Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» icon

Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека»




НазваНавчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека»
Дата02.11.2012
Розмір78.2 Kb.
ТипДокументи

Навчальна програма дисципліни

«Екологічна та техногенна безпека»


Укладач: доцент, кандидат біологічних наук О.П.Кундельчук

Нормативна навчальна дисципліна «Екологічна та техногенна безпека» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Пояснювальна записка

Дисципліна «Екологічна та техногенна безпека» представляє собою фахову дисципліну, яка формує комплексне уявлення про стан навколишнього середовища, критерії техногенної та природної безпеки, шляхи попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного генезису.

^ Мета курсу: Дисципліна «Екологічна та техногенна безпека» знайомить студентів з системою основних наукових знань і методів дослідження в області екологічної безпеки.

^ Завдання курсу:

Теоретичні: дати уявлення про закономірності виникнення і розвитку екологічно небезпечних ситуацій в природних і антропогенних екосистемах, а також про шляхи мінімізації шкідливого впливу на екосистеми природних і антропогенних катастроф; сформувати у студентів комплексний синергетичний підхід до вивчення катастрофічних процесів і явищ в природних і антропогенних екосистемах.

Практичні: сформувати навички використання екологічних знань в вирішенні практичних завдань по попередженню і ліквідації наслідків природних та антропогенних катастроф.

^ Студенти-екологи повинні знати: причини виникнення екологічно небезпечних ситуацій на територіях та акваторіях з певними природними умовами; механізми дії небезпечних факторів навколишнього середовища на живі організми та будівлі; методи попередження розвитку екологічно небезпечних ситуацій та шляхи усунення наслідків дії екологічно небезпечних факторів.

^ Студенти-екологи повинні вміти: аналізувати якісну та кількісну літературну інформацію, що стосується екологічно небезпечних явищ, об’єктів, факторів; визначати екологічно небезпечні рівні дії факторів навколишнього середовища; визначати засоби захисту людей, тварин, будівель від негативної дії екологічно небезпечних ситуацій на територіях та акваторіях з певними природними умовами.

^ Міжпредметні зв’язки: дисципліна «Екологічна та техногенна безпека» має між предметні зв’язки з наступними курсами, які викладаються студентам-екологам: «Геологія з основами геоморфології», «Загальна гідрологія», «Ґрунтознавство», «Основи загальної екології та геоекології», «Метеорологія з основами кліматології», «Ландшафтна екологія», тощо.

^ Зміст дисципліни

Природні і техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з літосферою. Джерела і типи напружень в гірських породах. Методи детекції напружень в гірських породах. Причини виникнення землетрусів і гірських ударів. Принцип роботи сейсмографа. Визначення магнітуди землетрусу. Оцінка інтенсивності землетрусу. Фактори, які впливають на ступінь ушкодження будівель під час землетрусу. Методи прогнозування землетрусів. Шляхи зменшення руйнівної дії землетрусів.

Катастрофи, пов’язані з нестійкістю схилів. Зсуви. Причини виникнення зсувів. Класифікація зсувів. Повільні і катастрофічні зсуви. Еколого-економічні наслідки зсувів. Попередження зсувів. Відслоювання гірських порід. Соліфлюкція. Осипи. Типи руху осипів. Обвали. Попередження руйнівної дії осипів і обвалів.

^ Антропогенні впливи на грунти. Деградація грунтів. Деградація земельних ресурсів в Україні. Стан родючості грунтів в обробітку. Виведення земель з обробітку. Рекультивація земель. Опустелювання і техногенна деградація земель України. Водна меліорація земель.

Хімічне забруднення грунтів. Радіоактивне забруднення грунтів. Нормування забруднюючих речовин в грунтах. Основні джерела забруднення. Трансформація забруднюючих речовин в грунтах. Значення ґрунтової мікрофлори в деструкції забруднюючих речовин. Фітомеліорація забруднених грунтів.

Тверді відходи. Накопичення відходів виробництва і побутових відходів. Класифікація відходів. Паспортизація і сертифікація відходів. Переробка відходів як засоб захисту навколишнього середовища. Ліквідація шламових відстійників. Безвідходні і маловідходні технології. Еколого-правова база техногенно порушених і забруднених земель України.

^ Природні і техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з гідросферою Землі. Закономірності руху поверхневих вод, льоду і снігу. Причини виникнення повенів і паводків. Прогнозування рівня води під час повенів і паводків. Селеві потоки. Закономірності руху селевих потоків. Попередження руйнівної дії селевих потоків. Снігові лавини. Методи захисту населення від снігових лавин. Закономірності ерозії берегової смуги. Берегозахісні споруди.

Закономірності руху підземних вод. Екологічні катастрофи, пов’язані з рухом і роботою підземних вод. Суфозія. Карст. Гідрологічні зсуви. Пливуни. Екологічні катастрофи, пов’язані з гідрологічним будівництвом. Системи зрошення і посушення. Штучні водосховища.

Екологічні катастрофи, пов’язані з розповсюдженням забруднюючих речовин з підземними та поверхневими водами. Методи детекції забруднюючих речовин у воді.

Антропогенні впливи на гідросферу. Запаси води. Основні джерела забруднення гідросфери. Самоочищення в гідросфері. Оцінка якості водного середовища. Забезпечення якості водних об’єктів. Регламентація надходження забруднюючих речовин до водних об’єктів. Захист водних об’єктів від забруднень: очищення вод від нафтопродуктів, обробка стічних вод озоном, біохімічне очищення стічних вод. Маловідходні технологічні процеси очистки стічних вод.

Екологічна безпека малих річок України. Малі річки басейну Дніпра. Тваринницькі комплекси в басейні малих річок Дніпра. Аналіз екологічної ситуації за фактичним станом малих річок. Організація водоохоронних зон. Екологічний стан басейну річки Дніпро.

Екологічний стан дніпровських водосховищ. Розмивання берегів та островів. Надходження намулів і продуктів діяльності ерозійно-абразійних процесів у водосховищах. Проблеми мілководних зон водосховищ. Евтрофікація води. Погіршення якості води. Зміни гідрологічного режиму басейну. Радіоактивне забруднення водосховищ.

Екологічна безпека акваторій Азовського та Чорного морів. Загальна екологічна ситуація. Проблема забруднення поверхневих вод нафтопродуктами. Речовинний склад мулів. Загальна і патогенна мікрофлора морського мулу. Гельмінтозне забруднення мулу.

^ Природні і техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з атмосферою і атмосферними процесами. Метеорологічні катастрофи. Вихрі. Грози. Торнадо. Урагани. Антропогені впливи на атмосферу. Класифікація забруднювачів атмосфери. Джерела забруднення атмосфери. Наслідки забруднення атмосфери. Управління якістю атмосферного повітря. Розсіювання токсичних викидів в атмосфері. Санітарно-захисні зони. Санітарно-гігієнічні показники забруднення атмосфери. Комплексний показник забруднення атмосферного повітря. Роздільне нормування забруднюючих речовин у повітрі. Обмеження викидів. Засоби захисту атмосфери: обладнання для вловлювання пилу і техногенного туману, електрофільтри, термічна нейтралізація шкідливих домішок у повітрі, біохімічні методи очищення атмосфери.

^ Шумове і вібраційне забруднення навколишнього середовища. Основні характеристики і закономірності розповсюдження звукових коливань. Дія шуму на людину і навколишнє середовище. Методи оцінки і виміру шумового забруднення. Джерела шуму і їх шумові характеристики. Загальні методи зниження впливу шуму на навколишнє середовище. Нормування шуму. Проведення акустичного розрахунку. Вплив вібрацій на людину і навколишнє середовище. Причини і джерела вібрації.

^ Електромагнітне забруднення навколишнього середовища. Типи електромагнітних хвиль. Гіпоелектромагнітні умови. Гіперелектромагнітні умови. Джерела радіохвильового забруднення навколишнього середовища. Електромагнітні поля промислової частоти. Електромагнітні поля ВЧ- і СВЧ-діапазонів. Вплив на живі організми. Засоби захисту людини. Лазерна техника. Вплив лазерного опромінення на організм людини. Нормування і засоби захисту від лазерного випромінення.

^ Забруднення навколишнього середовища іонізуючим випроміненням. Типи іонізуючого випромінення. Природні і штучні джерела іонізуючих випромінювань. Гамма-промені, рентгенівські промені, - і -іонізуюче випромінювання. Радіоактивність. Період напіврозпаду радіонукліду. Активність радіонукліду. Дозиметричні показники. Фонове опромінення людини. Радіаційні ефекти опромінення людини. Нормування радіаційного опромінення. Прогнозування радіаційної обстановки при ядерних катастрофах. Захист населення від іонізуючого випромінення.

^ Пірогенні екологічні катастрофи. Екологічна шкідливість лісових пожеж і технологічних виробництв, пов’язаних з горінням. Критерії крупних пожеж і їх наслідків. Антропогенні фактори пожеж і вибухів. Пожеже-небезпечні властивості речовин і матеріалів. Встановлення категорій виробництв за пожежною і вибуховою небезпечністю. Класи вибухонебезпечних зон у відповідності до «Правил улаштування електроустаткування». Встановлення категорій пожежонебезпечних приміщень. Засоби вогнегасіння. Особливості прогнозування пожежної обстановки в населених пунктах.

^ Природні і техногенні катастрофи пов’язані з біотою. Антропогенні впливи на біоту. Екологічні катастрофи, пов’язані з селективним і надлишковим накопиченням забруднюючих речовин живими організмами. Накопичення рецесивних мутацій в геномі. Катастрофічні зміни чисельності видів і особин в популяціях. Порушення трофічних зв’язків. Зниження рівня продуктивності природної біомаси. Епідемії. Катастрофи, пов’язані з інтродукцією нових видів. Екологічні ризики використання генно-інженерних технологій. Мобільні генетичні елементи. Конструювання гену. Типи векторів. Методи введення векторів в клітини. Типи отриманих трансгенних організмів. Причини потенційної екологічної небезпеки трансгенних організмів.

Список рекомендованих джерел:

Основні літературні джерела:

 1. Афанасьев Ю.А., Фокин С.А. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. М.: МНЭПУ, 1998.

 2. Инженерная экология. Под ред. Медведева В.Т. М.: Гардарики, 2002.

 3. Клименко Л.П.. Техноекологія. Одеса-Сімферополь: Фонд Екопрінт-Таврія, 2000.

 4. Лавейкіна Є.С. Регіональні аспекти управління природними ресурсами та екологічна безпека населення. Львів: Рада з вивчення продуктивних сил України, 2000.

 5. Мазур И.И., Молдаванов О.И., Шишов В.Н. Инженерная экология. М.: Высш. шк., 1996.

 6. Рыбальский Н.Г. и др. Экология и безопасность. М.: ВНИИПИ, 1992.

 7. Экология, охрана природы, экологическая безопасность. Под ред. В.И. Данилова-Данильяна. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997.

 8. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. Київ: Ґенеза, 2001.

Додаткові літературні джерела:

  1. Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность. М.: Асоциация строительных вузов, 1997.

  2. Колечицкий Е.С. Защита от биологического действия электромагнитных полей промышленной частоты. М.: МЭИ, 1996.

  3. Матросов А.С. Управление отходами. М. Гардарики, 1999.

  4. Машкович В.П., Панченко А.М. Основы радиационной безопасности: Учеб. Пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1990.

  5. Медведев В.Т. и др. Методы и соредства защиты от шума. М.: МЭИ, 1997.

  6. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. Київ: Ніка-центр, 2001.

  7. Стан родючості грунтів України та прогноз його змін за умов сучасного землеробства . За ред.. В.В. Медведєва, М.В. Лісового. Харків: Штрих, 2001.

Схожі:

Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» iconПаспорт cпеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» iconНавчальна програма дисципліни «Екологічна геоморфологія»
«Екологічна геоморфологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...
Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» icon„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека»
Науковий журнал „Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року
Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 "Екологічна безпека" на основі окр «Бакалавр»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 – “Екологічна безпека” на основі окр «Бакалавр»
Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 "Екологічна безпека" на основі окр «Спеціаліст»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 – “Екологічна безпека” на основі окр «Спеціаліст»
Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» iconМіністерство освіти І науки україни
Робоча навчальна програма з дисципліни «Екологічна гідрологія» складена на основі робочого навчального плану інт(для технічних спеціальностей)...
Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «безпека життєдіяльності»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної та заочної...
Навчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 3 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи