Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету icon

Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету
Скачати 79.99 Kb.
НазваПоложення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету
Дата02.11.2012
Розмір79.99 Kb.
ТипПоложення

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Територіального Ректор Херсонського

управління охорони праці в державного університету

держгірпромнагляді у _____________проф.Ю.І.Бєляєв

Херсонській області “13” березня 2008р.

_____________ М.В.Козел

“ 12” березня 2008 р.

Положення
про відділ охорони праці і техніки безпеки
Херсонського державного університету
1. Загальне положення


1.1. Згідно з Законом України про охорону праці в університеті створюється відділ охорони праці і техніки безпеки (далі – відділ охорони праці) для організації правових, організаційно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у процесі праці і навчання.

1.2. Відповідно до цілей, зазначених у п. 1.1. даного Положення, відділ охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки навчального процесу, устаткування, будівель і споруд;

б) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту:

в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

г) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

1.3. Відділ охорони праці входить до структури університету як основний виробничо-технічний підрозділ. Ліквідація відділу охорони праці може відбутися лише в разі ліквідації навчального закладу.

1.4. Відділ охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3-х років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються до відділу охорони праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: щодо виробничого стажу – осіб, які мають спеціальну освіту з охорони праці, за рівнем освіти- осіб, які прийняті на посаду до затвердження даного Положення. Відділ охорони праці і техніки безпеки функціонує як самостійна структурна одиниця університету.

1.5. Перевірка знань з питань охорони праці працівників відділу охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов’язків та періодично, один раз на три роки.

1.6. Положення про відділ охорони праці затверджується ректором університету після узгодження з Херсонським територіальним управлінням охорони праці у гірпромнагляді.

1.7. Працівники відділу охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством України про працю та охорону праці, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці та дійсним Положенням про відділ охорони праці.

1.8. Працівники відділу охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів університету обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків у питаннях організації охорони праці і навчання в підпорядкованих їм підрозділах.

Працівники відділу охорони праці не можуть бути притягнені до виконання функцій, не передбачених Законом України про охорону праці та дійсним Положенням.

^

2. Структура, чисельність та підпорядкування відділу охорони праці, умови оплати.


2.1. Відділ охорони праці університету укомплектовується, виходячи з розрахункової чисельності, як правило, чотирма спеціалістами: керівником відділу – спеціалістом з охорони праці і техніки безпеки, спеціалістом з організації пожежної безпеки, екологом та спеціалістом з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Зміни в штатному розкладі можуть здійснюватися тільки в бік збільшення чисельності.

2.2. Відділ охорони праці підпорядковується безпосередньо ректору університету.

2.3. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник відділу прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб університету.

Означений принцип зберігається при визначенні посадового становища та посадових окладів і для інших працівників відділу охорони праці.

^

3. Основні функції відділу, права, обов’язки


3.1. Відділ охорони праці виконує такі основні функції:

3.1.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу університету і кожної посадової особи.

3.1.2. Проводить оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони праці.

3.1.3. Складає разом з керівниками структурних підрозділів університету комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені норми в закладі досягнуті), а також бере участь у розробленні розділу “Охорона праці” у колективному договорі університету.

3.1.4. Проводить для працівників ввідний (вступний) інструктаж з питань охорони праці і ознайомлення поступаючих на роботу працівників з умовами праці.

3.2. Відділ охорони праці організовує:

3.2.1. Забезпечення працюючих Положеннями, правилами, стандартами, нормами, зразками інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці.

3.2.2. Паспортирізацію структурних підрозділів, відділів, служб, дільниць та робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці.

3.2.3. Облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій.

3.2.4. Підготовку статистичних звітів університету з питань охорони праці.

3.2.5. Розробку перспективних та поточних планів роботи університету щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці.

3.2.6. Роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо.

3.2.7. Допомогу загальноуніверситетській комісії з питань охорони праці в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій.

3.2.8. Підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

3.3. Відділ охорони праці бере участь у:

3.3.1. Розслідуванні нещасних випадків та аварій.

3.3.2. Формуванні фонду охорони праці університету і розподілі його коштів.

3.3.3. Роботі комісії з питань охорони праці університету.

3.3.4. Роботі постійнодіючої загальноуніверситетської і підрозділових комісіях адміністративно-громадського контролю за станом безпеки життєдіяльності.

3.3.5. Роботі постійнодіючої експертної комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.

3.3.6. Роботі постійнодіючої пожежно-технічної комісії університету.

3.3.7. Роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів навчального та соціального призначення (технічної комісії), введення в експлуатацію нового, відремонтованого або модернізованого устаткування.

3.3.8. Розробці положень, правил, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах університету.

3.4. Відділ охорони праці:

3.4.1. Сприяє впровадженню в навчальний процес досягнень науки і техніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих і студентів, захисту населення і навколишнього природного середовища.

3.4.2. Розглядає листи, скарги та заяви працюючих з питання охорони праці.

3.4.3. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у розробленні заходів з питань охорони праці.

3.4.4. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього університету.

3.4.5. Розглядає факти наявності ситуацій, небезпечних для життя і здоров’я працівників та студентів, випадків забруднення навколишнього природного середовища - у випадках відмовлення з цих причин працівників закладу від виконання дорученої їм роботи.

3.5. Відділ охорони праці контролює:

3.5.1. Дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів адміністрацією, виконання працівниками вимог чинних в університеті Положень, Правил, посадових цільових і спеціальних інструкцій з питань охорони праці; та інструкцій з безпеки праці і навчання на робочих і учбових місцях.

3.5.2. Виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, а також громадських інспекторів з охорони праці і представників профспілок, виконання приписів відділу, використання за призначенням коштів фонду охорони праці.

3.5.3. Відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технічних засобів навчання, технологічних процесів, засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих і студентів; наявність технологічної документації на робочих місцях.

3.5.4. Своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих і студентів, атестації та переатестації з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт.

3.5.5. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, організацією питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими, шкідливими або несприятливими (особливими) умовами праці.

3.5.6. Використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів, згідно з діючим законодавством.

3.5.7. Проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов’язкових медичних або наркологічних оглядів.

3.5.8. Виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування.

3.6. Відділ охорони праці здійснює постійний зв’язок з медичними закладами, науковими та іншими організаціями міста,області і держави з питань охорони праці, організовує вивчення, розповсюдження і впровадження їх рекомендацій в життя університету.
^

4. Спеціалісти відділу охорони праці мають право


4.1. Представляти університет у державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.

4.2. Безперешкодно, в будь-яких час (при наявності службового посвідчення), відвідувати приміщення і території всіх структурних підрозділів університету, через розпорядження ректора або першого проректора призупиняти роботу машин, механізмів, устаткування, окремих дільниць, забороняти навчальний процес або проживання в гуртожитках у разі порушень, які створюють загрозу для життя або здоров’я працюючих і студентів; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

4.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у всіх структурних підрозділах університету. При виявленні під час оглядів недоліків і порушень в питаннях організації безпеки праці і навчання видавати керівникам структурних підрозділів обов’язковий для виконання припис встановленої форми щодо усунення виявлених недоліків, невідповідностей та порушень.

4.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу або перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або тих, що порушують нормативні акти про охорону праці.

4.5. Надсилати ректору університету подання про притягнення до відповідальності працівників і студентів, які порушують вимоги безпеки праці і навчання, порушувати клопотання про заохочення учасників навчально-виховного процесу, які беруть активну участь у підвищенні безпеки навчального процесу та поліпшенні умов праці.

^

5. Відповідальність працівників відділу охорони праці


5.1. Працівники відділу охорони праці університету несуть персональну відповідальність за:

5.1.1. Невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці.

5.1.2. Невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених Положенням про відділ охорони праці та посадовими інструкціями.

5.1.3. Недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці.

5.1.4. Низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків.


Перший проректор

університету професор О.В. Мішуков


Гармаш Л.Т.

32-67-52 (186)


Схожі:

Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету iconНазва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології,...
Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету icon«затверджую» Ректор лнту
Посвята в студенти та проведення інструктажу з правил техніки безпеки, охорони праці І безпеки життєдіяльності
Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VIII обсяг модуля
Знати: основні закони та закономірності, поняття і визначення з охорони праці; організація роботи з охорони праці на виробництві;...
Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету iconПоложення Закону України „Про охорону праці", „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та взаємозв’язок з іншими Законами України.
Навчання з питань охорони праці працівників Херсонського державного університету
Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету icon«Стан навчальної-матеріальної бази університету по забезпеченню відповідних умов праці та навчання з дотриманням вимог охорони праці та протипожежної безпеки»
Вчена рада констатує, що в цілому в СумДУ, незважаючи на недоліки, які присутні, стан навчально-матеріальної бази в університеті...
Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету iconПоложення про відділ виховної роботи уманського державного педагогічного університету імені павла тичини загальні положення
Відділ виховної роботи (далі – відділ) є самостійним структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені...
Положення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету iconНаказ №208 14 Щодо виконання Наказу №969/922/216 від 21. 10. 2010
«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи