Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу icon

Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу
Скачати 113.32 Kb.
НазваОснови ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу
Дата02.11.2012
Розмір113.32 Kb.
ТипДокументи

Основи ведення сільського господарства і охорона земель


Мета курсу - вивчити основи сільського господарства, зокрема землеробства й рослинництва, і основні шляхи захисту земель від негативних сторін сільськогосподарського впливу.

Задачи:

- ознайомитися з основами сільського господарства, зробивши головний упор на землеробство й рослинництво;

- розглянути сільське господарство, як одну з найважливіших сфер взаємодії й взаємовпливу суспільства й природи в аспектах історико-генетичному й сучасності;

- ознайомитися з агропромисловим комплексом (АПК), його складом і значенням;

- ознайомитися з агроэкосистемами, їхнім функціонуванням, сільськогосподарською діяльністю в них людини, спрямованої в остаточному підсумку на одержання врожаю;

- познайомитися з перспективними технологіями вирощування сільськогосподарських культур;

- ознайомитися зі шляхами захисту культурних рослин від бур'янів, шкідників і хвороб;

- ознайомитися з напрямками меліорації в сільському господарстві;

- розглянути основи захисту земель від несприятливих процесів;

- ознайомитися із сільськогосподарськими аспектами природоохоронного законодавства й організацією природоохоронної діяльності в сільському господарстві.


Мета, завдання, структура й зміст курсу "Основи ведення сільського господарства й охороні земель". Поняття про сільське господарство, його основні галузі - рослинництво й тваринництво. Сорту культурних рослин, породи свійських тварин. Поняття про селекцію. Значення курсу, положення його в системі географічних й екологічних навчальних дисциплін, зв'язок з географічними, екологічними, сільськогосподарськими науками. Поняття про агро ландшафтознавство, агроґрунтознавстві, агрометеорології, агро фенології, агрономії, агроекології. Сільськогосподарські вгіддя й типи земель. Картографування й аерокосмічні методи досліджень у сільському господарстві. Карти й плани землекористування.

Взаємини суспільства й природи в сфері землеробства й рослинництва - найдавнішій і дуже складній сфері людської діяльності. Дослідження академіка Н.И.Вавилова в сфері походження світового землеробства. Сім відкритих їм центрів походження культурних рослин і древнього землеробства: Тропічний,

Східноазіацкий; Південо-західноазіацкий Середземноморський; Абіссинський; Центральноамериканський; Андійський.

Коротка історія розвитку рослинництва й землеробства й зміни його систем у світі, СНД, Україні. Збирання. Примітивні системи землеробства (с.з.): вогнева (підсічно-вогнева), лісопильна, перелогова, перелогова. Екстенсивні с.з.: парова зернова, багатопільно-трав'яна. Перехідні с.з.: зернова поліпшена, сидеральна, травопільна. Інтенсивні с.з.: плодозмінна, просапна, вільна, грунтозахистна.

Зміна головних землеробських знарядь: палка-копалка, кирка, мотика, лопата, колода із суками, соха, залізний плуг, сучасні знаряддя.

Урожайність, виробництво й споживання основних видів сільськогосподарської продукції.

Агропромисловий комплекс (АПК)

Поняття про АПК, його склад, інфраструктура.

Перша сфера АПК - галузі народного господарства, що забезпечують харчову й легку промисловість знаряддями й засобами виробництва, а також сільськогосподарська наука й система підготовки кадрів.

Друга сфера АПК - властиво сільське господарство. Сезонність у сільськогосподарській діяльності. Географічні розходження в сільському господарстві. Розміщення сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарські підприємства й землекористувачі. Агротехніка. Сільськогосподарська техніка: енергетичні, технологічні, транспортні машини. Сільськогосподарська авіація. Система ведення с.г. Рослинництво і його головні галузі: рільництво (зернової, зернобобової, картопляне, технічних і кормової культур), овочівництво, баштанництво, плодівництво, виноградарство, луківництво, квітництво, лісівництво). Тваринництво і його головні галузі, напрямки, форми змісту тварин, шляхи впливу на природне середовище.

Третя сфера АПК - галузі доведення с.-г. продукції до споживача (заготівля, зберігання, переробка, транспортування, реалізація).

Основні риси АПК України й Криму.

Агроекосистеми

Агроекосистеми - модифікації природних комплексів, використовувані в с.-г. виробництві, у яких круговорот речовини й енергії здійснюється при участі, під контролем й в інтересах людини. Агроекосистема як внутрішньо організована й упорядкована безліч взаємодіючих компонентів й елементів природного й штучного походження, що утворить нову цілісність із інтегрованими властивостями,, що зводять не до властивостей складових її компонентів й елементів, узятих окремо. Висока біологічна продуктивність, інтенсивний круговорот речовини й енергії, корінна перебудова внутрішніх зв'язків - головні відмінності агроекосистеми від природної екосистеми (природного комплексу). Підрозділ агроекосистем залежно від характеру обміну речовини й енергії й ступені контролювання його людиною на відкриті (поля, сади, городи й т.п.), закриті (парники), ізольовані (теплиці, оранжереї). Агроекосистеми й тваринництво.

Географічна оболонка й біосфера - природне середовище й тло для функціонування агроекосистем. Ґрунт - продукт взаємодії природних факторів і компонентів і фундамент агроекосистеми. Властивості ґрунтів, найбільш важливі для с.г.: механічний склад, структура, гумусованість, хімізм, газові, водні, теплові, живильний режими, біоелементи, родючість. Ґрунтові плани землекористування. Роль рослин, у т.ч. культурних, у біосфері Землі.

Основні елементи діяльності людини в агро екосистемі, їхній вплив на природне середовище.

Обробка ґрунту (о.г.) - механічний вплив на ґрунт робочими органами грунтооброблювальних машин і знарядь, що сприяє створенню оптимальних умов для оброблюваних с.-г. культур. Механічна о.п. як фактор родючості. Глибина обробки й створення потужного окультуреного орного шару ґрунту. Основні види о.г.: оранка - відвальна й без відвальна, лущення, культивація, боронування, прикочування, шлейфування, щілювання, плантаж. Основні технологічні операції, здійснювані в ході о.г.: розпушування, огортання, ущільнення, вирівнювання поверхні поля, перемішування, підрізання бур'янів, збереження стерень, створення мікрорельєфу. Системи о.г.: під ярові культури - із зяблевою й передпосівною обробкою; під озимі культури; на знову освоюваних землях; в умовах зрошення; протиерозійна; мінімальна.

Посів (посадка) с.-г. культур. Семена й посадковий матеріал. Щеплення рослин. Догляд за культурними рослинами. Збирання врожаю.

Добрива, їхня роль у с.-г. виробництві, способи внесення. Добрива: мінерального, органічного, бактеріального, азотного, фосфорного, калійного, комплексні, мікродобрива. Системи добрива. Агрохімічні карти й картограми.

Сівозміни. Наукові основи чергування рослин, вплив попередників на родючість ґрунту й урожай наступних культур. Класифікація сівозмін по головних видах рослинницької продукції й по співвідношенню груп культур. Побудова, здійснення, системи сівозмін.

Можливі шляхи картографування агро екосистем, їхніх властивостей, елементів, діяльності людини в них, у т.ч. на ландшафтно-екологічній основі.

Перспективні технології вирощування основних с.-г. культур.

Технології вирощування на зрошуваних землях основних с.-г. культур - зернових, у т.ч. рису, кормових, овочевих, зокрема, на Україні й у Криму.

Особливості астраханської технології оброблення овочевих і баштанних культур.

Захист культурних рослин від бур'янів, шкідників і хвороб.

Захист рослин (з.р.) - комплексна система заходів у сільському й лісовому господарстві по запобіганню й усуненню шкоди, заподіюваного рослинам шкідниками  хворобами й бур'янами, заснована на сполученні різних методів і засобів. Методи з.р.: організаційно-господарський, агротехнічний, біологічний, селекційно-генетичний, механічний, інтегрований. Карантин рослин. Картографування в з.р.

Бур'яни, їхні види, класифікація й поширення. Агротехнічні, біологічні, хімічні міри боротьби з бур'янами. Застосування й способи внесення гербіцидів залежно від видів культурних і бур'янистих рослин, фаз їхнього розвитку, родючості, мехскладу й вологості ґрунтів, погодних умов.

Шкідники с.-г. рослин - тваринні, що ушкоджують або знищують культурні рослини. Основні групи шкідників -гризуни, комахи, кліщі, нематоди, молюски. Міри боротьби.

Хвороби с.-г. рослин - патологічні процеси, що протікають у рослинах під впливом збудників хвороб і несприятливих умов середовища. Основні інфекційні й неінфекційні хвороби. Епіфітотії. Міри боротьби.

Меліорації

Загальні поняття про меліорації (м.), їхня необхідність, значення, позитивні й негативні аспекти, шляхи картографування.

Водні м. Меліоративні системи. Зрошення, обводнювання, осушення земель. Вплив водних м. на природні умови. Боротьба із вторинним засоленням і заболочуванням ґрунтів.

Сніжні м., їхнє значення для с.г., вплив на природні умови.

Фітомеліорації, їхнє значення для с.г., вплив на природні умови.

Земельні м., їхнє значення, способи й прийоми проведення. Хімічна м. Рекультивація земель. Вплив земельних м. на природні умови й продуктивність земель.

Кліматичні м., їхнє значення для с.г., вплив на природні умови.

Наукові основи захисту земель

Поняття про ерозію й дефляцію, фактори, їх зухвалі, поширення, збиток, екологічні наслідки.

Грунтозахистне землеробство, його обґрунтування на базі системного аналізу, значення для стійкого розвитку с.-г. виробництва.

Основні напрямки вдосконалювання с.з., у т.ч. грунтозахистніх. Протиерозійна обробка ґрунтів. Класифікація, характеристика, картографування земель по ерозійної небезпеки й по ступені с.-х. придатності. Контурно-меліоративні с.з.

Охорона природи в сільськогосподарській діяльності

Основи земельних, водних, лісових, природоохоронного законодавств України, їх с.-г. аспекти.

Організація природоохоронної діяльності в с.г. і контроль за її здійсненням.


Тематичний модуль 1


Лекційний модуль:


Вступ.

Агропромисловий комплекс (АПК)

Основні елементи діяльності людини в агроекосистемі, їхній вплив на природне середовище.

Перспективні технології вирощування основних с.-г. культур.

Захист культурних рослин від бур'янів, шкідників і хвороб.


^ Семінарський модуль:


Світові центри походження культурних рослин і древнього землеробства, еволюція систем землеробства.

Агропромисловий комплекс.

Обробка ґрунтів і сівозміни


^ Модуль самостійної роботи:


Взаємини суспільства і природи в сфері землеробства.

Дослідження академіка Н.И.Вавилова в області походження світового землеробства.

Коротка історія розвитку рослинництва і землеробства.

Основні риси АПК України.

Агроэкосистеми.

Географічна оболонка і біосфера.

Обробка ґрунту.

Посів (посадка) с.-г. культур.

Добрива, їхня роль у с.-г. виробництві.

Технології вирощування на зрошуваних землях основних с.-г. культур.


Підсумкова тека:

Контрольні запитання


 1. АПК. Визначення.

 2. Екологічні проблеми використання та зберігання добрив.

 3. Рослинництво – історія (збирання, неолітична революція, центри походження культурних рослин).

 4. Система добрив в зрошуваному землеробстві.

 5. Структура рослинництва.

 6. Система добрив для Степової зони України.

 7. Класифікація польових культур.

 8. Солонці та солонцюваті ґрунти - загальна характеристика.

 9. Органічні добрива - гній, торф, солома, зелені добрива.

 10. Земні(повітря, вода, поживні речовини) та космічні(тепло, світло) фактори життя рослин.

 11. Роль систем землеробства в поліпшенні життя рослин.

 12. Засолені ґрунти - характеристика, класифікація.

 13. Складні та змішанні добрива. Мікродобрива.

 14. Основні закони землеробства – незмінності та рівнозначності факторів життя, закон мінімуму, закон взаємозв’язку факторів, закон повертання поживних речовин.

 15. Азотні, фосфорні та калійні добрива - хімічний склад.

 16. Кислі ґрунти - поширення, засоби меліорації.

 17. Головні задачі системи землеробства.

 18. Запаси азоту, фосфору та калію в ґрунтах.

 19. Класифікація еродованих ґрунтів.

 20. Примітивні (екстенсивні) системи землеробства. – перелогова, підсічно-вогнева, лісопильна. Історичні причини примітивних систем землеробства.

 21. Склад рослин та їх потреба в продуктах живлення. Роль окремих хімічних елементів в житті рослин.

 22. Роль лісомеліорації в боротьбі з вітровою ерозією.

 23. Паро-перелогові та парові системи землеробства. Недоліки та достоїнства.

 24. Екологічні проблеми використання та зберігання пестицидів.

 25. Фактори вітрової ерозії.

 26. Плодозмінна система землеробства. Достоїнства. Недоліки для земель з континентальним кліматом.Тематичний модуль 2


Лекційний модуль:


Загальні поняття про меліорації

Водні меліоративні системи.

Наукові основи захисту земель

Поняття про ерозію і дефляцію

Охорона природи в сільськогосподарській діяльності


^ Семінарський модуль:


Меліоративні системи.

Ерозія ґрунтів

Природоохоронні заходи в сільському господарстві.


Модуль самостійної роботи:


Зрошення, обводнювання, осушення земель

Боротьба з вторинним засоленням і заболочуванням ґрунтів.

Фіто меліорації

Сніжні меліорації

Земельні меліорації

Кліматичні меліорації

Ґрунтозахисне землеробство

Протиерозійна обробка ґрунтів

Основи земельного, водяного, лісового, природоохоронного законодавств України

Організація природоохоронної діяльності в с.х. і контроль за її здійсненням.


Підсумкова тека:

Контрольні запитання

 1. Допустимі норми ерозії.

 2. Організація території в районах поширення водної ерозії. Контурно-меліоративне землеробство.

 3. Лісомеліорація як захід щодо боротьби з водною ерозією.

 4. Просапна система землеробства. Ерозійна небезпека при просапній системі землеробства.

 5. Фізичні і механічні заходи боротьби з бур'янами.

 6. Організаційні та агротехнічні засоби боротьби з водною ерозією.

 7. Грунтозахистна система землеробства.

 8. Класифікація бур'янистих рослин.

 9. Водна ерозія на меліоративних системах.

 10. Поширення водної ерозії в Україні.

 11. Зональні особливості систем землеробства.

 12. Поверхнева та яружна ерозія.

 13. Спеціальні прийоми обробки ґрунтів, підданих водяної ерозії і дефляції.

 14. Ерозія ґрунтів і системи землеробства.

 15. Визначення сівозмін.

 16. Водна ерозія - фактори.

 17. Ротація культур. Ротаційна таблиця.

 18. Агромелиоративні прийоми обробки перезволожених і зрошуваних ґрунтів. Протиерозійна обробка ґрунтів.

 19. Глибина обробки ґрунтів у залежності від оброблюваної культури, грунтово-кліматичних умов.

 20. Наукові основи ротації культур.

 21. Плантажна і ярусна обробка ґрунтів.

 22. Поширення водної ерозії в Україні.

 23. Найкращі попередники для с.-г. головних культур Проміжні посіви.

 24. Лущення, культивація, боронування, прикочування й інші прийоми поверхневої обробки ґрунтів.

 25. Організаційні та агротехнічні засоби боротьби з водною ерозією.

 26. Класифікація сівозмін – признаки класифікації. Довго ротаційні і коротко ротаційні.

 27. Безотвальна та плоскорізна обробка ґрунтів.

 28. Допустимі норми ерозії.

 29. Класифікація по господарському призначенню культур.

 30. Технологічні операції при обробітку ґрунту – кришення, рихлення, перемішування, ущільнення, збереження стерні, створення форм поверхні.

 31. Водна ерозія на меліоративних системах.

 32. Класифікація сівозмін по співвідношенню головних груп культур .

 33. Обробіток ґрунту та забур’яненість посівів.

 34. Класифікація еродованих ґрунтів.

 35. Проектування та впровадження сівозмін.

 36. Необхідність обробітку ґрунту – вплив на фізичні, водно-фізичні та теплові та біологічні властивості ґрунту.

 37. Організаційні та агротехнічні засоби боротьби з водною ерозією.

 38. Грунтозахистна система землеробства.

 39. Солонці та солонцюваті ґрунти - загальна характеристика.

 40. Агромелиоративні прийоми обробки перезволожених і зрошуваних ґрунтів. Протиерозійна обробка ґрунтів.

 41. Просапна система землеробства. Ерозійна небезпека при просапній системі землеробства.

 42. Меліорація засолених ґрунтів.

 43. Класифікація еродованих ґрунтів.

Основна література:


Ващенко И.М., Ланге К.П., Меркулов М.П., Олексеенко Т.Д. Практикум по основам сельского хозяйства. - М.: Просвещение, 1991.

Витязев В.Г., Макаров И.Б. Общее земледелие. - М.: МГУ, 1991.

Воробьев С.А., Аваев М.Г. Лабораторно-практические занятия по почвоведению и земледелию. - М.: Сельхозгиз, 1955.

Воробьев С.А., Буров Д.И., Егоров В.Е., Груздев Г.С. Земледелие. - М.: Колос, 1972.

Воробьев С.А., Буров Д.И., Туликов А.М. Земледелие. - М.: Колос, 1977.


Додаткова література:


Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР. - М.: ГУГК, 1962.

Адабашев И.И. Трагедия или гармония ? - М.: Мысль, 1973.

Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. - М.: Мысль, 1975.

Косинский В.С., Никляев В.С., Ткачев В.В., Сучилина А.А. Основы земледелия и растениеводства. - М.: Агропромиздат, 1990.

Котт С.А. Сорные растения и борьба с ними. - М.: Сельхозгиз, 1961.

Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. - М.: Колос, 1971.

Заславский М.Н. Эрозиоведение. - М.: Высшая школа, 1983.

Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. - М.: Мысль, 1980.

Капинос П.I., Тарасенко Н.А. Охорона природи. - К.: Вища школа, 1983 (или другие издания).

Кац Д.М., Шестаков В.М. Мелиоративная гидрогеология. - М.: МГУ, 1981.

Кирина Л.И. Животноводство. - М.: Колос, 1970.

Крикунов В.Г., Полупан Н.И. Почвы УССР и их плодородие. - К.: Вища школа, 1987.

Схожі:

Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconЕкологія та охорона навколишнього середовища 040. 106
Тема Вступ. Предмет і завдання курсу. Проблеми охорони земель в Україні і світі. Поняття раціонального використання земель
Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconЗемельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель
Мета, характер І завдання землеустрою. Зміст та принципи землеустрою. Основні поняття І визначення системи землеустрою. Суть, складові...
Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Мета курсу: надання студентам знань про сучасну політичну карту, географію промисловості, сільського господарства І транспорту світу....
Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Розрахунок параметрів хвостосховища” з курсу “ Основи утилізації відходів” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання...
Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень»
В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702...
Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Основи утилізації відходів”(для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...
Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Вивчення педагогіки починається з курсу “Загальні основи педагогіки”, мета якого – опанування студентами основами педагогічних знань...
Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи
Розрахунок параметрів хвостосховища” з курсу “ Основи утилізації відходів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів...
Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconСписок екзаменаційних запитань з курсу "Основи землевпорядкування І кадастру"
Становлення І розвиток обліково-кадастрових робіт у східній Європі: основні системи перепису земель
Основи ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу iconСписок екзаменаційних запитань з курсу "Основи землевпорядкування І кадастру"
Становлення І розвиток обліково-кадастрових робіт у східній Європі: основні системи перепису земель
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи