Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки icon

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки
Скачати 265.17 Kb.
НазваРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки
Дата05.05.2013
Розмір265.17 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра здоров’я людини


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

проф. Тюхтенко Н.А.

“___”________________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП 21 МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ


напрям підготовки 6010105 Корекційна освіта ( за нозологіями)

спеціалізація Олігофренопедагогіка, логопедія

факультет природознавства, здоров’я людини і туризму


Херсон-2012 рік


Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки ^ 6010105 Корекційна освіта ( за нозологіями.


Розробники: Тарасова Ольга Олександрівна, доцент кафедри здоров’я людини, к.б.н.;

Шуміліна Каріна Аркадіївна, доцент кафедри здоров’я людини, к.б.н.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри здоров’я людини

Протокол від. “ 3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри здоров’я людини

______________________(доц. Гурова А.І.)


Схвалено науково-методичною радою

Факультету природознавства, здоров’я людини і туризму

Протокол від. “20” вересня 2012 року № 1

Голова _____________ (доц. Вишневська Л.В.)


Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2Галузь знань

0101 Педагогічна освіта


За вибором


Напрям підготовки

6.010105 Корекційна освіта ( за нозологіями)


Модулів – 2
^ Рік підготовки

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Загальна кількість годин - 72


Семестр

3 й


3-й


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


18 год.

4 год.

^ Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні^ Самостійна робота

40 год.

66 год.

Вид контролю: диф.залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання - 1:1,25

для заочної форми навчання –1:11

^ Пояснювальна записка


Мета курсу:


Формування системи знань про методи фізичної реабілітації, сутність цілей і завдань, принципів, засобів фізичної реабілітації.

Завдання курсу:


 • Теоретичні:
 1. сформувати загальне поняття про реабілітацію;

 2. сформувати поняття про фізичну реабілітацію, її мету, завдання, принципи та засоби;

 3. ознайомити із видами, періодами та етапами фізичної реабілітації;

 4. ознайомити із закономірностями впливу засобів фізичної реабілітації на організм людини;
 • Практичні:


1) навчити аналізувати і прогнозувати вплив реабілітаційних втручань на організм людини за даними строкового, відставленого, етапного контролю;

2) навчити науково обґрунтовувати застосування різних засобів фізичної реабілітації в залежності від етапу реабілітації.


^ Перелік знань та умінь студентів


Студенти повинні знати:

 • поняття «реабілітація», «фізична реабілітація»;

 • визначення термінів, які використовують у реабілітаційній практиці;

 • особливості функціонування фізичної реабілітації як галузі та її ролі, місця і взаємодії з іншими галузями системи охорони здоров"я;

 • розуміти вплив і ефект широко застосовуваних фізичних чинників;

 • розуміти законодавчі акти, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я України;

 • теоретико-методичні основи фізичної реабілітації, форми організації та варіанти побудови реабілітаційного процесу;

 • особливостей проведення засобів та форм фізичної реабілітації під час роботи з пацієнтами різних вікових груп, різних нозологій та за різних умов її проведення (медичний заклад, реабілітаційний центр, домашня програма);

 • методи визначення динаміки рухових дисфункцій у пацієнтів з різною патологією та різних вікових груп при проведенні фізичної реабілітації;

 • основи взаємодії фізичної реабілітації з іншими соціальними сферами (освіта, трудова діяльність) та перспектив її розвитку у зв"язку з матеріальними, духовними і соціальними умовами життя людини і суспільства.


^ Студенти повинні вміти:


- обґрунтувати вибір методів втручання/терапії, демонструючи, при цьому, глибокі знання патофізіологічних механізмів;

- визначати фізичний розвиток, стан здоров’я, функціональний стан і фізичну працездатність і на підставі цього рекомендувати оптимальні рухові режими та раціональні засоби фізичної реабілітації

- призначати період курсу фізичної реабілітації та режим рухової активності щодо конкретного хворого;

- визначати задачі та обґрунтовувати вибір засобів і форм фізичної реабілітації в залежності від задач;

- визначати методи оцінки стану пацієнта/клієнта, клінічного аналізу, виявлення проблем, оцінки досягнутих результатів та планування призупинення чи повного завершення курсу фізичної реабілітації;

- пояснювати психосоціальні питання, які слід враховувати при заходах фізичної реабілітації;

- переконувати в ефективності фізичних вправ для зміцнення здоров’я, наводячи приклади з досвіду різних культур і національностей;

- пояснювати принципи і дію профілактичних заходів фізичної реабілітації;


^ Міждисциплінарні зв’язки: анатомія людини, функціональна анатомія, фізіологія людини, вікова фізіологія, гігієна, спортивна фізіологія, спортивна медицина, біологічна хімія, основи медичних знань, вступ до спеціальності, психологія, основи патології, лікувальна фізкультура, фізіотерапія, масаж, фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату, фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи, фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи, фізична реабілітація при захворюваннях органів чуття, основи догляду за хворими та інвалідами.

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП

Загальна характеристика організаційно-методичних основ реабілітації. Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу. Становлення реабілітації. Історія розвитку фізичної реабілітації в Україні. Законодавчі акти, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я України. Поняття про реабілітацію. Завдання, мета і принципи реабілітації. Види, періоди та етапи реабілітації. Визначення понять: медична реабілітація, фізична реабілітація,соціальна (побутова) реабілітація, професійна (виробнича) реабілітація. Характеристика лікарняного та після лікарняного періодів реабілітації. Стаціонарний, поліклінічний (реабілітаційний, санаторний), диспансерний етапи реабілітації.

^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Поняття фізичної реабілітації. Етапність та організаційна основа фізичної реабілітації. Об'єкти фізичної реабілітації. Загальна характеристика засобів фізичної реабілітації.

^ ЛФК – ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Загальні основи лікувальної фізичної культури. Механізми лікувальної дії фізичних вправ: тонізуюча дія, трофічна дія, формування компенсацій, нормалізація функцій.

Засоби ЛФК. Класифікація фізичних вправ. Загальнорозвиваючі та спеціальні. Пасивні, пасивно-активні, активні. Рефлекторні. Динамічні та статичні. Дихальні (динамічні, статичні, спеціальні). Ідеомоторні. Вправи на координацію, на рівновагу, коригуючі, гімнастичні, віси, упори, вправи в опорі, силові, швидкісно-силові, ритмопластичні, на розтягнення, на розслаблення. Вправи прикладного характеру: ходьба, біг, підскоки, стрибки, повзання, лазіння, метання, плавання, катання на човні, лижах, ковзанах, ведосипеді та ін. Постуральні вправи. Природні чинники у ЛФК. Види загартовування.

Форми ЛФК, їх характеристика. Основні форми ЛФК. Лікувальна гімнастика. Ранкова гігієнічна гімнастика. Самостійні (індивідуальні ) заняття. Дозована ходьба. Біг підтюпцем. Теренкур. Прогулянки. Ігри. Ближній туризм. Гідрокінезитерапія. Тракційна терапія. Ерготерапія. Загартовування.

Механізми впливу фізичних навантажень на організм людини. Дозування фізичних навантажень. Контроль за людиною при виконанні фізичних вправ. Роль ЛФК в підвищенні фізичної працездатності. Методичні принципи ЛФК.

Рухові режими. Періоди застосування ЛФК. Особливості ЛФК в залежності від рухового режиму на різних етапах фізичної реабілітації. Методики ЛФК.

^ ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ

Методичні особливості при проведені лікувального масажу. Механізми лікувальної дії масажу: нервово-рефлекторний, гуморальний, механічна дія. Загальні показання та протипоказання до проведення лікувального масажу.

Форми і методи лікувального масажу. Ручний масаж: сегментарно-рефлекторний, точковий. Апаратний масаж: вібраційний, вакуумний, гідромасаж.

Основні прийоми масажу: поглажування, розтирання, розминання, вібрація.

^ ОСНОВИ ФІЗІОТЕРАПІЇ

Поняття фізіотерапії. Механізми лікувальної дії фізичних чинників. Класифікація лікувальних фізичних чинників. Характеристика лікувальних фізичних чинників.

Методи фізіотерапії, засновані на використанні постійного струму низької напруги. Методи фізіотерапії, засновані на використанні імпульсних струмів. Методи фізіотерапії, засновані на використанні струму високої напруги. Методи фізіотерапії, засновані на використанні електромагнітного поля. Світлолікування. Методи, засновані на використанні механічних коливань. Баротерапія. Аерозольтерапія. Гідротерапія. Лазні. Бальнеотерапія. Термотерапія.

МЕХАНОТЕРАПІЯ

Поняття механотерапії. Апарати маятникового типу, апарати, що діють за принципом важеля, апарати блокового типу. Види тренажерів. Показання та протипоказання до механотерапії.

ПРАЦЕТЕРАПІЯ

Поняття працетерапії. Мета та завдання працетерапії. Засоби працетерапії. Види працетерапії. Показання та протипоказання до працетерапії. Місце працетерапії у реабілітаційному процесі. Дозування фізичного навантаження у працетерапії.

^ НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Дельфінотерапія. Іпотерапія. Апітерапія. Аромотерапія. Фітотерапія. Гірудотерапія. Фелінотерапія. Канісотерапія.

^ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Методи оцінки ефективності фізичної реабілітації. Види контролю ефективності: експрес-контроль, поточний та етапний контроль. Гоніометрія. Ергометрія. Динамометрія. Метод мануального м’язового тестування. Функціональні проби. Оцінка ступеня самообслуговування.

Принципи поєднаного застосування засобів фізичної реабілітації.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Активні методи ФР

1. Вступ.

Основні поняття фізичної реабілітації

6

2


4

8

8

2. ЛФК – основний метод фізичної реабілітації

18

4

410

14

2

210

3. Механотерапія

8

2

24

10

10

4. Працетерапія

6

2

22

6

6

Разом за змістовим модулем 1

38

10

820

38

2

234

Змістовий модуль 2. Пасивні методи ФР

1. Лікувальний масаж

8

8

10

10

2. Основи фізіотерапії

18

6

48

14

14

3. Нетрадиційні методи ФР

8

2

24

10

2


8

Разом за змістовим модулем 2

34

8

620

34

2


32

Усього годин

72

18

1440

72

4

266^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

І семестр

Змістовий модуль 1. Активні методи фізичної реабілітації.


Лекційний модуль

 1. Вступ. Принципи, етапи та види реабілітації (2 години).

 2. Засоби ЛФК (2години).

 3. Форми ЛФК (2 години).

 4. Механотерапія (2 години).

 5. Працетерапія (2 години).


Практичний модуль

 1. Засоби ЛФК (2 години).

 2. Форми ЛФК (2 години).

 3. Механотерапія (2 години).

 4. Працетерапія (2 години).


Модуль самостійної роботи


 1. Загальна характеристика організаційно-методичних основ реабілітації.

 2. Законодавчі акти, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я України.

 3. Історія становлення фізичної реабілітації.

 4. Об'єкти фізичної реабілітації.

 5. Механізми лікувальної дії фізичних вправ.

 6. Гідрокінезотерапія.

 7. Тракційна терапія.

 8. Самостійні (індивідуальні ) заняття.

 9. Фізкультурні масові виступи, екскурсії і свята в практиці ЛФК.

 10. Аутогенні тренування в практиці ЛФК.

 11. Природні чинники у ЛФК.

 12. Види і методи загартування.

 13. Види контролю ефективності у фізичній реабілітації.

 14. Гоніометрія.

 15. Методика мануального м’язового тестування.

 16. Функціональні проби у практиці фізичної реабілітації.

 17. Оцінка ступеня самообслуговування.

 18. Динамометрія.Змістовий модуль 2. Пасивні методи фізичної реабілітації.


Лекційний модуль


 1. Електролікування (2 години).

 2. Світлолікування (2 години).

 3. Термотерапія (2 години).

 4. Нетрадиційні методи фізичної реабілітації (2 години).


Практичний модуль


 1. Методи електролікування (2 години).

 2. Термотерапія (2 години).

 3. Анімалотерапія (2 години).


Модуль самостійної роботи


 1. Механізми лікувальної дії масажу

 2. Апаратний масаж.

 3. Банний масаж.

 4. Медовий масаж.

 5. Підводний душ-масаж.

 6. Механізми лікувальної дії фізичних чинників.

 7. Методи фізіотерапії, засновані на використанні механічних коливань.

 8. Баротерапія.

 9. Аерозольтерапія.

 10. Гідротерапія.

 11. SPA-методи.

 12. Лазні.

 13. Бальнеотерапія

 14. Пелоїдотерапія.

 15. Геліотерапія.

 16. Спелеотерапія.

 17. Аероіонотерапія.

 18. Таласотерапія.

 19. Ароматерапія.Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з корекційної освіти з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання).


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного та письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, практичному і тестовому контролю.


Приклади тестових завдань:

^ 1. Виберіть основні засоби фізичної реабілітації:

а) лікувальна фізична культура;

б) лікувальний масаж;

в) фармакологія;

г) уринотерапія.

^ 2. Виберіть метод лікування у фізичній реабілітації, який використовує засоби і принципи фізичної культури для лікування захворювання:

а) лікувальний масаж;

б) фізіотерапія;

в) лікувальна фізкультура;

г) інша відповідь.

^ 3. Виберіть основні механізми лікувальної дії фізичних вправ на організм хворого:

а) тонізуюча дія;

б) трофічна дія;

в) гальмуюча дія;

г) збуджуюча дія.


^ Критерії оцінювання


Відповідь на практичному занятті,

усна відповідь за темою індивідуального завдання


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з теми. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи відповідну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основний зміст теми, але його знання мають загальний характер, іноді не підкріплені прикладами.


E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, відмовляється відповідати.^ Виконання практичного завдання (на практичному занятті

або за індивідуальним завданням)


А5 (відмінно)
Студент виконав практичне завдання повністю, з використанням теоретичних знань. Вміє самостійно охарактеризувати відповідні засоби фізичної реабілітації. Здатний до успішного виконання творчих завдань.


В 4,5 (добре)
Студент виконав практичне завдання повністю, з опорою на теоретичні знання, але може допустити неточності, окремі помилки.

С 4 (добре)
Студент виконав практичне завдання, але може допускати помилки, недостатньо вміє самостійно мислити, добирати відповідні засоби фізичної реабілітації в залежності від нозології.


D 3,5 (задовільно)
Студент виконав практичне завдання неповністю, продемонстрував невміння виконувати творчі завдання. Допускає істотні помилки.


E 3 (задовільно)
Студент виконав практичне завдання частково, з помилками. Добирає відповідні засоби фізичної реабілітації без урахування віку, клінічного стану та супутніх захворювань пацієнтів.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент виконав практичне завдання фрагментарно. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не виконав практичне завдання.^ Модульний контроль (усна відповідь, письмова контрольна робота)


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з матеріалу змістового модулю, вільно володіє понятійним апаратом. Знає основні принципи, мету, завдання та засоби фізичної реабілітації. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання для добору відповідних засобів фізичної реабілітації. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми змістового модулю, має уявлення про принципи, етапи та методи фізичної реабілітації, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.


E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичних знаннях та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з матеріалу змістового модулю. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.


F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни
Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.

^ Диференційований залік


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, вільно володіє понятійним апаратом. Знає основні принципи, мету, завдання та засоби фізичної реабілітації. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання для добору відповідних засобів фізичної реабілітації в залежності від основного діагнозу та супутніх розладів. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми курсу, має уявлення про принципи, етапи та методи фізичної реабілітації, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.


^ Реферат, доповідьА5 (відмінно)

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається, оформлена грамотно, спирається на базовий теоретичний і практичний матеріал, містить нову, нетрадиційну інформацію з даного питання і пропозиції щодо її практичного застосування.

В 4,5 (добре)

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається, оформлена грамотно, спирається переважно на базовий теоретичний і практичний матеріал, містить фрагменти нової, нетрадиційної інформації.

С 4 (добре)

Запропонована студентом робота викладена в необхідному обсязі, оформлена грамотно, включає базовий теоретичний та практичний вихід, але містить певні недоліки у висвітлені питання, яке досліджувалось.

D 3,5 (задовільно)

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але не має практичного виходу. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у висвітленні теми.

E 3 (задовільно)

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але тема розкрита неповністю. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у висвітленні теми. Обсяг запропонованої роботи не відповідає вимогам.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема дослідження не розкрита.

F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Робота не виконана.
 • Основна література
 1. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін : підручн. для студ. ВНЗ - К.: Олимпійська література, 2010. – 488с.

 2. Физическая реабилитация под. ред. С.Л. Попова. Ростов-на- Дону: Феникс, 2008. – 462с.

 3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник. – М.: Изд-во: ФЛИНТА, 2009.- 344с.

 4. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина / Епифанов В.А. [учебн. для студ. мед. вузов] – М.: Медицина, 1999. – 250с.

 5. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура. М.: ГЮТАР-Медиа, 2006. – 320с.

 6. Калюжнова И.А.Лечебная физкультура / Калюжнова И.А., Перепелова О.В. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-268с.

 7. Шаповалова В.А., Кормак В.М., Холтагорова В.М. и др. Спортивна медицина і фізична реабілітація - К.: Медицина, 2008.

 8. Вовканич А.С. Вступ у фізичну реабілітацію. - Львів: НВФ «Українські технології», 2008.

 9. Порада А.М. Солодовник О.В., Прокопчук Н.Є. Основи фізичної реабілітації. - К.: Медицина, 2008.

 10. Мурза В.П. Психолого-фізична реабілітація К.: «Олан», 2005.


Додаткова література


 1. Генш Н.А., Клипина Т.Ю., Улыбина Ю.Н. Справочник по реабилитации. - Ростов н/Д :Феникс, 2008.

 2. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия) - М. : ВЛАДОС, 1998.

 3. Закон України „Про фізичну культуру і спорт” (1994 р.).

 4. Ипатов А.Д., Пушкина С.В. Основы реабилитологии. - М. 2007.

 5. Боголюбов В.М. Медицинская реабилитация. В 3-х т. - М.: 2007.

 6. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Большая энциклопедия оздоровительных гимнастик. - Изд.: АСТ, 2007

 7. Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Зубкова С.Т. и др. Физические методы в лечении и медицинской реабилитации больных и инвалидов. - Київ: Здоров’я, 2004.

 8. Указ президента України „Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту” від 28.09.2004 р.

 9. Улащик В.С. Очерки общей физиотерапии / Улащик В.С. - Минск: Наука й техника, 1994. - 200 с.

 10. Соколова Н.Г. Физиотерапия. Ростов н/Д:»Феникс», 2005 –314с.

 11. Энока Р.М. Основы кинезиологии. - К.: Олімпійська літ-ра, 1998.


Internet – ресурси

 1. www. physiotherapy.narod2.ru

 2. www.lfk.dp.ua

 3. www. medicinform.net/fizio/lfk/

 4. www. spinet.ru/

 5. www. video-med.ru

 6. www.physrehab.org.ua

 7. www.cybermed.ru

 8. www.medicinform.net

 9. www.medicwell.com.ua

 10. www.vmurol.com.ua

Схожі:

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма з фізичної реабілітації при хірургічних захворюваннях для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма з фізичної реабілітації при захворюваннях органів чуття для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки iconЗ фізичної реабілітації
Програма вступних екзаменів з фізичної реабілітації для освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст” охоплює базову інформацію, яку...
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки iconІнформація кафедри фізичної реабілітації та валеології щодо підготовки фахівців за напрямом „Здоров’я людини”
Фізична реабілітація” І передбачає її подальший розвиток для здійснення професійної підготовки фахівців зі здоров’я людини та фізичної...
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки icon«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
...
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки українська мова І література, спеціальністю...
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Це допоможе успішно вирішувати питання практичної діяльності: пошуку ефективних засобів І методів підвищення працездатності, регламентації...
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки економіка, спеціальністю „фінанси І кредит”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи