Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с icon

Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с
Скачати 344.02 Kb.
НазваПрограмма «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с
Дата05.05.2013
Розмір344.02 Kb.
ТипПрограмма

Херсонський державний університет

Кафедра здоров’я людини


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

професор Тюхтенко Н.А

“___”_____________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП18 ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ

напрям підготовки 6.010203 Здоров’я людини

спеціалізація фізична реабілітація

факультет природознавства, здоров’я людини і туризму


Херсон 2012 рік

Робоча программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 6.010203 Здоров’я людини- 21 с.


Розробник: Гурова А.І. завідувач кафедри здоров’я людини, кандидат біологічних наук, доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри здоров’я людини

Протокол від “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри здоров’я людини

_______________________ (Гурова А.І.)


Схвалено науково-методичною радою

факультету природознавства, здоров’я людини і туризму

Протокол від “____” вересня 2012 року № 1

Голова _____________ (Вишневська Л.В.)


^
Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

нормативна

Напрям підготовки

6.010203 Здоров’я людини

Модулів – 2
^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Загальна кількість годин – 198

3-й семестр

3-й семестр

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 8

самостійної роботи студента – 4,3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Бакалавр»

66 год.

6 год.

^ Практичні, семінарські

0 год.

8 год.

Лабораторні

62год.

0 год.

^ Самостійна робота

70 год.

166 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,8:1

для заочної форми навчання – 0,08:1


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу – дати студентам знання про будову тіла людини, особливості формування структурного сліду адаптації при м’язовій діяльності, під впливом фізичних навантажень, вікові особливості рельєфу людського тіла.

^ Завдання курсу:

Теоретичні: дати студентам знання про будову тіла людини, адаптаційні зміни під впливом фізичних навантажень та методи корекції статури; дати уявлення студентам про анатомічний аналіз рухів та спортивних вправ, рельєф тіла людини.

Практичні: дати знання студентам для більш ефективного використання фізичних вправ, для корекції будови тіла, керування фізичним розвитком дітей і підлітків, розробки морфофункціональних моделей для різних видів спорту та шляхів реабілітації при спортивних травмах.

^ Перелік знань та умінь студентів

Студенти повинні знати: Загальні поняття про клітини, тканини, органи, системи органів та організму в цілому. Будову, функції з’єднання та рух кісток. Адаптаційні зміни кісткової системи та зв’язково-суглобового апарату у спортсменів різних спеціалізацій, та структурно-функціональні зміни грудної клітини у спортсменів різних спеціалізацій. М’язову систему та рухи усіх частин тіла, перебудову м’язів під впливом статичних і динамічних навантажень. Види роботи м’язів, елементи біомеханіки м’язів, основні принципи анатомічного аналізу положень і рухів тіла. Анатомічну характеристику циклічних та ациклічних рухів. Рельєфну анатомію. Анатомію нервової системи. Загальні питання анатомії сенсорних систем. Анатомію серцево-судинної системи. Спланхнологію.

^ Студенти повинні вміти: Аналізувати з’єднання кісток у всіх відділах скелету. Визначати вікові та статеві особливості будови скелету. Визначати специфічні особливості перебудови опорно-рухової системи під впливом статичних та динамічних навантажень. Давати анатомічну характеристику положенням тіла при нижній, верхній опорі, циклічних та ациклічних рухах. Визначати форму статури, вікові та статеві відмінності рельєфу тіла людини, давати характеристику рельєфу кожної ділянки тіла людини. Розрізняти відділи нервової системи, головного, спинного мозку та їх структурні елементи. Розрізняти автономну нервову систему та її відділи. Показувати будову сенсорних систем. Показати особливості будови серцево-судинної та лімфатичної систем, органів дихальної, травної, сечової, статевої, ендокринної систем.


^ Міждисциплінарні зв’язки функціональної анатомії.

Функціональна анатомія тісно пов’язана з такими дисциплінами: анатомією людини, фізіологією людини, віковою анатомією та фізіологією людини, спортивною медициною, спортивною фізіологією, морфологією спорту, біомеханікою, гігієною.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

всього

у тому числі

всього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 1.Опорно-рухова система. Аналіз положення тіла людини.

1. Функціональна анатомія –медико- біологічне забезпечення галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.


2--


22--
6

2. Опорно-руховий апарат. Будова скелета, кісток та їх з’єднання.

4


-


14
3

-


2


-
7

3. Адаптаційні зміни кісткової системи у спортсменів різної спеціалізації.

4


-


2
3

-


-


-
6

4. Класифікації м’язів, їх будова і розвиток.
2

-

2
3
-

2

-
7

5. М’язи та фасції голови і шиї. Рухи голови і шиї.
2

-

2
3
-

-

-
6

6. М’язи та фасції тулуба. Рухи тулуба.
2

-

2
3
-

-

-
6

7. Рухи верхньої і нижньої кінцівок.
2

-

4
3
-

-

-
6

8. Робота м’язів. Біомеханіка м’язів.
4

-

2
3
-

-

-
6

9. Анатомічний аналіз положень і рухів тіла людини.
4

-

2
3
2

-

-
7

10. Анатомічний аналіз положення тіла при нижній опорі.
2

-

-
3
-

-

-
6

11. Анатомічний аналіз положення тіла при верхній опорі.

2


-


-
3
-

-

-
6

12.Анатомічна характеристика циклічних рухів. Ходьба.
4

-

-
3
-

2

-
7

^ Разом за змістовим модулем 1
34

-

30
35
4

6

-
76


^ Змістовий модуль 2. Анатомічний аналіз рухів. Рельєфна анатомія. Спланхнологія. Неврологія.

1. Анатомічний аналіз положення тіла при нижній опорі.

-


-


2
-
-

-

-
-

2. Анатомічний аналіз положення тіла при верхній опорі.

-


-


2
-

-


-


-
-

3. Анатомічна характеристика циклічних рухів. Ходьба.

-


-


2
-

-


-


-
-

4.Спеціальні види ходьби. Анатомічна характеристика бігу.

4


-


2
2

-


-


-
6

5. Анатомічна характеристика ациклічних рухів.

2


-


2
2

-


-


-
6

6. Анатомічна характеристика обертальних рухів.

2


-


2
2

-


-


-
6

7. Рельєфна анатомія та типи конституцій людини
2

-

2
2
2

-

-
6

8. Рельєфна анатомія голови і шиї.
2

-

2
2
-

-

-
6

9. Рельєфна анатомія тулуба і таза.
2

-

2
2
-

-

-
6

10. Рельєфна анатомія верхньої кінцівки.
2

-

2
2
-

-

-
6

11. Рельєфна анатомія нижньої кінцівки.
2

-

2
2
-

-

-
6

12. Анатомія органів дихання.
2

-

2
2
-

-

-
6

13. Анатомія травної системи.
2

-

-
2
-

-

-
6

14. Анатомія серцево-судинної системи Зміни в серцево-судинній системі при довготривалих фізичних навантаженнях.


2-2
3
-

2

-
6

15. Біодинаміка внутрішніх органів при різних положеннях тіла та під час руху.2-2
3


---
6

16. Нервова система. Будова та функції спинного мозку.
2

-

2
3
-

-

-
6

17. Загальна будова та функції головного мозку
2

-

2
3
-

-

-
6

18. Будова і функції вегетативної нервової системи.

2


-


-
3

--


-
6

^ Разом за змістовим модулем 2
32
32
35
2

2

-
90
^

Всього годин


198

66

-

62

12,8

70

180

6

8

-

1,4

166^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


Скелет. Опорно-рухова система. Аналіз положення тіла людини.


Лекційний модуль 1:

1. Функціональна анатомія –медико- біологічне забезпечення галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.- 2 год.

2. Опорно-руховий апарат. Будова скелета, кісток та їх з’єднання.-4 год.

3. Адаптаційні зміни кісткової системи у спортсменів різної спеціалізації.-4 г.

4. Класифікації м’язів, їх будова і розвиток.-2 год.

5. М’язи та фасції голови і шиї. Рухи голови і шиї.-2 год.

6. М’язи та фасції тулуба. Рухи тулуба.-2 год.

7. Рухи верхньої і нижньої кінцівок.-2 год.

8. Робота м’язів. Біомеханіка м’язів.-4 год.

9. Анатомічний аналіз положень і рухів тіла людини.-4 год.

10. Анатомічний аналіз положення тіла при нижній опорі.-2 год.

11. Анатомічний аналіз положення тіла при верхній опорі.-2 год.

12.Анатомічна характеристика циклічних рухів. Ходьба.-4 год.


Лабораторний модуль:

1. Система скелету. Загальна характеристика кісток. З’єднання кісток. - 2 г.

2.Скелет голови. Кістки мозкового вiддiлу черепа, їх з’єднання. – 2 год.

3. Кістки лицевого вiддiлу черепа, їх з’єднання. Контрфорси. – 2 год.

4. Череп в цілому. Топографія черепа. – 2 год.

5. Скелет тулуба та з’єднання кісток тулуба. – 2 год.

6. Кістки верхньої кінцівки та їх з’єднання. – 2 год.

7. Кістки нижньої кінцівки та їх з’єднання. – 2 год.

8. Залежність розвитку кісток від внутрішніх і зовнішніх чинників.

Адаптаційні зміни кісткової системи та зв’язково-суглобового апарату в

спортсменів різної спеціалізації. – 2 год.

9. Загальна характеристика скелетних м’язів. Вплив фізичного тренування на

перебудову м’язів. Розвиток і вікові особливості м’язової системи. – 2 год.

10. М’язи та фасції голови і шиї. Рухи голови та шиї. – 2 год.

11. М’язи та фасції тулуба. Рухи тулуба. – 2 год.

12. М’язи та фасції верхньої кінцівки. Рухи верхньої кінцівки.—2 год.

13. М’язи та фасції нижньої кінцівки. Рухи нижньої кінцівки. – 2 год.

14. Види і режими роботи м’язів. Біомеханіка м’язів. – 2 год.

15. Анатомічна характеристика положень тіла людини. Загальний центр ваги.

Загальна класифікація рухів. – 2 год.


Модуль самостійної роботи:

1. Ембріогенез кісток.

2. Аномалії розвитку різних відділів скелету.

3. Вікові та статеві особливості скелету.

4. Вимір рухів у суглобах.

5. Ембріогенез м’язів.

6. Вікові та статеві особливості розвитку м’язів.

7. Відмінність будови опорно-рухового апарату людини від тварин.


Підсумкова тека: метод контролю – письмовий.


ІІ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

Тема: Анатомічний аналіз рухів. Рельєфна анатомія. Спланхнологія. Неврологія.

Лекційний модуль 2:

1.Спеціальні види ходьби. Анатомічна характеристика бігу.-4 год.

2. Анатомічна характеристика ациклічних рухів.-2 год.

3. Анатомічна характеристика обертальних рухів.-2 год.

4. Рельєфна анатомія та типи конституцій людини.-2 год.

5. Рельєфна анатомія голови і шиї.-2 год.

6. Рельєфна анатомія тулуба і таза.-2 год.

7. Рельєфна анатомія верхньої кінцівки.-2 год.

8. Рельєфна анатомія нижньої кінцівки.-2 год.

9. Анатомія органів дихання.-2 год.

10. Анатомія травної системи.-2 год.

11. Анатомія серцево-судинної системи Зміни в серцево-судинній системі при довготривалих фізичних навантаженнях.- 2 год.

12. Біодинаміка внутрішніх органів при різних положеннях тіла та під час руху.- 2 год.

13. Нервова система. Будова та функції спинного мозку. – 2 год.

14. Загальна будова та функції головного мозку. – 2 год.

15. Будова і функції вегетативної нервової системи.-2 год.


Лабораторний модуль:

1. Анатомічний аналіз положення тіла при нижній опорі.-2 год.

2. Анатомічний аналіз положення тіла при верхній опорі.-2 год.

3.Анатомічна характеристика циклічних рухів. Ходьба.-2 год.

4.Спеціальні види ходьби. Анатомічна характеристика бігу.-2 год.

5. Анатомічна характеристика ациклічних рухів.-2 год.

6. Анатомічна характеристика обертальних рухів.-2 год.

7. Рельєфна анатомія та типи конституцій людини.-2 год.

8. Рельєфна анатомія голови і шиї.-2 год.

9. Рельєфна анатомія тулуба і таза.-2 год.

10. Рельєфна анатомія верхньої кінцівки.-2 год.

11. Рельєфна анатомія нижньої кінцівки.-2 год.

12 Анатомія органів дихання.-2 год.

13. Анатомія серцево-судинної системи Зміни в серцево-судинній системі при довготривалих фізичних навантаженнях.- 2 год.

14. Біодинаміка внутрішніх органів при різних положеннях тіла та під час руху.- 2 год.

15. Нервова система. Будова та функції спинного мозку. – 2 год.

16. Загальна будова та функції головного мозку. – 2 год.


Модуль самостійної роботи:

1. Ембріогенез нервової системи.

2. Особливості будови і функцій відділів головного мозку.

3. Будова і функції органів слуху і зору.

4. Будова і функції органів нюху і смаку.

5. Будова та функції ендокринної системи.

6. Будова та функції статевої системи.

7. Будова та функції сечовидільної системи.

Підсумкова тека: метод контролю – письмовий.


Методи навчання

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з напряму підготовки «Здоров’я людини» з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

Основними методами при виконанні лабораторних робіт з функціональної анатомії є наочні методи навчання (ілюстрування, демонстрування та самостійне спостереження) та практичні методи навчання (лабораторні роботи), які сприяють зв’язкам теорії з практикою, озброюють учнів одним з методів дослідження в природних умовах, формують в учнів навички використання приладдя, вчать оброблять результати вимірів і робити правильні наукові висновки і пропозиції).

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм тощо).


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю, усний та письмовий, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, письмовому, практичному і тестовому контролю.


Наприклад:

1. Що є циклом ходьби?

а) простий крок;

б) поодинокий (одиночний) крок;

в) подвійний крок;

г) передній крок.


2. Якого положення стоячи не існує?

а) антропометричного;

б) спокійного;

в) розслабленого;

г) напруженого.


3. Хребці грудного відділу відрізняються:

а) роздвоєними остистими відростками;

б) масивними тілами;

в) отворами в поперечних відростках;

г) ямками на поперечних відростках.


^ Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів з курсу

Функціональна анатомія”


Відповідь на практичному занятті,

усна відповідь за темою індивідуального завдання


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з теми, використовує фізіологічну термінологію, вільно володіє понятійним апаратом. Має уявлення про будову людського тіла на клітинному, тканинному, органному, системному і організменому рівнях; знає особливості формування структурного сліду адаптації при м’язовій діяльності; ефективно використовує фізичні вправи для корекції тілобудови, керування фізичним розвитком дітей і підлітків, фізичної реабілітації після травм опорно-рухового апарату і різноманітних гострих і хронічних захворювань Вміє правильно планувати свою самостійну роботу. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи наукову термінологію.

В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.

С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю; має практичні навички з дослідження фізіологічних функцій, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.

D 3,5 (задовільно)
Студент знає основний зміст теми, має уявлення про організацію і використання сучасних технологій і нових методів у функціональній анатомії, але його знання мають загальний характер, іноді не підкріплені прикладами.

E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Мова невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас не дає змогу оформити ідею. Практичні навички на рівні розпізнавання.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни
Студент повністю не знає програмного матеріалу, відмовляється відповідати.^ Виконання практичного завдання (на практичному занятті

або за індивідуальним завданням)А5 (відмінно)
Студент виконав практичне завдання повністю, використовує фізіологічну термінологію, вільно володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми навчальної дисципліни, її мету та завдання. Здатний до успішного виконання творчих завдань. Не допускає помилок в усній та писемній формах мовлення.

В 4,5 (добре)
Студент виконав практичне завдання повністю, з опорою на теоретичні знання, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні термінології, незначні мовленнєві помилки в наведених прикладах.

С 4 (добре)
Студент виконав практичне завдання, але може допускати помилки; має практичні навички з дослідження фізіологічних функцій; недостатньо вміє самостійно мислити, виконувати творчі завдання.

D 3,5 (задовільно)
Студент виконав практичне завдання неповністю, продемонстрував невміння виконувати творчі завдання. Допускає істотні помилки в усній та писемній формах мовлення.

E 3 (задовільно)
Студент виконав практичне завдання частково, з помилками. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент виконав практичне завдання фрагментарно. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований.


F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни
Студент повністю не виконав практичне завдання.^ Модульний контроль (усна відповідь, письмова контрольна робота)А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з теми змістового модулю, використовує фізіологічну термінологію, вільно володіє понятійним апаратом. Знає основні проблеми навчальної дисципліни, її мету та завдання. Має уявлення про будову людського тіла на клітинному, тканинному, органному, системному і організменому рівнях; знає особливості формування структурного сліду адаптації при м’язовій діяльності; ефективно використовує фізичні вправи для корекції тілобудови, керування фізичним розвитком дітей і підлітків, фізичної реабілітації після травм опорно-рухового апарату і різноманітних гострих і хронічних захворювань. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи наукову термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності в формулюванні відповідей, окремі помилки при виконанні практичних робіт.

С 4 (добре)
Студент знає матеріал змістового модулю повністю, має практичні навички з дослідження фізіологічних функцій, недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.

D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми курсу, має уявлення про організацію і використання сучасних технологій і нових методів у функціональній анатомії, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами. При виконанні практичних завдань допускає помилки.

E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з теми модулю. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни


Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.ЕкзаменА5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, використовує наукову термінологію, вільно володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми навчальної дисципліни, її мету та завдання. Має уявлення про будову людського тіла на клітинному, тканинному, органному, системному і організменому рівнях; знає особливості формування структурного сліду адаптації при м’язовій діяльності; ефективно використовує фізичні вправи для корекції тілобудови, керування фізичним розвитком дітей і підлітків, фізичної реабілітації після травм опорно-рухового апарату і різноманітних гострих і хронічних захворювань. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи наукову термінологію.

В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці; виконує практичну роботу без помилок, але може допустити неточності в формулюванні термінології, незначні мовленнєві помилки в наведених прикладах, окремі помилки при виконанні практичних робіт.

С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички у дослідженні фізіологічних функцій, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.

D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми курсу, має уявлення про організацію і використання сучасних технологій і нових методів у функціональній анатомії, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами. При виконанні практичних завдань допускає помилки.

E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.

F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни
Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.


^ Реферат, доповідьА5 (відмінно)

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається, оформлена грамотно, спирається на базовий теоретичний і практичний матеріал, містить нову, нетрадиційну інформацію з даного питання і пропозиції щодо її практичного застосування.

В 4,5 (добре)

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається, оформлена грамотно, спирається переважно на базовий теоретичний і практичний матеріал, містить фрагменти нової, нетрадиційної інформації.

С 4 (добре)

Запропонована студентом робота викладена в необхідному обсязі, оформлена грамотно, включає базовий теоретичний та практичний вихід, але містить певні недоліки у висвітлені питання, яке досліджувалось.

D 3,5 (задовільно)

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але не має практичного виходу. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у висвітленні теми.

E 3 (задовільно)

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але тема розкрита неповністю. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у висвітленні теми. Обсяг запропонованої роботи не відповідає вимогам.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема дослідження не розкрита.

F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Робота не виконана.


Список рекомендованої літератури


Основна література:


    1. Алексанянц Г.Д., Абушкевич В.В., Техас Д.Б., Жиленко А.М., Ананьєв

И.Н., Гричанова Т.Г. Спортивная морфология [Текст] : учеб. Пособие. –

М.: Советский спорт, 2005. – 92 с.

    1. Бевзюк В.В. Динамическая морфология:учебно-методическое пособие для

студентов факультета физического воспитания и спорта. – Херсон: ХГУ,

2004. – 81 с.

3. Гурова А.І. Анатомія людини. Розділ І «Остеологія»: Методичні

рекомендації до лабораторних занять для студентів вищих навчальних

закладів спеціальності «ПМСО. Біологія» усіх форм навчання, згідно з

вимогами Болонського процесу. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 40 с.

4. Запорожець О.П. Спортивна морфологія: Навчальний посібник. – Херсон:

Айлант, 2002. – 108 с., іл.

5. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической

спортивной морфологии): Учеб. для ин-тов физ.культури. Изд. 5-е,

перераб. и доп. – М., ФиС., 1985, С. 358-405, 485-539.

6. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. – К.: Либідь, 2001 – 384 с.

7. Методичні розробки для студентів педагогічних вузів з курсу «Анатомія

людини» / В.Д. Кошелева, О.Б. Спринь. – Херсон: ХДУ, 2001. – 127 с.

8. Сапін М.Р. Кишеньковий атлас анатомії людини / М.Р. Сапін, Д.Б. Нікітюк.

– М.: АПП «Джангар», 2006. – 736 с.

9. Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / За ред. І.І. Бобрика. – К.:

Вища шк., 2001. – 399 с.

10. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В 3 т. – М.: Медицина, 1979.

11. Лысов П.К., Никитюк Д.Б., Сапин М.Р. Анатомия (с основами спортивной

морфологии): Учебник. В 2 томах. Т. 2 / Под ред. М.Р.Сапина. – М.:

Медицина, 2003. – 416 с.: ил.

12. Никитюк Б.А., Гладышева А.А. Анатомия и спортивная морфология

(практикум).- М., ФиС, 1989, С. 133-167.

13. Федонюк Я.І., Мицкан Б.М., Попель С.Л та інші. Функціональна

анатомія: Підручник для студентів навчальних закладів з фізичного

виховання і спорту III та IV рівнів акредитації/ За редакцією Федонюка

Я.І., Мицкана Б.М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 552 с.


Додаткова література:

1. Анатомія та фізіологія з патологією / Під ред. Я.І. Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.

2. Герасимов Н.А. Методика измерения движений в суставах. – Казань: Татгосиздат, 1987.

3. Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання: Навчальний посібник. – Черкаси: «Відлуння-Плюс», 2003. – 352 с.

4. Кирпатовский М.Д., Бочаров В.Я. Рельефная анатомия человека. – М.: Медицина, 1974. – 158 с.

5. Ковешников В.Г., Никитюк Б.А. Медицинская антропология. – К.: Здоровье. – 1992. – 200 с.

6. Мартиросов Э.Г., Методика исследования спортивной антропологии. – М.: Физкультура и спорт. – 1982. – 200 с.

6. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. – М.: Медицина. – 1988. 256 с.

7. Никитюк Б.А. Конституция человека. – М.:ВИНИТИ. – 1991. – 151 с.

8. Уилмор Дж.Х., Костил Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности (перевод с английского). – К., Олимпийская лит-ра, 1997, 503 с.

9. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса. Под ред. Дж. Дункана Мак-Дугала, Говарда Э. Уэнгера, Говарда Дж. Грина. – К., Олимпийская лит-ра, 1998.

10. Чижик В., Романюк В. Морфологічні дослідження у фізичному вихованні. – Луцьк: Ред..-вид. Луцького ін.-ту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2006. – 32 с.


INTERNET – ресурси

www.fizkult-ura.com

www.sport-health.com.ua

www.sportmedicine.ru

www.sportzal.com

www.rasym.com

www.likar.uz.ua

Схожі:

Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Робоча програма з фізіотерапії для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини
Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Робоча програма з гігієни для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини
Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconРобоча програма з лікувальної фізкультури для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconРобоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини 18с

Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconРобоча програма з Основ наукових досліджень для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconРобоча програма «Вікова фізіологія і валеологія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини 28 с

Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconРобоча програма з фізіологічних основ фізкультури для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconРобоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини 21 с

Программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с iconРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи