Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету icon

Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету
Скачати 62.52 Kb.
НазваПоложення про навчальний відділ Херсонського державного університету
Дата02.11.2012
Розмір62.52 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Херсонського

державного університету

_______професор Ю.І.Бєляєв

“2.02.2009р.”


ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний відділ

Херсонського державного університету

І. Загальні положення

 1. Навчальний відділ є основним структурним підрозділом університету. Його діяльність полягає в поєднанні централізованого керівництва і контролю за навчальною роботою з боку ректорату в університеті на денній, заочній, екстернатній формах навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями і направлена на виконання університетом завдань загального реформування державної системи вищої освіти з метою входження національної системи освіти і науки України в європейський простір.

 2. У своїй діяльності навчальний відділ керується законами України, постановами уряду про вищу і середню освіту, наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, «Тимчасовим положенням про організацію навчального процесу в ХДУ» а також даним положенням.

 3. Навчальний відділ університету організовує і проводить роботу від імені і за дорученням ректорату на здійснення програми ступеневої структури підготовки фахівців за денною, заочною та екстернатною формами навчання.

 4. Навчальний відділ здійснює і контролює організаційне забезпечення проведення навчального процесу за кредитно-модульною системою.

 5. Робота навчального відділу та його підрозділів будується на основі типової вузівської документації і регламентується відповідними річними планами роботи відділу, затвердженими ректором університету.

 6. Кадровий склад навчального відділу затверджується за погодженням з першим проректором, ректором університету.

 7. Керівник навчального відділу призначається і звільняється зі своєї посади ректором університету за поданням першого проректора в установленому порядку.

 8. Навчальний відділ звітує про свою діяльність перед ректором університету та першим проректором.

 9. Права та обов'язки співробітників навчального відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими керівником навчального відділу у відповідності із законодавством і Положенням про вищий навчальний заклад і затверджуються першим проректором.^

ІІ. Основні завдання навчального відділу

 1. Головне завдання навчального відділу – удосконалення навчально-виховного процесу підготовки за всіма формами навчання висококваліфікованих фахівців відповідно до державних стандартів освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

 2. Своєчасна підготовка даних і науково-обгрунтованих пропозицій, які забезпечують успішну організацію навчального процесу в інститутах, на факультетах і кафедрах за кредитно-модульною системою.

 3. Планування і організація навчального процесу поточного учбового року в університеті на всіх формах навчання у відповідності до навчальних планів за напрямками підготовки та згідно з графіком навчального процесу.

 1. Методична допомога в розробці та складанні робочих навчальних планів денної, заочної та екстернатної форм навчання трьох рівнів освіти для спеціальностей та напрямів підготовки фахівців. Контроль за дотриманням:

  • вимог єдиної системи обліку трудомісткості навчальної роботи та виробничих практик в кредитах;

  • модульного структурування предметів у навчальному році;

  • дотримання основ державних стандартів, нормативних вимог щодо 3 циклів підготовки: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, цикл природничо-наукової підготовки, цикл професійної та науково - предметної підготовки;

  • включення визначених згідно стандартів спеціальностей та напрямків освіти нормативних та варіативних (вибіркових) змістових модулів навчальних дисциплін кожного з циклів.

 2. Здійснення організаційних функцій у плануванні в інститутах та факультетах системи модульного контролю змістових модулів та підсумкового оцінювання засвоєного студентами навчального матеріалу.

 3. Аналіз організації та здійснення навчального процесу, результатів комплексної перевірки знань студентів з предметів та проходження практик, виконання курсових та випускних робіт.

 4. Планування та організація роботи університету, інститутів та факультетів з державної атестації випускників.

 5. Узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи кафедр, інститутів і факультетів по організації навчального процесу і самостійної роботи студентів, екстернів, магістрів.

 6. Встановлення міжнародних зв’язків з провідними вузами країн Європи та США з метою залучення студентів та викладачів до участі у навчальних програмах.

 7. Облік розподілу навчального навантаження кафедр і контроль за виконанням його викладачами.

 8. Ведення документації згідно з переліком номенклатури справ відділу і підготовка звітних даних про навчальну діяльність в університеті за встановленими формами.

 9. Участь у загальноуніверситетських заходах та здійснення контролю за виконанням рішень ректорату стосовно організації навчального процесу.^

ІІІ. Функції навчального відділу

 1. Планування навчального процесу:

 • участь у підготовці пропозицій ректорату по перспективному плануванню розвитку навчального процесу у відповідності до вимог структурної реформи національної системи вищої освіти;

 • розробка плану заходів по підготовці університету до нового навчального року з організаційних, навчальних та навчально-методичних питань на денній, заочній, екстернатній формах навчання;

 • участь у розробці та затвердженні навчальних та робочих навчальних планів;

 • контроль за плануванням навчального навантаження професорсько-викладацького складу згідно навчальних планів денної, заочної, екстернатної форм навчання;

 • контроль за складанням розкладів аудиторних занять, модульного контролю знань студентів, заліків, семестрових та державних екзаменів;

 • перевірка наявності та відповідного оформлення матеріалів методичного забезпечення заліково-екзаменаційних сесій;

 • підготовка матеріалів для проведення державних екзаменів та вступних випробувань;

 • підготовка до випуску учбової документації для забезпечення навчального процесу в університеті;

 • контроль за плануванням навчального навантаження професорсько-викладацького складу згідно навчальних планів денної, заочної, екстернатної форм навчання.
 1. Організаційна робота:

 • оперативне реагування на нормативно-розпорядчу інформацію, яка надходить з Міністерства освіти і науки України та його структурних підрозділів;

 • зосередження в навчальному відділі керівних документів Міністерства освіти і науки України щодо заходів по вдосконаленню системи вищої освіти України;

 • участь в складанні регламенту роботи університету;

 • участь у проведенні нарад з заступниками керівників інститутів та деканів факультетів навчально-методичної роботи і практик з поточних питань організації навчального процесу;

 • участь у засіданнях кадрової комісії з питань комплектації штатного розкладу професорсько-викладацького складу і оформлення його змін на протязі року;

 • визначення об’єму навчального навантаження викладачів кафедр на навчальний рік по денній, заочній, екстернатній формах навчання, проведення обліку його виконання професорсько-викладацьким складом;

 • оформлення розпоряджень, наказів по університету про рух контингенту студентів денної та заочної форм навчання, екстернів;

 • аналіз результатів модульного контролю знань студентів, залікових, екзаменаційних сесій, оформлення звітів та підготовка відповідних розпоряджень;

 • аналіз результатів модульного оцінювання навчальних досягнень студентів по кафедрах, факультетах, інститутах;

 • формування наказів про склад державних екзаменаційних комісій, перелік державних екзаменів, формування наказів про присвоєння відповідної кваліфікації за результатами державної атестації та оформлення звітної документації;

 • розподіл і контроль за раціональним використанням площ, відведених для навчального процесу та у період навчально-екзаменаційних сесій;

 • виготовлення учбової документації та забезпечення нею директоратів, деканатів, кафедр для здійснення навчального процесу в університеті.
 1. Контроль навчального процесу, виконання робочих навчальних планів згідно затверджених стабільних розкладів занять:

 • контроль за ходом навчального процесу, спланованого і затвердженого як стабільні розклади занять;

 • контроль за виконанням індивідуальних планів викладачів та виконанням навчального навантаження кафедрами;

 • контроль за станом ведення навчально-методичної документації на кафедрах, інститутах і факультетах у відповідності з нормативними вимогами;

 • перевірка ведення за прийнятими нормами навчальної документації розробленого в університеті зразку: журналах роботи академічних груп, екзаменаційних (залікових) відомостях, індивідуальних навчальних планах студентів, навчальних картках – в тому числі - і електронних;

 • складання статистичних звітних даних за стандартними формами;

 • контроль за дотриманням норм трудової дисципліни викладачів і студентів;

Ректорат університету може покласти на навчальний відділ виконання обов’язків з інших питань, пов’язаних з організацією і проведенням навчально-виховного процесу.


О. Мішуков

Перший проректор, професор


Керівник навчального відділу доцент К.П.Югай

Схожі:

Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconПоложення про бібліотеку Херсонського державного університету
Бібліотека є структурним підрозділом Херсонського державного університету, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний...
Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconДодаток 1 до наказу ректора хду 11. 04. 2013 року №395-д затверджено наказ ректора Херсонського державного університету 11. 04. 2013 року №395-д положення про інституційний репозитарій Херсонського державного університету 1
Положення про інституційний репозитарій Херсонського державного уніврситету (далі репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення...
Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconПоложення Про Новорічний Чемпіонат квн херсонського державного університету Чемпіонат квн хду проводиться згідно плану-регламенту роботи 26 грудня 2012 р у Ккз «Ювілейна» о 17. 00 годині
Чемпіонат квн херсонського державного університету, присвячений 95-ій річниці створення університету та Новому року
Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconПоложення про навчально-методичну комісію інституту, факультету Херсонського державного університету Загальні положення
Положення про навчально-методичну комісію інститут, факультету розроблено на підставі Положення про навчально-методичну комісію Херсонського...
Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconПоложення про відділ виховної роботи уманського державного педагогічного університету імені павла тичини загальні положення
Відділ виховної роботи (далі – відділ) є самостійним структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені...
Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconСвітова література І культура (навчальний посібник для абітурієнтів)
Рекомендовано до друку вченою радою Херсонського державного університету (протокол №4 від 03. 03. 2003) та науково-методичною радою...
Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconПоложення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету
Відповідно до цілей, зазначених у п даного Положення, відділ охорони праці вирішує завдання
Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconПоложення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1
Навчально-методичний відділ є основним структурними підрозділом університету, через який здійснюється організація та планування навчального...
Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету iconПоложення про навчально-методичну комісію Херсонського державного університету Загальні положення
Болонську систему освіти, методичного забезпечення навчального процесу в світлі сучасних вимог, удосконалення методики викладання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи