Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз icon

Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз
Скачати 53.04 Kb.
НазваЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз
Дата02.11.2012
Розмір53.04 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет дошкільної та початкової освіти

Кафедра дошкільної освіти


Затверджую

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

Н.Тюхтенко


Програма комплексного державного екзамену

з Методики викладання фахових дисциплін у ВНЗ

(дошкільна лінгводидактика)

для спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»,

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Денна форма навчання


Схвалено

науково-методичною радою

факультету дошкільної та початкової освіти

Протокол № 5 від 20.12.2011 р.


Херсон – 2010

Обговорено на засіданні

кафедри дошкільної освіти

протокол № 4 від 05.12.2011 р.

завідувач кафедри дошкільної освіти ______________ доц. О.Б.Полєвікова
^

Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ (дошкільна лінгводидактика)Пояснювальна записка

Програма вступного іспиту з методики викладання фахових дисциплін у ВНЗ (дошкільної лінгводидактики) містить у собі основні проблеми лінгводидактичної галузі знань, які дозволяють уявити цілісність і системність теоретичних знань студента - майбутнього викладача вищого навчального закладу, а також практичних навичок у галузі педагогічної практики.

^ Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача фахових дисциплін дошкільної освіти для ВНЗ (дошкільної лінгводидактики).

Завдання курсу:

теоретико-методологічні - знання наукових філософських, психологічних, природничих засад побудови методики навчання рідної мови в дошкільному закладі;

лінгвістичні - озброєння студентів науковими знаннями з мовознавства, які є обов'язковою умовою ефективності розробки навчальних технологій мовленнєвої діяльності та спілкування дітей дошкільного віку з кожного розділу методики;

когнітивні - ознайомлення майбутніх викладачів з навчальними, робочими планами й програмами з дисциплін лінгводидактичного спрямування «Теорія й методика розвитку рідної мови», «Методика навчання української мови в дитячих закладах з російськомовним режимом», спецкурсу «Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку» та навчально-методичними посібниками з розвитку мовлення дітей на різних етапах дошкільного дитинства;

лінгводидактичні - озброєння студентів варіативними технологіями розвитку мовлення і навчання дітей від народження до 6 років рідної мови; формування у них системи лінгводидактичних знань, умінь і навичок;

проективно-прогностичні - формування у студентів умінь і навичок планування різних видів роботи з дошкільної лінгводидактики;

корекційні - прищеплення студентам навичок коригування відхилень і вад у мовленні дітей, що виникли за різних причин;

аксіологічні - формування в майбутніх викладачів дошкільної лінгводидактики у ВНЗ знань, умінь і навичок оцінки і контролю за навчально-мовленнєвою діяльністю як дітей, так і за організацією і здійсненням навчально-мовленнєвої діяльності майбутніми вихователями дошкільних закладів.

^ Вимоги до знань та вмінь майбутніх викладачів:

Знати:

- теоретико-методологічні, лінгвістичні, когнітивні, лінгводидактичні основи розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови; загальні питання методики української мови як другої; особливості формування вмінь мовленнєвої діяльності дошкільників в умовах білінгвізму; структуру курсу дошкільної лінгводидактики у вищих навчальних закладах України та його методичне забезпечення.

Уміти:

- володіти проективно-прогностичними, корекційними, аксіологічними методиками у викладання дошкільної лінгводидактики; застосовувати на практиці здобуті знання з метою навчання майбутніх вихователів технології оволодіння дітьми української мови в дошкільних закладах України.

^ Програма державного екзамену

Теоретико-методологічні засади методики викладання фахових дисциплін у ВНЗ (дошкільної лінгводидактики). Професійні функції викладача фахових дисциплін дошкільної освіти для ВНЗ (дошкільної лінгводидактики).

Методика викладання фахових дисциплін дошкільної освіти як навчальна дисципліна педагогічного циклу. Місце викладання дисциплін дошкільної освіти в системі наук. Методика викладання фахових дисциплін дошкільної освіти як навчальна дисципліна. Об’єкт, предмет, основні функції, завдання, методи дослідження методики викладання фахових дисциплін дошкільної освіти у ВНЗ (дошкільної лінгводидактики). Основні категорії і поняття методики викладання фахових дисциплін дошкільної освіти.

Поняття про зміст навчання методики фахових дисциплін дошкільної освіти у ВНЗ. Навчальні плани з окремих методик викладання дисциплін дошкільної освіти як основа навчально-педагогічного процесу. Науково-педагогічні засади їх побудови. Навчальні програми з окремих методик викладання фахових дисциплін дошкільної освіти. Підручники та навчально-методичні посібники з окремих методик викладання фахових дисциплін дошкільної освіти (дошкільної лінгводидактики).

Сучасні дослідження з проблем методики викладання дошкільної лінгводидактики в Україні.

Поняття про методи викладання окремих фахових методик дисциплін дошкільної освіти. Їх класифікація. Вимоги до підбору методів викладання окремих фахових методик дисциплін дошкільної освіти. Лекційні та практичні заняття. Бесіда, розповідь, дискусія як методи викладання окремих фахових методик дисциплін дошкільної освіти. Аналіз педагогічних ситуацій, педагогічні дидактичні ігри.

Форми організації навчання з окремих методик викладання фахових дисциплін дошкільної освіти в педагогічному коледжі. Типи занять. Перевага практичних занять над лекційними. Календарно-тематичний план. План-конспект заняття. Аналіз заняття.


Література:

  1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.

  2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти в Україні: історія, теорія: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 560 с.

  3. Бенера В.Є., Маліновська Н.В. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.

  4. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 374 с.

  5. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика. – Запоріжжя: Посвіта, 2000. – 216с.

  6. Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1993. - 327с.

  7. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – Одеса: „Слово”, 2004. – 176с.

  8. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред. А.М.Богуш. – К.: Вища шк., 2007. – 542 с.

  9. Богуш А.М., Гавриш Н.В., Саприкіна О.В. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 408 с.

Схожі:

Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик викладання педагогіки у внз
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін
Програма екзамену з сучасних технологій викладання музичного мистецтва в початковій школі складена на основі типової програми
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз
Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик початкової освіти
У складному комплексі засобів формування соціально активної, гармонійно розвиненої особистості вчителя початкових класів важливе...
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах
Надати студентам теоретичні знання з англійської мови, необхідні для роботи з дітьми дошкільного віку
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconПитання державного екзамену з методики викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” студентами спеціальності 04010201. Біологія*
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconПитання державного екзамену з методики викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” студентами спеціальності 04010201. Біологія*
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconПрограма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену Програма з управління потенціалом підприємства
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену Програма з управління потенціалом підприємства
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи