Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини icon

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини
НазваРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини
Дата05.05.2013
Розмір306 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра здоров’я людини


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

проф. Тюхтенко Н.А.

“___”________________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП 21 МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ


напрям підготовки 6.010203 Здоров’я людини

спеціалізація фізична реабілітація

факультет природознавства, здоров’я людини і туризму


Херсон-2012 рік


Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 6.010203 Здоров’я людини.


Розробник: Тарасова Ольга Олександрівна, доцент кафедри здоров’я людини, к.б.н.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри здоров’я людини

Протокол від. “ 3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри здоров’я людини

______________________(доц. Гурова А.І.)


Схвалено науково-методичною радою

Факультету природознавства, здоров’я людини і туризму

Протокол від. “20” вересня 2012 року № 1

Голова _____________ (доц. Вишневська Л.В.)


Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –


3,5 / 5 (денна)

2 / 2 (заочна)

Галузь знань

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини


Нормативна


Напрям підготовки

6.010203 Здоров’я людини


Модулів – 4
^ Рік підготовки

Змістових модулів – 4

2-й

2-й

Загальна кількість годин – 126 / 180 (денна)

72 / 72 (заочна)

Семестр

3,4-й


3,4-й


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


34 / 20 год.

6 год.

^ Практичні, семінарські

30 / 46 год.

10 / 4 год.

Лабораторні^ Самостійна робота

62 / 114 год.

56 / 68 год.

Вид контролю: залік / екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання - 1 : 1,03 / 1:2,9

для заочної форми навчання – 1:3,5 / 1: 17

^ Пояснювальна записка


Мета курсу:


Формування системи знань про методи фізичної реабілітації, сутність цілей і завдань, принципів, засобів фізичної реабілітації.

Завдання курсу:


 • Теоретичні:
 1. сформувати загальне поняття про реабілітацію;

 2. сформувати поняття про фізичну реабілітацію, її мету, завдання, принципи та засоби;

 3. ознайомити із видами, періодами та етапами фізичної реабілітації;

 4. ознайомити із закономірностями впливу засобів фізичної реабілітації на організм людини;
 • Практичні:


1) навчити аналізувати і прогнозувати вплив реабілітаційних втручань на організм людини за даними строкового, відставленого, етапного контролю;

2) навчити науково обґрунтовувати застосування різних засобів фізичної реабілітації в залежності від етапу реабілітації.


^ Перелік знань та умінь студентів


Студенти повинні знати:

 • поняття «реабілітація», «фізична реабілітація»;

 • визначення термінів, які використовують у реабілітаційній практиці;

 • особливості функціонування фізичної реабілітації як галузі та її ролі, місця і взаємодії з іншими галузями системи охорони здоров"я;

 • розуміти вплив і ефект широко застосовуваних фізичних чинників;

 • розуміти законодавчі акти, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я України;

 • теоретико-методичні основи фізичної реабілітації, форми організації та варіанти побудови реабілітаційного процесу;

 • особливостей проведення засобів та форм фізичної реабілітації під час роботи з пацієнтами різних вікових груп, різних нозологій та за різних умов її проведення (медичний заклад, реабілітаційний центр, домашня програма);

 • методи визначення динаміки рухових дисфункцій у пацієнтів з різною патологією та різних вікових груп при проведенні фізичної реабілітації;

 • основи взаємодії фізичної реабілітації з іншими соціальними сферами (освіта, трудова діяльність) та перспектив її розвитку у зв"язку з матеріальними, духовними і соціальними умовами життя людини і суспільства.


^ Студенти повинні вміти:


- обґрунтувати вибір методів втручання/терапії, демонструючи, при цьому, глибокі знання патофізіологічних механізмів;

- визначати фізичний розвиток, стан здоров’я, функціональний стан і фізичну працездатність і на підставі цього рекомендувати оптимальні рухові режими та раціональні засоби фізичної реабілітації

- призначати період курсу фізичної реабілітації та режим рухової активності щодо конкретного хворого;

- визначати задачі та обґрунтовувати вибір засобів і форм фізичної реабілітації в залежності від задач;

- визначати методи оцінки стану пацієнта/клієнта, клінічного аналізу, виявлення проблем, оцінки досягнутих результатів та планування призупинення чи повного завершення курсу фізичної реабілітації;

- пояснювати психосоціальні питання, які слід враховувати при заходах фізичної реабілітації;

- переконувати в ефективності фізичних вправ для зміцнення здоров’я, наводячи приклади з досвіду різних культур і національностей;

- пояснювати принципи і дію профілактичних заходів фізичної реабілітації;


^ Міждисциплінарні зв’язки: анатомія людини, функціональна анатомія, фізіологія людини, вікова фізіологія, гігієна, спортивна фізіологія, спортивна медицина, біологічна хімія, основи медичних знань, вступ до спеціальності, психологія, основи патології, лікувальна фізкультура, фізіотерапія, масаж, фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату, фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи, фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи, фізична реабілітація при захворюваннях органів чуття, основи догляду за хворими та інвалідами.

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП

Загальна характеристика організаційно-методичних основ реабілітації. Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу. Становлення реабілітації. Історія розвитку фізичної реабілітації в Україні. Законодавчі акти, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я України. Поняття про реабілітацію. Завдання, мета і принципи реабілітації. Види, періоди та етапи реабілітації. Визначення понять: медична реабілітація, фізична реабілітація,соціальна (побутова) реабілітація, професійна (виробнича) реабілітація. Характеристика лікарняного та після лікарняного періодів реабілітації. Стаціонарний, поліклінічний (реабілітаційний, санаторний), диспансерний етапи реабілітації.

^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Поняття фізичної реабілітації. Етапність та організаційна основа фізичної реабілітації. Об'єкти фізичної реабілітації. Загальна характеристика засобів фізичної реабілітації.

^ ЛФК – ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Загальні основи лікувальної фізичної культури. Механізми лікувальної дії фізичних вправ: тонізуюча дія, трофічна дія, формування компенсацій, нормалізація функцій.

Засоби ЛФК. Класифікація фізичних вправ. Загальнорозвиваючі та спеціальні. Пасивні, пасивно-активні, активні. Рефлекторні. Динамічні та статичні. Дихальні (динамічні, статичні, спеціальні). Ідеомоторні. Вправи на координацію, на рівновагу, коригуючі, гімнастичні, віси, упори, вправи в опорі, силові, швидкісно-силові, ритмопластичні, на розтягнення, на розслаблення. Вправи прикладного характеру: ходьба, біг, підскоки, стрибки, повзання, лазіння, метання, плавання, катання на човні, лижах, ковзанах, ведосипеді та ін. Постуральні вправи. Природні чинники у ЛФК. Види загартовування.

Форми ЛФК, їх характеристика. Основні форми ЛФК. Лікувальна гімнастика. Ранкова гігієнічна гімнастика. Самостійні (індивідуальні ) заняття. Дозована ходьба. Біг підтюпцем. Теренкур. Прогулянки. Ігри. Ближній туризм. Гідрокінезитерапія. Тракційна терапія. Ерготерапія. Загартовування.

Механізми впливу фізичних навантажень на організм людини. Дозування фізичних навантажень. Контроль за людиною при виконанні фізичних вправ. Роль ЛФК в підвищенні фізичної працездатності. Методичні принципи ЛФК.

Рухові режими. Періоди застосування ЛФК. Особливості ЛФК в залежності від рухового режиму на різних етапах фізичної реабілітації. Методики ЛФК.

^ ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ

Методичні особливості при проведені лікувального масажу. Механізми лікувальної дії масажу: нервово-рефлекторний, гуморальний, механічна дія. Загальні показання та протипоказання до проведення лікувального масажу.

Форми і методи лікувального масажу. Ручний масаж: сегментарно-рефлекторний, точковий. Апаратний масаж: вібраційний, вакуумний, гідромасаж.

Основні прийоми масажу: поглажування, розтирання, розминання, вібрація.

^ ОСНОВИ ФІЗІОТЕРАПІЇ

Поняття фізіотерапії. Механізми лікувальної дії фізичних чинників. Класифікація лікувальних фізичних чинників. Характеристика лікувальних фізичних чинників.

Методи фізіотерапії, засновані на використанні постійного струму низької напруги. Методи фізіотерапії, засновані на використанні імпульсних струмів. Методи фізіотерапії, засновані на використанні струму високої напруги. Методи фізіотерапії, засновані на використанні електромагнітного поля. Світлолікування. Методи, засновані на використанні механічних коливань. Баротерапія. Аерозольтерапія. Гідротерапія. Лазні. Бальнеотерапія. Термотерапія.

МЕХАНОТЕРАПІЯ

Поняття механотерапії. Апарати маятникового типу, апарати, що діють за принципом важеля, апарати блокового типу. Види тренажерів. Показання та протипоказання до механотерапії.

ПРАЦЕТЕРАПІЯ

Поняття працетерапії. Мета та завдання працетерапії. Засоби працетерапії. Види працетерапії. Показання та протипоказання до працетерапії. Місце працетерапії у реабілітаційному процесі. Дозування фізичного навантаження у працетерапії.

^ НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Дельфінотерапія. Іпотерапія. Апітерапія. Аромотерапія. Фітотерапія. Гірудотерапія. Фелінотерапія. Канісотерапія.

^ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Методи оцінки ефективності фізичної реабілітації. Види контролю ефективності: експрес-контроль, поточний та етапний контроль. Гоніометрія. Ергометрія. Динамометрія. Метод мануального м’язового тестування. Функціональні проби. Оцінка ступеня самообслуговування.

Принципи поєднаного застосування засобів фізичної реабілітації.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.Основи ФР. ЛФК.

1. Вступ.

Основні поняття фізичної реабілітації

18

4

410

14

2

210

2. ЛФК – основний метод фізичної реабілітації

48

14

1222

26

2

222

Разом за змістовим модулем 1

66

18

1632

40

4

432

Змістовий модуль 2. Активні методи ФР

3. Механотерапія

16

4

210

12
210

4. Працетерапія

18

4

410

12
210

5. Оцінка ефективності застосування фізичної реабілітації

26

8

810

16

2

212

Разом за змістовим модулем 2

60

16

1430

40

2

632

Змістовий модуль 3. Пасивні методи ФР

6. Лікувальний масаж

40

2

434

10

10

7. Основи фізіотерапії

56

8

2424

22
220

Разом за змістовим модулем 3

96

10

2858

32
230

Змістовий модуль 4. Нетрадиційні методи ФР

8. Анімалотерапія

58

8

1436

17
215

9. Ароматерапія

26

2

420

15

15

Разом за змістовим модулем 4

84

10

1856

32

30

Усього годин

306

54

76176

144

6

14124^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

І семестр

Змістовий модуль 1. Основи фізичної реабілітації. ЛФК.


Лекційний модуль

 1. Вступ. Принципи фізичної реабілітації (2 години).

 2. Етапи та види реабілітації (2 години).

 3. ЛФК – основний метод фізичної реабілітації (2 години).

 4. Механізми лікувальної дії фізичних вправ (2 години).

 5. Засоби ЛФК (4 години).

 6. Форми ЛФК (2 години).

 7. Гідрокінезотерапія (2 години).

 8. Тракційна терапія (2 години).


Практичний модуль

 1. Історія становлення фізичної реабілітації (2 години).

 2. Види, етапи та принципи фізичної реабілітації (2 години).

 3. Засоби ЛФК (4 години).

 4. Форми ЛФК (2 години).

 5. Вимоги до проведення лікувальної гімнастики (2 години).

 6. Гідрокінезотерапія (2 години).

 7. Тракційна терапія (2 години).


Модуль самостійної роботи


 1. Загальна характеристика організаційно-методичних основ реабілітації.

 2. Законодавчі акти, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я України.

 3. Об'єкти фізичної реабілітації.

 4. Самостійні (індивідуальні ) заняття.

 5. Фізкультурні масові виступи, екскурсії і свята в практиці ЛФК.

 6. Аутогенні тренування в практиці ЛФК.

 7. Природні чинники у ЛФК.

 8. Види і методи загартування.Змістовий модуль 2. Активні методи фізичної реабілітації.


Лекційний модуль


 1. Механотерапія (2 години).

 2. Принципи роботи на тренажерах (2 години).

 3. Засоби та види працетерапії (2 години).

 4. Дозування фізичного навантаження у працетерапії (2 години).

 5. Види контролю ефективності у фізичній реабілітації (2 години).

 6. Гоніометрія (2 години).

 7. Методика мануального м’язового тестування (2 години).

 8. Функціональні проби у практиці фізичної реабілітації (2 години).


Практичний модуль


 1. Механотерапія (2 години).

 2. Засоби та види працетерапії (2 години).

 3. Місце працетерапії у реабілітаційному процесі (2 години).

 4. Види контролю ефективності у фізичній реабілітації (2 години).

 5. Гоніометрія (2 години).

 6. Методика мануального м’язового тестування (2 години).

 7. Функціональні проби у практиці фізичної реабілітації (2 години).


Модуль самостійної роботи


 1. Апарати маятникового типу, апарати, що діють за принципом важеля, апарати блокового типу.

 2. Види тренажерів.

 3. Сучасні методи механотерапії.

 4. Ручна праця.

 5. Оцінка ступеня самообслуговування.

 6. Динамометрія.Змістовий модуль 3. Пасивні методи фізичної реабілітації.


Лекційний модуль


 1. Масаж у системі фізичної реабілітації (2 години).

 2. Електролікування (2 години).

 3. Світлолікування (2 години).

 4. Термотерапія (2 години).

 5. Бальнеотерапія (2 години).


Практичний модуль


 1. Механізми лікувальної дії масажу (2 години).

 2. Принципи, види та методики масажу (2 години).

 3. Класифікація лікувальних фізичних чинників. Характеристика лікувальних фізичних чинників (2 години).

 4. Методи фізіотерапії, засновані на використанні постійного струму низької напруги (2 години).

 5. Методи фізіотерапії, засновані на використанні імпульсних струмів (2 години).

 6. Методи фізіотерапії, засновані на використанні струму високої напруги (2 години).

 7. Методи, засновані на використанні електромагнітного поля (2 години).

 8. Світлолікування (2 години).

 9. Методи, засновані на використанні механічних коливань (2 години).

 10. Аерозольтерапія (2 години).

 11. Гідротерапія (2 години).

 12. Бальнеотерапія (2 години).

 13. Термотерапія (2 години).

 14. Пелоїдотерапія (2 години).


Модуль самостійної роботи


 1. Апаратний масаж.

 2. Банний масаж.

 3. Медовий масаж.

 4. Підводний душ-масаж.

 5. Механізми лікувальної дії фізичних чинників.

 6. Баротерапія.

 7. Геліотерапія.

 8. Спелеотерапія.

 9. Аероіонотерапія.

 10. Таласлтерапія.

 11. SPA-методи.

 12. Лазні.


Змістовий модуль 4. Нетрадиційні методи фізичної реабілітації.


Лекційний модуль


 1. Дельфінотерапія (2 години).

 2. Іпотерапія (2 години).

 3. Апітерапія (2 години).

 4. Фелінотерапія. Канісотерапія (2 години).

 5. Аромотерапія (2 години).


Практичний модуль


 1. Історія розвитку та становлення анімалотерапії (2 години).

 2. Принципи та види дельфінотерапії (2 години).

 3. Іпотерапія в системі реабілітації (2години).

 4. Апітерапія (2 години).

 5. Фелінотерапія (2 години).

 6. Канісотерапія (2 години).

 7. Гірудотерапія (2 години).

 8. Аромотерапія (2 години).

 9. Фітотерапія (2 години).


Модуль самостійної роботи


 1. Нетрадиційні методи фізичної реабілітації.

 2. Аромамасаж.

 3. Орнітотерапія.

 4. Інсектотерапія.

 5. Відновлення здоров’я за допомогою риб.

 6. Використання плазунів у реабілітації.

 7. Принципи поєднаного застосування засобів фізичної реабілітації.Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з фізичної реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, розв’язання ситуативних завдань).


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного та письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, практичному і тестовому контролю.

Приклади тестових завдань:


І варіант

1. При гальванізації між електродами та шкірою людини обов’язково використовують прокладки. Прокладки використовують для:

а) для збільшення опору шкіри,

б) створення рівномірного контакту електродів з тілом хворого,

в) для зниження високого опору шкіри,

г) повинні бути теплими, щоб розширилися шкіряні пори.


2. При поперечному розташуванні електродів:

а) електроди розташовуються з одного боку тіла,

б) під впливом знаходяться поверхнево розташовані тканини,

в) електроди розташовуються друг на проти друга на протилежних ділянках тіла,

г) під вплив впадають більш глибоко розташовані тканини.


3. Які відчуття повинні бути у хворого під час процедури гальванізації:

а) легке поколювання,

б) відчуття болю,

в) відчуття пекучості,

г) відчуття «мурашок»


Критерії оцінювання


Відповідь на практичному занятті,

усна відповідь за темою індивідуального завдання


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з теми. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи відповідну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основний зміст теми, але його знання мають загальний характер, іноді не підкріплені прикладами.


E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, відмовляється відповідати.^ Виконання практичного завдання (на практичному занятті

або за індивідуальним завданням)


А5 (відмінно)
Студент виконав практичне завдання повністю, з використанням теоретичних знань. Вміє самостійно охарактеризувати відповідні засоби фізичної реабілітації. Здатний до успішного виконання творчих завдань.


В 4,5 (добре)
Студент виконав практичне завдання повністю, з опорою на теоретичні знання, але може допустити неточності, окремі помилки.

С 4 (добре)
Студент виконав практичне завдання, але може допускати помилки, недостатньо вміє самостійно мислити, добирати відповідні засоби фізичної реабілітації в залежності від нозології.


D 3,5 (задовільно)
Студент виконав практичне завдання неповністю, продемонстрував невміння виконувати творчі завдання. Допускає істотні помилки.


E 3 (задовільно)
Студент виконав практичне завдання частково, з помилками. Добирає відповідні засоби фізичної реабілітації без урахування віку, клінічного стану та супутніх захворювань пацієнтів.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент виконав практичне завдання фрагментарно. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не виконав практичне завдання.^ Модульний контроль (усна відповідь, письмова контрольна робота)


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з матеріалу змістового модулю, вільно володіє понятійним апаратом. Знає основні принципи, мету, завдання та засоби фізичної реабілітації. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання для добору відповідних засобів фізичної реабілітації. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми змістового модулю, має уявлення про принципи, етапи та методи фізичної реабілітації, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.


E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичних знаннях та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з матеріалу змістового модулю. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.


F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни
Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.

Екзамен


А5 (відмінно)
Студент має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, вільно володіє понятійним апаратом. Знає основні принципи, мету, завдання та засоби фізичної реабілітації. Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання для добору відповідних засобів фізичної реабілітації в залежності від основного діагнозу та супутніх розладів. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію.


В 4,5 (добре)
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей.


С 4 (добре)
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми.


D 3,5 (задовільно)
Студент знає основні теми курсу, має уявлення про принципи, етапи та методи фізичної реабілітації, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.E 3 (задовільно)
Студент має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.


Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.


^ Реферат, доповідьА5 (відмінно)

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається, оформлена грамотно, спирається на базовий теоретичний і практичний матеріал, містить нову, нетрадиційну інформацію з даного питання і пропозиції щодо її практичного застосування.

В 4,5 (добре)

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається, оформлена грамотно, спирається переважно на базовий теоретичний і практичний матеріал, містить фрагменти нової, нетрадиційної інформації.

С 4 (добре)

Запропонована студентом робота викладена в необхідному обсязі, оформлена грамотно, включає базовий теоретичний та практичний вихід, але містить певні недоліки у висвітлені питання, яке досліджувалось.

D 3,5 (задовільно)

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але не має практичного виходу. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у висвітленні теми.

E 3 (задовільно)

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але тема розкрита неповністю. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у висвітленні теми. Обсяг запропонованої роботи не відповідає вимогам.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема дослідження не розкрита.

F1 (незадовільно) з обов’язко-вим повторним вивченням дисципліни

Робота не виконана.
 • Основна література
 1. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін : підручн. для студ. ВНЗ - К.: Олимпійська література, 2010. – 488с.

 2. Физическая реабилитация под. ред. С.Л. Попова. Ростов-на- Дону: Феникс, 2008. – 462с.

 3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник. – М.: Изд-во: ФЛИНТА, 2009.- 344с.

 4. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина / Епифанов В.А. [учебн. для студ. мед. вузов] – М.: Медицина, 1999. – 250с.

 5. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура. М.: ГЮТАР-Медиа, 2006. – 320с.

 6. Калюжнова И.А.Лечебная физкультура / Калюжнова И.А., Перепелова О.В. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-268с.

 7. Шаповалова В.А., Кормак В.М., Холтагорова В.М. и др. Спортивна медицина і фізична реабілітація - К.: Медицина, 2008.

 8. Вовканич А.С. Вступ у фізичну реабілітацію. - Львів: НВФ «Українські технології», 2008.

 9. Порада А.М. Солодовник О.В., Прокопчук Н.Є. Основи фізичної реабілітації. - К.: Медицина, 2008.

 10. Мурза В.П. Психолого-фізична реабілітація К.: «Олан», 2005.


Додаткова література


 1. Генш Н.А., Клипина Т.Ю., Улыбина Ю.Н. Справочник по реабилитации. - Ростов н/Д :Феникс, 2008.

 2. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия) - М. : ВЛАДОС, 1998.

 3. Закон України „Про фізичну культуру і спорт” (1994 р.).

 4. Ипатов А.Д., Пушкина С.В. Основы реабилитологии. - М. 2007.

 5. Боголюбов В.М. Медицинская реабилитация. В 3-х т. - М.: 2007.

 6. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Большая энциклопедия оздоровительных гимнастик. - Изд.: АСТ, 2007

 7. Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Зубкова С.Т. и др. Физические методы в лечении и медицинской реабилитации больных и инвалидов. - Київ: Здоров’я, 2004.

 8. Указ президента України „Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту” від 28.09.2004 р.

 9. Улащик В.С. Очерки общей физиотерапии / Улащик В.С. - Минск: Наука й техника, 1994. - 200 с.

 10. Соколова Н.Г. Физиотерапия. Ростов н/Д:»Феникс», 2005 –314с.

 11. Энока Р.М. Основы кинезиологии. - К.: Олімпійська літ-ра, 1998.


Internet – ресурси

 1. www. physiotherapy.narod2.ru

 2. www.lfk.dp.ua

 3. www. medicinform.net/fizio/lfk/

 4. www. spinet.ru/

 5. www. video-med.ru

 6. www.physrehab.org.ua

 7. www.cybermed.ru

 8. www.medicinform.net

 9. www.medicwell.com.ua

 10. www.vmurol.com.ua

Схожі:

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconРобоча програма з фізичної реабілітації при хірургічних захворюваннях для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconРобоча програма з фізичної реабілітації при захворюваннях органів чуття для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 6010105 Корекційна освіта за нозологіями
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Робоча програма з фізіотерапії для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconХерсонський державний університет Кафедра здоров’я людини
Робоча програма з гігієни для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconІнформація кафедри фізичної реабілітації та валеології щодо підготовки фахівців за напрямом „Здоров’я людини”
Фізична реабілітація” І передбачає її подальший розвиток для здійснення професійної підготовки фахівців зі здоров’я людини та фізичної...
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconРобоча програма з лікувальної фізкультури для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconРобоча програма з фізіологічних основ фізкультури для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини

Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини iconРобоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини 21 с

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи