Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз icon

Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз
Скачати 69.35 Kb.
НазваЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз
Дата02.11.2012
Розмір69.35 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет дошкільної та початкової освіти

Кафедра дошкільної освіти


Затверджую

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

Н.Тюхтенко


Програма комплексного державного екзамену

з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у ВНЗ

для спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»,

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Денна форма навчання


Схвалено

науково-методичною радою

факультету дошкільної та початкової освіти

Протокол № 5 від 20.12.2011 р.


Херсон – 2011

Обговорено на засіданні

кафедри дошкільної освіти

протокол № 4 від 05.12.2011 р.

завідувач кафедри дошкільної освіти ______________ доц. О.Б.Полєвікова
^

Методика викладання дошкільної педагогіки у ВНЗ

Пояснювальна записка

Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу – педагогічного коледжу.

^ Завдання курсу:

Пізнавальні:

 • Ознайомлення студентів з професійними функціями викладача дошкільної педагогіки;

 • Створення умов ґрунтовного оволодіння матеріалом курсу на рівні готовності до його викладання в педагогічному дошкільному коледжі та здатності проводити науково-дослідну роботу;

Виховні:

 • Виховання в студентів соціальної активності, намагання керуватися в практичній діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення до творчості;

 • Виховання в студента рис особистості, необхідних для професійної педагогічної діяльності.

Розвивальні:

 • Сформувати у студентів морально-психологічну готовність до роботи в педагогічному коледжі

 • Формування професійних компетенцій, що дають можливість майбутньому педагогу творчо здійснювати робочий процес.

^ Програма державного екзамену

Методика викладання дошкільної педагогіки як навчальна дисципліна педагогічного циклу. Місце викладання дошкільної педагогіки в системі наук. Методика викладання дошкільної педагогіки як навчальна дисципліна. Об’єкт, предмет, основні функції, завдання, методи дослідження порівняльної педагогіки. Основні категорії і поняття викладання дошкільної педагогіки: професіограма педагога, предметно-змістовна модель підготовки педагога, педагогічні здібності, професійна майстерність, професійна підготовка та професійна підготовленість педагога.

Поняття про зміст навчання в педагогічному коледжі. Відповідність змісту навчання кваліфікації спеціаліста дошкільного виховання та характеру його майбутньої професійної діяльності. Професійно-педагогічні вміння вихователя, їх характеристика. Навчальні плани як основа навчально-педагогічного процесу. Науково-педагогічні засади їх побудови. Навчальні програми з педагогічних дисциплін. Підручники та навчально-методичні посібники з педагогічних дисциплін.

Поняття про методи викладання дошкільної педагогіки. Їх класифікація. Вимоги до підбору методів викладання дошкільної педагогіки. Поняття про лекцію та її значення. Етапи підготовки до лекції. Вимоги до змісту лекції та відповідність вимогам програми. Самостійна робота студентів. Види самостійної роботи. Педагогічні дидактичні ігри. Інші методи викладання дошкільної педагогіки.

Поняття про форми організації навчання в педагогічному коледжі. Типи занять. Методика проведення окремих видів роботи на занятті залежно від типу. Актуалізація знань. Пояснення та засвоєння нового матеріалу. Формування педагогічних вмінь. Підготовка викладача. Контроль знань та вмінь. Форми контролю. Узагальнення та систематизація знань.

Поняття про науково-методичну роботу, її значення та завдання. Напрямки методичної роботи. Принципи визначення змісту та організації самостійної методичної роботи. Колективні форми організації науково-методичної роботи: семінари, практикуми, науково-практичні конференції, та ін. Індивідуальні форми методичної роботи: стажування, консультації, наставництво, самоосвіта.
^
Студент повинен
знати: теоретичні засади курсу “Метолика викладання дошкільної педагогіки”, мету і завдання підготовки спеціалістів дошкільної сфери, основні методи, форми і види роботи з підготовки фахівців дошкільної освіти;
вміти: орієнтуватися у категоріях і поняттях методики викладання дошкільної педагогіки, складати плани проведення лекційних та практичних занять. Проводити лекційні, семінарські та практичні заняття з дошкільної педагогіки.

Література:

 1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.

 2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти в Україні: історія, теорія: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 560 с.

 3. Василенко Н. Зарубіжна школа про здоровий спосіб життя // Шлях освіти. — 1999. — № 1. — С. 15–18.

 4. Василенко Н. Проблема здорового способу життя в освіті європейських країн // Шлях освіти. — 2000. — № 1. — С. 19–22.

 5. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: Учеб. пособие. — М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1999. — 200 с.


Методика викладання дитячої психології у ВНЗ

Пояснювальна записка

^ Мета курсу: забезпечити методичну підготовку майбутнього викладача; сформувати необхідні знання про специфічні особливості «Дитячої психології» як об’єкта професійної діяльності; озброїти інструментарієм організації ефективного навчання дитячої психології.

^ Завдання курсу:

теоретичні: сформувати уявлення про теоретичні основи викладацької діяльності, ознайомити з принципами та специфікою викладання дитячої психології;

практичні: розвивати практичні навички, необхідні у діяльності викладача дитячої психології.

^ Програма державного екзамену

Освіта як глобальний фактор виживання, засіб існування і розвитку, система, процес і результат. Гуманізація, психологізація та індивідуалізація української освіти.

Історія викладання психології у вищій школі. Загальні тенденції в історії викладання психології у вітчизняній школі. Психологія як складова курсу філософії. Викладання психології у ХVІІІ-ХІХ ст. зміни у викладанні психології на початку ХХ ст. Складності у викладанні психології у 20-30 роки. Відродження психологічної освіти в Радянському Союзі. Виділення психологічних наук у самостійну групу. Історія викладання психології в Україні.

Сучасний стан психологічної освіти. Основні тенденції сучасної психологічної освіти.

Психологія навчання. Психологічні особливості учіння. Види, рівні і механізми учіння і научання. Психологія навчальної діяльності. Особливості навчальної діяльності студентів. Психологічні основи оптимізації навчання. Психологія методів навчання. Психологічна характеристика педагогічної діяльності. Педагог-викладач як суб’єкт педагогічної діяльності.

Нормативно-правове забезпечення освіти, цілі й принципи навчання психології. Загальноосвітні програми викладання психології та викладання методики психології. Професійні освітні програми й викладання психології. Мета викладання психології. Принципи навчання психології. Навчальний план і програми викладання психології.

Зміст психологічної освіти. дитяча психологія як наука і навчальна дисципліна. Галузі дитячої психології як наукової дисципліни. Основні тенденції розвитку психології у світі та психологічна освіта.

Організація навчальних занять з дитячої психології у вищих навчальних закладах. Види навчальних занять з дитячої психології. Методи навчання психології. Таксономія навчальних задач при вивченні дитячої психології. Характеристика пізнавальної діяльності студентів на заняттях з психології.

Перевірка та оцінка знань із дитячої психології. Види та форми перевірки знань при навчанні психології.

Розробка навчального курсу з дитячої психології. Знання наукової й практичної психології, як основа навчального курсу. Джерела знань для викладання психології. Технології розробку навчального курсу.

Професійна підготовка та діяльність викладача дитячої психології. Підготовка викладача дитячої психології. Функції викладача психології та його ролі. Знання, уміння, здібності та особистісні якості викладача дитячої психології. Самовдосконалення викладача психології.

^ Студенти повинні:

знати: психологію навчання та навчальної діяльності; теорію та методику навчання, особливості організації навчання дорослих; специфіку викладання в ДНЗ; методику навчання дитячої психології.

уміти: розробляти та проводити різні форми навчальних занять; використовувати активні методи навчання; створювати критеріально-орієнтувальні тести; проводити діагностику педагогічних здібностей; ефективно організовувати освітній процес.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. - М.: ВЛАДОС, 1999. – 237с.

 2. Боярчук В.К. Методика преподавания психологии в Вузе: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону. Изд-во Ростовского ун-та, 1982. – 68с.

 3. Власова О.І. Педагогічна психологія : Навчальний посібник – К.: Либідь, 2005. – 400с.

 4. Гинщинский В.И. Введенне в методику преподавания психологии. Курс лекций. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 76 с.

 5. Дуткевич І.В. Дошкільна психологія: Навчальний посібник . – К.: ЦУЛ, 2007. – 392с.

 6. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2009.- 250с.

 7. Шаграева О.А. Детская психология: Теоретический и практический курс: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 368с.

Схожі:

Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик викладання педагогіки у внз
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз
Внз (дошкільної лінгводидактики) містить у собі основні проблеми лінгводидактичної галузі знань, які дозволяють уявити цілісність...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін
Програма екзамену з сучасних технологій викладання музичного мистецтва в початковій школі складена на основі типової програми
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з педагогіки та психології
Програму розроблено на основі програми з курсу “Педагогіка”, “Історія педагогіки” І “Психологія” з урахуванням змін, що відбуваються...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconПрограма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Курс “Педагогіка вищої школи” завершує весь цикл педагогічних дисциплін і логічно пов’язаний з основними курсами педагогіки (загальної,...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик початкової освіти
У складному комплексі засобів формування соціально активної, гармонійно розвиненої особистості вчителя початкових класів важливе...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах
Надати студентам теоретичні знання з англійської мови, необхідні для роботи з дітьми дошкільного віку
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconПрограма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену Програма з управління потенціалом підприємства
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену Програма з управління потенціалом підприємства
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи