Методика навчання математики icon

Методика навчання математики
НазваМетодика навчання математики
Сторінка1/3
Дата02.11.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Методика навчання математики


Мета курсу: підготувати студентів до навчання учнів математики у початкових класах, сформувати знання та уміння, що необхідні для професійного розв’язання навчальних завдань, які виникають під час навчання молодших школярів математики.

Завдання курсу:

 • методичні. Сформувати у студентів уміння застосовувати теоретичні знання до розв’язування практичних питань, навчити методам, прийомам, засобам організовувати діяльність учнів на уроках, ознайомити студентів з типовими труднощами та помилками учнів та шляхами їх попередження.

 • пізнавальні. Ознайомити студентів із змістом початкового курсу математики, методами, формами і засобами навчання математики молодших школярів. • практичні. Сформувати у студентів уміння і навички організовувати навчально-виховний процес навчання математики, планувати уроки різних типів та різні види позакласної роботи.

^ Студент знає:

- нові цілі засвоєння учнями освітньої галузі «Математика» в контексті модернізації початкової освіти;

- завдання вивчення, змісту та особливостей побудови початкового курсу математики відповідно до вимог Державного стандарту освітньої галузі «Математика»;

- основні умови здоров´язберігаючої організації навчально-виховного процесу під час навчання математики;

- специфіку виховної роботи на уроках та в позаурочній діяльності.


^ Студент володіє практичними уміннями і навичками:

- моделювати уроки та позакласні заходи з математики, продуктивно і нестандартно організовувати процесс навчання, виховання і розвитку з метою забезпечення реалізації вимог Державного стандарту освітньої галузі «Математика»; вести їх обговорення, давати оцінку і самооцінку проведених занять;

- організувати власну самостійну дослідницьку діяльність.


Програма курсу


Загальні питання методики
навчання математики у початкових класах.^ Методика навчання математики
у початкових класах як наука.


Предмет і задачі методики навчання математики. Методи наукових досліджень. Зв’язок методики навчання математики з другими науками.


^ Початковий курс математики як навчальній предмет.

Завдання математики у початкових класах. Зміст і побудова початкового курсу математики. Наступність у навчанні математики між дитячим садком та 1-4 класами, початковими класами та 5-6 класами.


^ Методи навчання

математики у початкових класах.

Методи навчання та їх види. Зв’язок методів навчання з метою, змістом, засобами та формами навчання. Залежність вибору методів навчання з метою, змістом, засобами та формами навчання. Залежність вибору методів від конкретної задачі, особливості змісту навчального матеріалу, засобів та форм навчання, вікових особливостей дітей.


^ Засоби навчання математики.

Засоби навчання, їх призначення, особливості і методика використання. Стабільний підручник математики для початкових класів школи, особливості його змісту, побудови, оформлення. Прилади, моделі, таблиці технічні засоби навчання на уроках математики.


^ Організація навчання математики у початкових класах.

Урок математики та його види. Система уроків. Вимоги до сучасного уроку. Особливості проведення уроків математики з дітьми шестирічного віку. Використання ігрових форм.

Підготовка учителя до уроку; ознайомлення з варіативними навчальними планами і програмами; складання календарного і тематичного планів; написання конспекту уроку.

Методичний аналіз уроку.

Перевірка і оцінювання знань, умінь, навичок. Вимоги до ведення зошитів.

Особливості організації навчання математики в малокомплектній школі.


^ Питання для обговорення на практично-семінарських заняттях.

Конспект уроку. Вимоги до конспекту уроку. Аналіз уроку. Аналіз позакласного заходу. Норми оцінювання.

Вивчення досвіду роботи учителів з питань використання засобів навчання на уроках математики.

^ Методика вивчення основних змістовних ліній початкової математики


Методика вивчення нумерації
цілих невід’ємних чисел.


Різні методичні підходи до формування поняття натурального числа і нуля.

Підготовчий період та його особливості викладання у чотирирічній початковій школі.

Методика вивчення нумерації чисел у кожному концерті.

^ Тема лабораторного заняття: Спостереження і аналіз уроку з теми “Нумерація чисел” (по класам). Використання цікавинок на цих уроках.


Питання для обговорення на практично-семінарських заняттях.

Плани уроків математики (до числовий період, навчання письму цифр, особливості вивчення нумерації у кожному концентрі).

Аналіз, добірка і складання вправ для закріплення матеріалу. Складання математичних диктантів, самостійних робіт для перевірки знань з нумерації.

Міркування учнів при обчисленнях, теоретичною основою яких є нумерація.

Забезпечення уроків наочністю. Добірка ігор.

Завдання контрольної роботи: 1. Скласти математичний диктант для перевірки знань з нумерації чисел 2. Каліграфія цифр.


^ Методика вивчення арифметичних дій.

Загальні питання методики формування обчислювальних навичок. Методика вивчення додавання та віднімання в межах 10; табличне додавання та віднімання двоцифрових чисел; письмове і усне додавання та віднімання багатоцифрових чисел; методика вивчення усного та письмового множення та ділення.

Формування найпростіших уявлень про інформатику і обчислювальні машини у молодших школярів.

^ Тема лабораторного заняття: Спостереження і аналіз уроку ознайомлення з алгоритмом виконання арифметичної дії.


Питання для обговорення на практично-семінарських заняттях.

Формування конкретного змісту додавання, віднімання, множення та ділення. Обчислювальні прийоми, їх теоретичні основи. Алгоритми виконання арифметичних дій. Аналіз системи завдань підручників. Складання конспектів уроків.

Теми контрольних робіт:

 1. Алгоритми усного додавання та віднімання двоцифрових чисел.

 2. Алгоритми письмових арифметичних дій.


^ Методика навчання розв’язування задач.

Функції задач у навчанні молодших школярів. Класифікації задач. Основні етапи роботи над задачею. Творча робота над задачею.

Методика розв’язування простих задач. Розвиток умінь розв’язувати складені задачі. Схема пошуку розв’язування стандартної задачі. Методика розв’язування задач із пропорційними величинами, окремих видів. Арифметичні задачі підвищеної складності.


^ Тема лабораторного заняття: Спостереження і аналіз уроку. Наочність під час навчання розв’язування задач.

Питання для обговорення на практично-семінарських заняттях.

Вироблення загальних прийомів роботи над задачами. Методика ознайомлення із задачею. Організація роботи з формування умінь розв’язувати прості задачі на додавання, віднімання, множення та ділення. Труднощі та помилки учнів під час розв’язування простих задач.


Методика розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного, пропорційне ділення, знаходження невідомого за двома різницями, окремих видів.

Теми контрольних робіт:

 1. Навчання розв’язування простих задач.

 2. Навчання розв’язування складених задач.


^ Методика вивчення величин.

Загальні питання вивчення величин: величини, що вивчаються в курсі математики початкових класів, формування поняття величини, ознайомлення з одиницями вимірювання величин, приладами, алгоритмами перетворення одиниць вимірювання, діями над величинами.

Методика вивчення довжини, маси та місткості, часу та швидкості, площі, мір вартості.

Використання старовинних мір довжини, маси, площі під час вивчення математики.

^ Тема лабораторного заняття: складання фрагментів уроків з тем: “Міри маси”, “Міри довжини”, “”Міри часу”, “Площа”. Проведення ділової гри.


Питання для обговорення на практично-семінарських заняттях.

Основні етапи вивчення величин. Формування поняття довжини, маси, часу, шляхи ознайомлення з одиницями вимірювання названих величин. Старовинні міри довжини, маси, вартості. Ознайомлення з приладами вимірювання величин, різними їх видами. Виготовлення наочності, моделей, що використовуються під час вивчення величин у молодших класах.

Завдання контрольної роботи:

Скласти самостійну роботу для перевірки знань учнів з теми.


^ Методика вивчення алгебраїчного матеріалу.

Методика вивчення числових рівностей і нерівностей.

Методика вивчення числових рівностей і нерівностей, що містять змінну. Методика вивчення рівнянь.

Функціональна пропедевтика в початкових класах.

Методика розв’язування задач складанням виразів або рівнянь.

^ Тема лабораторного заняття: спостереження і аналіз уроку з питань вивчення алгебраїчного матеріалу.


Питання для обговорення на практично-семінарських заняттях.

Методика формування понять “вираз”, “значення виразу”, “вираз із змінною”, “рівняння”. Порядок дій та вправи, що сприяють його засвоєнню.

Аналіз системи завдань підручників. Складання конспектів нестандартних уроків.


^ Методика вивчення геометричного матеріалу.

Методика вивчення геометричних фігур: точка, лінія, відрізок прямої; кути та їх види; різні види трикутників, чотирикутників тощо; коло і круг; геометричні тіла (куб, куля, циліндр та ін.).

Навчання учнів найпростіших геометричних побудов.


Питання для обговорення на практично-семінарських заняттях.

Формування уявлень про геометричні фігури, тіла. Розвиток просторових уявлень молодших школярів. Види задач геометричного змісту.

Народознавчий аспект геометричного матеріалу.


^ Методика ознайомлення з дробами.

Формування в учнів наочних уявлень про дроби, порівняння дробів. Запис і читання частин. Знаходження частини числа. Задачі на знаходження частини числа та числа за його частиною.

^ Питання для обговорення на практично-семінарських заняттях.

Аналіз, розробка та добірка вправ, наочності, дидактичних ігор з теми: “Початкове уявлення про дріб”.

^ Огляд розвитку методики навчання математики у початкових класах та перспективи її подальшого удосконалення.

Основні періоди в розвитку і становленні методики навчання математики у початкових класах національної школи. Народна математика у Україні. Педагогічна спадщина провідних українських методистів-математиків (О.М. Астряб, І.З. Василенко, Г.Д.Гриневич, М.Д. Дегтярьова, О.С, Дубинчук, І.Ф. Тесленко, М.В. Богданович та ін.)

Сучасна концепція курсу математики для 1-4 класів національної школи України


^ 4. Розподіл навчального часу

Тема або розділ

Кількість годин для форм навчання (заочна/денна)

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Прак-

тичні

Само-

стійна робота

Загальні питання методики навчання математики у початкових класах.

36

12
4

20

залік

Методика вивчення нумерації
цілих невід’ємних чисел.

18

4
4

10
Методика вивчення арифметичних дій.

60

22
16

22
Методика навчання розв’язування простих задач.

48

16
12

20

залік

Методика навчання розв’язування складених задач

44

8
16

20
Методика вивчення величин.

20

6
6

8
Методика вивчення алгебраїчного матеріалу.

6

2
2

2
Методика вивчення геометричного матеріалу.

6

2
2

2
Методика ознайомлення з дробами.

4

22
Огляд розвитку методики навчання математики у початкових класах та перспективи її подальшого удосконалення.

4

22

екзамен

Разом

246

76
62

108

^ Плани лекцій

Змістовий модуль 1: Загальні питання методики. Методика вивчення нумерації чисел.


1.Тема: Методика навчання математики у початкових класах як наука


План

1.Предмет і задачі методики навчання математики.

2.Методи наукових досліджень.

3.Зв’язок методики навчання математики з другими науками.


Література:

1.Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах.-Тернопіль: Богдан, 2001-368с.

2.Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах.-М.: «Академия», 2000.

3.Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. М.: Просвещение. – 1984-335с.


2.Тема: Початковий курс математики як навчальний предмет


План


1.Завдання математики у початкових класах.

2.Зміст і побудова початкового курсу математики.

3.Наступність у навчанні математики між дитячим садком та 1-4 класами, початковими класами та 5-6 класами.


Література:


1.Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах.-Тернопіль: Богдан, 2001-368с.

2.Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах.-М.: «Академия», 2000.

3.Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. М.: Просвещение. – 1984-335с.


3.Тема: Методи навчання математики у початкових класах.


План


1.Методи навчання та їх види.

2.Зв’язок методів навчання з метою, змістом, засобами та формами навчання.

3.Залежність вибору методів навчання з метою, змістом, засобами та формами навчання.

4.Залежність вибору методів від конкретної задачі, особливості змісту навчального матеріалу, засобів та форм навчання, вікових особливостей дітей.


Література:

1.Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах.-Тернопіль: Богдан, 2001-368с.

2.Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах.-М.: «Академия», 2000.

3.Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. М.: Просвещение. – 1984-335с.


4.Тема: Засоби навчання математики


План

1.Засоби навчання, їх призначення, особливості і методика використання.

2.Стабільний підручник математики для початкових класів школи, особливості його змісту, побудови, оформлення.

3.Прилади, моделі, таблиці технічні засоби навчання на уроках математики.


Література:

1.Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах.-Тернопіль: Богдан, 2001-368с.

2.Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах.-М.: «Академия», 2000.

3.Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. М.: Просвещение. – 1984-335с.


5.Тема: Урок математики та його види.


План

1.Система уроків.

2.Вимоги до сучасного уроку.

3.Особливості проведення уроків математики з дітьми шестирічного віку.

4.Використання ігрових форм.


Література:

1.Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах.-Тернопіль: Богдан, 2001-368с.

2.Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах.-М.: «Академия», 2000.

3.Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. М.: Просвещение. – 1984-335с.


6.Тема: Організація навчання математики у початкових класах.


План

1.Підготовка учителя до уроку; ознайомлення з варіативними навчальними планами і програмами; складання календарного і тематичного планів; написання конспекту уроку.

2.Методичний аналіз уроку.

3.Перевірка і оцінювання знань, умінь, навичок.

4.Вимоги до ведення зошитів.

5.Особливості організації навчання математики в малокомплектній школі.


Література:

1.Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах.-Тернопіль: Богдан, 2001-368с.

2.Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах.-М.: «Академия», 2000.

3.Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. М.: Просвещение. – 1984-335с.


^ 7.Тема: Методика вивчення нумерації чисел в межах десятка і сотні.


Мета: Сформувати поняття нумерації, розкрити методику вивчення нумерації в кожному концентрі.

План

1. Підготовка учнів до введення натуральних чисел. Методика формування натурального числа.

2. Загальні питання нумерації чисел:

а) види лічби;

b) склад лічби;

c) властивості натуральної послідовності;

d) види нумерації чисел;

e) підходи до вивчення нумерації чисел.

3. Методика вивчення нумерації в межах десятка:

а) характеристика завдань, що сприяють формуванню знань з нумерації чисел;

b) формування понять про число 0;

c) каліграфія цифр.

4. Методика вивчення нумерації чисел в межах сотні:

a) нумерація чисел другого десятка;

b)особливості вивчення теми у трирічній і чотирирічній школах;

c) нумерація чисел від 21-100;

d) обчислювальні прийоми, теоретичною основою яких є знання з нумерації.

Література

1. Богданович М. та ін. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник / М.В. Богданович, М.В. Козак, Я.А. Король. – К.: А. С. К., 1998. п. 18,20,22


^ 8.Тема: Методика вивчення нумерації в межах тисячі та мільйона.


Мета Розкрити методику вивчення з теми, узагальнити знання студентів з теми.

План


1. Методика вивчення нумерації в темі «Тисяча».

a) введення нової одиниці лічби;

b) розрядний клас числа;

c) обчислювальні прийоми, теоретичною основою яких є знання з нум6рації чисел.

2. Методика вивчення нумерації чисел в темі «Багатоцифрові числа»:

a) структура теми;

b) характеристика системи вправ на засвоєння теми;

c) узагальнення знань учнів з нумерації чисел.


Література

1. Богданович М. та ін.. методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник / М.В. Богданович, М.В. Козак, Я.А. Король. –К.: А. С. К., 1998 п.25,29


^ 9.Тема: Методика формування обчислювальних навичок і вмінь.


Мета: Розкрити основні підходи до формування обчислювальних навичок.

Тема 1: Загальні питання методики вивчення арифметичних дій.


План

1. Місце і значення обчислень у початковій школі.

2. Зміст матеріалу т порядок його вивчення.

3. Обчислювалюні прийоми та їх класифікація.

4. Обчислювальні навички та показники їх сформованості.


Література

1. Моро М.Г., Пишкало А.М. методика навчання математики в 1-3 класах. К.: Рад.шк., 1979. – 17.


Змістовий модуль 2: Методика навчання виконанню арифметичних дій.

^ 1.Тема: Методика вивчення арифметичних дій в темі «Десяток».

Мета: Розкрити студентам основні етапи вивчення, додавання та віднімання в темі «Десяток», методику засвоєння табличного додавання та віднімання.


План

1. Основні етапи вивчення додавання та віднімання в межах 10:

a) склад числа;

b) формування конкретного змісту додавання та віднімання;

c) взаємозв’язок додавання та віднімання;

d) формування обчислювальних навичок.

2. Система роботи над таблицями.

3. Використання наочності під час вивчення теми.


Література

1. Богданович М. та ін. Методика викладання математики в початкових класах. К.: А. С. К., 1998. § 19.

2. Попик Л.К. Додавання і віднімання в 1 класі.// Початкова школа. –1989. -№2.

3. Сопко П.П. Ігрові способи в навчанні шестирічок. // Початкова школа. -1989. -№3.

4. Мартинова Л. та ін. Формування вмінь та навичок додавання і віднімання в межах 10.// Початкова школа. – 1997. - №5.^ 2.Тема: Методика вивчення додавання і віднімання двоцифрових чисел.


Мета: Ознайомити студентів з обчислювальними прийомами додавання і віднімання двоцифрових чисел та методикою.


План

1. Зміст матеріалу і порядок його вивчення.

2. Вивчення табличного додавання та віднімання з переходом через 10.

3. Вивчення додавання та віднімання без переходу через 10.

4. Вивчення письмового додавання та віднімання двоцифрових чисел.

5. Методика вивчення усного додавання та віднімання двоцифрових чисел з переходом через 10.


Література

1. Богданович М. та ін. Методика викладання математики в початкових класах. К.: А. С. К., 1998. §21,23.

2. Фадєєва Т.О. «Обчислювальна машина» на уроках математики // Початкова школа. – 1987. -№3.

3. Сухіна Л.А. Опорні схеми при додаванні та відніманні двоцифрових чисел. // Початкова школа. -1994. -№2.


3Тема: Методика вивчення усного множення та ділення.


Мета: Розкрити методику формування конкретного змісту множення та ділення, засвоєння таблиць.


План

1. Методика формування конкретного змісту множення .

2. Методика формування конкретного змісту ділення.

3. Методика вивчення табличного множення і ділення:

а) складання таблиць;

б) система вправ і завдань на засвоєння таблиць;

в) використання наочності;


Література

1. Богданович М.В. та ін. Методика викладання математики в початкових класах. К.: А.С.К., 1998. §24.

2. Миколина Г.Г. Раскрытие смысла умножения и деления. // Начальная школа. -1986.-№10.

3. Купчик Л. С. Элементы занемательности при отработке навыков табличних случав умноження. // Начальная школа. -1991. -№10.

4. Корсунська Н. П. Опорні схеми з математики.// початкова школа. -1995.- №10-11.

5. Сарапулова Є. Деякі прийоми вивчення табличного множення на 9. // Початкова школа. -1997.-№4.

6. Шпакова В. Про вивчення таблиць арифметичних дій. // Початкова школа. -1997.- №8.


^ 4. Тема: Методика вивчення усних обчислень у темі « Тисяча».

Мета: Розкрити студентам методику формування усних обчислювальних навичок з трицифровими числами.


План

1. Методика вивчення усних прийомів додавання та віднімання:

а) обчислювальні прийоми, теоретичною основою яких є нумерація чисел;

б) обчислювальні прийоми, теоретичною основою яких є властивості арифметичних дій.

2. Методика вивчення усних прийомів множення та ділення:

а) поза табличне множення та ділення;

б) ділення з остачею.

Література

1.Богданович М.В. та ін. Методика викладання математики в початкових класах. К.: А.С.К., 1998. §26,27.

2.Сухорукова В. М. Интересные приемы устных вычислений. // Начальная школа. -1998. - №6.

3.Скворцова С. та ін. Вивчення ділення з остачею.// Початкова школа. -1998. -№12


5.Тема: Методика вивчення письмового додавання та віднімання.


Мета: Розкрити методику формування письмового додавання та віднімання.

План

 1. Теоретичні основи письмового додавання та віднімання.

 2. Методика вивчення письмового додавання та віднімання:

а) поетапне вивчення теми;

б) ознайомлення з алгоритмами виконання дій;

в) труднощі і помилки під час письмового додавання та віднімання та шляхи їх попередження.

 1. Особливості вивчення теми у підручниках різних авторів.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с. §30, 32.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


6.Тема: Методика вивчення письмового множення на одноцифрове число.

Мета: Розкрити особливості вивчення теми, окреслити основний алгоритм дії.

План

 1. Теоретичні основи письмового множення на одноцифрове число.

 2. Методика ознайомлення з алгоритмом множення на одноцифрове число.

 3. Труднощі і помилки учнів під час множення на одноцифрове число та шляхи їх попередження.

 4. Особливості вивчення теми у підручниках різних авторів.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с. §31.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


7.Тема: Методика вивчення письмового ділення на одноцифрове число.

Мета: Розкрити особливості вивчення теми, окреслити основний алгоритм дії.

План

1. Теоретичні основи письмового ділення на одноцифрове число.

2. Методика ознайомлення з алгоритмом ділення на одноцифрове число.

3. Труднощі і помилки учнів під час ділення на одноцифрове число та шляхи їх попередження.

4. Особливості вивчення теми у підручниках різних авторів.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с. §31.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


8.Тема: Методика вивчення письмового множення на двоцифрове число.

Мета: Ознайомити студентів з алгоритмами виконання письмового множення на двоцифрове число.


План

 1. Теоретичні основи письмового множення на двоцифрове число.

 2. Методика ознайомлення з множенням на двоцифрове розрядне число.

 3. Методика ознайомлення з множенням на двоцифрове нерозрядне число

 4. Труднощі і помилки учнів під час множення на двоцифрове число та шляхи їх попередження.

 5. Особливості вивчення теми у підручниках різних авторів.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с. §31.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


9.Тема: Методика вивчення письмового ділення на двоцифрове число.

Мета: Ознайомлення студентів з алгоритмами виконання письмового ділення на двоцифрове число.

План

 1. Теоретичні основи письмового ділення на двоцифрове число.

 2. Методика ознайомлення з діленням на двоцифрове розрядне число.

 3. Методика ознайомлення з діленням на двоцифрове нерозрядне число.

 4. Труднощі і помилки учнів під час ділення на двоцифрове число та шляхи їх попередження.

 5. Особливості вивчення теми у підручниках різних авторів.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с. §31.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


10.Тема: Методика удосконалення обчислювальних навичок.

Мета: Ознайомити студентів з удосконаленням обчислювальних навичок.


План

1. Розвиток мислення учнів під час обчислень.

2. Шляхи удосконалення обчислювальних навичок:

а) використання опорних схем;

б) формування навичок самоконтролю;

в) формування і розвиток раціональності обчислень.

3. Використання обчислень у позакласній роботі.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с. §31.

2. Сухіна Л.А. Усні вправи для розвитку мислення учнів. Херсон; 1998.-24с.

3. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

4. Бантова М.А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


Змістовий модуль 3: Методика розв’язування простих задач на додавання та віднімання.

1. Тема: Методика розв’язування простих задач на додавання

Мета: Ознайомити студентів з видами простих задач на додавання та методикою їх розв’язування

План

 1. Про класифікацію простих задач.

 2. Методика ознайомлення із задачею.

 3. Основні операції процесу розв’язування задачі.

 4. Методика розв’язування простих задач на додавання:

а) задачі на конкретний зміст додавання;

б) задачі з відношенням «більше на» (пряма форма);

в) задачі на знаходження невідомого зменшуваного;

г) задачі з відношенням «менше на» (непряма форма).


Література

 1. Богданович. « Методика викладання математики в початкових класах». Тернопіль:

Богдан,  2001. -368с.

 1. Бантова М. А. Методика преподования математики в начальных классах. М.: Просвещение. -1984. – 335с.


2.Тема: Методика розв’язування простих задач на віднімання

Мета: Ознайомити студентів з видами простих задач на віднімання та методикою їх розв’язування


План

1.Методика розв’язування простих задач на конкретний зміст віднімання.

2.Прості задачі з відношеннями «більше на», «менше на» (пряма та непряма форми).

3.Прості задачі на знаходження невідомого доданка та від’ємника .

4.Прості задачі на різницеве порівняння .


Література

1.Богданович. « Методика викладання математики в початкових класах». Тернопіль:

Богдан,  2001. - &39

2.Бантова М. А. Методика преподования математики в начальных классах.

М.: Просвещение. -1984. – ч. III &2. 335с.


3.Тема: Особливості навчання простих задач на додавання та віднімання у підручниках різних авторів.

Мета: Ознайомити студентів з особливостями навчання простих задач.


План

1.Особливості навчання простих задач на додавання та віднімання у підручниках М.В.Богдановича:

а) місце вивчення теми;

б) характеристика видів задач;

в) шляхи удосконалення процесу розв’язування простих задач.

2. Система задач у підручниках Л.Кочиної та Н.Листопад.

 1. Особливості навчання простих задач у нестандартних підручниках.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


Змістовий модуль 4: Методика розв’язування простих задач на множення та ділення.

1.Тема: Методика розв’язування простих задач на множення

Мета: Ознайомити студентів з видами простих задач на множення та методикою їх розв’язування

План

 1. Про класифікацію простих задач.

 2. Методика ознайомлення із задачею.

 3. Основні операції процесу розв’язування задачі.

 4. Методика розв’язування простих задач на множення:

а) задачі на конкретний зміст множення;

б) задачі з відношенням «більше у» (пряма форма);

в) задачі на знаходження невідомого діленого;

г) задачі з відношенням «менше у» (непряма форма).


Література

1.Богданович. « Методика викладання математики в початкових класах». Тернопіль:

Богдан,  2001. - &39

2.Бантова М. А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:

Просвещение. -1984. – ч. III &2. 335с.


2. Тема: Методика розв’язування простих задач на ділення

Мета: Ознайомити студентів з видами простих задач на ділення та методикою їх розв’язування


План

 1. Методика розв’язування простих задач на конкретний зміст ділення.

 2. Прості задачі з відношеннями «більше у», «менше у» (пряма та непряма форми).

 3. Прості задачі на знаходження невідомого множника та дільника.

 4. Прості задачі на кратне порівняння .

Література

 1. Богданович. « Методика викладання математики в початкових класах». Тернопіль:

Богдан,  2001. - &39

 1. Бантова М. А. Методика преподования математики в начальных классах.

М.: Просвещение. -1984. – ч. III &2. 335с.


3.Тема: Особливості навчання простих задач на множення та ділення у підручниках різних авторів.

Мета: Ознайомити студентів з особливостями навчання простих задач.


План

1.Особливості навчання простих задач на множення та ділення у підручниках М.В.Богдановича:

а) місце вивчення теми;

б) характеристика видів задач;

в) шляхи удосконалення процесу розв’язування простих задач.

2.Система задач у підручниках Л.Кочиної та Н.Листопад.

 1. Особливості навчання простих задач у нестандартних підручниках.Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


Змістовий модуль 5. Методика розв’язування складених задач.


1.Тема: Методика розв’язання задач на знаходження четвертого пропорційного.

Мета: Навчити студентів організовувати роботу з питань навчання умінь розв’язувати задачу.


План

1.Ознайомлення із залежностями між величинами.

2.Методика роботи над задачами на знаходження четвертого пропорційного:

а) види задач;

б) способи розв’язання задач;

в) організація пошуку розв’язання задач.

3.Аналіз задач у підручниках різних авторів.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с. §40, 41.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с. Гл. ІІІ. §3.


2. Тема: Методика роботи над задачами на пропорційне ділення

Мета: Навчити студентів організовувати роботу з питань навчання умінь розв’язувати задачу

План

 1. Види задач на пропорційне ділення.

 2. Шляхи організації пошуку розв’язування задач:

а) підготовчий етап у розв’язуванні;

б) ознайомлення із задачами на пропорційне ділення;

в) етап закріплення у розв’язуванні задач.

3. Аналіз задач у підручниках різних авторів.


Література

 1. Богданович. « Методика викладання математики в початкових класах». Тернопіль:

Богдан,  2001.

 1. Бантова М. А. Методика преподования математики в начальных классах.

М.: Просвещение. -1984. -335с.


3.Тема: Методика роботи над задачами на знаходження невідомого за двома різницями.

Мета: Навчити студентів організовувати роботу з питань навчання умінь розв’язувати задачі.

План

1.Види задач на знаходження невідомого за двома різницями.

2.Шляхи організації пошуку розв’язання задач:

а) підготовчий етап у розв’язуванні;

б) ознайомлення із задачами на знаходження невідомого з двома різницями;

в) етап закріплення у розв’язуванні задач.

3.Аналіз задач у підручниках різних авторів.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


4.Тема: Методики розв’язування задач окремих видів.


План

1.Методика навчання задач на рух:

а) прості задачі;

б) складені задачі.

2.Методика розв’язування задач на знаходження середнього арифметичного.

3.Методика розв’язування задач на спільну роботу.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Тернопіль: Богдан, 2001.-368с.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах. М.:Linka PRESS, 1992.-251с.

3. Бантова М.А. Методика преподования математики в начальных классах. М.:Просвещение.-1984.-335с.


^ 5.Тема: Методика вивчення геометричного матеріалу у початкових класах.

Мета: Розкрити роль і місце вивчення геометричного матеріалу, шляхи формування геометричних понять


План

1. Місце і завдання вивчення теми.

2. Методика формування просторових уявлень,

3. 3. Методика формування геометричних уявлень,

а) точка, відрізок, ламана;

б) прямий кут;

в) многокутник, прямокутник, квадрат;

г) коло, круг;

д) просторових тіл;

4. Методика розв’язання із геометричним змістом.


Література

1. Богданович М.В. та ін. Методика викладання математики в початкових класах. К.: А.С.К., 1998.§ 47, 48, 49.

2. Бантова М. А. и др. Методика преподавания математики в начальных класах. М.: Просвещение, 1984. Гл. 5.

3. Моро М. И. и др. Методика обучения матиматике в 1-3 классах. М.: Просвещение, 1986. §38, 28.

4. Волчаста М. В. Вивчення геометричних фігур на уроках математики. // Початкова школа. -1998.-№ 5,6.


^ 6.Тема: Методика вивчення алгебраїчного матеріалу у початкових класах.

Мета: Розкрити роль і місце вивчення алгебраїчного матеріалу, шляхи формування понять.

План

1. Місце і значення алгебраїчної пропедевтики у початковому курсі математики.

2. Методика роботи над математичним виразами.

3. Методика застосування буквенної символіки.

4. Методика здійснення функціональної пропедевтики.

5. Методика роботи над рівностями і нерівностями.

6. Методика навчання учнів розв’язуванню рівнянь.


Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. К.: А. С. К., 1998. §44,45,46.

2. Бантова М.А. и др. Методика преподавания математики в начальных класах. М.: Просвещение, 1984. Гл. 4.

3. Моро М.И. и др. Методика обучения математике в 1-3 классах. М.: Просвещение, 1986. §18,27,37,52.

4. Богданович М.В. Формування уявлень учнів про функціональну залежність. // Початкова школа. – 1997. -№2.


Змістовий модуль 6. Методика вивчення окремих питань методики.

1.Тема: Методика вивчення довжини та одиниць її вимірювання

Мета: Ознайомити студентів з особливостями вивчення мір довжини

План

 1. Загальні питання методики вивчення величин.

 2. Уявлення про міри довжини у дошкіллі.

 3. Методика вивчення мір довжини:

а) відношення пов’язані з мірами довжини;

б) різноманітність методів подання матеріалу;

в) характеристика системи вправ.


Література

 1. Богданович М.В. « Методика викладання математики в початкових класах». Тернопіль: Богдан,  2001. - 368с.

 2. Бантова М. А. Методика преподования математики в начальных классах. М.: Просвещение. -1984. -335с.


2.Тема: Методика вивчення часу та одиниць його вимірювання


Мета: Ознайомити студентів з особливостями вивчення мір часу
  1   2   3

Схожі:

Методика навчання математики iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Методика навчання математики»
Мета курсу: підготувати студентів до навчання учнів математики у початкових класах, сформувати знання та уміння, що необхідні для...
Методика навчання математики iconМатематика Мета курсу
Мета курсу– ознайомити студентів з програмою з математики для спеціальності 010102. Початкове навчання”, яка є теоретичною основою...
Методика навчання математики iconПрограма державного екзамену з математики, методики навчання математики на 2012-2013 навчальний рік
Метою державного екзамену з математики, методики навчання математики є перевірка знань та умінь з фундаментальних розділів математики,...
Методика навчання математики iconПрограма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка
«Педагогіка», таких її розділів: «Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання». В програму також включені тестові...
Методика навчання математики iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Методика навчання математики iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Методика навчання математики iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Методика навчання математики iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Методика навчання математики iconУдк 371. 134 Ю. В. Вассалатій
Організація самостійної роботи студентів у вивченні курсу «методика навчання математики»
Методика навчання математики iconСекції математики І теорії та методики навчання математики керівник секції
Технологія підготовки та проведення установчої лекції з методики навчання математики в умовах кредитно-модульної системи організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи