Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі icon

Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі
Скачати 233.99 Kb.
НазваШкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі
Дата02.11.2012
Розмір233.99 Kb.
ТипДокументи

Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі

Мета курсу “Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі” – сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для навчання основам інформатики та обчислювальної техніки, ефективного використання засобів сучасної інформаційної технології при викладанні інших предметів, для управління навчальним процесом, при його підготовці, супроводі, аналізові, коригуванні, для формування через предмет інформатики елементів інформаційної та загальної культури учнів початкових класів, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру.

Для досягнення мети курс повинен в першу чергу розв’язувати завдання:

 1. розкрити значення основ інформаційної культури у загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства, з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета, взаємозв’язки шкільного курсу інформатики з іншими навчальними предметами, показати практичну значимість методів і засобів сучасної інформаційної технології, можливості їх застосування до розв’язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;

 2. забезпечити ґрунтовне вивчення студентами шкільних програм, підручників, навчальних і методичних посібників з інформатики, способів використання в навчальному процесі шкільної комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення, розуміння методичних ідей використання методів і засобів сучасної інформаційної технології;

 3. виховати у майбутніх вчителів творчий підхід до розв’язування проблем викладання інформатики та використання засобів НІТ у своїй майбутній діяльності, сформувати знання, вміння і навички, необхідні для самостійного аналізу навчального процесу, дослідження різноманітних методичних проблем та психолого-педагогічних ситуацій, розвинути здатність до постійної самоосвіти, наукового пошуку шляхів удосконалення процесу навчання основам інформатики;

 4. сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для практичного проведення навчально-виховної роботи в умовах широкого використання нової інформаційної технології в навчальному процесі.

 

^ Програма курсу

Зміст і структура шкільного курсу інфор­матики. Перспективи розвитку шкільного курсу інформатики. Проблема пропедевтики курсу інформатики. Інформатика як наука та навчальний предмет у початковій школі. Мета викладання інформатики в початковій школі. Аналіз програм з ОІОТ: зміст навчання, вимоги до знань і вмінь, зміст практичних робіт, міжпредметні та внутрипредметні зв’язки. Особливості різних варіантів викладання курсу ОІОТ.

Облаштування кабінету інформатики. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів. Перелік нормативних документів. Методика ознайомлення учнів з правилами поведінки у комп’ютерному класі. Санітарно-гігієнічні вимоги.

Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших класах. Специфіка уроку інформатики. Організація i проведення різних типів уроків з інформатики. Методичне, дидактичне та програмне забезпечення курсу інформатики. Його оцінка і методика використання. Класифікація педагогічних програмних засобів. Огляд та порівняльна характеристика програмного забезпечення уроків інформатики. Приблизний склад програмного забезпечення.

Зміст навчальних посібників з інформатики для початкової школи та методика ознайомлення учнів з матеріалом цих підручників.

Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації, інформаційної технології, інформаційної культури. Методика ознайомлення учнів з операційною системою, пристроями комп’ютера.

Комп’ютерна графіка та мультиплікація як засіб розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку.

Методика формування логічного мислення учнів початкових класів на уроках інформатики.

Методика ознайомлення учнів з роботою текстового редактора. Методика ознайомлення учнів з роботою музичного редактора.

Ознайомлення учнів з поняттям «алгоритма». Методика створення алгоритмів.

Методика організації інтегрованих уроків з використанням ОТ у початковій школі.

Методика організації позакласних заходів з використанням ОТ для учнів початкових класів

Розподіл навчального часу


^ Тема або розділ

Кількість годин для форм навчання (денна)

Форма семестрового контролю

всього

лекції

семінари

Практична (лабораторна) робота

Самостійна робота

Нові інформаційні технології в початковій школі

36

10
8

18залік

Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших класах

36

10
8

18

Формування користувацьких вмінь учнів початкових класів

58

10
8

40


екзамен


Методика формування логічного мислення учнів початкових класів на уроках інформатики

50

8
6

36

Разом

180

38
30

112

^ Плани лекцій

Змістовий модуль 1.

Тема: “Нові інформаційні технології в початковій школі”


Лекція 1. Тема: Історичний аспект розвитку інформаційних технологій у світі та в Україні.


План

 1. Розвиток інформаційних технологій у світі та в Україні.

 2. Інформатика як наука та навчальний предмет.

 3. Формування інформаційної компетентності педагога.

 4. Робота з пошуковими інформаційними системами.

Література

 1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.-М.:Мир, 1994. –С.21-54.

 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М.:Педагогика,1989г.-С.14-57.

 3. Воронін Т.П. й ін.. Освіта в епоху нових інформаційних технологій. Методологічні аспекти.- К.: Вища школа , 1997.-262 с.Лекція 2. Тема: Зміст і структура шкільного курсу інфор­матики.

План

  1. Перспективи розвитку шкільного курсу інформатики. Аналіз програм з ОІОТ: зміст навчання, вимоги до знань і вмінь, зміст практичних робіт, міжпредметні та внутрипредметні зв’язки.

  2. Особливості різних варіантів викладання курсу ОІОТ.

  3. Проблема пропедевтики курсу інформатики. Інформатика як наука та навчальний предмет у початковій школі.

  4. Мета викладання інформатики в початковій школі.

Література

   1. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.20-24.

   2. Жалдак М.І.Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.7.-Київ, 2003.-С.3-15.

Лекція 3. Тема: Історія та стан навчання інформатики молодших школярів


План

 1. Ретроспективний аналіз програм з основ інформатики для початкової школи

 2. Профілактика комп’ютерної залежності дітей як соціально-педагогічна проблема.

 3. Програмно- методичний комплекс «Сходинки до інформатики»: зміст, завдання, дидактичне та програмне забезпечення

Література

 1. А.П.Ершов, И.М.Монахов. Изучение основ информатики и вычислительной техники: Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. – К.:Вища школа.- 1988.-258с.

 2. Фрейвальд Ф.В., Тайминя Д.Я., Киндер Е.Б. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие. – К.:Освіта, 1988.-124с.

 3. Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”.

 4. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 5. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 6. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.


Лекція 4. Тема: Формування інформаційної компетентності педагога

План

 1. Вплив інформаційних потоків на діяльність людини.

 2. Інформаційна поведінка, її види та специфіка.

 3. Інформаційна культура як прояв інформаційної поведінки людини.

 4. Формування інформаційної компетентності педагога як складової його професійної майстерності.

Література

  1. Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.24-27.

 1. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.

Лекція 5. Тема: Облаштування кабінету інформатики. Санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроків інформатики


План

 1. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.

 2. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Перелік нормативних документів.

 4. Методика ознайомлення учнів з правилами поведінки у комп’ютерному класі. Санітарно-гігієнічні вимоги.

Література

  1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

  2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

  3. Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.24-27.


Змістовий модуль 2.

Тема: “Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших класах”

Лекція 1.Тема: Методичне, дидактичне та програмне забезпечення курсу інформатики.

План

 1. Класифікація педагогічних програмних засобів.

 2. Огляд та порівняльна характеристика програмного забезпечення уроків інформатики.

 3. Його оцінка і методика використання. Приблизний склад програмного забезпечення.

Література

  1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

  2. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.

  3. Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.-К.:Рад.школа,1982.-175с.

 1. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.

Лекція 2.Тема: Структура уроку інформатики у початковій школі та методика його проведення

План

 1. Рекомендації Міністерства освіти та науки України щодо проведення уроків інформатики у початковій школі.

 2. Структура уроку інформатики та аналіз його складових.

 3. Вимоги та рекомендації щодо організації фізкультхвилинок та релаксації.

 4. Додатковий дидактичний матеріал, вимоги до його вибору та застосування.

Література

    1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

 1. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.


Лекція 3. Тема: Аналіз програмно-методичного комплексу «Сходинки до інформатики»

План

 1. Складові комплексу.

 2. Методика роботи з підручниками «Сходинки до інформатики»

 3. Методика роботи з зошитами «Сходинки до інформатики»

 4. Методика роботи з електронним посібником «Комп’ютерна азбука»

Література

    1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

    2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

    3. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

Лекція 4. Тема: Аналіз електронних посібників для початкової школи та методика їх використання

План

    1. Поняття електронного посібника, його складові.

    2. Аналіз існуючого програмного забезпечення на предмет доцільності його використання у початковій школі.

    3. Ознайомлення з «Країною скарбів», «Нікітою», «Роботландією», енциклопедичними засобами.

Література

 1. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С.143-150.

Лекція 5.Тема: Організація позакласних заходів у початковій школі з використанням НІТ.

План

 1. Організація i проведення різних типів уроків з інформатики.

 2. Методика організації позакласних заходів з використанням ОТ для учнів початкових класів

 3. Лекторій для батьків

Література

  1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

  2. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.


Змістовий модуль 3. Тема: “Формування користувацьких вмінь учнів початкових класів ”

Лекція 1. Тема: Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації, інформаційної технології, інформаційної культури.

План

 1. Поняття інформації; характеристика візуальної, аудіальної, тактильної та інших видів інформації, що отримує людина.

 2. Комп’ютер-засіб для збереження, переробки та зберігання інформації.

 3. Інші засоби збереження інформації.

Література

  1. Жалдак М.І.Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.7.-Київ, 2003.-С.3-15.

  2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

  3. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.

Лекція 2. Тема: Методика ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера та їх призначенням.

План

 1. Основні поняття про пристрої комп’ютера, що виносяться на опрацювання у початковій школі.

 2. Основні та додаткові програмні засоби з теми.

 3. Методика ознайомлення учнів з складовими комп’ютера.

Література

 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.


Лекція 3. Тема: Методика ознайомлення учнів початкових класів з редакторами.

План

 1. Поняття редактора, види редакторів.

 2. Методика ознайомлення учнів з тестовим редактором.

 3. Методика ознайомлення учнів з графічним редактором.

 4. Методика ознайомлення учнів з музичним редактором.

Література

  1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

  2. Фрейвальд Ф.В., Тайминя Д.Я., Киндер Е.Б. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие. – К., 1988

  3. Авербух А.В., Зайдельман Я.Н., Лебедев Г.В. Изучение основ информатики и вычислительной техники: пособие для учителей. – М., 1992.


Лекція 4. Тема: Методика навчання молодших школярів створенню презентацій.

План

 1. Редактор PowerPoint та можливості його використання.

 2. Структура навчальної та ігрової презентації.

 3. Методика роботи з редактором презентацій та основні етапи ознайомлення молодших школярів з технічними його можливостями.

Література

 1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

 2. Фрейвальд Ф.В., Тайминя Д.Я., Киндер Е.Б. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие. – К., 1988

 3. Авербух А.В., Зайдельман Я.Н., Лебедев Г.В. Изучение основ информатики и вычислительной техники: пособие для учителей. – М., 1992.

Лекція 5. Тема: Комп’ютерна графіка та мультиплікація як засіб розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку.

План

 1. Психолого-педагогічний аспект розвитку творчих здібностей учнів початкових класів.

 2. Методика ознайомлення учнів з роботою різних графічних редакторів.

 3. Програмні засоби, що дозволяють формувати конструкторські вміння молодших школярів.

Література

  1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

  2. Коган А.Ф., Коган Н.Н., Руденко К.В. Основные положения компьютерной технологии психодиагностики "FreCho" // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.- К., 2000. - Т.1, ч.3. - С.28-33.Змістовий модуль 4.

Тема: “Методика формування логічного мислення учнів початкових класів на уроках інформатики”

Лекція 1. Тема: Розвиток логічного мислення учнів як психолого-педагогічна проблема.

План

 1. Психолого- педагогічні передумови формування логічного мислення у дітей молодшого шкільного віку

 2. Загальна характеристика основних форм логічного мислення у дітей молодшого шкільного віку

 3. Розвиток формально-логічних прийомів та операцій на уроках інформатики

Література


 1. Аблова В.С. Формирование элементов логической и алгоритмической грамотности при изучении математики в начальной школе // Начальная школа, 1991. - №10

 2. Варанян В.О. Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики // Математика в школі, 1988. - №4. – С. 36-37.

 3. Зак А.Г. Задачи для развития логического мышления // Начальная школа, 1989. - №6.


Лекція 2. Тема: Методика проведення логічних вправ на уроках інформатики. Використання зошитів з друкованою основою.

План

 1. Підготовка та проведення вправ на розвиток логічного мислення як складова уроку інформатики у початковій школі.

 2. Види вправ та методика їх проведення.

 3. Аналіз існуючих робочих зошитів для уроків інформатики у початковій школі.

Література

 1. Ізюлеченко Л. Вчимося мислити логічно // Початкова школа, 2000. - №4. – С. 14-16.

 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

Лекція 3. Тема: Аналіз програмних засобів, використання яких сприяє формуванню логічних операцій.

План

 1. Аналіз комплексу «Скарбниця скарбів» та його логічне навантаження.

 2. Методика використання програм з комплексу «Нікіта».

 3. Аналіз електронних підручників «Математика» для 1-4 класів щодо їх логічного навантаження.

Література

 1. Варанян В.О. Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики // Математика в школі, 1988. - №4. – С. 36-37.

 2. Зак А.Г. Задачи для развития логического мышления // Начальная школа, 1989. - №6.Лекція 4. Тема: Ознайомлення учнів з поняттям «алгоритма». Методика створення алгоритмів.

План

 1. Поняття алгоритма. Використання алгоритмів у початковій школі

 2. Формування вмінь учнів діяти за правилами

 3. Методика створення алгоритмів.

Література

 1. Ізюлеченко Л. Вчимося мислити логічно // Початкова школа, 2000. - №4. – С. 14-16.

 2. Паламарчук З.Ф. Школа учит мыслить. – М.: Просвещение, 1979.

 3. Савченко О.Я. Розвивай свої здібності. – Київ: Освіта, 1998.Практичний модуль1. Тема: “Нові інформаційні технології в початковій школі”

Заняття 1-2. Тема:Аналіз програмно-методичних комплексів з інформатики для використання у початковій школі

План

 1. Розвиток інформаційних технологій у світі та в Україні.

 2. Інформатика як наука та навчальний предмет.

 3. Формування інформаційної компетентності педагога.

Література

 1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.-М.:Мир, 1994. –С.21-54.

 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М.:Педагогика,1989г.-С.14-57.

 3. Воронін Т.П. й ін.. Освіта в епоху нових інформаційних технологій. Методологічні аспекти.- К.: Вища школа , 1997.-262 с.


Заняття 3. Тема:Формування інформаційної компетентності педагога

План

 1. Аналіз складових інформаційної компетентності педагога.

 2. Засоби збирання та переробки інформації.

 3. Пошукові системи, методи роботи з ними.

Література

   1. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.20-24.

   2. Жалдак М.І.Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.7.-Київ, 2003.-С.3-15.


Заняття 4. Тема:Облаштування кабінету інформатики.

План

  1. Підготовка пакету документів щодо облаштування та функціонування кабінету інформатики

  2. Методика ознайомлення дітей з правилами поведінки у кабінеті ОТ.

  3. Розробка відповідного заняття

Література

 1. А.П.Ершов, И.М.Монахов. Изучение основ информатики и вычислительной техники: Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. – К.:Вища школа.- 1988.-258с.

 2. Фрейвальд Ф.В., Тайминя Д.Я., Киндер Е.Б. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие. – К.:Освіта, 1988.-124с.

 3. Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”.

 4. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 5. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 6. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.


Змістовий модуль 2

Тема: “Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших класах”

Заняття 1. Тема: Організація уроків інформатики у початковій школі

План

 1. Структура уроку інформатики у початковій школі

 2. Аналіз підручників і посібників, рекомендованих до використання у початковій школі

 3. Методика ознайомлення учнів з матеріалом цих підручників.

 4. Оформлення конспекту уроку інформатики

Література

  1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

  2. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.

  3. Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.-К.:Рад.школа,1982.-175с.

 1. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.


Заняття 2. Тема: Структура уроку інформатики у початковій школі та методика його проведення

План

 1. Структура уроку інформатики та аналіз його складових.

 2. Вимоги та рекомендації щодо організації фізкультхвилинок та релаксації.

 3. Додатковий дидактичний матеріал, вимоги до його вибору та застосування.

 4. Класифікація педагогічних програмних засобів.

Література

    1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

 1. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.


Заняття 3. Тема: Методика організації інтегрованих уроків з використанням ОТ у початковій школі.


План

  1. Планування інтегрованих уроків.

  2. Організація етапу подачі нового матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки.

  3. Організація етапу закріплення знань або формування вмінь та навичок за допомогою комп’ютерної техніки

Література

    1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

 1. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.


Заняття 4. Тема: Методика проведення позакласних заходів у початковій школі з використанням НІТ.

План

 1. Проведення різних типів уроків з інформатики.

 2. Методика організації позакласних заходів з використанням ОТ для учнів початкових класів

 3. Лекторій для батьків

Література

  1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

  2. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.Змістовий модуль 3.

Тема: “Формування користувацьких вмінь учнів початкових класів ”

Заняття 1. Тема: Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації, інформаційної технології, інформаційної культури.

План

 1. Поняття інформації; характеристика візуальної, аудіальної, тактильної та інших видів інформації, що отримує людина.

 2. Комп’ютер-засіб для збереження, переробки та зберігання інформації.

 3. Інші засоби збереження інформації.

Література

  1. Жалдак М.І.Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.7.-Київ, 2003.-С.3-15.

  2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

  3. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.


Заняття 2. Тема: Методика ознайомлення учнів з операційною системою, пристроями комп’ютера.

План

 1. Методика ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера.

 2. Організація роботи учнів щодо формування первинних умінь користування комп’ютером. Програмні засоби, що відповідають зазначеній меті.

 3. Пояснення принципу роботи комп’ютера.

 4. Операційна система, її призначення

Література

 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

Заняття 3. Тема: Методика ознайомлення учнів з редакторами

План

 1. Методика ознайомлення учнів з роботою графічного редактора.

 2. Методика ознайомлення учнів з роботою текстового редактора.

 3. Методика ознайомлення учнів з роботою музичного редактора.

Література

  1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

  2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

Заняття 4. Тема: Комп’ютерна графіка та мультиплікація як засіб розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку.

План

 1. Психолого-педагогічний аспект розвитку творчих здібностей учнів початкових класів.

 2. Методика ознайомлення учнів з роботою різних графічних редакторів.

 3. Програмні засоби, що дозволяють формувати конструкторські вміння молодших школярів.

Література

  1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

  2. Коган А.Ф., Коган Н.Н., Руденко К.В. Основные положения компьютерной технологии психодиагностики "FreCho" // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.- К., 2000. - Т.1, ч.3. - С.28-33.Змістовий модуль 4.

Тема: “Методика формування логічного мислення учнів початкових класів на уроках інформатики”

Заняття 1. Тема: Методика підготовки логічних вправ для уроків інформатики.

План

 1. Підготовка та проведення вправ на розвиток логічного мислення як складова уроку інформатики у початковій школі.

 2. Види вправ та методика їх проведення.

 3. Аналіз існуючих робочих зошитів для уроків інформатики у початковій школі.

Література

 1. Ізюлеченко Л. Вчимося мислити логічно // Початкова школа, 2000. - №4. – С. 14-16.

 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

Заняття 2. Тема: Методика роботи з розвивальними програмами.

План

1. Повне або часткове використання матеріалу

2. Організація роботи у мікрогрупах, аналіз цієї роботи.

3. Можливість корегувати програмні засоби

Література

 1. Варанян В.О. Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики // Математика в школі, 1988. - №4. – С. 36-37.

 2. Зак А.Г. Задачи для развития логического мышления // Начальная школа, 1989. - №6.

Заняття 3. Тема: Створення алгоритмів

План

1. Використання міжпредметних зв’язків у написанні алгоритмів

2. «Виконавці», методика ознайомлення дітей з роботою з ними.

3. «Алгоритміка» як допоміжний курс у 4 класі.

Література

 1. Ізюлеченко Л. Вчимося мислити логічно // Початкова школа, 2000. - №4. – С. 14-16.

 2. Паламарчук З.Ф. Школа учит мыслить. – М.: Просвещение, 1979.

 3. Савченко О.Я. Розвивай свої здібності. – Київ: Освіта, 1998.


Самостійна робота

Формою контролю за виконанням самостійної роботи є розробка презентації з теми.

І. Змістовий модуль

Тема: “Нові інформаційні технології в початковій школі”

Модуль самостійної роботи

 1. Робота електронних таблиць та експертних систем.

 2. Мультимедійні системи в освіті

ІІ. Змістовий модуль

Тема: “Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших класах”

   1. Пошук дидактичних матеріалів для забезпечення уроків інформатики у початковій школі.

   2. Форми та види контролю з використанням ОТ.

ІІІ. Змістовий модуль

Тема: “Формування користувацьких вмінь учнів початкових класів ”

 1. Пошук відеоматеріалів для забезпечення уроків інформатики у початковій школі.

 2. Психологічні особливості помилок. Робота з дітьми, що мають недоліки у розвитку.

ІV. Змістовий модуль

Тема: “Методика формування логічного мислення учнів початкових класів на уроках інформатики”

1. Методика ознайомлення учнів з поняттям величини, з простими командами, описаними на учбовій алгоритмічній мові.

 1. Розробка алгоритмів для роботи з учнями початкової школи.

Схожі:

Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі icon«Шкільний курс англійської мови з методикою викладання» (4,5 курси) Зміст курсу
...
Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі iconСтруктура програми навчального курсу “Шкільний курс викладання зарубіжної літератури ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Шкільний курс викладання зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “Шкільний курс викладання зарубіжної літератури ”
Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі iconНаказ №4 Про вивчення стану викладання іноземних мов у днз та початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області
Чернівецької області на 2012 рік, доручення начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, та з метою покращення...
Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі iconІнформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі iconПрограма курсу «образотворче мистецтво з методикою викладання»
Вивчаючи курс “Образотворче мистецтво з методикою викладання”, студент повинен оволодіти системою методичних засобів, з допомогою...
Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі iconМіністерство освіти І науки україни
Мета курсу: Теоретична І практична підготовка майбутніх вчителів дефектологів до викладання курсу “Ручна праця із спец методикою...
Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі iconНауково-бібліографічний відділ педагогічні технології в початковій школі
Педагогічні технології в початковій школі [Текст] : бібліогр покажч л-ри. – Чернігів, 2011. – 271 назва
Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі iconМузичне виховання з методикою викладання
України. Програма курсу “Основи музичного виховання з методикою викладання” у контексті Болонського процесу. Сучасні нормативні документи...
Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) у дошкільних навчальних закладах та початковій школі у 2012-2013 н р. Дошкільна освіта
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) у дошкільних навчальних закладах...
Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) у дошкільних навчальних закладах та початковій школі у 2012-2013 н р. Дошкільна освіта
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) у дошкільних навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи