Основи наукових досліджень icon

Основи наукових досліджень
Скачати 395.46 Kb.
НазваОснови наукових досліджень
Сторінка1/4
Дата02.11.2012
Розмір395.46 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4

Основи наукових досліджень

Зміст курсу
Пояснювальна записка

Мета курсу: ознайомлення студентів з основними відомостями про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про організацію та шляхи забезпечен­ня наукових досліджень в державі; оволодіння студентами методами і прийомами проведення педагогічного дослідження.

Завдання курсу:

  • методичні: оволодіння майбутніми вчителями методикою, методами та прийомами організації наукового педагогічного пошуку;

  • пізнавальні: ознайомлення студентів з основними положеннями та місцем педагогічної науки у розвитку суспільства, закономірностями організації, постановки, проведення і узагальнення результатів психолого- педагогічного дослідження;

  • практичні: забезпечення міцних знань, умінь і навичок наукової діяльності студентів, оволодіння методами наукового пізнання, необхідними у бурхливому потоці наукової інформації. Уміння написати, оформити і захистити курсову та випускну роботу.

Програма курсу: Програму розроблено на основі типової програми курсу - Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи наукових досліджень / Укл. В.К.Сидоренко, П.В.Дмитренко. - К., 2000. -15 с.

Історичні етапи розвитку науки. Передумови виникнення науки як не­обхідного наслідку суспільного розподілу праці. Наука на ранніх стадіях розвитку суспільства. Наука в період середньовіччя. Наука в умовах вини­кнення і розвитку капіталізму.

Історія української науки. Історичні витоки і передумови української науки. Розвиток науки в Київській Русі. Піднесення наукових досліджень в Україні у XVIII столітті. Наука України ХІХ-ХХ століть.

Сучасні наукові пріоритети України.

Загальні відомості про наукове пізнання. Суб'єкти й об'єкти пізнання. Взаємодія суб'єкта й об'єкта у пізнавальній діяльності. Взаємозв'язок пі­знання і практики. Рівні пізнання: почуттєвий і раціональний, емпіричний і теоретичний. Методи наукового пізнання. Уявлення про метод як засіб пізнання. Класифікація методів. Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, вимі­рювання, експеримент. Методи теоретичного дослідження: ідеалізація, формалізація, логічні та історичні методи.

Методи, що можуть бути застосовані на емпіричному й теоретичному рівнях: абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання.

Системний підхід і системний аналіз. Загальні відомості про сис­тему. Зв'язки між елементами системи. Структура, характеристики та властиво­сті систем. Визначення системного підходу. Вплив системного підходу на послі­довність наукового дослідження.

Особливості прояву системного аналізу у науковому дослідженні.

Моделі у науковому дослідженні. Поняття про модель та моделювання. Призначення моделей у науковому дослідженні

Загальні відомості про інформацію. Роль інформації у науковій діяльності. Друковані носії інформації. Носії і засоби по­ширення інформації на основі комп'ютерної техніки.

Особливості вторинної інформації та її пошук. Призначення та види бібліотек. Бібліотечні фонди: основний і довідковий. Бібліотечні каталоги та картотеки. Види каталогів; алфавітний, систематичний і предметний, їх особливості та призначення.

Методика пошуку першоджерел. Спеціальні бібліографічні видання та їх роль в інформаційному пошуку. Оформлення результатів інформа­ційного пошуку.

Систематизація і письмовий виклад опрацьованих матеріалів. Оформлення результатів опрацювання першоджерел: складання виписок, анотацій, конспектів.

Вимоги до проведення наукового дослідження. Послідовність проведення наукового дослідження. Науковий напря­мок, проблема і тема наукового дослідження. Вибір теми дослідження. Ознайомлення із станом обраної теми дослідження. Уточнення теми і складання програми дослідження. Обґрунтування теми, дослідження, йо­го актуальності та новизни. Методологічний апарат наукового дослі­дження. Мета та завдання дослідження. Вибір методів дослідження. Умо­ви забезпечення адекватності обраних методів дослідження його меті та завданням. Логіка наукового дослідження. Складання календарного пла­ну робіт. Гіпотеза дослідження. Зведення і опрацювання результатів дослідження. Теоретич­ний аналіз та літературне оформлення результатів дослідження. Упрова­дження у практику та оцінювання теоретичної й практичної значущості результатів дослідження.

Експеримент як складова частина наукового дослідження. План і методика експерименту. Вибір способів та засобів фіксації ре­зультатів експерименту. Комп'ютеризація експериментальних робіт. Роль особистості науковця у проведенні дослідження.

Форми узагальнення результатів наукових досліджень: усний виклад, тези доповіді, реферат, наукова стаття, науковий звіт, дисертація, моно­графія. Вимоги до їх змісту та оформлення.

Методи зведення й обробки результатів експериментальних дослі­джень: статистичні, графічні й табличні.

Математичні методи опрацювання результатів дослідження. Матема­тична інтерпретація експериментальних матеріалів. Середні показники результатів дослідження. Варіювання результатів дослідження. Визна­чення достовірності результатів дослідження. Параметричні методи порі­вняння результатів досліджень. Методи визначення зв'язків між факто­рами і явищами.

Складання списку літературних джерел. Вимоги до оформлення наукових праць. Письмове оформлення наукової праці. Виразність і мова тексту наукової праці. Правильність застосу­вання наукової термінології. Цитування у тексті наукової праці. Види посилань на використані літе­ратурні джерела. Пояснення зв'язку тексту з посиланнями. Спрощення бібліографічних описів у посиланнях.

Завершення і представлення результатів наукового дослідження. Вибір форми представлення результатів наукового дослідження. Показники оці­нювання результативності проведеного дослідження. Рецензування завер­шеної наукової роботи.

Підготовка до захисту та захист наукової роботи. Підготовка результатів дослідження до упровадження у практику.


^ Розподіл навчального часу

2010/11 н.р.

Тема

або

розділ

Кількість годин для форм навчання (денна/заочна)

Форма семестрового

контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практична

(лабораторна

робота)

Самостійна робота


І змістовий модуль. Історико-філософські засади наукового пізнання

1. Наука як система уявлень про світ.

6/4

2/22


2

залік

2.Теоретична основа наукових досліджень.

6

22


23.Наук.-дослідна робота у процесі підготовки вчителя.


6


2
22


4. Методологічні

основи наукового

пізнання.4
2
2
ІІ змістовий модуль. Методологічні засади наукового дослідженнязалік


5.Теоретичні методи дослідження

82

2/2


2

4


6.Методи опитування в педагогічному дослідженні.1022


6

7.Тестові процедури в педагогічному дослідженні
1022


6

8. Інформаційне забезпечення

наукових

досліджень8
22


4

ІІІ змістовий модуль. Організація науково-педагогічного дослідження

9. Логіка науково-дослідної роботи

10

2

2
6

10.Організація та проведення наукового дослідження822


4

11. Експеримент як складова частина наукового дослідження1022


6

12. Обробка та оформлення результатів дослідження42

2

13. Завершення і представлення результатів наукового дослідження.1022


6

ВСЬОГО

90/4

26/4


24

40
  1   2   3   4

Схожі:

Основи наукових досліджень iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Основи наукових досліджень iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Основи наукових досліджень iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
Основи наукових досліджень iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
Основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
Основи наукових досліджень iconНавчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень»
«Основи наукових досліджень» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...
Основи наукових досліджень icon"основи наукових досліджень"
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень" (для студентів 5 курсу денної І заочної...
Основи наукових досліджень iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
Основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Основи наукових досліджень iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
Основи наукових досліджень iconОснови наукових досліджень (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є вивчання методології І методів наукових досліджень, а також засоби їх організації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи