 582–586.

2. Філологічні дослідження. Проблеми бахтінології – 3 : Зб. Наукових праць. – Випуск 9. – Донецьк : Тов. «Юго-Восток, ЛТД», 2007. – 520 с.

3. Эволюция форм художественного сознания в русской литературе (опыты феноменологического анализа): [сб. научных трудов]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. – 358 с.

4. New Trends in Public Administration and Public Law: EGPA Yearbook / Ed. By H.V. Hassel; editors: G. Jenei, M. Hogye. – Budapest : EGPA; CPAS, 1996. – III, 449 p.

5. State Management of Transitional Societies under Globalization : Proceedings of the International Round Table Sitting / B. Hubskiy, O. Onyschenko, F. Rudych, V. Luhoviy, V. Kniaziev et al.; Foundation for Intellectual Cooperation, The Akademy of State Management under the President of Ukraine. – K. : Ukrainian Propylaeum Publishers, 2001. – 32 p.

Багатотомні видання


1. Енциклопедія історії України: у 5-ти т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький та ін. ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т іст. України. – К. : Наук. думка, 2003. – 220 с.

2. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 1: А-К /За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 824 с.

3. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т.2 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 624 с. (Енциклопедія ерудита).

Або


1. Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. (Енциклопедія ерудита).

Т.1. – 2007. – 608 с.

Т.2. – 2007. – 624 с.

2. Мандельштам О. Сочинения. В 2-х т. Сост., подготовка текста и коммент. П. Нерлера; Вступ. статья С. Аверинцева / О. Мандельштам – М.: Худож. лит., 1990.

Т.1 – 1990. – 683 с.

Т.2 – 1990. – 464 с.

Все ссылки на произведения оформляются по данному изданию. В тексте работы обозначаются: серия, том, страница.

Окремі томи багатотомного видання


1. Чупринин С.И. Перечитывая Куприна : [вст. ст.] // А.И. Куприн. Собр. соч. : в 6 т. / С.И. Чупринин. – М.: Худож. лит., 1991.

Т. 1.: Произведения 1889 – 1900. – 1991. – С. 5 – 24.

2. Брик М. Т. Енциклопедія мембран : У 2–х т. Encyclopedia of Membranes : in two volumes. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – Т.1. – 700 с.

Щорічники

1. Населення України, 1998 рік : Демографічний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення / Л.М. Стельмах (відп. за вип.). – К. : Б.в., 1999. – 466 с.

Серійні видання


1. Микола Ільницький : біобібліограф. покаж. / Уклад. Л. Ільницька. – Л. : Львів. нац. ун–т ім. І. Франка, 2004. – 253 с. – (Сер. : Укр. біобібліографія. Нова серія; Чис. 16 ).

2. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності / уклад. В. Шевчук… [та ін.].– К.: Геопринт, 2000.– 411 с., табл.– (Сер.: Екологія. Економіка. Сталий розвиток ).

Томи (випуски) періодичних видань, що продовжуються


1. Нарис з історії природознавства і техніки : Респ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – вип. 31. – 195 с.

2. Силантьева В.И. Переходные периоды в искусстве: современные теории диссипативных систем / В.И. Силантьева // Вопросы русской литературы: [Сб.]. – Симферополь: Крымский архив, 2003. – Вып. 9 (66). – С. 170–180.

Ноти


1. Віночок Соломії Крушельницької : поезії і муз. твори / Біл. меморіал. Музей С. Крушельницької; зібр. і упоряд. П. Медведик. – Партитура. – Тернопіль, 1992 (Друк. вид. –поліграф. комб. «Збруч»). – 128 с.: фотоіл. – Бібліогр.: с. 109-127.

Дисертації


1. Скубачевская Л.А. Специфика неореализма Куприна: дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / Л.А.Скубачевская – Харьков, 2007. – 206 с.

Автореферати дисертацій


1. Кірсенко М. В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918-1920 років (Політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 / НАН України / М.В. Кірсенко.  – К., 1998. – 36с.

2. Мансков С.А. Поэтический мир А.А. Тарковского (Лирический субъект. Категориальность. Диалог сознаний): автореф. дис. на соискание ученой степени канд.филол. наук: спец. 10.01.01 – русская литература / С. Мансков – Самара, 1999. – 16 с.

Стандарти

1. ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск: Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Або за назвою


1. Видання. Поліграфічне виконання : терміни та визначення : затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р. / УНДІПП ім. Т. Шевченка; розробники: В.Й. Запоточний, Л.М. Тяллєва, Н.Й. Куновська, Л.М. Лопушинська. – К.: Держстандарт України, 1995. – 23 с., 3 с. (Державний стандарт України. 3018-95 )

2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Вид. офіц. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82); введ. 2007-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – III, 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Картографічні видання


1. Українські Карпати [Карти] : Долина: карта для туристів / Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. – К., 1998. – 1 к. : ілюстр.

Електронні ресурси


1. Лисицына Т.А. Образы смерти в русской культуре : лингвистика, поэтика, философия Электронный ресурс / Т.А. Лисицына // Фигуры Танатоса. Философский альманах. Пятый специальный выпуск. Материалы второй международной конференции «Тема смерти в духовном опыте человечества» – С.-Петербург, 12-15 ноября 1995 г. – СПб.: Изд-во СПбГУ,1995 – Режим доступа: // http: //antropology.ru/ru/texts/ lisiz/ tanatos5.html

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим – 2003») Електронний ресурс / Л.Й.Костенко, А. О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін // Бібліотечний вісник. – 2003. – №4. – С.43. – Режим доступу: http://www.kastopravda.ru./kastalia/europe/slovarmk.htm

Статті з книги


1. Сивашко Ю. Формування державної служби в Україні / Ю. Сивашко // Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Moroz O. Modern nation ukrainian in the time and space / упоряд. О.Банах ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, ф-т журналістики. – Л. : Універсум, 2001. – С. 270–271.

2. Хворостьянова Е. Пародия как автометаописание (Литературный образ поэзии 80-х – начала 90-х годов ХIХ века) // Автоинтерпретация: Сборник статей / Под ред. А.Б. Муратова, Л.А. Иезуитовой / Е. Хворостьянова – СПб. : Изд -во С.-Петерб. ун-та, 1998. – С. 82–97.

Статті з енциклопедії чи словника


1. Абат (Абатиса) // Енциклопедія історії України: у 5-ти т. – Т. 1. / редкол. : В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький та ін.; ред. рада : В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН України, Ін-т іст. України. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 9–10.

Статті з журналів та періодичних збірників


1. Кірсенко М. Друга Світова чи Велика Вітчизняна. Погляд з України / М. Кірсенко // Доба. Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти – 2005. – № 2. – С. 26–27.

2. Аверінцев С. Подолання тоталітаризму як проблема: спроба орієнтації / С. Аверінцев; пер. М. Коцюбинської // Дух і Літера. – 2001. – № 7–8. – С. 6–15.

3. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.

Матеріали конференцій


1. Кормилов С.И. Составляющие современного литературоведения и их значение для истории русской литературы ХХ–ХХI веков // Русская литература ХХ–ХХI веков: проблемы теории и методологии изучения: материалы междунар. конф.: 10-11 ноября 2004 г., Москва / Ред.-сост. С.И. Кормилов. / С.И. Кормилов.  – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. – С. 3–8.

2. Руссова С.Н. Тип автора-изгоя. К вопросу о гендерном аспекте авторства // Русская литература ХХ–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: материалы Третьей Междунар. научн. конф. : Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 4-5 декабря 2008 г. / Ред.-сост. С.И. Кормилов. – М. : МАКС Пресс, 2008 / С.Н. Руссова – С. 128–132.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconМетодичні рекомендації щодо написання випускних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» 2012-2013 н р
Виконання випускної кваліфікаційної роботи є складовою підсумкової державної атестації й завершальним етапом навчання студентів в...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт із зарубіжної літератури попередні зауваги
Цьому сприяє праця студентів у спеціальних семінарах, їхня активна участь у наукових студентських конференціях, написання рефератів,...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconМетодичні вказівки для студентів спеціальності 040201 „Соціологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр", „спеціаліст", „магістр"
Методичні вказівки для студентів спеціальності. 0402 „Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр.”...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт Підготувала Тетяна Борис
Тематика курсових робіт відповідає напрямам досліджень, науковим зацікавленням кафедри відповідного спрямування. Тему дослідження...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст»...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів
«колісні та гусеничні транспортні засоби» освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт Курсова робота є одним з перших самостійних наукових досліджень, які виконують студенти. Тематика курсових робіт
Курсова робота є одним з перших самостійних наукових досліджень, які виконують студенти. Тематика курсових робіт відповідає напрямам...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів
Методична розробка складена відповідно до навчальних планів з підготовки за напрямом 030401 Право
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів \"бакалавр\" зі спеціальності 030102 Психологія iconМетодичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Українська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи