Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення icon

Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення
Скачати 94.76 Kb.
НазваПоложення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення
Дата04.05.2013
Розмір94.76 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор університету

__________О.Ходосовцев


“ ” 2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ


ПРО ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ


Погоджено без зауважень:

Н.Тюхтенко

Голова НМР ХДУ

Проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи


Херсон

2013

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ моніторингу якості освіти

^ Херсонського державного університету


Це Положення встановлює загальні засади роботи відділу моніторингу якості освіти (далі – відділ), його структуру, завдання, функції, права та обов’язки, відповідальність співробітників.


 1. Загальні положення

1.1. Відділ є структурним підрозділом університету, що створений на базі інспекції моніторингу якості освіти (наказ № 671-Д від 13.09.2012 р.) з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі напрями підготовки й спеціальності, а також інших заходів, розроблених у відповідності до концепції розвитку Херсонського державного університету.

1.2. У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом Херсонського державного університету, наказами ректора та розпорядженнями проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи університету, цим Положенням.

1.3. Діяльність відділу базується на принципах науковості, наступності та безперервності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, колегіальності, демократизму, системного підходу до розробки і упровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень національної вищої школи та зарубіжжя з проблем моніторингу якості освіти.

1.4. Відділ підпорядковується безпосередньо ректору та проректору з навчальної та науково-педагогічної роботи, звітує про свою роботу перед ректоратом університету.

1.5. Свою роботу відділ здійснює від імені й за дорученням ректорату згідно щорічного плану, узгодженого з проректором з навчальної та науково-педагогічної роботи і затвердженого ректором університету.

1.6. Виконавчу діяльність відділу в межах повноважень і посадових обов’язків організовує його керівник, що призначається наказом ректором університету за поданням проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи.

1.7. Відділ співпрацює з державними органами управління, науковими та громадськими організаціями, що займаються питаннями моніторингу якості освіти, прийому до вищих навчальних закладів, із всіма структурними підрозділами університету.

1.8. Відділ організується, реорганізується і ліквідується наказом ректора університету.


 1. Структура та штатна чисельність

2.1. Структура та штат відділу визначається і затверджується ректором за поданням проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи університету з урахуванням завдань, поставлених перед відділом, його специфіки.

2.2. До складу відділу входить його керівник, співробітники відділу.

2.3. Зміни до штатного розпису відділу затверджуються ректором за поданням першого проректора університету відповідно до виконуваних відділом функцій.

2.4. Розподіл функціональних обов’язків серед співробітників відділу здійснює його керівник відповідно до кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій.

 1. Завдання відділу

3.1. Вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду, досвіду факультетів університету з питань моніторингу якості освіти, поширення інформації щодо моніторингових досліджень в системі освіти.

3.2. Постійний систематичний збір, обробка, аналіз результатів навчального та соціально-психологічного моніторингу діяльності студентів і викладачів ХДУ.

3.3. Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів університету; розробка спільно з факультетами, навчальним, навчально-методичним відділами єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в університеті.

3.4. Контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань студентів університету та участь у проведенні апробацій тестових завдань ТЗНК та з предметів зовнішнього незалежного оцінювання (тестування) випускників загальної середньої школи з метою реалізації державної політики підвищення якості освіти.

3.5. Аналіз стану проведення моніторингу якості знань студентів, змін її кількісних і якісних показників на факультетах університету, відповідності якості знань студентів державним стандартам.

3.6. Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам університету з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань студентів.

3.7. Підготовка пропозицій щодо основних напрямів та механізмів проведення моніторингу якості знань студентів в університеті, перспектив поліпшення якості підготовки фахівців в умовах приєднання України до Болонського процесу.

Внесення пропозицій щодо усунення негативних та поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів, виявлених під час моніторингу. Контроль за здійсненням необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків.

3.8. Організація і проведення моніторингу з питань соціально-професійної зрілості студентів, їх соціально-психологічної адаптованості до сучасних умов навчально-виховного процесу.

3.9. Інформування всіх суб’єктів і об’єктів освітнього аудиту про результати усіх видів моніторингу, оприлюднення результатів моніторингу через інформаційні ресурси ХДУ.


 1. Функції відділу

4.1. Організаційна:

4.1.1. Поточне та перспективне планування роботи відділу.

4.1.2. Розробка пропозицій щодо проведення моніторингових заходів на поточний навчальний рік.

4.1.3. Організація і проведення моніторингових та соціально-психологічних досліджень в університеті та на факультетах.

4.1.4. Робота по створенню на кафедрах груп моніторингу.

4.1.5. Контроль за проведенням моніторингу навчальних досягнень студентів.

4.1.6. Підготовка наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи з питань, що стосуються діяльності відділу.


4.2. Діагностична:

4.2.1. Аналіз стану вітчизняних та зарубіжних освітніх процесів.

4.2.2. Здійснення збору первинної інформації про якість, її аналіз та інтерпретація.

4.2.3. Постійний моніторинг, аналіз звітних показників якості підготовки фахівців на факультетах при проведенні контрольних зрізів як кафедрами, так і незалежними експертами.

4.2.4. Підготовка узагальнених інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами контрольних моніторингових перевірок.

4.2.5. Узагальнення та аналіз результатів соціально-психологічного моніторингу учасників навчального процесу.

4.2.6. Діагностика соціально-професійної спрямованості, соціального самовизначення, соціальної активності, соціальної відповідальності студентів ХДУ шляхом соціального анкетування (самооцінювання) і експертних оцінок.

4.2.7. Аналіз міграційних потоків абітурієнтів за результатами вступної кампанії в ХДУ.

4.3. Консультативно-методична:

4.3.1. Надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань якості учасникам (кафедрам, викладачам і студентам) моніторингових заходів.

4.3.2. Методичний супровід моніторингу якості знань студентів, ринку освітніх послуг тощо.

4.3.3. Розробка спільно з кафедрами університету пакетів контрольних завдань, тестів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів.

4.3.4. Робота по створенню бази та методичного забезпечення для здійснення моніторингу контролю якості абітурієнтів (зовнішнє тестування) та підготовки спеціалістів в ХДУ (вхідний контроль, поточний у процесі навчання, підсумковий контроль – державна атестація).

4.3.5. Надання організаційної та методичної допомоги щодо комплектування штату викладачів для проведення апробації ТЗНК й тестових завдань з дисциплін зовнішнього незалежного оцінювання.

4.4. Інформаційно-координаційна:

4.4.1. Робота по створенню інформаційного банку даних моніторингу якості знань студентів ХДУ.

4.4.2. Інформування суб’єктів і об’єктів моніторингу про його основні результати.

4.4.3. Інформування громадськості щодо діяльності ХДУ на ринку освітніх послуг.

4.4.4. Підготовка та змістове наповнення веб-сторінки відділу на сайті ХДУ стосовно організації та проведення моніторингових заходів.

4.4.5. Координація діяльності факультетів, кафедр університету з питань організації контролю якості знань студентів.

4.5. Прогностична:

4.5.1. Визначення основних тенденцій зміни кількісних і якісних показників на основі аналізу моніторингу навчальних досягнень студентів, ринку праці.

4.5.2. Підготовка пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених під час контрольних моніторингових перевірок.

4.6. Просвітницька:

4.6.1. Підвищення культури проведення моніторингових заходів.

Ректорат університету може покласти на відділ виконання обов’язків з інших питань, пов’язаних з організацією і проведенням моніторингових заходів.


V. Об’єкти моніторингу

5.1. Об’єктами моніторингу в університеті виступають:

 • рівень якості знань студентів;

 • освітнє середовище університету.


^ VI. Суб’єкти моніторингу

6.1. Усі особи, які проводять оцінку та моніторингові дослідження організації й управління освітою в університеті.

VII. Основні критерії

7.1. Основні критерії аналізу й оцінювання при проведенні моніторингу:

 • ступінь відповідності цілям і завданням навчання;

 • ступінь відповідності нормам і вимогам стандартів;

 • зміна стану (динаміка: «+», «–»)

7.2. Критерії розробляються стосовно кожного об’єкту якості у відповідності до існуючих стандартів і моделі якості. Критерії розробляються за дорученням ректора відповідними структурними підрозділами університету.


VIII. Ієрархічна структура

8.1. Моніторинг якості освіти в університеті розповсюджується (поки що) тільки на навчальний процес і на ті складові, що його підтримують.


^ IX. Джерела інформації

9.1. Основними джерелами оцінки організації факультетами навчальної, навчально-методичної, кадрової та іншої роботи щодо забезпечення якості освіти є:

 • матеріали ліцензування та акредитації напрямів і спеціальностей підготовки;

 • звіт університету (в цілому), звіти факультетів, кафедр;

 • матеріали рейтингу факультетів університету;

 • матеріали атестації науково-педагогічних кадрів;

 • результати контрольних зрізів знань студентів;

 • матеріали підсумкової атестації випускників, студентських олімпіад і конкурсів;

 • доповіді, аналітичні записки, відгуки зовнішніх експертів, роботодавців тощо;

 • матеріали соціально-психологічних та інших моніторингових досліджень.


^ X. Норми якості освіти

10.1. При проведенні моніторингу застосовуються виявлені, загальновизнані й зафіксовані документально вимоги до якості освіти, що відповідають державним стандартам, а також потребам особистості та суспільства.

10.2. Норми якості розробляються стосовно кожного об’єкту у відповідності до існуючих стандартів і моделі якості. Норми якості в університеті можуть бути розроблені за дорученням ректора відповідними структурними підрозділами університету


ХІ. Права відділу

11.1. Вносити на розгляд ректора, проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи питання, що відносяться до компетенції відділу.

11.2. Звертатися із запитом до структурних підрозділів університету та отримувати ресурсне та інформаційне забезпечення, необхідне для виконання функцій відділу.

11.3. За дорученням ректора, проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи університету приймати участь в нарадах, семінарах з питань підвищення якості освіти.

11.4. За узгодженням із керівництвом університету залучати до проведення моніторингу співробітників інших структурних підрозділів, провідних фахівців з певної області знань, зовнішніх експертів.

11.5. Контролювати виконання наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи з питань, що входять до завдань і функцій відділу.

11.6. При проведенні навчального та соціально-психологічного моніторингу відвідувати навчальні заняття, проводити анкетування, перевірку документації, усне опитування учасників навчального процесу, тестування якості знань, а також застосовувати інші види, що забезпечують цілі контролю.


^ ХІІ. Відповідальність співробітників відділу

Відповідальність за якісне та своєчасне виконання завдань та функцій, що покладені цим Положенням на відділу, несе її керівник.

Керівник відділу:

 • здійснює керівництво його діяльністю;

 • представляє відділ у відносинах з іншими структурними підрозділами;

 • забезпечує виконання відділом розпорядчих документів університету;

 • проводить і затверджує розподіл обов’язків між співробітниками відділу.

Ступінь відповідальності співробітників відділу встановлюється посадовими інструкціями, функціональними обов’язками.


Керівник відділу моніторингу

якості освіти, доцент В.М.Прохоренков

Схожі:

Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconПоложення про інспекцію моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2011 положення
Це Положення встановлює загальні засади роботи інспекції моніторингу якості освіти (далі – інспекція), його структуру, завдання,...
Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconПоложення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково
Положення про конкурс «Кращу академічна група внту» розроблено відповідно до закону України "Про вищу освіту", Національної доктрини...
Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconПоложення про відділ моніторингу якості освіти у зв’язку з перейменуванням інспекції моніторингу якості освіти у відділ моніторингу якості освіти (наказ від 13. 09. 2012 р. №671-Д) наказую
...
Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconПогоджено проректор з навчальної та Науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А. Розклад
Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво (інструментально-виконавська майстерність)
Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет відділ моніторингу якості освіти затверджую
Участь в оперативних нарадах у проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи
Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconПоложення про предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти. Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного...
Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А

Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А

Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconПоложення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається)
Канцелярії до 30 грудня 2011 року розмножити це положення у кількості 30 примірників
Положення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи проф. Н. Тюхтенко

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи