Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності icon

Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності
Скачати 55.47 Kb.
НазваУдк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності
Дата07.06.2013
Розмір55.47 Kb.
ТипДокументи

УДК 349.225.65

Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності

Е.Г. Дудченко

Анотація. Досліджено поняття та значення матеріальної відповідальності працівника в контексті трудових відносин, проведено порівняльний аналіз правової природи матеріальної та майнової відповідальності, їх відмінностей та характерних особливостей.

Ключові слова: матеріальна відповідальність, трудовий договір, шкода, працівник, работодавець, майнова відповідальність.

Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності становить собою обов'язок однієї сторони трудового договору – працівника або власника (уповнова­женого ним органу) відшкодувати іншій стороні шкоду, за­подіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов'язків у встановлено­му законом розмірі й порядку [2, c. 45].

Матеріальній відповідальності властиві усі ознаки юри­дичної відповідальності. Так, матеріальну відповідальність характеризує державний примус, тобто примус до виконання норм права. Ця ознака у різних галузях виявляється по–різно­му. Так, у цивільному та трудовому законодавстві передбаче­на можливість добровільного виконання обов'язку (добро­вільне відшкодування заподіяної шкоди). В усіх випадках діяльність щодо здійснення державного примусу можлива за умови додержання певного процедурно–процесуального порядку [4, c. 49].

Підставою юридичної відповідальності являється право­порушення, яке вказує на момент виникнення юридичної відповідальності, породжує відповідні правовідносини і відпо­відну відповідальність особи, яка вчинила правопорушення.

Працівник повинен дбайливо ставитися до майна власника підприємства, установи, організації. У свою чергу власник (або уповноважений ним орган) повинен створити працівникам умови, що забезпечують повне збереження дорученого їм майна, забезпечити здорові та нешкідливі умови праці. Не­виконання чи неналежне виконання таких обов'язків, по­кладених на сторони трудового договору, якщо внаслідок цього заподіяна матеріальна шкода, утворює собою трудове майнове правопорушення і є підставою для матеріальної від­повідальності [5, c. 99]. Не являються правопорушеннями дії, які хоч і схожі з правопорушенням, але не визнаються такими внаслі­док обставин, при яких вони були вчинені: при необхідній обороні, крайній необхідності та виробничо–господарському ризику.

Суб'єктами матеріальної відповідальності в трудовому праві в усіх випадках є працівник і роботодавець (власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа), з яким він перебуває в трудових правовідносинах [1].

Матеріальну відповідальність потрібно відрізняти від майнової відповідальності, передбаченої нормами цивільно­го права. Матеріальна відповідальність сторін трудового до­говору виникає при заподіянні шкоди тільки у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням трудових обо­в'язків. У трудовому праві відшкодуванню підлягає тільки пряма дійсна шкода і, як правило, в обмеженому розмірі – не більше середнього місячного заробітку працівника, який заподіяв шкоду. Ця відповідальність не повинна перевищу­вати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством; неотримані доходи або упу­щена вигода, на відміну від цивільного права, відшкодуванню не підлягають. У цивільному праві завжди діє принцип пов­ного відшкодування шкоди [4, c. 50]. Межі матеріальної відповідаль­ності працівників диференціюються залежно від форми вини, виду майна, якому заподіяна шкода, характеру трудової функції, яку виконує працівник, чого немає в цивільному праві. За нормами трудового права працівники звільняють­ся від матеріальної відповідальності за шкоду, яка може бути віднесена до категорії нормального виробничо–господарського ризику [4, c. 52]. Тягар доведення наявності підстави й умов мате­ріальної відповідальності працівника лежить на власникові або уповноваженому ним органі (ст. 138 КЗпП України), тобто діє презумпція невинності працівника, в той час як у ци­вільному праві встановлена презумпція вини заподіювана шкоди [1].

Матеріальна відповідальність може бути покладена не­залежно від притягнення працівника до дисциплінарної, ад­міністративної або кримінальної відповідальності.

Матеріальна відповідальність у трудовому праві носить двосторонній, взаємний характер. Складовими частинами її є: матеріальна відповідальність працівників і матеріальна від­повідальність роботодавця – власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи. Працівник, котрий заподіяв шкоду майну власника внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків за трудо­вим договором, зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду [3, c. 31]. Роботодавець або уповноважений ним орган несе матеріальну відповідальність перед працівником за шкоду, заподіяну здо­ров'ю внаслідок невиконання обов'язків щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці; за незабезпечення збережен­ня особистих речей працівника при виконанні ним трудових обов'язків; за порушення права працівника на працю: при необґрунтованій відмові в прийомі на роботу, незаконному відстороненні від роботи, незаконному переведенні на іншу роботу, при незаконному звільненні з роботи, у разі непра­вильного або не відповідного чинному законодавству фор­мулювання причини звільнення в трудовій книжці, що пере­шкоджає працевлаштуванню працівника, у зв'язку із затрим­кою трудової книжки при звільненні, у разі затримки вико­нання рішення про поновлення працівника на роботі [5, c. 101].

Матеріальна відповідальність працівників регулюється главою IX КЗпП "Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприєм­ству, установі, організації".

Елементи трудового майнового правопорушення є одно­часно умовами матеріальної відповідальності сторін трудо­вого договору. Такими умовами є:

  • наявність прямої дійсної шкоди, під якою потрібно розуміти втрату, погіршення або пониження цінності майна, необхідність для підприємства, установи, організації зробити витрати на відновлення, придбання майна або інших ціннос­тей або зробити зайві виплати;

  • протиправність дії або бездіяльність однієї зі сторін трудового договору (невиконання або неналежне виконання трудових обов'язків);

  • причинний зв'язок між протиправним порушенням стороною трудового договору свого обов'язку і майновою шкодою, що наступила, тобто результат з неминучістю випливає із заподіяного особою діяння;

  • вина працівника, власника або уповноваженого ним органу. Вина являє собою відношення працівника до заподія­ної шкоди у формі умислу чи необережності [2, c. 76].

Потрібно звер­нути увагу на те, що на відміну від цивільно–правової май­нової відповідальності, коли передбачаються випадки май­нової відповідальності без вини, матеріальна відповідальність у трудовому праві не може наступити без вини. При покла­данні на працівника матеріальної відповідальності вина по­винна бути обов'язково встановлена. Форма вини впливає на вид матеріальної відповідальності, і відповідно умисне заподіяння майнової шкоди тягне за собою повну матеріаль­ну відповідальність.

Як уже відмічалося, тягар доведення вини лежить на власникові або уповноваженому ним органі, крім випадків відшкодування шкоди працівниками, які не­суть повну матеріальну відповідальність за спеціальними законами, уклали договір про повну матеріальну відпові­дальність або отримали матеріальні цінності за разовим до­рученням. Такі працівники вважаються винними, доки самі не доведуть свою невинність у виникненні шкоди. Для притягнення до матеріальної відповідальності не­обхідні всі вказані умови у сукупності.


Список використаних джерел:

  1. Кодекс законів про працю // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 1040 с.

  2. Венедиктов B.C. Трудове право Украины: Учебное пособие для юридических высших учебных заведений.–X.: Консул, 2004. – 230 с.

  3. Гейц І.В. Матеріальна відповідальність працівників // Консультант бухгалтера. – 2005. – № 11. – С. 30–36.

  4. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України.  2000.  № 7.  С. 4955.

  5. Харитонов Є.О., Чанишева Г.І. Актуальне дослідження проблем матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин // Митна справа. – 2002. – № 5. – С. 98–103.

Схожі:

Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності iconВ. М. Корецького на правах рукопису Завгородня Владислава Миколаївна удк 349. 6 Майнова відповідальність за порушення лісового закон
Поняття, підстави та особливості майнової відповідальності за порушення лісового законодавства 13
Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності iconВ. М. Корецького на правах рукопису Завгородня Владислава Миколаївна удк 349. 6 Майнова відповідальність за порушення лісового закон
Поняття, підстави та особливості майнової відповідальності за порушення лісового законодавства 13
Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності iconМетодичні вказівки до практичних занять заняття 1
Повна матеріальна відповідальність працівників. Випадки повної матеріальної відповідальності працівників
Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності iconОбов’язкове домашнє завдання з дисципліни «Охорона праці у галузі»
Згідно із Законом України «Про охорону праці» за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (розділ VIII)...
Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності iconТеми рефератів з дисципліни «Трудове право» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Квач Сергій Сергійович
Матеріальна відповідальність працівників: поняття, види та підстави застосування
Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності icon1 заняття Основні питання
Повна матеріальна відповідальність у випадках укладення договору про повну матеріальну відповідальність між працівником І підприємством,...
Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності iconПерелік контрольних питань з предмету «Конституційне право зарубіжних країн»
...
Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності iconВизначення розміру майнової відповідальності за неналежне використання земель. // Вісник геодезії та картографії 2009 № C. 28-31
Кохан С. С., Москаленко А. А. Класифікація мультиспектральних зображень // Науковий вісник нау – 2008 №128 c 266-273
Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності iconПерелік тем, які виділені для самостійного вивчення для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Фармація”
Фармацевтичні кадри. Підготовка, єдині кваліфікаційні вимоги, використання кадрів, права та обов’язки працівників фармацевтичної...
Удк 349. 225. 65 Матеріальна відповідальність працівників та її відмінність від майнової відповідальності iconПерелік тем, які виділені для самостійного вивчення для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Фармація”
Фармацевтичні кадри. Підготовка, єдині кваліфікаційні вимоги, використання кадрів, права та обов’язки працівників фармацевтичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи